Translations into English:

 • extra       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
 • beyond       
  (advb, prep   )
 • in addition   
  (advb   )
 • moreover     
  (advb   )
 • thereto   
 • thereunto   
 • furthermore     
  (advb   )
 • additionally   
  (advb   )
 • also       
  (advb, conj   )
 • besides     
  (advb, prep   )
 • likewise         
  (advb   )
 • on top of   
  (prep   )
 • spare       
  (verb, noun, adjv   )
 • too     
  (advb, adjv, conj   )

Other meanings:

 
extra, odd
 
in addition, on top of that
 
moreover, what's more

Similar phrases in dictionary Czech English. (4)

atraktivní vlastnosti navícbells and whistles
ještě navícbesides
náklady navícadditional charges
udělat něco navíc; go the extra mile

Example sentences with "navíc", translation memory

add example
Jestliže spoluvlastník dostává navíc nad podíl na vlastním kapitálu SJ peněžní či nepeněžní aktiva nepodobná těm, která vložil, část zisku nebo ztráty z transakce zachytí spoluvlastník ve výsledovceIf, in addition to receiving an equity interest in the JCE, a venturer receives monetary or non-monetary assets, an appropriate portion of gain or loss on the transaction shall be recognised by the venturer in profit or loss
Navíc se zjistilo, že přeshraniční regionální trh se týká vzdálenosti přibližně ‧ km, přičemž vzdálenost se liší podle přidané hodnoty výrobků, tzn. že vzdálenosti, ve kterých se obchodovalo se zušlechtěnými výrobky, byly dokonce větší než vzdálenosti obchodování s nezušlechtěnými výrobkyMoreover, cross-border regional was found to relate to a distance of about ‧ km, the distance varying according to the value added to the products, i.e. coated products would trade over even longer distances than none-coated products
vítá návrhy týkající se rozvoje globální strategie Společenství pro invazní nepůvodní druhy, včetně systému včasného varování; vzhledem k velmi omezeným finančním a lidským zdrojům však zdůrazňuje, že nelze vytvářet administrativní zátěž navícwelcomes the plans to develop a comprehensive EU strategy for the prevention and control of invasive alien species including the setting up of an early warning system; however points out that, bearing in mind the scarce financial and human resources, new administrative burdens must not be created
To navíc neznamená pouze otázku technickou a otázku postupů, ale také přezkoumání potřebné flexibility a rozpočtového rozpětí, pokud skutečně máme v úmyslu uplatňovat Lisabonskou smlouvu v oblasti rozpočtové politiky.This, moreover, does not just mean the issue of technicalities and procedures, but also the examination of necessary flexibilities and leeway within the budget, if we honestly intend to implement the Treaty of Lisbon in the budgetary policy sphere.
Podle zvláštního ustanovení v zákoně o bankách (§ ‧), které nevychází z práva Společenství, ale které je také možné nalézt v jiných členských státech, je navíc celková částka dlouhodobých investic – včetně majetkových účastí v podnicích mimo finanční sektor – omezena na celkovou částku vlastních prostředků bankyFurthermore, a special provision in the German Banking Law (Section ‧), not based on Community legislation but found in other Member States, limits the total amount of long-term investments, including holdings in non-financial enterprises, to the total amount of the bank's own funds
Nejcitlivějšími ekosystémy jsou ty, které jsou snadno narušitelné a navíc se obnovují velmi pomalu, případně se neobnoví nikdyThe most vulnerable ecosystems are those that are easily disturbed and in addition are very slow to recover, or may never recover
Nezávislé ověřování cen by mělo být prováděno navíc k dennímu ocenění podle tržní hodnoty nebo ocenění pomocí modeluIndependent price verification should be performed in addition to daily marking to market or marking to model
Daný případ se navíc netýká oblasti působnosti politických aktivit Bruna Gollnische jakožto poslance Evropského parlamentu.Secondly, the case does not come within the scope of Bruno Gollnisch's political activities as a Member of the European Parliament.
U motorových vozidel určených k tažení přípojných vozidel kategorie O‧ nebo O‧ s pneumatickým brzdovým systémem se navíc k výše uvedeným požadavkům musí ověřit plnění ustanovení bodu ‧.‧.‧.‧.‧.‧ tohoto předpisu, a to následující zkouškouIn the case of power-driven vehicles authorized to tow trailers of category O‧ or O‧ fitted with compressed-air braking systems, in addition to the above-mentioned requirements, the prescriptions in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧.‧ of this Regulation shall be verified by conducting the following test
zdůrazňuje, že je nezbytné se ujistit, že všechny politiky na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni zohledňují potřebu vymýtit dětskou práci ve všech podobách; domnívá se, že celodenní školní docházka je nejlepším prostředkem, jak tento problém vyřešit, protože nejenže umožňuje předcházet tomuto způsobu zneužívání dětí, ale navíc do budoucna umožní vystoupit z bludného kruhu analfabetismu a chudobyStresses the need to ensure that all policies, at both EU and national level, take account of eliminating child labour in all its forms; takes the view that full-time education is the best way of solving the problem, both in terms of preventing such abuse and of breaking the vicious circle of illiteracy and poverty in the future
Navíc u konečného rozhodnutí bude považováno, že zohledňuje návrhy na narovnání, jestliže ukládá pokutu, která nepřekračuje maximální výši uvedenou v těchto návrzíchAdditionally, for a final decision to be deemed to have reflected the settlement submissions, it should also impose a fine which does not exceed the maximum amount indicated therein
Trh Společenství není navíc uzavřen dovozům z ČLR a tyto výrobky budou i nadále k dispozici všem uživatelům za nedumpingové cenyMoreover, the Community market is not closed to imports from the PRC and these products will continue to be available to all users at non-dumped prices
Navíc nemáme žádné fyzické důkazyPlus, there' s no physical evidence
Navíc, levné aerolinie mohou napomoci zpestření, provozu mimo sezónu a nárůstu turistických produktů, což se projeví ve zlepšení kvality těchto produktů a tudíž větší atraktivitě regionu pro turistyIn addition, low-cost airlines can help to diversify, de-seasonalise and boost tourism products, which in turn will improve the quality of these products and therefore the attractiveness of a region for tourists
pro oblasti, ve kterých nebylo očkování provedeno v souladu s programem přijatým příslušným orgánem dotyčného členského státu podle přílohy I, pokud byla zvířata očkována v souladu s písmenem (a) a pokud navícfor the areas where the vaccination has not been completed according to the programme adopted by the competent authority of the Member State concerned, as identified in Annex I if animals have been vaccinated in compliance with paragraph (a) and if, in addition
Plán navíc může obsahovat žádost o odklad zahájení nebo dokončení studiíIn addition, the plan may contain a request for a deferral of the initiation or completion of studies
Přitancuješ si do mojí třídy přímo před studentkou a navíc se štětkou v ruceJust waltzing into my class in front a student with a brush in your hand
Postupem času se navíc změnily podmínky: po desetiletích překotného růstu vystřídala Spojené státy v roli největšího producenta emisí Čína.Meanwhile, conditions changed with the passage of time: China, following decades of booming growth, replaced the United States as the largest emitter.
Příprava programů byla navíc na konci ‧. let ovlivněna finanční krizí v Rusku, kdy byl dialog komplikován obecným rozpadem, na jehož základě sláblo vlastnictví na místní úrovniMoreover, the programming was affected by the financial crisis in Russia at the end of the ‧s, when general disintegration made dialogue difficult, thereby diminishing local ownership
Výrobci navíc přecházejí z dvoutaktních na čtyřtaktní motory, aby tak obecně dodrželi limity pro uhlovodík.In addition, manufacturers are switching from two-stroke engines to four-stroke engines so that the hydrocarbon limits can generally be maintained.
Rada navíc nepřijala změnu č. ‧, protože by to v některých případech zdrželo každoroční předkládání zpráv ze strany provozovatelů; dále nepřijala změnu č. ‧, protože má za to, že čtyřměsíční lhůta pro zveřejnění inspekční zprávy je příliš dlouhá; a změnu č. ‧, protože Rada považuje pokyny Komise za vhodnější než závazná kritéria pro vývoj a uplatňování nově vznikajících technikIn addition, the Council did not accept amendment ‧, because it would, in certain cases, delay annual reporting by operators; amendment ‧, considering the period of four months for making an inspection report publicly available is too long; and amendment ‧, since the Council considers Commission guidance more appropriate than binding criteria for the development and application of emerging techniques
Navíc budou provozovatelé vypláceni za služby týkající se shromažďování, porážky, přepravy, likvidace a spalování; tyto náklady budou stanoveny na základě nabídkového řízeníIn addition, operators will be paid for the services involved in collecting, slaughtering, transport, rendering and incineration; these costs will be determined by competitive tender
Navíc bylo potvrzeno, že indická vláda nezavedla účinný ověřovací systém ani postup, aby zjistila, zda a jaká množství vstupů nakoupených bez cla nebo daně z prodeje byla spotřebována při výrobě vyváženého výrobku (příloha ‧ část ‧ odst. ‧ základního nařízení a v případě systémů navracení u náhradních vstupů příloha ‧ část ‧ odst. ‧ základního nařízeníIn addition, it was confirmed that the GOI has no effective verification system or procedure in place to confirm whether and in what amounts duty and or the tax free procured inputs were consumed in the production of the exported product (Annex II(II) of the basic Regulation, and, in the case of substitution drawback schemes, Annex III(II) of the basic Regulation
Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku ViraferonPeg s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice ústní dutinyIn addition
Investoři si navíc správně uvědomují, že snižování schodků v&‧160;době vysoké nezaměstnanosti pouze tuto nezaměstnanost zvýší a navíc velmi ztíží fiskální konsolidaci.Moreover, investors correctly recognize that cutting deficits at a time of high unemployment will merely increase unemployment, making fiscal consolidation that much harder.
Showing page 1. Found 15294 sentences matching phrase "navíc".Found in 2.37 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.