Translations into English:

 • extra       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
 • beyond       
  (advb, prep   )
 • in addition   
  (advb   )
 • moreover     
  (advb   )
 • thereto   
 • thereunto   
 • furthermore     
  (advb   )
 • additionally   
  (advb   )
 • also       
  (advb, conj   )
 • besides     
  (advb, prep   )
 • likewise         
  (advb   )
 • on top of   
  (prep   )
 • spare       
  (verb, noun, adjv   )
 • too     
  (advb, adjv, conj   )

Other meanings:

 
extra, odd
 
in addition, on top of that
 
moreover, what's more

Similar phrases in dictionary Czech English. (4)

atraktivní vlastnosti navícbells and whistles
ještě navícbesides
náklady navícadditional charges
udělat něco navíc; go the extra mile

Example sentences with "navíc", translation memory

add example
Odchylka od nařízení (ES) č. ‧/‧ o přepravě odpadů navíc členským státům umožňuje omezit za určitých podmínek přepravu odpadů do zeměIn addition, a derogation to Regulation (EC) No ‧/‧ on shipment of waste allows Member States to limit incoming shipments under certain conditions
Navíc , u některých ročníků existují jen dvě formy předčasného důchodu pro osoby , které mají za sebou velmi dlouhou dobu výkonu profese , anebo pracovali v obzvlášť těžkých podmínkách .Moreover , two forms of early retirement are available only to persons born in certain years : early retirement for persons with very long insurance histories , or for persons who worked under particularly difficult conditions .
Navíc se strany shodly na tom, že přijmou paušální daňovou sazbu ‧ %They also agreed to apply an overall tax rate of ‧ %
Navíc musí státy, které uzavřely dodatkový protokol, zajistit zlepšení svých vnitrostátních prováděcích právních předpisů, aby dotyčný stát mohl plnit dodatečné povinnosti vyplývající z dodatkového protokoluIn addition, States that have concluded an Additional Protocol need to ensure that their national implementing legislation has been enhanced to enable the State concerned to comply with the additional obligations under the Additional Protocol
Navíc se pro účely tohoto monitorovacího postupu vozidlo nepovažuje za nový typ, pokud se liší jen podle bodů ‧.‧.‧ aFurthermore, for the purpose of this monitoring procedure a vehicle is not considered to be a new type if the vehicle differs only in respect to paragraphs ‧.‧.‧ and
Navíc jej mnozí členové této sněmovny považovali v nejlepším případě za naivní, v nejhorším za nestoudný, protože nebral v úvahu skutečnost, že náš Parlament funguje prostřednictvím politických skupin.Moreover, it was considered by many Members of this House as at best naive, and at worst arrogant, because it ignored the reality of how our Parliament operates through the political groups.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, schůzky odborníků, informace a publikace přímo spojené s dosažením cílů programu či opatření podle tohoto rozpočtového řádku a navíc na veškeré další výdaje na technickou a administrativní pomoc, vyjma úkolů veřejné správy zadaných Komisí externím dodavatelům podle jednotlivých smluv o poskytování služeb, jelikož platnost smluv s kancelářemi technické pomoci uplyne během následujících letThis appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent years
Ženy navíc tuto legislativní podporu potřebují pro ochranu jejich zdraví a dětí.In addition, women need this legislative support to protect their health and children.
Navíc by mohl předávat jaderné materiály, technologie či zbraně spojencům (například Hugo Chávezovi ve Venezuele) nebo radikálním organizacím jako Hizballáh a Hamás.It might also transfer nuclear-related material, technology, or weapons to allies (Hugo Chávez’s Venezuela, for example) or radical organizations such as Hezbollah and Hamas.
Vzdor názoru vlády by se navíc začátek ekonomického oživení mohl pozdržet až do konce roku, takže střednědobý roční růst by dosáhl 1,5 až 2 %.And, contrary to the government’s outlook, the start of economic recovery could be delayed until the end of this year, with medium-term annual growth reaching 1.5- 2%.
Jsem vděčná, že jsem zde a mohu ocenit dva z nich.Kteří jsou navíc z mé rodinyI am especially thankful to be back home honoring two veterans from my own family
Navíc je třeba stanovit koeficient přidělení nabídek pro nabídky za minimální cenyIn addition, provision must be made for an award coefficient for tenders offering the minimum selling price
Navíc byly v období šetření průměrné dovozní ceny z jiných třetích zemí o ‧ % vyšší než dovozní ceny z ČLR a o ‧ % vyšší než ceny u vzorku výrobního odvětví SpolečenstvíIn addition, the average prices of imports from other third countries were in the IP ‧ % higher than those originating in the PRC and around ‧ % higher than those of the sampled Community industry
Tato nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musejí předložit hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) čMoreover, those Regulations designate the rapporteur Member States which have to submit the relevant assessment reports and recommendations to the European Food Safety Authority (EFSA) in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
Na druhé straně se nenavrhuje, aby se valorické clo používalo navíc k minimální dovozní ceně, nýbrž místo níOn the other hand, it is not proposed that the ad valorem duty should be applied in addition to the MIP, but instead of the MIP
Přístup do jeho paměti je navíc nebufferovaný. Pracujeme na snížení této náročnosti, jednou z možných metod je čtení jen některých pixelů.Therefore we have developed color thresholding algorithm using only 5% of the pixels on average which seems to be working fairly well.
Navíc tyto státní zásahy týkající se každodenního řízení společnosti znamenají, že nelze vyloučit riziko obcházení, jestliže se tomuto vývozci poskytne individuální celní sazbaIn addition, such State interference, relating to the day-to-day management of the company, meant that the risk of circumvention could not be excluded, if this exporter was to be given an individual duty rate
veškeré ostatní ovce a kozy v zemědělském podniku, v němž žilo zvíře, u kterého byla choroba potvrzena, navíc k těm, jež jsou uvedeny ve druhé a třetí odrážceall other ovine and caprine animals on the holding of the animal in which the disease was confirmed in addition to those mentioned in the second and third indents
Účetní dvůr by měl navíc provádět audit účetnictvíMoreover, the Court of Auditors should undertake the auditing of accounts
Národní regulátoři navíc ve snaze ochránit své banky nevědomky zabrousili do politik známých pod heslem „ožebrač svého souseda“.Moreover, national regulators, in their efforts to protect their banks, have unwittingly engaged in “beggar-thy-neighbor” policies.
Díky zvýhodněným cenám a dostupnosti pojištění od našeho partnera Chartis Europe S.A., získáte komplexní pojištění a navíc ušetříte peníze a čas vynaložený na zajištění cestovního pojištění.Thanks to preferential prices and the availability of insurance from our partner Chartis Europe S.A., you will get comprehensive coverage and on top of that save money and the time that you would otherwise have to spend on obtaining travel insurance.
Je navíc zcela nezbytné, aby evropské orgány navrhly co nejdříve jasnou strategii, která bude projednána na mezinárodní úrovni.Moreover, it is absolutely necessary for the European institutions to propose, as soon as possible, a clear strategy to be negotiated at an international level.
Navíc je tu i druhá směrnice, která se týká mikrofinancování a kterou se Parlament také už nějakou dobu zabývá.Furthermore, there is now also a second directive relating to microfinancing which has been of concern to this House for some time.
Cyklistika a chůze jsou nejen maximálně ekologické, ale navíc i zdravéCycling and walking are not only extremely environmental, but also healthy
Právě když jsme si navíc začínali myslet, že irácká tragédie všem jasně ukázala omezené možnosti unilateralismu a preventivních vojenských strategií, podporuje Bushova administrativa vojenskou akci Izraele – tentokrát proti zemi, která se bolestně pokouší upevnit demokratické reformy a opětovně potvrdit svou suverenitu ve vztahu k Sýrii.Moreover, just when we were beginning to think that the Iraqi tragedy had made the limits of unilateralism and preemptive military strategies clear to all, the Bush administration encourages Israel’s military action – this time against a country that has painfully been attempting to consolidate democratic reform and to reafirm its sovereignty in relation to Syria .
Showing page 1. Found 16233 sentences matching phrase "navíc".Found in 3.828 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.