Translations into English:

  • earthenware   
    (Noun  ) (noun   )
     
    ceramic

Example sentences with "глинени изделия", translation memory

add example
определението за дървен материал или изделия от дървен материал беше изменено, за да означи, че изделията от рециклиран дървен материал, а именно изделията от дървен материал или компонентите на тези изделия, изработени от дървен материал или изделия от дървен материал, които са в края на жизнения си цикъл и в противен случай биха били депонирани като отпадъци, няма да попадат в обхвата на това определение, тъй като се смята, че ще е прекомерно от операторите да се изисква да проверяват информацията за първоначалния източник на дървен материал, наличен в рециклираните изделияthe definition of timber and timber products was modified to indicate that recycled timber products- that is timber products or components of such products manufactured from timber and timber products that have completed their lifecycle and would otherwise be disposed of as waste- will not be covered by that definition as it was considered that it would be disproportionate to require operators to ascertain information concerning the original source of timber present in recycled products
като имат предвид, че главната част от медицинските изделия се обхваща от Директива ‧/ЕИО на Съвета от ‧ юни ‧ г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия и Директива ‧/ЕИО на Съвета от ‧ юни ‧ г. относно медицинските изделия с изключение на диагностичните медицински изделия in vitroWhereas the major part of medical devices are covered by Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the approximation of laws relating to active implantable medical devices and Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ concerning medical devices with the exclusion of in vitro diagnostic medical devices
Необходимо е да се забранят всички аудиовизуални търговски съобщения на цигари и други тютюневи изделия, включително непреките форми на аудиовизуални търговски съобщения, които, макар и да не споменават пряко тютюневото изделие, се стремят да заобиколят забраните относно аудиовизуалните търговски съобщения на цигари и други тютюневи изделия, като използват търговски марки, символи или други отличителни белези на тютюневи изделия или на предприятия, чиято известна или основна дейност включва производството или продажбата на такива изделияIt is necessary to prohibit all audiovisual commercial communication promoting cigarettes and other tobacco products including indirect forms of audiovisual commercial communication which, whilst not directly mentioning the tobacco product, seek to circumvent the ban on audiovisual commercial communication for cigarettes and other tobacco products by using brand names, symbols or other distinctive features of tobacco products or of undertakings whose known or main activities include the production or sale of such products
Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отлети или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в No ‧ и изделия от невтвърден желатинWorked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading ‧) and articles of unhardened gelatin
за предприятие Hagemeyer: дистрибуция на едро за електрически изделия; HVAC съоръжения; бяла и черна техника; поддръжка, ремонт и работно оборудване (включително защитна екипировка за работещи); както и (посредством дейностите на ACE Business) дистрибуция на едро на някои изделия за потребителска електроника в Нидерландия, Австралия и Нова Зеландия, и дистрибуция на луксозни изделия (ръчни часовници, модни изделия и козметика) в Хонг-Конг, Китай, Тайван, Южна Корея и Индонезияfor Hagemeyer: wholesale distribution of electrical products; HVAC products; white and brown products; maintenance, repair and operations products (including personal protection items for professionals); as well as (through its ACE Business) wholesale distribution of certain consumer electronic products in the Netherlands, Australia and New Zealand, and distribution of certain luxury goods (watches, fashion products and cosmetics) in Hong Kong, China, Taiwan, South Korea and Indonesia
дървен материал и изделия от дървен материал означава дървения материал и изделията от дървен материал, посочени в приложението, с изключение на изделията от дървен материал, изработени от дървен материал или от изделия от дървен материал, които вече са пуснати на пазара, както и изделията от дървен материал или компонентите на тези изделия, изработени от дървен материал или изделия от дървен материал, които са в края на жизнения си цикъл и в противен случай щяха да се обезвреждат като отпадъциtimber and timber products means the timber and timber products set out in the Annex, with the exception of timber products derived from timber or from timber products which have already been placed on the market as well as timber products or components of such products manufactured from timber or timber products that have completed their life cycle and would otherwise be disposed of as waste
Глинените блокчета с подобрена топлоизолация, чието производство е енергоемко, са пример за нов продукт, който може да доведе до икономия на енергия, когато се използва в строителствотоOne example of recent products is clay blocks with improved thermal insulation that are energy intensive in production and can also help save energy when used in construction
Не вярвай на всичко, което си прочел, върху глинените съдовеDon' t believe the storiesThat you read on all the crockey
Необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) при производството на керамични и глинени плочки не трябва да превишаваThe energy requirement for firing (ERF) stages for ceramic tiles and clay tiles shall not exceed
Шест церемониални глинени предмета бяха върнати на Гърция на ‧ април и ще бъдат изложени в " Агора Стоа " (Старата агора) на Атинския музейSix ceremonial pottery artefacts were returned to Greece on April ‧ th and will be housed at the Agora Stoa of Attalus museum in Athens
Знам, че не си толкова глупав, че да вярваш на историята за глинените хораI know you' re not stupid enough to believe that mud- people story
Но Холивуд не се обаджаше, и асистентът ми и аз се възстановявахме в Ню Мексико и... започнах работа с Клей, изработвайки малки глинени постройкиBut Hollywood wasn' t calling, so my assistant and I checked ourselves into rehab in New Mexico and... started working with clay, building miniature adobe structures
Продуктовата група твърди настилки и облицовки обхваща, за вътрешно и външно приложение, без специална структурна носеща функция, естествени камъни, агломерирани камъни, бетонни павета, теракотни, керамични и глинени плочкиThe product group hard coverings shall comprise- for internal/external use, without any relevant structural function- natural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles
Изпечени продукти са керамичните и глинените плочкиFired products are ceramic tiles and clay tiles
От друга страна, глинесто-варовиковите почви на Quercy съдържат глина, основно съставена от илити и монтморилонити, които задържат калия в глинените слоевеAnother factor is the limy-clayey soil
Зад мен са неговият простор за дрехи, глинени купи, чували зърноBehind me is his clothesline, earthen pots, sacks of grain
пръскането на глинените подове с вода е практика, използвана в помещенията за отлежаване на оцета, за да се контролира относителната влажност и температурата и да се осигури тяхната стабилност през целия период на отлежаване, като по този начин се подпомага уталожването на оцета и се намаляват загубите от изпаряванетоSprinkling the clay floors with water is a practice used in the vinegar ageing rooms in order to control the relative humidity and the temperature and ensure that they remain stable throughout the ageing process, promoting the mellowing of the vinegars and reducing losses through evaporation
Енергопотреблението се изчислява като необходимото количество енергия за процеса (НКЕП) за агломерирани камъни и теракотни плочки или като необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) за керамичните и глинени плочкиThe energy consumption shall be calculated as process energy requirement (PER) for agglomerated stones and terrazzo tiles or as energy requirement for firing (ERF) for ceramic tiles and clay tiles
Още от седмицата: шест церемониални глинени предмета бяха върнати на ГърцияAlso this week: six ceremonial pottery artefacts are returned to Greece
Археолози откриха редки находки, включително архитектурни останки от гробове, керамика и глинени статуетки, по време на разкопки в Кралския некропол в Северозападна ГърцияArchaeologists unearthed rare findings, including architectural ruins of tombs, pottery and clay statuettes, during excavations at the Royal Necropolis in northwest Greece
Те използвали специални керамични съдове, малки глинени гърнета (наречени kouroupia), които имали отвор в долната част, така че суроватката можела да се отделя, без да се нарушава целостта на сиренината над неяThey used special ceramic vessels, small earthenware jars (called kouroupia), which had a hole in the lower part so that the whey could be removed without breaking the supernatant curd
Основа фирма за производство на глинени саксииShe actually started this company where she makes these little clay pots
Археолози съобщиха, че съкровището включва диадема с чифт златни обици, както и няколко златни и сребърни съда, орнаменти и глинени плочки с образа на богинята майкаArchaeologists reported that the treasure contains a crown with a pair of golden earrings as well as a number of golden and silver dishes, ornaments and clay stones with the image of the Mother Earth
При оценката на НКЕИ за производството на глинени плочки се отчитат всички енергийни потоци като горива за стадия на изпичанеEvaluation of ERF for clay tile production shall consider all energy flows entering all the kilns as fuels for the firing stage
необработени камъни, агломерирани камъни, бетонни павета, теракотни, керамични и глинени плочкиnatural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles
Showing page 1. Found 4151 sentences matching phrase "глинени изделия".Found in 4.814 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.