Translations into English:

  • smoking tobacco   

Example sentences with "cigaretový tabák", translation memory

add example
tabákové výrobky nebo cigarety, nebo umístění produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobkůtobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products
Od ‧. července ‧ činí celková spotřební daň vybíraná z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně ‧ % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo ‧ eur za kilogram.“As from ‧ July ‧, the overall excise duty levied on fine-cut smoking tobacco intended for the rolling of cigarettes shall be at least equal to ‧ % of the retail selling price inclusive of all taxes, or EUR ‧ per kilogram
cigaret obsahujících tabák (kód HScigarettes containing tobacco (HS code
Tabákový průmysl po celá desetiletí vyráběl víc než jen cigarety.For decades, the tobacco industry manufactured more than just cigarettes.
Proto jsem také spokojena, že bylo upuštěno od sladění minimální úrovně zdanění tabáku k ručnímu balení cigaret s úrovní zdanění cigaret.That is why I am equally satisfied that an alignment of the minimum rate of taxation applied to rolling tobacco to that applied to cigarettes has been avoided.
Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražekCigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
Členské země mohou dále považovat za jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret tabák ke kouření, v němž je více než ‧ % váhy tabákových částic širších než ‧ mm a který se prodával nebo byl určen k prodeji pro ruční výrobu cigaretMember States may also deem smoking tobacco in which more than ‧ % by weight of the tobacco particles have a cut width of more than ‧ millimetre and which was sold or intended to be sold for the rolling of cigarettes to be fine-cut tobacco for the rolling of cigarettes
Cigarety obsahující tabákCigarettes containing tobacco
Německu by měla být dána dodatečná lhůta pro přizpůsobení jeho vnitrostátní sazby spotřební daně na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret právním předpisům Společenstvíit is appropriate to give Germany an additional period to adjust its national rates for fine-cut tobacco rolls in line with Community legislation
tabákové výrobky nebo cigarety, nebo umístění produktu podniků, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobků; nebotobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products, or
určit, že Francouzská republika tím, že přijala a zachovala v platnosti systém minimální ceny pro cigarety určené ke spotřebě ve Francii, jakož i zákaz prodeje tabákových výrobků za reklamní cenu v rozporu s cíli veřejného zdraví, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. ‧ odst. ‧ směrnice ‧/‧/ESDeclare that, by adopting and maintaining in force a system of minimum prices for cigarettes sold in France, despite a prohibition on the sale of tobacco products at a promotional price contrary to the aims of public health, the French Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
V souvislosti se stanovením maximálního obsahu škodlivých látek je třeba zvážit, zda na jedné straně je vhodné stanovené obsahy později snížit, a zejména jak, pokud vůbec, jsou tyto obsahy škodlivých látek navzájem spojené, a na druhé straně, zda mají být vytvořeny normy pro výrobky jiné než cigarety, a to zvláště pro tabák na balení cigaretIn connection with the fixing of maximum yields, it ought to be considered whether, on the one hand, it is advisable at a later date to reduce the yields fixed and in particular how, if at all, they are connected and, on the other hand, whether standards on these matters should be developed for products other than cigarettes, in particular rolling tobacco
Při měření obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách je třeba se řídit normami ISO ‧, ‧ a ‧, které jsou jedinými mezinárodně uznávanými normami, přičemž další podpora následného výzkumu a technického pokroku by měly umožnit vyvinout a používat přesnější a spolehlivější metody měření obsahu těchto látek v cigaretách a vyvinout metody měření pro ostatní tabákové výrobkyFor measuring the tar, nicotine and carbon monoxide yields of cigarettes, reference should be made to ISO standards ‧, ‧ and ‧, which are the only internationally recognised standards, it being understood that subsequent research and technological progress to be promoted should make it possible to develop and use more precise and reliable measurement methods for cigarette yields and to develop measurement methods for the other tobacco products
Potraviny na cestu a malé množství tabáku, doutníků a cigaret pro osobní spotřebu jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatkůProvisions for the journey and small quantities of tobacco, cigars and cigarettes for personal consumption, shall be admitted free of import duties and import taxes
Kromě zvyšujících se daní některé země zavedly i minimální ceny cigaret, protože zvýšení daní samo nevedlo vždy k požadovanému růstu cen, který by snížil spotřebu tabákuIn addition to increasing taxes, some countries have also introduced minimum prices for cigarettes, as tax increases alone did not always lead to the desired price increases to reduce tobacco consumption
vyzývá Komisi, aby pro všechny zúčastněné strany včetně průmyslu a občanské společnosti zřídila platformu, jejímž účelem by bylo hledání a koordinace účinnějších metod boje s nezákonným obchodováním s tabákovými výrobky včetně padělaných cigaretCalls on the Commission to establish a platform for all interested parties, including industry and civil society, to find and coordinate more effective approaches towards combating the illicit trade of tobacco products, including counterfeit cigarettes
Televizní pořady nesmějí být sponzorovány podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret a jiných tabákových výrobkůTelevision programmes may not be sponsored by undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco products.`
Nakonec lituji, že byl přijat pozměňovací návrh vyzývající Komisi, aby přehodnotila zdravotní rizika spojená se žvýkáním tabáku a jeho vliv na spotřebu cigaret.Finally, I regret that an amendment has been adopted calling on the Commission to investigate the health risks associated with chewing tobacco and the impact this has on cigarette consumption.
určil, že Spolková republika Německo tím, že použila daňovou sazbu na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret pro tabákové smotky prodávané pod jménem West Single Packs, nesplnila své povinnosti podle čl. ‧ odst. ‧ písm. b) směrnice Rady ‧/‧/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků a podle čl. ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. října ‧ o sbližování daní z cigaretdeclare that, by applying the tax rate for fine-cut tobacco for self-rolled cigarettes to rolls of tobacco sold under the name West Single Packs, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article ‧(b) of Council Directive ‧/‧/EC on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco and under the first paragraph of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ October ‧ on the approximation of taxes on cigarettes
vývoz cigaret vyrobených z tabákových listů pocházejících ze Společenství před umístěním tabákových listů ze třetí země do režimu aktivního zušlechťovacího stykuExport of cigarettes manufactured from Community tobacco leaves before placing of tobacco leaves from a third country under the inward processing procedure
V případě tabákových výrobků jiných než cigarety mohou být texty připojeny pomocí nálepek, pokud jsou tyto nálepky neodstranitelnéIn the case of tobacco products other than cigarettes, the texts may be affixed by means of stickers, provided that such stickers are irremovable
Konzultační pracovní skupina oprávněná v této věci zvážila návrh směrnice Rady kodifikující směrnici Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, směrnici Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnici Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.The Consultative Working Party with authority on this issue has considered the proposal for a Council directive codifying Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes, Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on manufactured tobacco other than cigarettes, and Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco.
je nezbytné stanovit harmonogram zvyšování minimálních sazeb spotřebních daní ve Společenství na doutníky, doutníčky, tabák k ruční výrobě cigaret a jiný tabák ke kouření, aby nedošlo k poklesu jejich hodnotyin order to avoid a fall in the value of the Community minimum rates of duty on cigars, cigarillos and hand-rolling tobacco and other smoking tobacco, a schedule of increases is needed
Showing page 1. Found 4486 sentences matching phrase "cigaretový tabák".Found in 1.516 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.