Translations into English:

  • Gantt chart   
     
    A type of bar chart that typically shows the timing of tasks or activities as they occur over time.

Example sentences with "диаграма на Гант", translation memory

add example
Подчертава необходимостта агенциите да разработват многогодишни работни програми в съответствие с многогодишната стратегия на Съюза за сектора; счита, че в годишните работни програми следва да се определят конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на резултатите; подчертава, че работната програма на всяка агенция следва да спазва също така рамките на бюджета на агенцията, одобрени от бюджетния орган; във връзка с това приканва агенциите да разгледат възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултатиStresses that the agencies must draw up multiannual work programmes in accordance with the multiannual Union strategy in the sector; considers that SMART objectives and RACER indicators should be laid down in the annual work programmes for performance assessment purposes; stresses that each agency’s work programme should also respect the limits of the agency’s budget as authorised by the budgetary authority; calls accordingly on the agencies to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of their operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
Отново подчертава, че е важно Центърът да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Центъра, че е взел под внимание тези забележки в своята програма за ‧ г.; също така приканва Центъра да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултатиAgain stresses how important it is for the Centre to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, however, the statement by the Centre that it has taken these observations into consideration in its ‧ programme; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
Съгласен съм, че Центърът трябва да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати.I agree that the Centre should consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results.
Подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Агенцията, че е взела под внимание тези забележки в своята програма за ‧ г.; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултатиStresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, however, the assertion by the Agency that it has taken those observations into consideration in its ‧ programme; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
Съгласна съм с докладчика, че агенцията следва да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати.I agree with the rapporteur that the Agency should consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results.
Подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на резултатите; отбелязва отговора на Агенцията, която уверява, че е подобрила своята работна програма за ‧ г. чрез определянето на цели и ключови показатели за изпълнение и въвеждането на по-добра система за планиране на ресурсите; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултатиStresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; calls, also, on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
Призовава също така Центърът да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултатиCalls, further, on the Centre to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
Съгласен съм, че Агенцията трябва да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати.I agree that the Agency should consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results.
Центърът възнамерява да предостави диаграми на Гант за всички основни оперативни дейности.In 2011 the Centre intends to make available Gantt charts for all key operational activities.
Приканва също така Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултатиCalls further on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
Да се приложи обобщен график за основните категории работи (например схема на Гант, когато е приложимоPlease attach a summary schedule of the main categories of works (i.e., a Gantt chart, where available
Ако ме убиеш, ще убиеш сина на ГантYou kill me, you kill Gant' s son
Ще бъде в кабаре " Соко на Ганта "Near the Sambadrome
Да се приложи обобщен график за основните категории дейности (например схема на Гант, когато е приложимоPlease attach a summary schedule of the main categories of works (i.e., a Gantt chart, where available
Не искам да съм на твое място, когато Гант види тази бъркотияWouldn' t want to be you when Gant sees this mess
Точно какъвто служител му трябва на ГантExactly what Gant wants in an employee
Задаване на нивото на мащабиране на графиката на Гант. Час показва обхват от часове. Ден показва обхват от дни и т. н. Автоматичното определяне показва най-подходящия изглед за текущото събитие или задачаSets the zoom level on the Gantt chart. 'Hour ' shows a range of several hours, 'Day ' shows a range of a few days, 'Week ' shows a range of a few months, and 'Month ' shows a range of a few years, while 'Automatic ' selects the range most appropriate for the current event or to-do
Севър все още държи сина на ГантSever still has Gant' s kid
При проби с по-силно намалена интензивност на светене, например денатурирани алкохоли, ефективността може да се определи посредством диаграма на корекция на гасненетоFor more greatly extinguished samples, such as denatured alcohols, the efficiency can be established via the extinction correction graph
Налягане на отваряне или характеристична диаграма: ...Opening pressure or characteristic diagram: ...
технологии в областта на сигурността за публична безопасност и интелигентни транспортни системи: цифрово формиране на диаграмата на насоченост при радарни и комуникационни системи, измерване на радиочестотните смущения и техники за тяхното намаляване, свръхшироколентови радарни и комуникационни системи, когнитивно радио, обезопасени радиокомуникации, сближаване на радарните комуникации, мрежи за интелигентни сензори, уязвимост на критичните транспортни и ИКТ инфраструктури, основаващи се на глобални навигационни спътникови системи (GNSS), стандартизиране и оперативна съвместимост на безжичните технологии, разпределени и повсеместни изчислителни системиsecurity technologies for public safety and intelligent transport systems: digital beam forming in radar and communications systems, RF interference measurement and mitigation techniques, ultra wide band radar and communications systems, cognitive radio, secure radio communications, radar-communications convergence, intelligent sensors networks, vulnerability of GNSS based transport and ICT critical infrastructures, standardisation and interoperability of wireless technologies, distributed and pervasive computing
Въглеводородният анализатор трябва да бъде оборудван с устройство за регистриране на електрически изходящ сигнал от регистриращо устройство на лентова диаграма или от друга система за обработка на данни при честота най-малко един път на минутаThe hydrocarbon analyzer must be fitted with a device to record electrical signal output either by strip chart recorder or other data-processing system at a frequency of at least once per minute
Информацията относно резултатите от минали периоди на ПКИПЦК се представя в стълбовидна диаграма, която обхваща резултатите на ПКИПЦК за последните ‧ годиниThe information about the past performance of the UCITS shall be presented in a bar chart covering the performance of the UCITS for the last ‧ years
Диаграма за илюстриране на поетата от динамометричния стенд енергияDiagram illustrating the power absorbed by the chassis dynamometer
За периода от 1997 г . до 2006 г . общото равнище на заетост се увеличи от 60,7 % на 64,3 % ( вж . диаграми 1 и 3 ) .Between 1997 and 2006 the overall employment rate has increased from 60.7 % to 64.3 % ( see charts 1 and 3 ) .
Showing page 1. Found 2285514 sentences matching phrase "диаграма на Гант".Found in 158.626 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.