Translations into English:

  • diphtheria   
    (noun   )

Example sentences with "дифтерия", translation memory

add example
В едно проучване, включващо ‧ деца, за температура ≥ ‧ °C се съобщава при ‧, ‧ % от децата, получили Prevenar едновременно с адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, в сравнение с ‧, ‧ % в контролната групаIn a study, including ‧ children, fever of ‧ °C was reported in ‧ % of children who received Prevenar simultaneously with DTP as compared to ‧ % in the control group
Infanrix Penta, Инжекционна суспензия Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbedInfanrix Penta, Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed
Дифтерия на носаNasal diphtheria
Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит B, полиомиелит или заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип b. • ако детето Ви е имало проблеми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над ‧°СSigns of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B, poliomyelitis or Haemophilus influenzae type b diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
Клиничната картина съответства на клиничната картина на дифтерия на дихателната система, например заболяване на горните дихателни пътища, характеризиращо се с образуване на фибринозни налепи върху сливиците, фаринкса или носа, в комбинация с болки в гърлото и невисока температура, или за дифтерия с друга локализацияClinical picture compatible with either respiratory diphtheria, i.e. an upper respiratory tract illness characterised by an adherent membrane of the tonsils, pharynx or nose, in combination with sore throat and low grade fever, or non-respiratory diphtheria
Суспензията дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна), хепатит B, полиомиелит (DTPa-HBV-IPV) трябва да се прегледа визуално за чужди частици и/или промени във външния видThe DTPa-HBV-IPV suspension should be inspected visually for any foreign particulate matter and/or abnormal physical appearance
Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за дифтерия и при което съществува епидемиологична връзкаAny person meeting the clinical criteria for diphtheria and with an epidemiological link
Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит B или полиомиелит. • ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има инфекция с висока температура (над ‧°СSigns of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B or poliomyelitis diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
Активните вещества в нея са токсоиди (химично отслабени токсини) от дифтерия и тетанус, инактивирани (убити) Bordetella pertussis (бактерия, която причинява магарешка кашлица) и частици от вируса на хепатит BIt contains toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, inactivated (killed) Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough) and parts of the hepatitis B virus as active substances
При тези обстоятелства, ваксинирането срещу коклюш трябва да се прекъсне и имунизационният курс да се продължи с ваксини срещу дифтерия, тетанус, хепатит В, полиомиелит и Haemophilus influenzae тип bIn these circumstances pertussis vaccination should be discontinued and the vaccination course should be continued with diphtheria-tetanus, hepatitis B, polio and Hib vaccines
Свръхчувствителност при предшестващо приложение на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В или полиомиелитHypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio vaccines
Infanrix hexa е показан за първична ваксинация и бустер ваксинация на деца срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип bInfanrix hexa is indicated for primary and booster vaccination of infants against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and disease caused by Haemophilus influenzae type b
Тя не трябва да се прави и на деца, които са получили алергична реакция, след като им е била направена ваксина за дифтерия, тетанус, коклюш или хепатит BIt should also not be used in infants who have had an allergic reaction after being given diphtheria, tetanus, pertussis or hepatitis B vaccines
Tritanrix HepB е ваксина, предназначена за приложение при деца с цел предпазване от четири заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) и хепатит BTritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis B
Дифтерия на дихателната системаRespiratory diphtheria
Въпреки това не трябва да забравяме, че много ваксини и лекарства на заболявания са разработени чрез използването на животни и особено на примати - например ваксини за полиомиелит, дифтерия, хепатит Б, наред с дълбоката мозъчна стимулация за болестта на Паркинсон.However, we must remember that many vaccines and cures for diseases have been developed using animals, and especially primates - for example, vaccines for polio, diphtheria, hepatitis B, along with deep brain stimulation for Parkinson's disease.
Свръхчувствителност при предшестващо приложение на ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит или заболявания, причинени от Haemophilus influenzae тип bHypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, polio or Hib vaccines
Infanrix Penta е противопоказна за деца, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към някое от активните вещества, към някоя от другите съставки на ваксината или към неомицин и полимиксин (антибиотици) или ако детето е проявявало алергични реакции при предишна имунизация с ваксина, съдържаща дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит B или полиоInfanrix Penta should not be used in infants who may be hypersensitive (allergic) to any of the active substances, to any of the other ingredients of the vaccine, or to neomycin and polymyxin (antibiotics), or if the infant has had an allergic reaction after a previous vaccine containing diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio
На възраст ‧ до ‧ месеца, PROCOMVAX може да се прилага едновременно с Merck MMR (Жива вирусна ваксина против морбили, заушка и рубеола) (Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live), или OPV или с бустер (подсилваща) доза ваксина против дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна) (DTaP) на ‧ месечна възраст при деца, които са получили първоначалния курс DTPAt ‧ to ‧ months of age, PROCOMVAX may be given simultaneously with Merck MMR (Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine Live), or OPV or with a booster dose of diphtheria, tetanus, acellular pertussis vaccine (DTaP) at ‧ months of age in children who received the primary series of DTP
Въпреки че може да доведе до образуване на антитела срещу дифтериен токсоид, имунизацията с тази ваксина не замества рутинната имунизация срещу дифтерияAlthough some antibody response to diphtheria toxoid may occur, immunisation with this vaccine does not substitute for routine diphtheria immunisation
Prevenar е противопоказен за деца, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към Streptococcus ваксината, някоя от другите съставки или дифтерийния токсоид (отслабен токсин от бактерията, която причинява дифтерияPrevenar should not be used in children who may be hypersensitive (allergic) to the Streptococcus vaccine, to any of the other ingredients or to the diphtheria toxoid (a weakened toxin from the bacterium that causes diphtheria
Tritanrix HepB се използва за ваксиниране на деца от шестседмична възраст нагоре срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) и хепатит BTritanrix HepB is used to vaccinate infants from six weeks of age against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough) and hepatitis B
Инфекцията с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) не се счита за противопоказание за ваксинация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и хепатит ВHIV infection is not considered as a contra-indication for diphtheria, tetanus, pertussis and HBV vaccination
Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в дишането и подуване на лицето или езика. • ако детето Ви е имало алергична реакция след предишно приложение на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица) или хепатит B. • ако детето Ви е имало симптоми от страна на нервната система в рамките на ‧ дни след предишно приложение на ваксина срещу коклюш (магарешка кашлица). • ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над ‧°СSigns of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough) or hepatitis B diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
Имунните отговори към всички антигени са били задоволителни при прилагане на първата доза Ambirix едновременно с бустер доза комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ацелуларна), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus influenzae тип b (DTPa-IPV/Hib) или с първата доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола през втората година след ражданетоWhen the first dose of Ambirix was administered concomitantly with a booster dose of a combined diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis and Haemophilus influenzae type b vaccine (DTPa-IPV/Hib) or with the first dose of a combined Measles-Mumps-Rubella vaccine in the second year of life, immune responses to all antigens were satisfactory
Showing page 1. Found 68 sentences matching phrase "дифтерия".Found in 0.234 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.