Translations into English:

  • combustion gases   

Example sentences with "газ за горене", translation memory

add example
ако имат значение за достъпа до системата- спецификации за качествените характеристики на газа във всички важни точки, дефинирани в параграф ‧.‧ от настоящото приложение, спецификация на релевантни качествени характеристики на газа, включително, като минимум, данни за стойностите на горната топлина на изгаряне (gross calorific value) и числото на Wobbe (Wobbe index), както и отговорностите или свързаните с енергийното съдържание на газа разходи за потребителите на газопреносни мрежи, в случай че качествените характеристики на газа не съответстват на спецификациитеif relevant for access to the system, for all relevant points as defined in paragraph ‧.‧ of this Annex, a specification of relevant gas quality parameters, including at least the gross calorific value and the Wobbe index, and the liability or costs of conversion for network users in case gas is outside these specifications
По време на задействането и на гасенето или когато температурата на горивния газ падне под ‧ oC или ‧ oC, според случая, тези допълнителни горители не могат да бъдат захранвани с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, които създава горенето на газьол по смисъла на член ‧, параграф ‧ на Директива ‧/ЕИО на Съвета за течен газ или за природен газDuring start-up and shut-down or when the temperature of the combustion gas falls below ‧ °C or ‧ °C as the case may be, the auxiliary burner shall not be fed with fuels which can cause higher emissions than those resulting from the burning of gasoil as defined in Article ‧) of Council Directive ‧/EEC, liquefied gas or natural gas
През периода на изпълнение на националната програма за реформа е важно Дания да се съсредоточи върху следните предизвикателства: продължаване на прилагането на мерки за взаимно свързване на енергийните мрежи, за да се подобри функционирането на пазарите на електроенергия и газ; увеличаване на предлагането на работна сила и на изработените часове в средносрочен план, включително по-нататъшни инициативи за работа и допълнителни стъпки за интегриране на по-възрастните работници, имигрантите и децата на имигранти в пазара на труда; засилване по икономически най-ефективния начин на мерките за подобряване на началното и средното образование и на броя на лицата, завършващи горна степен на средното образование или висше образование, в случай че настоящите инициативи се окажат недостатъчни за постигане на поставените амбициозни целиIt will be important for Denmark over the period of the NRP to focus on the following challenges: continuing to implement measures on energy interconnection in order to improve the functioning of the electricity and gas markets; increasing labour supply and hours worked over the medium term, including further initiatives to work and additional steps to integrate older workers, immigrants and their descendants into the labour market; reinforcing, in a cost-effective manner, measures to improve primary and secondary education and the number of students finalising upper-secondary or tertiary education if current initiatives prove insufficient to reach the ambitious targets set
Произведената електроенергия, продадената топлоенергия и използваните количества гориво, включително съответстващото им общо количество енергия (на базата на долната им топлина на изгаряне, с изключение на природния газ, за който се взима предвид горната топлина на изгаряне) от горивата, изброени в следващата таблица, трябва да се отчитат поотделно за предприятията, за които производството на енергия е основна дейност, и за предприятията, които произвеждат енергия за собствени нуждиThe electricity produced, the heat sold and the fuel quantities used including their corresponding total energy (based on their net calorific value except for natural gas which is based on gross calorific value) from the combustibles listed in the next table must be declared separately for main activity producer plants and for autoproducer plants
Произведената електроенергия, продадената топлинна енергия и използваните количества гориво, включително съответстващото им общо количество енергия (на базата на долната им топлина на изгаряне, с изключение на природния газ, за който се взима предвид горната топлина на изгаряне) от горивата, изброени в следващата таблица трябва да се отчитат поотделно за предприятията, за които производството на енергия е основна дейност и за предприятията, които произвеждат енергия за собствени нуждиThe electricity produced, the heat sold and the fuel quantities used, including their corresponding total energy (based on their net calorific value except for natural gas which is based on gross calorific value) from the combustibles listed in the next table must be declared separately for main activity producer plants and for autoproducer plants
Намаляването на дела на запазения капацитет на GDF Suez от общия размер на постоянния капацитет за внос в дългосрочен план във Франция (което е резултат от бързото отделяне на значителен капацитет за внос и от определяне на горна граница от ‧ % за срок от десет години, считано от ‧ г.) ще позволи на трети доставчици да подобрят бързо своето присъствие на пазара надолу по веригата на доставка на газ във Франция и трайно да увеличат конкурентния натиск върху GDF SuezReducing GDF Suez's share of capacity reservations compared with total firm long-term import capacities in France (as a result of the release in the near future of significant capacities and the limitation to less than ‧ % for ten years from ‧) will enable third-party shippers to reinforce rapidly their foothold on the downstream gas supply markets in France, thus increasing the competitive pressure on GDF Suez in the long term
Дело C-‧/‧: Решение на Съда (втори състав) от ‧ декември ‧ г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus- Финландия)- Lahti Energia Oy (Директива ‧/‧/ЕО- Изгаряне на отпадъците- Пречистване и горене- Суров газ, произведен от отпадъци- Понятие за отпадъци- Инсталация за изгаряне- Инсталация за съвместно изгарянеCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus- Finland)- Lahti Energia Oy (Directive ‧/‧/EC- Incineration of waste- Purification and combustion- Crude gas produced from waste- Definition of waste- Incineration plant- Co-incineration plant
Горните критерии са описани по-подробно в Подробните условия на търга за придобиване на право на ползване върху подземни богатства за проучване и изследване на находища от нефт и природен газ в определени райониThe above criteria are described in more detail in the Detailed conditions of the tender for the acquisition of mining usufruct rights for the exploration and prospection of oil and natural gas deposits in selected concession areas
С оглед на горното, Комисията смята, че бенефициерите на една евентуална държавна помощ са единиците ФИП, Axens, Beicip-Franlab и Prosernat за техните дейности на пазара на технологиите на рафиниране и приложението им в нефтохимическата индустрия, на пазара на консултантски услуги по разработването на нефтени находища и управлението на софтуер за нефтодобивната индустрия, както и на пазара на технологиите на преработка на газ и извличането на сяраIn the light of the above, the Commission considers that the beneficiaries of any State aid are the entities IFP, Axens, Beicip-Franlab and Prosernat in respect of their activities in the market for refining and petrochemicals technologies, in the market for consultancy services in relation to oilfield operation and the contract development of oilfield software, and in the market for gas treatment and sulphur recovery technologies
който трябва да се задейства автоматично, когато температурата на горивния газ падне под ‧ oC или ‧ oC, според случая, след последното впръскване на въздух за горенетоThis burner must be switched on automatically when the temperature of the combustion gases after the last injection of combustion air falls below ‧ °C or ‧ °C as the case may be
Основата на горния възвратен клапан, използвана при монтажа на устройството за пълнене, когато е в затворено положение, не трябва изпуска газ при каквото и да е приложено аеростатично налягане между ‧ до ‧kPaThe seat of the upper non-return valve used in the assembly of a filling unit, when in the closed position, shall be free from leakage at any aerostatic pressure between ‧ and ‧ kPa
Мониторингът на емисиите от горивни процеси следва да включва емисиите от горенето на всички горива в инсталацията, както и емисиите от процесите на очистка, например за премахване на SO‧ от димния газThe monitoring of emissions from combustion processes shall include emissions from the combustion of all fuels at the installation as well as emissions from scrubbing processes for example to remove SO‧ from flue gas
Показанието на горната точка на скалата се определя като средното показание, включително фоновия шум, отбелязано от газ, използван за регулиране на чувствителността по време на интервал от ‧ секундиSpan response is defined as the mean response, including noise, to a span gas during a ‧-s time interval
вентилационна система за извеждане на газа и продуктите от горенетоa ventilation system to extract gas and combustion products
Максималната компенсация за тези категории невъзвръщаеми разходи е равна на максималния обем електричество, което съответната електроцентрала може да произведе от природния газ, договорен с условие за неустойка, умножено по приблизителната разлика между цената за единица енергия от този газ и средната цена за единица електроенергия от въглищата, необходими за производството на същото количество електроенергия, и по коефициент, отразяващ съотношението между средните разходи за единица електроенергия от газ от полските газови находища и средната цена за единица електроенергия от газ, използван от електроцентралите, които не използват газ от полските газови находища (ако съответната електроцентрала не използва полски газThe maximum compensation for these categories of stranded costs is equivalent to the maximum volume of electricity that the generator in question can produce from the gas contracted under take or pay conditions, multiplied by the estimated difference between the price per unit of energy of this gas and the average price per unit of energy of the coal needed to produce the same amount of electricity, and by a coefficient reflecting the ratio between the average cost per unit of energy of gas from Polish gas fields and the average cost per unit of energy of the gas used by generators not using gas from Polish gas fields (if the generator concerned does not use Polish gas
Правилата, установени от настоящата директива за природния газ, включително втечнения природен газ (LNG), важат също за биогаз и газ от биомаса или други видове газ, доколкото тези видове газ могат от техническа гледна точка и от гледна точка на безопасността да бъдат вкарани в и транспортирани през системата за природен газThe rules established by this Directive for natural gas, including liquefied natural gas (LNG), shall also apply to biogas and gas from biomass or other types of gas in so far as such gases can technically and safely be injected into, and transported through, the natural gas system
Правилата, установени с настоящата директива за природния газ, включително втечнения природен газ (ВПГ), важат също на недискриминационен принцип за биогаз и газ от биомаса или други видове газ, доколкото тези видове газ могат от техническа гледна точка и от гледна точка на безопасността да бъдат въведени във и транспортирани чрез системата за природен газArticle ‧ shall be amended as follows
Установените от настоящата директива правила за природен газ, включително за втечнения природен газ (ВПГ), се прилагат също и към биогаз и газ от биомаса или към други видове газ, доколкото е технически възможно и безопасно тези видове газ да бъдат инжектирани в и транспортирани през система за природен газThe rules established by this Directive for natural gas, including LNG, shall also apply to biogas and gas from biomass or other types of gas in so far as such gases can technically and safely be injected into, and transported through, the natural gas system
Установените от настоящата директива правила за природен газ, включително за втечнения природен газ (ВПГ), се прилагат по недискриминационен начин също и към биогаз и газ от биомаса или към други видове газ, доколкото е технически възможно и безопасно тези видове газ да бъдат инжектирани в и транспортирани през система за природен газThe rules established by this Directive for natural gas, including LNG, shall also apply in a non-discriminatory way to biogas and gas from biomass or other types of gas in so far as such gases can technically and safely be injected into, and transported through, the natural gas system
Капацитет с обем от ‧ GWh/h от общите освободени капацитети се предоставя за капацитети за висококалоричен газ (H-газ), а ‧,‧ GWh/h се предоставя за капацитети за нискокалоричен газ (L-газ). Съответните входни точки за H-газ (в скоби- освободеният обем капацитетThe relevant entry points for H-gas are (released capacity volumes in brackets
Счита, че всички държави-членки следва да имат достъп- пряко или чрез други държави-членки, въз основа на механизъм за солидарност- до достатъчен капацитет за втечнен природен газ в Европейския съюз, състоящ се от съоръжения за втечняване в страните производителки, терминали за втечнен природен газ и инсталации, позволяващи регазификация на втечнения газ на кораби; счита, че проектите за изграждане на нови терминали за втечнен природен газ следва да се разглеждат като проекти от европейски интерес поради ключовия им принос за диверсификацията на пътищата за доставкаConsiders that sufficient liquefied natural gas (LNG) capacity consisting of liquefaction facilities in the producing countries and LNG terminals and ship-based regasification in the Union should be available to all Member States, either directly or through other Member States on the basis of a solidarity mechanism; considers that new LNG terminals should be regarded as projects of European interest on account of their key contribution to diversification of supply routes
Горна лента ISOFIX е здрава тъкана лента (или подобна), която свързва горната част на система за обезопасяване на дете ISOFIX с устройството за закрепване на горна лента ISOFIX и която е снабдена с устройство за регулиране, устройство за отпускане и съединител за горна лента ISOFIXIsofix top tether strap means a webbing strap (or equivalent) which extends from the top of an Isofix child restraint system to the Isofix top tether anchorage, and which is equipped with an adjustment device, a tension-relieving device, and an Isofix top tether connector
Освен това заявителят твърдеше, че дори в случай че трябва да се направи корекция на разходите му за природен газ на вътрешния пазар, цената при Waidhaus за руския природен газ не е надеждна основа за такава корекция, тъй като тази цена е определена на базата на дългосрочни договори за газ, според които формулата на цената е свързана с цената на нефтените продукти и следователно не е свързана с разходите за производство и доставяне на газ за заявителя в РусияThe applicant further argued that even in case that an adjustment was to be made to its cost of natural gas on the domestic market, Waidhaus price for Russian natural gas was not a reliable basis for such an adjustment since that price is set according to long term gas contracts under which the price formula is linked to oil product prices and thus unrelated to the costs of producing and delivering gas to the applicant in Russia
Жалбоподателят твърди, че решавайки да направи корекции на цената на газа, Комисията е нарушила член ‧, параграф ‧, второ изречение от основния регламент и/или е допуснала явна грешка в преценката и липса на мотивиране, като е приложила корекциите на цената на газа въз основа на цената на руския газ във Waidhaus (Германия) и като не е взела предвид незаконно споразумение за подялба на пазара по отношение на руския газ, който пристига през Waidhaus, и като не е приспаднала ‧ % руско експортно мито върху руския газ, и чрез корекции, отразяващи разходите за местна дистрибуцияThe applicant submits that once having decided to proceed with the gas adjustment, the Commission violated Article ‧, second sentence, of the Basic Regulation and/or made a manifest error of appreciation and showed a lack of reasoning, by making the gas adjustment on the basis of the price of Russian gas at Waidhaus, Germany, by failing to consider a penalised market sharing cartel in respect of Russian gas coming via Waidhaus, and by failing to deduct ‧ % Russian export duty on Russian gas and by adjusting to reflect local distribution cost
С настоящия регламент се създават разпоредби, чиято цел е да гарантират сигурността на доставките на газ чрез осигуряване на правилно и постоянно функциониране на вътрешния пазар на природен газ (газ), като се позволи прилагането на изключителни мерки, когато пазарът вече не може да осигури изискваните доставки природен газ, и като се предвиди ясно определение за отговорностите и тяхното разпределение между предприятията за природен газ, държавите-членки и Съюза, както по отношение на превантивните действия, така и по отношение на реакцията на конкретни прекъсвания на доставкитеThis Regulation establishes provisions aimed at safeguarding the security of gas supply by ensuring the proper and continuous functioning of the internal market in natural gas (gas), by allowing for exceptional measures to be implemented when the market can no longer deliver the required gas supplies and by providing for a clear definition and attribution of responsibilities among natural gas undertakings, the Member States and the Union regarding both preventive action and the reaction to concrete disruptions of supply
Showing page 1. Found 1418414 sentences matching phrase "газ за горене".Found in 79.089 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.