Translations into English:

 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnostatomic weight
čistá hmotnostnet weight
gravitační hmotnostgravitational mass
hmotnost a rozměryweight and size
hmotnost obaludead weight
hmotnost při odstavuweaning weight
hmotnost semenseed weight
hmotnost tělesabody weight
hmotnost vrhulitter weight
hmotnost vzduchuair mass
hmotnostiweights
jatečná hmotnostslaughter weight
jednotka hmotnostihundredweight
Maximální vzletová hmotnostMaximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátůaggregate density (soil)
molekulová hmotnostmolecular weight
nadměrná hmotnostoverweight; excess weight; obesity
objemová hmotnostmass per volume; density
objemová hmotnost (půda)bulk density (soil)
porodní hmotnostbirth weight
relativní atomová hmotnostatomic mass
snižování hmotnostiweight reduction
specifická hmotnostspecific gravity
tělesná hmotnostbody weight
vlastní hmotnostdead weight
živá hmotnostlive weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
Pro účely výše uvedené zkoušky musí mít vozidlo alespoň svou pohotovostní hmotnost, jak je uvedeno v bodě ‧.‧. tohoto předpisu, a zároveň musí platit tyto podmínkyFor the purposes of the above test, the vehicle shall be at its mass in running order as described in paragraph ‧.‧ of this Regulation, with the addition of
Forma výrobku na trhu: sýr je do tržní sítě uváděn pouze jako válec o hmotnosti cca ‧,‧ kgForm in which the product is marketed: The cheese is marketed only in the shape of a wheel weighing approximately ‧,‧ kg
motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do ‧ kg a navržená a zkonstruovaná pro přepravu nejvýše osmi cestujících kromě řidiče; motorová vozidla této skupiny mohou být doplněna o přívěs s maximální přípustnou hmotností do ‧ kgmotor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding ‧ kg and designed and constructed for the carriage of no more than eight passengers in addition to the driver; motor vehicles in this category may be combined with a trailer having a maximum authorised mass which does not exceed ‧ kg
Pokud kloubové vozidlo v pohotovostní hmotnosti stojí na vodorovném povrchu, nesmí být mezi podlahou žádného z tuhých článků a podlahou točnice nebo prvku ji nahrazujícího nekrytá mezera o šířce přesahujícíWhen the articulated vehicle at its mass in running order is stationary on a horizontal level surface, there shall not be between the floor of either of the rigid sections and the floor of the rotating base or of the element replacing that base an uncovered gap of a width exceeding
Aby se zabránilo tomu, že jsou zvířata dovezena k porážce a jsou předmětem žádosti o prémii, i když by jinak ‧. prosince ‧ nesplňovala kritérium hmotnosti, je vhodné nahradit kritérium váhy kritériem věku, pokud chce žadatel využít tohoto opatřeníIn order to avoid animals being presented for slaughter and subject to request for the premium which would otherwise not have fulfilled the weight criterion by ‧ December ‧, it is appropriate to replace the weight criterion by the age criterion in case an applicant wants to make use of this measure
a = hmotnost zbytku po první extrakci v gramech (poměrná část extraktua = mass in grams of the residue after the first extraction (aliquot part of the extract
hmotnost zbytku po první extrakci v gramech (alikvotní části extraktuweight in grams of the residue after the first extraction (aliquot part of the extract
Pokud je však fáze vývoje uvedena, povoluje se maximum ‧ % celkem podle jejich počtu nebo hmotnosti, a to z předchozí fáze vývoje a žampionů z následující fáze vývojeHowever, when the stage of development is indicated, a maximum of ‧ % in total by number or weight of mushrooms of the previous stage of development and of mushrooms of the next stage of development are allowed
Mimo to je-li nedokončené vozidlo zatíženo na svou hmotnost M podle případu popsaného v bodě ‧.‧.‧ nebo je-li úplné nebo dokončené vozidlo v provozním stavu zatíženo na svou hmotnost M podle dodatku k příloze ‧ směrnice Rady ‧/EHS[‧], nesmí hmotnost odpovídající zatížení každé nápravy překročit hmotnost mi na této nápravě a hmotnost odpovídající zatížení každé jednotlivé nápravy nebo skupiny náprav nesmí překročit hmotnost j na této skupině nápravIn addition, when the incomplete vehicle is laden to its mass M according to the situation described in ‧.‧.‧, or when the complete or completed vehicle in running order is laden to its mass M as described in the Appendix to Annex ‧ to Council Directive ‧/EEC, the mass corresponding to the load on each axle must not exceed the mass mi on this axle, and the mass corresponding to the load on each solo axle or on the group of axles must not exceed the mass μj on this group of axles
Výdaje spojené s vážením ponese skladovatel, pokud je zjištěná hmotnost nižší než hmotnost uvedená v účetnictví, v opačném případě ponese náklady členský státThe costs of weighing shall be borne by the storekeeper, where the weight determined is less than that recorded, or by the Member State, where it is more
Dovozy živého skotu, na něž se nevztahují odhady uvedené v článku ‧ nařízení Rady (EHS) č. ‧ a v Evropských dohodách s Maďarskem, Polskem a ČSFR, musí být omezeny na telata o živé hmotnosti nepřesahující ‧ kgImports of live bovine animals not covered by the estimates referred to in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ and by the Europe Agreements with Hungary, Poland and the CSFR must be limited to calves of a live weight not exceeding ‧ kg
hmotnost a objem výrobkuweight and volume of the product
Stanovení počtu koncových skupin polymeru může vést k hodnotě molekulové hmotnostiThe determination of the molecular concentration of the end groups present on the polymer can lead to a value for the molecular weight
Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízeníThe gross mass is the aggregate mass of the goods with all their packing, excluding containers and other transport equipment
Hmotnost B (kg) uvedená výrobcem nesmí být číselně menší než ‧ × VB (kg), declared by the manufacturer, must have a numerical value not less than ‧ × V
Členské státy mohou také na svém území za podmínek stanovených svými vnitrostátními předpisy dovolit, aby děti mladší tří let na zadních sedadlech nemusely být zabezpečeny zádržnými systémy vhodnými pro jejich výšku a hmotnost, jsou-li tyto děti přepravovány ve vozidle, které není takovým systémem vybavenoMember States shall also, on their territory and under conditions specified in their national law, allow that children under three years of age occupying rear seats need not be restrained by a restraint system suitable for their height and weight if such children are transported in a vehicle where such a system is unavailable
měla by být věnována zvláštní pozornost pacientům s hmotností nižší než ‧ kgspecial care should be taken with patients below ‧ kg weight
V případě analýzy složeného vzorku se všech sedm jatečně upravených těl o hmotnosti P‧ naseká v mlýnku na maso podle bodu ‧.‧ (v případě potřeby se rovněž rozmixuje s použitím mixéru), aby se získala homogenní hmota, z níž mohou být odebrány dva reprezentativní vzorky ze sedmi jatečně upravených tělIn the case of a composite sample analysis, all seven carcases of which the weight is P‧ is minced in a mincer as specified under point ‧.‧ (and, if necessary, mixed with the use of a blender as well) to obtain a homogeneous material from which two samples representative of the seven carcases may then be taken
Žádné ustanovení tohoto odstavce nesmí být vykládáno tak, že plavidlo plující pod vlajkou členského státu nebo registrované v tomto členském státu, které nedisponuje kvótou na odlov makrel z populace této oblasti nebo jehož kvóta vypršela, je oprávněno mít na plavidle makrely, ledaže by se jednalo o vedlejší úlovky přimíchané k úlovkům kranasů nebo sardinek a že by podíl makrel nepřesahoval ‧ % celkové hmotnosti makrel, kranasů a sardinek na plavidle, ledaže by velitel mohl prokázat, že tyto makrely pocházejí z jiné populaceNothing in this paragraph shall be interpreted as meaning that a vessel flying the flag of, or registered in, a Member State which does not have a mackerel quota from the stock occurring in this area, or whose quota is exhausted, is authorized to hold mackerel on board, unless such mackerel is a by-catch, taken with catches of horse mackerel or sardines, and the mackerel does not exceed ‧ % of the total weight of mackerel, horse mackerel and sardines on board, except where the skipper can prove that the mackerel has been caught from another stock
obsah proteinu (obsah dusíku × ‧,‧): nejméně ‧,‧ % hmotnostíchprotein content (nitrogen content × ‧,‧): not less than ‧,‧ %
pražené mandle kódu KN ‧ (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující ‧ kg) a ‧ (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující ‧ kgroasted almonds falling within CN codes ‧ (in immediate packings of a net content exceeding ‧ kg) and ‧ (in immediate packings of a net content not exceeding ‧ kg
Při dlouhodobém užívání bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥‧ % velmi častéPatients gaining ‧ % of their baseline body weight with long-term exposure were very common
Doporučení Vědeckého výboru pro kosmetické prostředky a nepotravinové výrobky určené spotřebiteli (SCCNFP) lze mošusový xylol bezpečně používat v kosmetických prostředcích, kromě výrobků pro ústní hygienu, až do maximální denní teoreticky absorbované dávky přibližně ‧ g na kilogram tělesné hmotnosti a denThe Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food Products Intended for Consumers (SCCNFP) recommends that musk xylene can be safely used in cosmetic products, excluding oral care products, up to a maximum daily theoretically absorbed dose of about
Po zohlednění všech údajů o stabilitě, rozkladných produktech a toxikologii dospěl EFSA k závěru, že neotam nepředstavuje bezpečnostní riziko, pokud jde o jeho navržené použití jakožto sladidla a látky zvýrazňují chuť a vůni, a stanovil přijatelnou denní dávku (ADI) ‧–‧ mg na kg tělesné hmotnosti na den. EFSA rovněž zaznamenal, že střízlivé odhady dietární expozice neotamu u dospělých i dětí ukazují, že je velmi nepravděpodobné, že by při navrhované úrovni použití mohla být překročena přijatelná denní dávkaAfter considering all the data on stability, degradation products and toxicology, EFSA concluded that neotame is not of safety concern with respect to the proposed uses as a sweetener and flavour enhancer and established an acceptable daily intake (ADI) of ‧–‧ mg/kg bw/day. EFSA also noted that conservative estimates of neotame dietary exposure both in adults and children suggest that it is very unlikely that the ADI would be exceeded at the proposed use levels
Zahajovací dávka efavirenzu odpovídala dávce ‧ mg (upravené podle vypočítané velikosti těla na základě hmotnostiThe starting dose of efavirenz was the equivalent of a ‧ mg dose (adjusted from calculated body size based on weight
Showing page 1. Found 16455 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 2.108 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.