Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabák", translation memory

add example
návrhy Komise byly z velké části přijaty ve směrnici Rady ‧/ES ze dne ‧. července ‧, kterou se mění směrnice ‧/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice ‧/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice ‧/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobkůThe proposals made by the Commission were largely adopted in Council Directive ‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/EEC on the approximation of taxes on cigarettes, Directive ‧/EEC on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes and Directive ‧/EC on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco
V případě tabákových výrobků jiných než cigarety mohou být texty připojeny pomocí nálepek, pokud jsou tyto nálepky neodstranitelnéIn the case of tobacco products other than cigarettes, the texts may be affixed by means of stickers, provided that such stickers are irremovable
Pozměnit a zpřísnit definici cigaret, doutníků a dýmkového a lulkového tabáku, aby se předešlo manipulacím s názvy tabákových výrobků za účelem dosažení nejnižší spotřební daněTo amend and toughen the definition for cigarettes, cigars and pipe-tobacco in order to avoid tobacco product name manipulations aiming for the lowest excise duty
vyzývá Komisi, aby prozkoumala zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku snus a jeho dopad na spotřebu cigaretCalls on the Commission urgently to investigate the health risks associated with consumption of snus and its impact on the consumption of cigarettes
s cílem nepoškodit hospodářskou a sociální rovnováhu na ostrově je proto nezbytné a odůvodněné poskytnout s účinkem od ‧. ledna ‧ do ‧. prosince ‧ odchylku, na základě které může Francie uplatňovat pro cigarety a jiné tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice sazbu spotřební daně, která je nižší než vnitrostátní sazbaTherefore, to prevent damage to the island
tabákové výrobky nebo cigarety, nebo umístění produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobků; nebotobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products, or
v souladu s článkem ‧ směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z cigaret a článkem ‧ směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret byl proveden důkladný přezkum sazeb a struktury spotřební daně z tabákových výrobkůIn accordance with Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on cigarettes and Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes, an in-depth review of the rates and structure of excise duties on tobacco products has been carried out
Směrnice ‧/EHS stanovila obecné varování, které musí být uvedeno na obalech všech tabákových výrobků, a další varování určené výhradně pro cigarety, a od roku ‧ rozšířila požadavek ohledně dalšího varování týkajícího se jiných tabákových výrobkůDirective ‧/EEC established a general warning to be carried on the unit packaging of all tobacco products, together with additional warnings exclusively for cigarettes and, from ‧, extended the requirement for additional warnings to other tobacco products
předměty osobní potřeby, které se zpravidla nosí v kapse, příruční kabelce nebo na těle osob (např. doutníková a cigaretová pouzdra, krabičky na šňupací tabák, tabatěrky, krabičky na léky, pudřenky, řetízkové kabelky, růžencearticles of personal use of a kind normally carried in the pocket, in the handbag or on the person (for example, cigar or cigarette cases, snuff boxes, cachou or pill boxes, powder boxes, chain purses or prayer beads
Tabákový kouř je nejen hlavním zdrojem znečištění vzduchu, ale chemikálie obsažené v cigaretách vystavují kuřáky, ale i nekuřáky vážným rizikům.Not only is tobacco smoke a major source of air pollution, the chemicals contained in cigarettes expose smokers and non-smokers alike to serious risk.
Cigarety obsahující tabákCigarettes containing tobacco
Proto je nezbytné postupně přibližovat minimální sazby pro jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret minimálním sazbám pro cigaretyFor this reason, it is necessary gradually to bring the minimum rates for fine-cut rolling tobacco closer to the minimum rate for cigarettes
žádá Komisi, aby iniciovala vypracování studie a případně spuštění pilotního projektu s cílem nalézt nejlepší možné technické řešení pro identifikaci originálních cigaret, které bude pro zákazníky zárukou, že cigarety, které kupují, jsou pravé, a zároveň zajistí nejvyšší možnou míru kontroly podvodů, je toho názoru, že pokud je takové technické řešení možné, Komise by měla ve spolupráci s tabákovým průmyslem a členskými státy navrhnout příslušnou úpravu evropských norem a standardů v této oblastiRequests the Commission to launch a study and a possible pilot project to identify the best possible technical solution for the identification of original cigarettes which will at the same time ensure that consumers purchase genuine cigarettes and guarantee the highest possible check on fraud; is of the opinion that if such a technical solution is possible, the Commission, in coordination with the tobacco industry and the Member States, should propose that European norms and standards in this area be adapted accordingly
Za více než jedno a půl století poté, co byla v Londýně v roce ‧ uvedena na trh první cigareta, se tabák a tabákové výrobky staly předmětem rozsáhlé regulace a zdaněníOver the one and a half century since the first cigarette was introduced to the market in London in ‧, tobacco and tobacco products became a subject to extensive regulations and taxation
Cigarety a tabák prodává Georgette.Je hypochondrThe tobacconist is Georgette, the hypochondriac
Pokud zvážíme hrozivé následky kouření, a to obecně bez ohledu na to, zda je původ cigaret zákonný nebo nezákonný, měli bychom se zamyslet i nad jiným tématem: zatímco Evropská unie prosazuje politiky pro boj proti kouření, na druhé straně poskytuje dotace na tabákové plodiny, což je podle mého názoru v rozporu s evropskou politikou v oblasti zdravotnictví.Since we examine the disastrous effects of smoking, in general, irrespective of the legitimate or illegal source of the cigarettes, we should also meditate on another subject: while the European Union promotes policies for combating smoking, on the other hand, it grants substantial subsidies to tobacco crops, which, in my opinion, is a contradiction in the European health policy.
Členské země mohou dále považovat za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret tabák ke kouření, v němž je více než ‧ % váhy tabákových částic širších než ‧ mm a který se prodával nebo byl určen k prodeji pro ruční výrobu cigaretMember States may also deem smoking tobacco in which more than ‧ % by weight of the tobacco particles have a cut width of more than ‧ millimetre and which was sold or intended to be sold for the rolling of cigarettes to be fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes
Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papíremTrunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper
vzhledem k tomu, že je nutno rozlišovat mezi jemně řezaným tabákem k ruční výrobě cigaret a ostatními druhy tabáku ke kouřeníWhereas a distinction needs to be made between fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes and other smoking tobacco
Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice Rady ‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání [‧], která zakazuje všechny formy televizní reklamy na cigarety a jiné tabákové výrobkyThis Directive should be without prejudice to Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, which prohibits all forms of television advertising for cigarettes and other tobacco products
Za cigarety a tabák ke kouření se považují výrobky skládající se zcela nebo částečně z jiných látek než z tabáku, které jinak splňují kritéria uvedená v článcích ‧ aProducts consisting in whole or in part of substances other than tobacco but otherwise conforming to the criteria set out in Article ‧ or ‧ shall be treated as cigarettes and smoking tobacco
Bhútánci mohou do země pro vlastní potřebu vozit malé množství cigaret nebo tabáku z Indie, ale nesmějí je dál prodávat – a pokaždé, když kouří na veřejnosti, musí mít u sebe potvrzení o zaplacení dovozní daně.Bhutanese may bring into the country small quantities of cigarettes or tobacco from India for their own consumption, but not for resale – and they must carry the import-tax receipt with them any time they smoke in public.
jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret: na ‧ % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo ‧ ECU za jeden kilogramfine-cut smoking tobacco intended for the rolling of cigarettes: ‧ % of the retail selling price inclusive of all taxes, or ECU ‧ per kilogram
tabákové výrobky nebo cigarety, nebo umístění produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobkůtobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products
varuje před skutečností, že rozdíl v cenách cigaret mezi starými a novými členskými státy zvyšuje atraktivitu pašování, a i když platí přechodné lhůty ve formě množstevních omezení při dovozu tabákových výrobků v rámci soukromého cestovního styku z nových do starých členských států, lze osoby a vozidla kontrolovat pouze namátkověWarns that the difference in cigarette prices between the old and new Member States makes smuggling attractive, particularly as, although transitional arrangements in the form of quantitative restrictions have been laid down to govern imports of tobacco products by private individuals travelling from the new to the old Member States, persons and vehicles are now subject only to spot checks
Showing page 1. Found 4559 sentences matching phrase "cigaretový tabák".Found in 2.536 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.