Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signályVideomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
Je zakázáno k názvu Aceto Balsamico di Modena přidat jakýkoli bližší určovatel, byť v číselné podobě, který se liší od těch, které jsou výslovně uvedeny v této specifikaci, včetně přídavných jmen extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico apodZu der Bezeichnung Aceto Balsamico di Modena dürfen keinerlei weitere Zusätze, auch nicht in numerischer Form, als die in dieser Produktspezifikation ausdrücklich vorgesehenen Zusätze hinzugefügt werden, einschließlich der Adjektive extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico oder ähnliche
Mezinárodní organizace pro normalizaci, ISO ‧:‧ – Specifikace pro systémy řízení ochrany pro dodavatelský řetězec (‧. vydání – ‧. září ‧, norma je revidována a má být nahrazena ‧. vydáním do ‧. ledna ‧ (ve fázi průzkumuInternationale Normenorganisation, ISO ‧:‧:- Sicherheitsmangementsysteme für die Lieferketten (Ausgabe ‧- ‧.‧.‧ wird z.Zt. überarbeitet, Zieldatum für Ersetzung durch Ausgabe ‧: ‧.‧.‧ [Umfragestufe]
Nepřítomnost šipky znamená, že požadované fotometrické specifikace jsou až do úhlu ‧° H splněny jak vpravo, tak vlevoDas Fehlen des Pfeils weist darauf hin, dass die vorgeschriebenen photometrischen Werte sowohl nach rechts als auch nach links bis zu einem Winkel von H = ‧° erreicht werden
Toto nařízení proto stanoví základní ustanovení týkající se emisí vozidel, zatímco technické specifikace budou stanoveny v prováděcích opatřeních postupem projednávání ve výborechNach diesem Konzept werden in dieser Verordnung grundlegende Vorschriften zu Fahrzeugemissionen festgelegt, während die technischen Spezifikationen in Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden, die nach den Komitologieverfahren erlassen werden
V certifikátu musí být podrobně uvedeny dohodnuté specifikace přípravku, odkaz na analytické metody a na výsledky analýzyAuf dem Zertifikat werden die detaillierten Spezifikationen des Produkts, die Referenz der Analysemethode und die Analyseergebnisse vermerkt
Jestliže zadavatel využije možnosti odkázat na specifikace uvedené v odst. ‧ písm. a), nesmí odmítnout nabídku pouze z důvodu, že nabízené výrobky a služby nejsou v souladu se specifikacemi, na které odkázal, pokud uchazeč ke spokojenosti zadavatele ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem prokáže, že řešení, která navrhuje, rovnocenným způsobem vyhovují požadavkům definovaným technickými specifikacemiMacht der Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf die in Absatz ‧ Buchstabe a genannten Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm herangezogenen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen
Toto shrnutí uvádí hlavní body specifikace produktu určené pro informační účelyDiese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation
Zařízení pro měření vibrací působících na celé tělo musí odpovídat příslušným specifikacím , jak uvádí norma ČSN ISO 8041 .Die Ausrüstung zur Messung von Ganzkörper-Vibrationen sollte die Spezifikationen nach ISO 80 41:2005 für Geräte zur Messung von Ganzkörper-Vibrationen erfüllen .
Použijí se bezpečnostní pásy nebo jiné zádržné systémy uvedené ve specifikaci vozidlaEs sind die für das Fahrzeug vorgesehenen Sicherheitsgurte oder anderen Rückhalteeinrichtungen zu verwenden
Vnitrostátní regulační orgány by měly vzájemně spolupracovat s cílem vymezit příslušné technické specifikace produktů velkoobchodního širokopásmového přístupu poskytovaných prostřednictvím sítí NGA a měly by poskytovat informace mezinárodním normalizačním organizacím s cílem usnadnit vývoj příslušných oborových noremDie NRB sollten in gegenseitiger Zusammenarbeit geeignete technische Spezifikationen für auf der Vorleistungsebene über NGA-Netze zu erbringende Breitbandzugangsprodukte festlegen und den internationalen Normenorganisationen Informationen übermitteln, um die Ausarbeitung einschlägiger Industrienormen zu erleichtern
Technické specifikace musí uchazečům umožnit rovný přístup a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek pro soutěž při zadávání zakázekDie technischen Spezifikationen müssen allen Bewerbern und Bietern gleichermaßen zugänglich sein und dürfen die Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindern
připomíná, že jasné označování náhražek mléčných výrobků, jako jsou sýry a jiné výrobky neobsahující mléko, má mimořádný význam a mělo by obsahovat specifikaci surovin a země původu; trvá na tom, že výrobky označované jako mléčné výrobky musí obsahovat živočišné mléko nebo výrobky z živočišného mlékaweist darauf hin, dass eine klare Etikettierung von Ersatzprodukten von Milcherzeugnissen wie Käse und sonstigen Erzeugnissen von wesentlicher Bedeutung ist und Hinweise auf die verwendeten Inhaltsstoffe und das Herkunftsland enthalten sollten; fordert nachdrücklich, dass als Milcherzeugnisse bezeichnete Produkte auch tatsächlich Tiermilch oder Produkte aus Tiermilch enthalten
tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení vlastností dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázkydie verwendeten Spezifikationen eignen sich zur Definition der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sind
Specifikace výrobkuProduktspezifikation
Stanoví-li agentura vlastnosti z hlediska životního prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci, může použít podrobné specifikace, nebo je-li to třeba, jejich části, jak jsou definovány evropskými, mezinárodními nebo vnitrostátními ekoznačkami nebo jakoukoli jinou ekoznačkou, za předpokladu, žeNimmt die Agentur Umwelteigenschaften in die Leistungs- und Funktionsanforderungen auf, kann sie die detaillierten Spezifikationen europäischer, multinationaler, nationaler oder sonstiger Umweltzeichen oder Teile von ihnen nutzen, sofern sie folgende Voraussetzungen erfüllen
Aniž jsou dotčeny dodávky elektřiny na základě smluvních závazků, včetně těch, které vyplývají ze specifikací výběrového řízení, odpovídá provozovatel přenosové soustavy, pokud plní tuto funkci, za dispečink výrobních zařízení ve své oblasti a za rozhodování o využití propojovacích vedení připojených k jiným soustavámUnbeschadet der Elektrizitätslieferung aufgrund vertraglicher Verpflichtungen einschließlich der Verpflichtungen aus den Ausschreibungsbedingungen ist der Betreiber des Übertragungsnetzes verantwortlich für die Inanspruchnahme der Erzeugungsanlagen in seinem Gebiet und für die Nutzung der Verbindungsleitungen mit den anderen Netzen, soweit er diese Funktion hat
Dodatečné specifikaceZusätzliche Spezifikationen
Změna specifikace, která nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu (čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) čÄnderung der Spezifikation, die keine Änderung des veröffentlichten Einzigen Dokuments erfordert (Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr
Změna specifikace zapsaného CHOP nebo CHZO, k němuž nebyl zveřejněn jednotný dokument ani přehledÄnderung der Spezifikation einer eingetragenen g.U. oder g.g.A., für die weder ein Einziges Dokument noch eine Zusammenfassung veröffentlicht wurde
Technické specifikaceTechnische Spezifikationen
Cenový tlak dotčených dovozů zabránil výrobnímu odvětví Společenství zvýšit své ceny tak, aby odrážely vyšší přidanou hodnotu, která je výsledkem specifikací skladby sortimentu prodávaného výrobním odvětvím SpolečenstvíDer durch die betroffenen Einfuhren erzeugte Preisdruck hinderte den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft daran, die Preise zu erhöhen, um dem Wertzuwachs Rechnung zu tragen, der aus den Spezifikationen des vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft angebotenen Produktmix resultierte
SpecifikaceSpezifikation
Tyto specifikace budou dohodnuty v rámci příslušných prováděcích opatření a budou podrobně rozvedeny v příručkách a pokynechDiese Spezifikationen werden im Rahmen der jeweiligen Durchführungsmaßnahmen mit den Mitgliedstaaten vereinbart und in Handbüchern oder Leitlinien ausführlich beschrieben
Showing page 1. Found 6679 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 2.085 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.