Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signályVideomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
Na bezpečnost zapalovačů se vztahují dvě technické normy: evropská a mezinárodní norma EN ISO ‧:‧ Zapalovače – bezpečnostní specifikace, která stanoví specifikace ohledně kvality, spolehlivosti a bezpečnosti zapalovačů ve spojení s příslušnými výrobními a zkušebními postupy, ale která nezahrnuje specifikace ohledně bezpečnosti pro děti, a evropská norma EN ‧:‧ Zapalovače – Zapalovače odolné dětem – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení, která stanoví specifikace odolnosti z hlediska bezpečnosti pro dětiFür die Sicherheit von Feuerzeugen gibt es zwei Normen: die als Europäische Norm übernommene Internationale Norm EN ISO ‧:‧ (Feuerzeuge- Sicherheitstechnische Anforderungen) mit Festlegungen in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Feuerzeugen, verbunden mit einschlägigen Fertigungs-Prüfverfahren, allerdings unter Ausschluss von Festlegungen über eine kindergesicherte Beschaffenheit, und die Europäische Norm EN ‧:‧ (Feuerzeuge- Kindergesicherte Feuerzeuge- Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren), die Anforderungen an die Kindersicherheit festlegt
Seznam povinných specifikací a seznam informativních specifikací uvedené v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí ‧/‧/ES o subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému, a v příloze A TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí ‧/‧/ES o subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému, se nahrazují seznamem povinných specifikací a seznamem informativních specifikací, jež tvoří přílohu tohoto rozhodnutíDie Liste der verbindlichen Spezifikationen und die Liste der informativen Spezifikationen in Anhang A der TSI im Anhang zu der Entscheidung ‧/‧/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems und in Anhang A der TSI im Anhang zu der Entscheidung ‧/‧/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems werden durch die Liste der verbindlichen Spezifikationen und die Liste der informativen Spezifikationen im Anhang zu der vorliegenden Entscheidung ersetzt
technických specifikací návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, kdy se evropské specifikace podle článku ‧ plně nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění požadavků TSI, které se na daný subsystém vztahujítechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen sowie-wenn die in den TSI genannten europäischen Spezifikationen nicht vollständig angewandt wurden-die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, dass die auf das Teilsystem zutreffenden Anforderungen der TSI erfuellt werden
Pro účely této položky odkazují,specifikace API a ISO na specifikace Amerického ropného institutu č. ‧ F nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. ‧ pro systémy řízení podmořské těžbyFür die Zwecke dieser Nummer bezieht sich API- und ISO-Spezifikationen auf die Spezifikation ‧ F des American Petroleum Institute und/oder die ISO-Norm ‧ für Steuersysteme für die Unterwasser-Produktion
specifikací technického návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, že evropské specifikace nebudou plně použity, prostředků k zajištění toho, aby byly splněny požadavky TSI, které platí pro daný subsystémdie technischen Entwurfsspezifikationen- einschließlich der europäischen Spezifikationen-, die angewandt werden, und, soweit die europäischen Spezifikationen nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für das Teilsystem geltenden Anforderungen der TSI gewährleistet werden soll
technických specifikací návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, kdy se evropské specifikace plně nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění požadavků TSI, které se na daný prvek interoperability vztahujítechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen und, soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für die Interoperabilitätskomponente geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll
specifikace technického návrhu, včetně Evropských specifikací, které budou použity, a v případě, že Evropské specifikace nebudou plně použity, pak prostředky které budou použity pro zajištění, že budou splněny požadavky TSI, které platí pro daný subsystémtechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen und, soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für das Teilsystem geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll
Musí být uvedeno, do jaké míry přípravky na ochranu rostlin, o jejichž povolení je žádáno, splňují příslušné specifikace FAO dohodnuté Skupinou expertů pro specifikace pesticidů při Panelu expertů FAO pro specifikace pesticidů, požadavky na registraci a vzory žádostíEs ist anzugeben, inwieweit Pflanzenschutzmittel, für die eine Zulassung beantragt wird, mit den entsprechenden FAO-Spezifikationen übereinstimmen, die von der Sachverständigengruppe für Pestizidspezifikationen der FAO-Sachverständigengruppe für Spezifikationen, Zulassungsbedingungen und Anwendungsnormen für Pestizide angenommen wurden
Zadavatelé nesmějí odmítnout podání variant pouze proto, že byly vypracovány s technickými specifikacemi definovanými odkazem na vnitrostátní normy provádějící evropské normy, na evropská technická schválení nebo na obecné technické specifikace uvedené v čl. ‧ odst. ‧ nebo odkazem na vnitrostátní technické specifikace uvedené v čl. ‧ odst. ‧ písm. a) a bDie Auftraggeber dürfen einen vorgelegten Änderungsvorschlag nicht allein deshalb zurückweisen, weil darin technische Spezifikationen verwendet werden, die unter Bezugnahme auf einzelstaatliche Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, auf europäische technische Zulassungen oder auf gemeinsame technische Spezifikationen im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ oder aber auf einzelstaatliche technische Spezifikationen im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben a) und b) festgelegt wurden
specifikace pro technický návrh včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, že evropské specifikace nebudou plně použity, prostředky, které budou použity na zajištění, že budou splněny požadavky TSI, které platí pro daný prvek interoperabilitytechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen und, soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für die Interoperabilitätskomponente geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll
specifikace technického návrhu včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, že evropské specifikace nebudou plně použity, prostředky, které zajistí, že budou splněny požadavky TSI, které platí pro daný subsystémtechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen und, soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für das Teilsystem geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll
Zadavatelé nesmějí odmítnout podání varianty pouze proto, že byla vypracována s technickými specifikacemi definovanými odkazem na vnitrostátní normy provádějící evropské normy, na evropská technická schválení nebo na obecné technické specifikace uvedené v čl. ‧ odst. ‧ nebo odkazem na vnitrostátní technické specifikace uvedené v čl. ‧ odst. ‧ písm. a) a bDie öffentlichen Auftraggeber dürfen einen vorgelegten Änderungsvorschlag nicht allein deshalb zurückweisen, weil darin technische Spezifikationen verwendet werden, die unter Bezugnahme auf einzelstaatliche Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, auf europäische technische Zulassungen oder auf gemeinsame technische Spezifikationen im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ oder aber auf einzelstaatliche technische Spezifikationen im Sinne von Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben a) und b) festgelegt wurden
technickou specifikaci (specifikace), podle níž mají být výkonnost daného prvku interoperability a jeho chování za provozu posuzovány (příslušná TSI a/nebo evropská specifikace s uvedením příslušných klauzulíBedingungen für die Integration der Interoperabilitätskomponente in ihre Systemumgebung (Unterbaugruppe, Baugruppe, Teilsystem) und die erforderlichen Schnittstellenbedingungen
technických specifikací návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, kdy se evropské specifikace podle článku ‧ směrnice ‧/ES plně nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění požadavků směrnice ‧/ES a TSI, které se na prvek interoperability vztahujítechnische Konstruktionsspezifikationen einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen sowie-wenn die in Artikel ‧ genannten europäischen Spezifikationen nicht vollständig angewandt wurden-die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, dass die auf die Interoperabilitätskomponente zutreffenden Anforderungen der Richtlinie ‧/EG und der TSI erfuellt werden
Jestliže zadavatel využije možnosti odkázat na specifikace uvedené v odst. ‧ písm. a), nesmí odmítnout nabídku pouze z důvodu, že nabízené výrobky a služby nejsou v souladu se specifikacemi, na které odkázal, pokud uchazeč ke spokojenosti zadavatele ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem prokáže, že řešení, která navrhuje, rovnocenným způsobem vyhovují požadavkům definovaným technickými specifikacemiMacht der Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf die in Absatz ‧ Buchstabe a genannten Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen
technických specifikací návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, kdy se evropské specifikace podle článku ‧ směrnice ‧/ES plně nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění požadavků TSI, které se na daný subsystém vztahujítechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen, sowie-wenn die in Artikel ‧ genannten europäischen Spezifikationen nicht vollständig angewandt wurden-die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, dass die auf das Teilsystem zutreffenden Anforderungen der TSI erfuellt werden
specifikací pro technický návrh, včetně evropských specifikací, které budou použity, přičemž v případě, že evropské specifikace plně použity nebudou, prostředků, které budou použity k zajištění splnění požadavků TSI, které platí pro daný prvek interoperabilitydie technischen Entwurfsspezifikationen- einschließlich der europäischen Spezifikationen-, die angewandt werden, und, soweit die europäischen Spezifikationen nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für die Interoperabilitätskomponente geltenden Anforderungen der TSI gewährleistet werden soll
technických specifikací návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, kdy evropské specifikace nebudou plně použity, také popis prostředků, kterými bude zajištěno splnění požadavků TSI, které se na daný prvek interoperability vztahujítechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen und, soweit diese nicht vollständig angewandt werden, die Mittel, mit denen die Erfüllung der für die Interoperabilitätskomponente geltenden TSI-Anforderungen gewährleistet werden soll
Aby bylo v souvislosti s konkrétním parametrem možné jednotlivé požadavky obsažené v technických specifikacích pro interoperabilitu a požadavky obsažené ve vnitrostátních předpisech porovnávat a křížově na ně odkazovat, měl by seznam parametrů, které mají být zkontrolovány, když jsou uváděna do provozu vozidla, která nevyhovují technickým specifikacím pro interoperabilitu, na jedné straně zachovat slučitelnost se stávajícími dohodami založenými na vnitrostátních předpisech a měl by z těchto dohod vycházet, na druhé straně by měl odrážet technické specifikace pro interoperabilituUm die für die einzelnen Parameter geltenden Anforderungen der TSI und die entsprechenden nationalen Vorschriften miteinander vergleichen und einander zuordnen zu können, sollte die Liste der Parameter, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme nicht TSI-konformer Fahrzeuge zu prüfen sind, zum einen mit bestehenden, auf nationalen Vorschriften beruhenden Vereinbarungen kompatibel sein und darauf aufbauen, und zum anderen die TSI widerspiegeln
Pokud zadavatelé využijí možnosti odkázat na specifikace uvedené v odst. ‧ písm. a), nemohou odmítnout nabídku pouze z důvodu, že nabízené výrobky a služby nejsou shodné se specifikacemi na které odkázali, pokud uchazeč již ke spokojenosti zadavatele ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem prokázal, že řešení, která navrhuje, vyhovují rovnocenným způsobem požadavkům definovaným technickými specifikacemiMacht der Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf die in Absatz ‧ Buchstabe a) genannten Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen
technické specifikace návrhu, včetně evropských specifikací, které budou použity, a v případě, kdy se evropské specifikace podle článku ‧ směrnice ‧/ES plně nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění požadavků TSI, které se na daný subsystém vztahujítechnische Entwurfsspezifikationen, einschließlich der angewandten europäischen Spezifikationen, sowie-wenn die in Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EG genannten europäischen Spezifikationen nicht vollständig angewandt wurden-die Mittel, mit denen gewährleistet werden soll, dass die auf das Teilsystem zutreffenden Anforderungen der TSI erfuellt werden
Showing page 1. Found 6542 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 2.21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.