Translations into German:

  • HDMI   

Example sentences with "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)", translation memory

add example
televizním monitorem se rozumí výrobek navržený tak, aby na integrované obrazovce zobrazoval videosignál z různých zdrojů, včetně signálu televizního vysílání, jehož funkcí může být i ovládání a reprodukce audiosignálu z externího zdrojového zařízení, které je připojeno přes normalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu, včetně rozhraní cinch (komponentního, kompozitního), SCART, HDMI a budoucích bezdrátových standardů (avšak mimo nenormalizovaná rozhraní pro přenos videosignálu jako DVI a SDI), ale nemůže přijímat a zpracovávat vysílané signályVideomonitor bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch (Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI) angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann
Držitel rozhodnutí o registraci poskytne orgánům příslušného lékopisu podrobnosti o údajné nedostatečnosti a o použitých doplňujících specifikacíchDer Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen des Arzneimittels muss den Behörden des betreffenden Arzneibuchs alle Einzelheiten bezüglich der angeblichen Unzulänglichkeit und der zusätzlichen angewandten Spezifikation vorlegen
kterou se mění směrnice ‧/‧/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady ‧/‧/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice ‧/‧/EHSzur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates im Hinblick auf die Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie ‧/‧/EWG
Tento přehled obsahuje hlavní údaje specifikace produktu pro informační účelyDiese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation
technické specifikace ohledně sledovacích a dohledávacích systémů nejpozději [...]die technischen Spezifikationen in Bezug auf die Schiffsverfolgungssysteme spätestens
Orgány nebo subjekty ověřující soulad se specifikací produktuBehörden oder Stellen, die die Einhaltung der Produktspezifikation überprüfen
Úkolem agentury je udržovat vysokou úroveň bezpečnosti civilního leteckého provozu, zajišťovat řádné fungování a rozvoj bezpečnosti civilního leteckého provozu, vydávat specifikace pro schvalování a vystavovat osvědčení výrobkům letecké technikyHauptaufgaben der Agentur sind die Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus der zivilen Flugsicherheit, die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der zivilen Flugsicherheit, die Erarbeitung von Zulassungsspezifikationen sowie die Ausstellung von Zeugnissen für die Luftfahrterzeugnisse
analýza, navrhování a řízení specifikací geodat včetně analýzy sémantických a syntaktických aspektůAnalyse, Entwurf und Verwaltung von Geodaten-Spezifikationen, einschließlich Analyse semantischer und syntaktischer Aspekte
Rozpočtové strategii by proto prospěla specifikace konkrétních opatření pro pozdější roky programového obdobíDaher würde die Haushaltsstrategie dadurch gewinnen, wenn sie für die späteren Programmjahre mit konkreten Maßnahmen unterlegt würde
Na každý z těchto subsystémů se má vztahovat technická specifikace pro interoperabilitu (TSIFür jedes dieser Teilsysteme ist eine technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zu erstellen
Částečná výjimka z technických specifikací pro interoperabilitu hluk a technických specifikací pro interoperabilitu nákladní vozy, o kterou dne ‧. září ‧ v souladu s čl. ‧ odst. ‧ písm. d) směrnice ‧/‧/ES požádalo Lucembursko pro vozy typu NA a AFA společnosti LOHR, se uděluje s těmito omezenímiDie am ‧. September ‧ von Luxemburg gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d der Richtlinie ‧/‧/EG beantragte Abweichung von der TSI Lärm und der TSI Güterwagen für LOHR-Wagen des Typs NA und AFA wird mit folgenden Beschränkungen genehmigt
Položka specifikace produktu, jíž se změna týkáRubrik der Produktspezifikation, auf die sich die Änderung bezieht
SPECIFIKACE A ZKOUŠKYVORSCHRIFTEN UND PRÜFUNGEN
V tom případě se tyto normy a specifikace (nebo jejich příslušné části) nebo technická dokumentace považují za přílohy dotyčné TSI a stávají se závaznými od okamžiku použitelnosti TSIIn diesem Fall werden diese Normen oder Spezifikationen (beziehungsweise die betreffenden Teile davon) oder technischen Unterlagen als Anhang der entsprechenden TSI betrachtet und mit Beginn der Gültigkeit der TSI verbindlich
Rozmanitost tohoto typického produktu je mnohem větší než je popsáno v původní specifikaci předložené KomisíEs existiert eine wesentlich größere Zahl von Sorten dieses typischen Erzeugnisses als aus der ursprünglichen Spezifikation hervorgeht, die bei der Kommission eingereicht wurde
Zařízení pro měření vibrací působících na celé tělo musí odpovídat příslušným specifikacím , jak uvádí norma ČSN ISO 8041 .Die Ausrüstung zur Messung von Ganzkörper-Vibrationen sollte die Spezifikationen nach ISO 80 41:2005 für Geräte zur Messung von Ganzkörper-Vibrationen erfüllen .
Soulad partie nebo subpartie se specifikacíÜbereinstimmung der Partie bzw. Teilpartie mit den Höchstgehalten
Všechna tato ustanovení jsou na jedné straně konkretizací praktických postupů, které již dříve existovaly a nebyly dosud kodifikovány, a na druhé straně vyjadřují přání skupiny žadatelů o upřesnění nedostatků specifikace označení původuAlle diese Bestimmungen sind einerseits die Konkretisierung von zuvor bestehenden und bislang nicht kodifizierten Praktiken und spiegeln andererseits den Wunsch der antragstellenden Vereinigung wider, die Unzulänglichkeiten der Spezifikation der Ursprungsbezeichnung durch Klarstellungen abzustellen
TECHNICKÉ SPECIFIKACETECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
letadlovým částem a zařízením lze vydat zvláštní osvědčení, je-li prokázáno, že vyhovují podrobným specifikacím letové způsobilosti stanoveným pro dosažení shody s hlavními požadavky podle odstavceFür Teile und Ausrüstungen können spezielle Zeugnisse erteilt werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie die Einzelspezifikationen für die Lufttüchtigkeit erfüllen, die festgelegt wurden, um die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Absatz ‧ sicherzustellen
Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT pro danou oblast, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostechDie Fischereifahrzeuge halten die von der ICCAT für die Region verabschiedeten Maßnahmen und Empfehlungen in Bezug auf Fanggeräte, ihre technischen Spezifikationen und alle anderen für ihre Fangtätigkeit geltenden technischen Maßnahmen ein
Odchylně od ustanovení článků ‧, ‧ a ‧ mohou členské státy požadovat, aby ve zvláštních oblastech směla být na trh uváděna pro celý vozový park nebo jeho část jen paliva splňující přísnější environmentální specifikace než jsou stanoveny touto směrnicí s cílem chránit zdraví obyvatelstva v určité aglomeraci nebo životní prostředí v určité ekologicky citlivé oblasti členského státu, jestliže atmosférické znečištění buď vytváří nebo lze rozumně očekávat, že bude vytvářet vážný a opakující se problém pro lidské zdraví nebo životní prostředíAbweichend von den Bestimmungen der Artikel ‧, ‧ und ‧ können die Mitgliedstaaten vorschreiben, daß in bestimmten Gebieten Kraftstoffe nur dann in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie in bezug auf die Gesamtheit oder einen Teil der Fahrzeugflotte strengeren umweltbezogenen Spezifikationen als den in dieser Richtlinie vorgesehenen genügen, um so die Gesundheit der Bevölkerung in einem bestimmten Ballungsraum oder die Umwelt in einem bestimmten ökologisch empfindlichen Gebiet in einem Mitgliedstaat zu schützen, wenn die Umweltverschmutzung ein schwerwiegendes und wiederkehrendes Problem für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt oder nach vernünftigem Ermessen darstellen kann
Technické hlavní směry a specifikace vstupují v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unieDie technischen Leitlinien und Spezifikationen treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft
Showing page 1. Found 6679 sentences matching phrase "specifikace HDMI (High-Definition Multimedia Interface)".Found in 1.512 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.