Translations into English:

 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnostatomic weight
čistá hmotnostnet weight
gravitační hmotnostgravitational mass
hmotnost a rozměryweight and size
hmotnost obaludead weight
hmotnost při odstavuweaning weight
hmotnost semenseed weight
hmotnost tělesabody weight
hmotnost vrhulitter weight
hmotnost vzduchuair mass
hmotnostiweights
jatečná hmotnostslaughter weight
jednotka hmotnostihundredweight
Maximální vzletová hmotnostMaximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátůaggregate density (soil)
molekulová hmotnostmolecular weight
nadměrná hmotnostoverweight; excess weight; obesity
objemová hmotnostmass per volume; density
objemová hmotnost (půda)bulk density (soil)
porodní hmotnostbirth weight
relativní atomová hmotnostatomic mass
snižování hmotnostiweight reduction
specifická hmotnostspecific gravity
tělesná hmotnostbody weight
vlastní hmotnostdead weight
živá hmotnostlive weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající cluwhere the weight of the containers and packing materials is not to be included in the dutiable weight of the goods
Při zkoušce na zkušebním stavu se motor odpojí od brzdy, která se nahradí buď rotujícími částmi, které jsou v činnosti, není-li zařazen převodový stupeň, nebo setrvačnou hmotností rovnající se přibližně setrvačné hmotnosti těchto částí (viz bod ‧.‧ přílohy ‧ tohoto předpisuIf the test is a bench test the engine shall be disconnected from the brake, the latter being replaced either by the rotating parts driven when no gear is engaged or by an inertia substantially equivalent to that of the said parts (see paragraph ‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation
Množství skutečně dovezených produktů (v kg vyjádřených jako hmotnost produktuQuantity of products (in kg product weight) actually imported
V každé zkoušce se vyberou ryby podobné hmotnosti, tak aby hmotnost nejmenší z nich nebyla nižší než dvě třetiny hmotnosti největší rybyIn any one test, fish of similar weight are selected, such that the smallest are no smaller than two-thirds of the weight of the largest
OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEKCONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR NUMBER OF DOSES
U tažného vozidla, které je konstruováno pro spojení s návěsem nebo přívěsem s nápravami uprostřed, se pro klasifikaci vozidla uvažuje hmotnost tažného vozidla ve stavu připraveném k jízdě zvětšená o hmotnost odpovídající maximální statické svislé tíze přenášené na tažné vozidlo návěsem nebo přívěsem s nápravami uprostřed, a popřípadě o nejvyšší hmotnost nákladu tažného vozidlaIn the case of a towing vehicle designed to be coupled to a semi-trailer or centre-axle trailer, the mass to be considered for classifying the vehicle is the mass of the tractor vehicle in running order, increased by the mass corresponding to the maximum static vertical load transferred to the tractor vehicle by the semi-trailer or centre-axle trailer and, where applicable, by the maximum mass of the tractor vehicles own load
Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru a morfologické změny vaginálního epitelu a prsní žlázyReversible effects consistent with elevated prolactin in rats included decreased weights of ovaries and uterus and morphologic changes in vaginal epithelium and in mammary gland
Edukační materiál musí obsahovat: • kopii SPC • zdůraznění, že: o závažné krvácivé projevy jsou častější u pacientů ve věkové skupině ≥ ‧ let (včetně fatálních) a s tělesnou hmotností < ‧ kg o lečba prasugrelem není obecně doporučena u pacientů ve věku ≥ ‧ let o pokud po pečlivém vyhodnocení individuálního poměru prospěchu a rizika ošetřující lékař považuje léčbu ve věkové skupině ≥ ‧ let za nezbytnou, má být po jednorázové úvodní dávce ‧ mg předepsána udržovací dávka ‧ mg. o u pacientů s tělesnou hmotností < ‧ kg by měla být udržovací dávka snížena na ‧mg o Důkaz pro použití dávky ‧ mg je založen na analýze farmakodynamických a farmakokinetických parametrů a v současné době nejsou k dispozici klinické údaje o bezpečnosti použití této dávky u pacientů v těchto rizikových podskupináchThe educational material should include: A copy of the SPC Emphasis that: o Severe haemorrhagic events are more frequent in patients ‧ years of age (including fatal events) or those weighing < ‧ kg o Treatment with prasugrel is generally not recommended for patients of ‧ years of age. o If, after a careful individual benefit/risk evaluation by the prescribing physician, treatment is deemed necessary in the ‧ years age group then following a loading dose of ‧ mg, a reduced maintenance dose of ‧mg should be prescribed. o Patients weighing < ‧ kg should have a reduced maintenance dose of ‧mg o The evidence for a ‧mg dose is based only on PK/PD analyses and no clinical data currently exist on the safety of this dose in the at risk sub groups
Skutečná hmotnost je zvýšena o ‧ % za každé půl procento nečistot pod ‧ % a stejně tak se snižuje za každé půl procento nečistot nad ‧ %The actual weight is to be increased by ‧ % for each half-point of impurities below ‧ % and reduced by the same percentage for each half-point of impurities above ‧ %
Švestky, v bezprostředním obalu o čisté hmotnostiPlums and prunes, in immediate packings of a net content
Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne ‧ % hmotnosti přízeTherefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed ‧ % of the weight of the yarn
Vozidlo je naložené, s palivovou nádrží naplněnou na nejméně ‧ % objemu, a uvnitř vozidla je celkové zatížení ‧ kg, které se skládá ze zkušebního řidiče, přibližně ‧ kg zkušebního zařízení (automatizovaný přístroj k řízení, systém sběru dat a zdroj pro pohon přístroje k řízení) a ze zátěže potřebné k vyrovnání rozdílů v hmotnosti zkušebního řidiče a zkušebního zařízeníThe vehicle is loaded with the fuel tank filled to at least ‧ per cent of capacity, and a total interior load of ‧ kg comprised of the test driver, approximately ‧ kg of test equipment (automated steering machine, data acquisition system and the power supply for the steering machine), and ballast as required to make up for any shortfall in the weight of test drivers and test equipment
Kožní reakce v místě aplikace (např. erytém v místě aplikace, pruritus v místě aplikace, edém v místě aplikace, dermatitida v místě aplikace, podráždění v místě aplikace), stavy slabosti (např. únava, astenie), pyrexie, snížení tělesné hmotnostiApplication site skin reactions (e. g. application site erythema, application site pruritus, application site oedema, application site dermatitis, application site irritation), asthenic conditions (e. g. fatigue, asthenia), pyrexia, weight decreased
Povolení specifikuje podrobnosti, zejména referenční období, za které má být vypočtena celková hmotnostThe authorisation shall specify the details, notably the reference period for which the total weight has to be calculated
Množství KOGENATE Bayer ‧ IU, které máte užívat, a jak často, závisí na mnoha faktorech, jako jsou vaše hmotnost, závažnost hemofilie, místo a rozsah krvácení, množství inhibitorů faktoru VIII, které můžete mít, a požadovaná hladina faktoruThe amount of KOGENATE Bayer ‧ IU you should use and how often you use it depends on many factors such as your weight, the severity of your haemophilia, the site and extent of bleeding, the amount of factor ‧ inhibitors that you may have and the factor ‧ level required
V následující tabulce (tabulka ‧) jsou uvedena procenta pacientů, u kterých došlo k poklesu hmotnosti o ‧ % a o ‧ % ve srovnání se vstupní hodnotou za jeden rok léčbyThe percentage of patients who lost ‧ % and ‧ % of their baseline body weight after ‧ year of treatment are given in table
řidič plus náklad v zavazadlovém prostoru vyvážený tak, aby se dosáhlo přípustného podílu hmotnosti na odpovídající nápravudriver, plus an evenly distributed load in the boot, in order to obtain the permissible load on the corresponding axle
Z důvodu technických úprav požádalo Spojené království Komisi o zrušení této odchylky a o uplatňování metody pro výpočet hmotnosti jatečně upraveného těla za studena podle čl. ‧ odst. ‧ a ‧ nařízení (EHS) čDue to technical adaptations, the United Kingdom has requested the Commission to withdraw this derogation and to apply the method for calculating the weight of the cold carcasse as referred to in Article ‧ and of Regulation (EEC) No
Tento plán lze založit na zvýšení délky vlaku, průjezdného průřezu nebo hmotnosti na nápravu, které jsou povoleny pro vlaky provozované na koridoru pro nákladní dopravu; aThis plan may be based on increasing the length, loading gauge or axle load authorised for the trains running in the freight corridor; and
Dotčeným výrobkem jsou vysokopevnostní nitě z polyesterů (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti nižší než ‧ decitex, pocházející z ČLR, Koreje a Tchaj-wanu (dále jen dotčený výrobek), v současnosti kódu KNThe product concerned is high tenacity yarn of polyesters (other than sewing thread), not put up for retail sale, including monofilament of less than ‧ decitex originating in the PRC, Korea and Taiwan (the product concerned or HTY) currently falling within CN code
Na dávkovači pracího prostředku se uvádí jasné značení v objemových jednotkách a/nebo podle hmotnosti prádla, aby se uživateli umožnilo přizpůsobit množství používaného pracího prostředku typu a hmotnosti náplně, jakož i stupni zašpinění prádlaThe appliance shall have clear volumetric and/or weight-related markings on the detergent dispenser allowing the user to adjust the detergent quantity used according to the type and amount of load and its degree of soiling
Abyste se vyhnuli případnému opětovnému nárůstu hmotnosti psa, je nutné, abyste mu po ukončení léčby tímto přípravkem i nadále podávali předepsanou udržovací dietuIn order to avoid rebound weight gain, it is necessary to continue the feeding for maintenance regimen after the end of treatment with the product
Údaje jsou převzaty od dodavatele paliva nebo zaznamenány v dokumentaci o hmotnosti a vyvážení, technickém deníku letadla nebo jsou provozovateli letadel přenášeny elektronicky z letadlaThe data shall be taken from the fuel supplier, or recorded in the mass and balance documentation, in the aircraft technical log or be transmitted electronically from the aircraft to the aircraft operator
U zdravých dobrovolník bylo pr m rné maximální koncentrace v séru ‧ ± ‧ pmol/l dosaženo p ibližn za ‧ minut po subkutánním podání dávky ‧, ‧ j./kg t lesné hmotnostiIn healthy volunteers a mean maximum serum concentration of ‧ ± ‧ pmol/l was reached about ‧ minutes after a subcutaneous dose of ‧ U/kg body weight
Z této směsi se odebere zkušební část o hmotnosti ‧ g pro stanovení počtu a zkušební část o hmotnosti ‧ g pro stanovení přítomnosti Listeria monocytogenesFrom that mixture, a test portion of ‧ g shall be taken for enumeration and a test portion of ‧ g shall be taken for detection
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 3.57 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.