Translations into Portuguese:

  • clínica geral   
  • medicina de família e comunidade   

Example sentences with "обща медицина", translation memory

add example
След ‧ януари ‧ г., всяка държава-членка изисква, при условие, че са спазени разпоредбите за придобити права за упражняване на лекарските дейности, в качеството на специалист по обща медицина в рамките на нейната национална система за социално осигуряване, притежаването на диплома, удостоверение или друг официален документ за професионална квалификация, посочени в членA partir dede Janeiro dee sem prejuízo das disposições sobre direitos adquiridos, os Estados-membros farão depender o exercício da actividade de médico generalista no âmbito dos seus regimes nacionais de segurança social da posse de um diploma, certificado ou outro título referido no artigo ‧o
Тази възможност съществува само в държавите-членки, в които на ‧ януари ‧ г. продължителността на специализираното обучение по обща медицина е две годиниEsta possibilidade apenas é facultada aos Estados-Membros nos quais a duração da formação específica em medicina geral seja de dois anos em ‧ de Janeiro de
като има предвид, че за постепенното провеждане на тази реформа е необходимо, на първо време, да се въведе във всяка държава-членка специализирано обучение по обща медицина, което да отговаря на минималните изисквания, както от качествена, така и от количествена гледна точка, и което да допълва минималната основна подготовка, която лекарят трябва да притежава по силата на настоящата директиваConsiderando que, para assegurar a execução progressiva desta reforma, se mostra necessário, numa primeira fase, criar em cada Estado-membro uma formação específica em medicina geral que satisfaça certas exigências mínimas tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista quantitativo e que complete a formação mínima de base que o médico deve ter nos termos da presente directiva
че това действие на настоящата директива не може да бъде прекратено по отношение на упражняването на общата медицина в рамките на социалното осигуряване преди ‧ януари ‧г., на която дата всички държави-членки ще са задължени, по силата на настоящата директива, да изискват за упражняване дейността на общопрактикуващ лекар, в рамките на тяхната система за социално осигуряване, придобита специалност по обща медицинаque esse efeito da presente directiva não pode cessar no que diz respeito ao exercício da medicina geral no âmbito da segurança social antes dede Janeiro de ‧, data em que a presente directiva obriga todos os Estados-membros a subordinar o exercício da actividade de médico generalista, no âmbito dos seus regimes de segurança social, à posse da formação específica em medicina geral
Съгласно член ‧, параграф ‧ от тази директива такова подходящо възнаграждение се предвижда за лекари, които са завършили обучение по обща медицинаEsta última directiva prevê, no artigo ‧.o, n.o ‧, uma remuneração adequada para os médicos que tenham concluído a formação médica de base
Практикувам обща медицина от ‧ гTenho sido clínico geral por ‧ anos...-... com totais privilégios na U of C, Boulder
Съобщение на Комисията- Уведомление за удостоверения за професионална квалификация на лекари-специалисти, медицински сестри с общ профил, лекари по дентална медицина-специалисти, акушерки и архитектиRelatório da Comissão- Notificação de títulos de formação de médicos especialistas, enfermeiros responsáveis por cuidados gerais, dentistas especialistas, parteiras e arquitectos
На основание придобития опит и с оглед развитието на обучението в областта на общата медицина, Комисията внася в Съвета, не по-късно от ‧ януари ‧ г., доклад за прилагането на членове ‧ и ‧ и прави подходящи предложения за продължаване хармонизирането на обучението на лекарите-специалисти по обща медицинаCom base na experiência adquirida e tendo em conta a evolução das formações no domínio da medicina geral, a Comissão apresentará ao Conselho, o mais tardar em ‧ de Janeiro de ‧, um relatório sobre a aplicação dos artigos ‧o e ‧o propostas adequadas tendo em vista prosseguir a harmonização da formação de médicos generalistas
че на един последващ етап е уместно, освен това, да се предвиди като изискване за упражняването на дейностите на общопрактикуващ лекар в рамките на дадена система за социално осигуряване, придобита специализирана квалификация по обща медицинаque, numa segunda fase, convém além disso prever que o exercício da actividade de médico enquanto generalista, no âmbito de um regime de segurança social, deva ser subordinado à posse de uma formação específica em medicina geral
здравен специалист означава лекар, медицинска сестра с общ профил, лекар по дентална медицина, акушерка или фармацевт, по смисъла на Директива ‧/‧/ЕО, или друг специалист, упражняващ дейности в сектора на здравеопазването, ограничени до регламентирани професии, по смисъла на определението на член ‧, параграф ‧, буква а) от Директива ‧/‧/ЕО, или лице, считано за здравен специалист в съответствие със законодателството на държавата-членка на местолечениеProfissional de saúde, um médico, um enfermeiro responsável por cuidados gerais, um dentista, uma parteira ou um farmacêutico na acepção da Directiva ‧/‧/CE, ou outro profissional cuja actividade no sector dos cuidados de saúde constitua uma profissão regulamentada na acepção da alínea a) do n.o ‧ do artigo ‧.o da Directiva ‧/‧/CE, ou ainda uma pessoa considerada profissional de saúde nos termos da legislação do Estado-Membro de tratamento
Когато курсът на обучение, посочен в член ‧ включва практическо обучение, проведено в акредитирана болница или клиника, разполагаща с подходящо оборудване и обслужване по обща медицина или в акредитирана практика по обща медицина, или в акредитиран център за първична медицинска помощ, продължителността на това обучение за максимум една година може да бъде включена в периода, предвиден в параграф ‧, буква бSempre que o ciclo de estudos a que se refere o artigo ‧.o comporte uma formação prática ministrada em meio hospitalar reconhecido que disponha do equipamento e dos serviços apropriados em medicina geral ou no quadro de uma prática de medicina geral reconhecida ou de um centro reconhecido no qual os médicos prestem cuidados primários, a duração da formação prática pode ser incluída na duração prevista na alínea b) do n.o ‧, desde que não ultrapasse um ano
Всяка държава-членка, която освобождава от пълното обучение, посочено в член ‧ в рамките на своята територия, въвежда специално обучение по обща медицина, отговарящо поне на строгите изисквания като онези, предвидени в членове ‧ и ‧, така че първите дипломи, удостоверения и други документи за официална квалификация, издадени при завършването на курса, да са издадени не по-късно от ‧ януари ‧ г.”Os Estados-Membros que dispensam no seu território o ciclo completo de formação referido no artigo ‧.o devem criar uma formação específica em medicina geral que satisfaça pelo menos as condições previstas nos artigos ‧.o e ‧.o, de maneira a que os primeiros diplomas, certificados ou outros títulos comprovativos dessa formação sejam passados o mais tardar em ‧ de Janeiro de
Медицинското наблюдение на облъчвани работници се основава на принципите, уреждащи най-общо медицината на професионалните заболяванияO controlo médico dos trabalhadores expostos basear-se-á nos princípios que regulam habitualmente a medicina do trabalho
Предвид факта, че Директива ‧/‧/ЕИО се прилага само за лекари, задължението на държавите-членки да гарантират, че лекарите, които се обучават за специалисти получават подходящо възнаграждение, се прилага само за лица, които са завършили обучение по обща медицинаDado que a Directiva ‧/‧/CEE se aplica exclusivamente aos médicos, a obrigação de os Estados-Membros assegurarem que os médicos especialistas que estão em formação recebem uma remuneração adequada só se aplica às pessoas que tiverem concluído a formação médica de base
Специализираното обучение по обща медицина, посочено в член ‧ трябва да отговаря най-малко на следните условияA formação específica em medicina geral referida no artigo ‧o deve satisfazer pelo menos as seguintes condições
Фактът, че Италия дава на лица, получили определен тип научно образование, което е различно от обща медицина, достъп до специализирано обучение в някои области, не променя с нищо задължението на държавите-членки да осигурят подходящо възнаграждение на всички лекари, които се обучават за лекари специалистиO facto de a Itália dar acesso a certas formações especializadas a pessoas que concluíram determinadas formações científicas distintas da formação médica de base em nada altera a obrigação de os Estados-Membros garantirem uma remuneração adequada a todos os médicos que sigam uma formação de médico especialista
като има предвид, че подобряването на обучението по обща медицина би допринесло за повишаване на стойността на общопрактикуващия лекарConsiderando que a melhoria da formação em medicina geral é susceptível de revalorizar a função do médico generalista
Тези периоди на обучение при редовна форма трябва да са с необходимия брой и продължителност, осигуряващи адекватна подготовка за действителното упражняване на общата медицинаEstes períodos de formação a tempo inteiro devem ser em número e ter uma duração tais que proporcionem uma preparação adequada para o exercício efectivo da medicina geral
Дело C-‧/‧: Решение на Съда (шести състав) от ‧ октомври ‧ г.- Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка- Директива ‧/‧/EИО- Изискване за завършено специализирано обучение за упражняване професията на лекар, специалист по обща медицина- Неправилно транспониранеProcesso C-‧/‧: Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) dede Outubro de ‧- Comissão das Comunidades Europeias/República Helénica (Incumprimento de Estado- Directiva ‧/‧/CEE- Formação específica exigida para exercer as funções de médico de clínica geral- Transposição incorrecta
Параграф ‧ не засяга възможността на държавите-членки да разрешат на тяхна територия, съобразно тяхната нормативна уредба, упражняването на лекарски дейности в качеството на специалист по обща медицина, в рамките на система за социално осигуряване, на лицата, които не притежават дипломи, удостоверения или други официални документи за професионална квалификация “лекар” и за специализирано обучение по обща медицина, които се придобиват, както едното, така и другото, в дадена държава-членка, но които притежават дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация по тези обучения или за едно от тях, придобити в трета странаO no ‧ em nada afecta a possibilidade de os Estados-membros permitirem no seu território, segundo a sua regulamentação, o exercício da actividade de médico generalista, no âmbito de um regime de segurança social, a pessoas que não sejam titulares de diplomas, certificados ou outros títulos comprovativos de uma formação de médico e de uma formação específica em medicina geral adquiridas, uma e outra, num Estado-membro, mas que sejam titulares de diplomas, certificados e outros títulos comprovativos dessas formações, ou de uma delas, obtidos num país terceiro
Той е последван от още пет секторни режима , приети между 1977 г . и 1985 г . , за медицинските сестри с общ профил , за лекарите по дентална медицина с Директиви 78/686 и 78/687 , за ветеринарните лекари , акушерките и фармацевтите .Foi seguido de outros cinco regimes sectoriais adoptados entre 1977 e 1985 , relativos aos enfermeiros de cuidados gerais , aos dentistas , com as Directivas 78 / 686 e 78 / 687 , aos veterinários , às parteiras e aos farmacê uticos .
като има предвид освен това, че почти навсякъде вече е призната необходимостта от специално обучение по обща медицина, което да подготви общопрактикуващия лекар за по-добро изпълнение на специфичните му задълженияConsiderando, por outro lado, ser presentemente reconhecida, de forma quase generalizada, a necessidade de uma formação específica para o médico generalista, que deve prepará-lo para melhor cumprir uma função que lhe é própria
че не е от съществено значение дали обучението по обща медицина е извършено в рамките на основното обучение по медицина, съгласно националното законодателство, или извън тяхque é irrelevante que essa formação em medicina geral seja dispensada no âmbito da formação de base do médico na acepção do direito nacional, ou fora desse âmbito
Showing page 1. Found 53461 sentences matching phrase "обща медицина".Found in 5.728 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.