Translations into English:

 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnostatomic weight
čistá hmotnostnet weight
gravitační hmotnostgravitational mass
hmotnost a rozměryweight and size
hmotnost obaludead weight
hmotnost při odstavuweaning weight
hmotnost semenseed weight
hmotnost tělesabody weight
hmotnost vrhulitter weight
hmotnost vzduchuair mass
hmotnostiweights
jatečná hmotnostslaughter weight
jednotka hmotnostihundredweight
Maximální vzletová hmotnostMaximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátůaggregate density (soil)
molekulová hmotnostmolecular weight
nadměrná hmotnostoverweight; excess weight; obesity
objemová hmotnostmass per volume; density
objemová hmotnost (půda)bulk density (soil)
porodní hmotnostbirth weight
relativní atomová hmotnostatomic mass
snižování hmotnostiweight reduction
specifická hmotnostspecific gravity
tělesná hmotnostbody weight
vlastní hmotnostdead weight
živá hmotnostlive weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
Zkoušené vozidlo musí mít referenční hmotnost podle definice uvedené v odstavci ‧.‧ tohoto předpisuThe vehicle to be tested shall have the reference mass as defined in paragraph ‧.‧. of this Regulation
Všechna mísicí zařízení používaná při výrobě krmiv musí být vhodná pro rozsah hmotností nebo objemů, které mají být míšeny, a musí umožňovat výrobu vhodně homogenních směsí a homogenních roztokůAll mixers used in the manufacture of feeds shall be appropriate for the range of weights or volumes being mixed, and shall be capable of manufacturing suitable homogeneous mixtures and homogeneous dilutions
vážená průměrná produkce vyjádřená ve ‧ kg čisté hmotnosti, uvedená na trh členy organizace během tří kalendářních let před obdobím, pro které je požadována podporathe weighted average production, expressed in ‧ kg net, marketed by the members during the three calendar years preceding the period to which the aid application relates, by
U pacientů s těžkou hemofilií B je k dlouhodobé profylaxi krvácení možno podávat dávky ‧ IU faktoru ‧ na kilogram tělesné hmotnosti v intervalu ‧ dnyFor long-term prophylaxis of haemorrhages in patients with severe haemophilia B, doses of ‧ to ‧ IU of factor ‧ per kilogram of body weight could be given at intervals of ‧ to ‧ days
Od ‧. června ‧ se obvyklé clo na dovážený česnek kódu KN ‧ skládá ze cla ve výši ‧,‧ % hodnoty zboží a zvláštní částky ve výši ‧ EUR za ‧ tunu čisté hmotnostiSince ‧ June ‧ the normal customs duty for imports of garlic falling within CN code ‧ has consisted of an ad valorem customs duty of ‧,‧ % and a specific amount of EUR ‧ per tonne net
přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje ‧,‧ tcarriage of goods in motor vehicles the permissible laden mass of which, including that of trailers, does not exceed ‧,‧ tonnes
b‧ je procentuální podíl ztráty hmotnosti nerozpustné složky vzniklé během předúpravyb‧ is the percentage loss of insoluble component caused by the pre-treatment
Hmotnost se soustředí do H-bodu trojrozměrného strojeThe mass shall be concentrated at the H point of the three-dimensional machine
Jiné zvláštní populace U dospělých pacientů nejsou nutné žádné změny dávkování v závislosti na pohlaví, hmotnosti, etnickém původu, HIV pozitivitě či geriatrickém věku (viz bodOther special populations No dosing adjustments are required for adult patients based on gender, weight, ethnicity, HIV positivity, or geriatric status (see section
Metoda produkce mimo jiné stanoví, že prasata narozená, chovaná a poražená v regionech uvedených v bodě ‧.‧ nesmí mít hmotnost nižší než ‧ kg ± ‧ % a nesmí být mladší než devět měsícůThe method of production requires that the pigs born, reared and slaughtered in the regions referred to in paragraph ‧.‧ must not weigh less than ‧ kg (± ‧ %) and must not be less than nine months old
čerstvý produkt musí být uváděn na trh v těchto uzavřených baleních: síťky o hmotnosti až ‧ kg, bedýnky o hmotnosti až ‧ kgthe fresh product must be sold in the following types of sealed packages: nets weighing a maximum of ‧ kg, crates weighing a maximum of ‧ kg
Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu, podle hmotnosti nebo podle počtuSize is determined by the maximum diameter of the equatorial section, by weight or by count
Dlouhodobé užívání (nejméně ‧ týdnů) Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky-klinicky významný vzestup tělesné hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů-se v průběhu času zvyšujeLong-term exposure (at least ‧ weeks) The proportion of patients who had adverse, clinically significant changes in weight gain, glucose, total/LDL/HDL cholesterol or triglycerides increased over time
Rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy (maximální hodnotaDistribution of mass of each axle (maximum value
Dotčeným výrobkem jsou vysokopevnostní nitě z polyesterů (jiné než šicí nitě), neupravené pro maloobchodní prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než ‧ decitex, pocházející z ČLR, Koreje a Tchaj-wanu (dále jen dotčený výrobek), v současnosti kódu KNThe product concerned is HTY (other than sewing thread), not put up for retail sale, including monofilament of less than ‧ decitex originating in the PRC, Korea and Taiwan (the product concerned) currently falling within CN code
Hmotnost jednoho kusu činí ‧ kg až ‧ kgThe unit weight ranges from ‧ kg to ‧ kg
Mi= ekvivalentní setrvačná hmotnost, v kilogramech (kgMi = equivalent inertia in kilograms
Hlavními vlastnostmi produktu Fagioli Bianchi di Rotonda, které tolik odlišují jeho kvalitativní standard, jsou zvýšený obsah bílkovin v zrnech, nízký procentní podíl slupky v porovnání s celkovou hmotností (doložený výzkumem, který provedla a zveřejnila Národní rada pro výzkum (CNR) v Bari na téma: Agroekotypy fazolí regionu Basilicata) a barva bez žilkování; tyto vlastnosti jsou dány zvláštními klimatickými podmínkami této oblasti, které umožnily rozšíření produktuThe main characteristics of Fagioli Bianchi di Rotonda that make their quality stand out, such as the high protein content of the dried beans, the low tegument percentage as compared to total weight (shown by the work carried out by the National Research Council in Bari and published in Gli agro-ecotipi di fagioli della Basilicata (The Agro-ecotypes of Beans in Basilicata)), the colour and the lack of veining are enhanced by the particular climatic conditions of the area that have favoured the spread of this product
mg amoxicilinu/kg tělesné hmotnosti (odpovídá ‧ ml/‧ kgmg amoxicillin/kg bw (equivalent to ‧ml/‧ kg
Rovnice platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti mezi ‧ a ‧ kilogramyThe formula shall be valid for carcases weighing between ‧ and ‧ kilograms
počáteční hmotnost zkušebního vzorku v gramechthe initial mass, in grams, of the test sample
Jednorázová podkožní injekce v dávce ‧, ‧ mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tjSingle subcutaneous injection at a dosage of ‧ mg meloxicam/kg body weight (i. e
Mimo to neexistují klinické studie u patogenů kromě salmonely s použitím denní dávky ‧ X ‧ mg/kg živé hmotnostiMoreover, there are no clinical studies in pathogens others than Salmonella employing a daily dose of ‧ X ‧ mg/kg body weight
Přípojná hmotnost vozidla určeného k tažení přívěsu bez zařízení pro provozní brzděníTowable mass of a vehicle intended to draw a trailer without a service braking device
Členské státy sdělí Komisi metodu nebo metody použité v rámci tohoto nařízení pro měření hmotnosti, případně pro převedení objemu na hmotnost, důvody pro použité koeficienty a přesně vymezené okolnosti, za jakých lze tyto koeficienty použít, a dále jejich případné pozdější změnyMember States shall notify to the Commission the method(s) used for the purposes of this Regulation to measure mass or, where applicable, to convert volume into mass, the reasoning behind the coefficients selected, and the exact circumstances in which they apply, together with any subsequent amendments thereto
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 2.045 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.