Translations into English:

 • extra       
  (Adjective  ) (noun, adjv   )
   
  Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary
 • beyond       
  (advb, prep   )
 • in addition   
  (advb   )
 • moreover     
  (advb   )
 • thereto   
 • thereunto   
 • furthermore     
  (advb   )
 • additionally   
  (advb   )
 • also       
  (advb, conj   )
 • besides     
  (advb, prep   )
 • likewise         
  (advb   )
 • on top of   
  (prep   )
 • spare       
  (verb, noun, adjv   )
 • too     
  (advb, adjv, conj   )

Other meanings:

 
extra, odd
 
in addition, on top of that
 
moreover, what's more

Similar phrases in dictionary Czech English. (4)

atraktivní vlastnosti navícbells and whistles
ještě navícbesides
náklady navícadditional charges
udělat něco navíc; go the extra mile

Example sentences with "navíc", translation memory

add example
Tyto ukazatelé a jim obdobné nástroje v ostatních evropských zemích existují příliš krátce na to, aby mohly přesně určit intenzitu násilí v městských oblastech, a navíc čelí stále větším problémům souvisejícím se zdroji a sběrem údajůThese indicators, and their equivalents in other European countries, are still too recent to give a clear picture of the intensity of urban violence and can also always be skewed by problems relating to data sources and data collection methods
Navíc , u některých ročníků existují jen dvě formy předčasného důchodu pro osoby , které mají za sebou velmi dlouhou dobu výkonu profese , anebo pracovali v obzvlášť těžkých podmínkách .Moreover , two forms of early retirement are available only to persons born in certain years : early retirement for persons with very long insurance histories , or for persons who worked under particularly difficult conditions .
vzhledem k tomu, že za současného stavu smluv jsou opravné prostředky vzhledem k opatřením spojeným s prostorem svobody, bezpečnosti a práva, které mají občané Unie k dispozici, omezenější než v jiných oblastech činnosti EU, že pravomoci Soudního dvora jsou omezené zejména v oblasti soudní a policejní spolupráce v trestních věcech a že některé členské státy navíc nadále omezují dialog mezi soudci Unie a vnitrostátními soudci v této oblasti; vzhledem k tomu. že by Rada měla odložit přijetí jakýchkoli opatření, která by mohla ovlivnit základní práva, na období po ratifikaci Lisabonské smlouvywhereas, under the existing Treaties, the means of redress for citizens of the Union in relation to AFSJ measures are still more limited than in other areas of EU activity, whereas the ECJ’s powers are limited, in particular in the area of police and judicial cooperation in criminal matters and whereas, in addition, some Member States still restrict dialogue between the EU courts and national courts in this area; whereas the Council should postpone the adoption of any measure which might affect fundamental rights until the Treaty of Lisbon has been ratified
Navíc, zatímco se s paděláním musí bojovat, dobře známá ustanovení v dotčené smlouvě v sobě zahrnují zavedení opatření, které lze považovat za útok na osobní svobodu: dohled nad poskytovateli přístupu k internetu, posílení kontrol na hranicích a obtížnější přeprava generických léčiv vyráběných s nízkými náklady do rozvojových zemí.Furthermore, while counterfeiting must be combated, the well-known provisions in the treaty in question imply the establishment of measures that might be considered to be attacks on individual freedoms: supervision of Internet access providers, strengthening of border controls, and greater difficulties in transporting low cost generic medicines to developing countries.
A protože navíc velká koalice skončila, nebude už kancléřka moci svalovat vlastní nečinnost na obstrukční politiku SPD.Moreover, with the grand coalition gone, she will no longer be able to blame SDP’s obstructionism for her inaction.
Navíc se zdá, že domácí spotřeba v Rusku zůstane i nadále na relativně nízké úrovniIn addition, domestic consumption in Russia is likely to stay at relatively low levels in the near future
Jakmile je taková dohoda uzavřena, musí být pro účely směrnice navíc uznána podobným způsobem jako nepovinné režimySuch an agreement would, after conclusion, still need to be recognised for the purposes of the Directive in a similar way as for voluntary schemes
Reakce USA navíc upevnila víru Izraele v účinnost vojenských metod, což vedlo k nedávné válce v Libanonu a pokračující invazi v Gaze.Moreover, the US response has strengthened Israel’s belief in the effectiveness of military methods, leading to the recent war in Lebanon and the ongoing invasion of Gaza.
A za těch ‧ navíc jdou do obchodního domu a koupí plazmovou TV... mobilní telefony, počítače a SUV (terénní auto)... proč ne i další dům?With the extra ‧, ‧, they go to the store to buy a plasma TV... mobile phones, computers and an SUV... why not even a second home?
Přístup k jasným a spolehlivým informacím bude navíc posílen jejich zpřístupněním ve všech jazycích Evropské unie na schválených internetových stránkách a v oficiálních brožurách.Furthermore, access to clear and reliable information will be strengthened, by making it available in all the languages of the European Union on approved websites and in official brochures.
Navíc vytvoření funkčních regionů sdílejících stejné cíle má naději stát se stimulátorem větší účinnosti regionální politiky.Furthermore, the creation of functional regions which share the same goals has a chance of increasing the effectiveness of regional policy.
Neviditelné bombardéry a stíhačky navíc používají freonová aditiva, která ve zplodinách snižují počet pevných částic, jež by mohly zachytit nepřátelské radary.Stealth bombers and fighters, meanwhile, use freon fuel additives to reduce the number of exhaust particles that could otherwise be detected by enemy sensors.
Navíc v letech ‧–‧ Komise svůj přístup k hodnocení ‧. RP a ‧. RP výrazně nerevidovala, a to navzdory skutečnosti, že se změnil rozsah i zaměření těchto programů (viz bodFurthermore, from ‧ to ‧, the Commission did not fundamentally re-examine its approach to evaluation for FP‧ and FP‧, despite the fact that FPs changed both in scope and orientation (see paragraph
Když však nyní používám spánkový monitor MyZeo (spím dobře!), všimla jsem si u sebe drobné změny chování, když jsem večer ve společnosti: někdy cítím větší motivaci odejít dříve, protože očekávám, že ráno dostanu body za spánek navíc!But now that I use the MyZeo sleep monitor (I sleep fine!), I have noticed a marginal change in my own behavior when I am out at night. Sometimes, I am more motivated to leave early, anticipating extra sleep points in the morning!
Okrajové země EU zaznamenaly navíc v této oblasti zvýšené náklady, a tak je zde nezbytné vynaložit finanční prostředky na minimalizaci dopadů této situace.Moreover, the peripheral countries of the EU have seen increased costs in this field, when funds to minimise this situation have been necessary.
Z této položky se navíc financují auditní činnosti, které kontrolují řízení programů a projektů prováděných Komisí v oblasti vnější pomociThis appropriation also covers the financing of audit activities concerning the management of programmes and projects implemented by the Commission in the external aid field
Vzhledem k tomu, že je Evropa zapojena do G20 a jednání o změně klimatu, musí být navíc sjednocená a provozuschopná: dnešní přesvědčivé, jednoznačné hlasování ji rovněž posiluje tváří v tvář ostatním světovým mocnostem.Moreover, while Europe is involved in the G20 and climate negotiations, it must be united and in good working order: today's clear, unambiguous vote also strengthens it in the face of the other world powers.
Navíc , vzhledem k tomu , že se ryby přesunují a překračují v moři vnitrostátní hranice , představují úlovky jednoho loďstva ztráty pro ostatní .Also , as fish are mobile and cross national borders in the sea , the fish taken by one fishing fleet are effectively fish lost to other fleets .
Navíc již začala revize standardů o nelikvidních aktivech a konzultace k této otázce.Meanwhile, the review of the standard of non-realisable assets and consultations on this issue has already started.
Starost o tuto oblast zde vyjádřili mnozí z vás, zejména pan poslanec Triantaphyllides. Paní poslankyni Castexové, která tu před chvílí hovořila, navíc doporučuji, aby se pozorně seznámila - což nepochybně již udělala - s návrhem revize balíčku Monti-Kroes, jejž předložil kolega komisař Almunia.That is a concern that many of you have voiced, in particular, Mr Triantaphyllides, and, moreover, I recommend that Mrs Castex, who spoke just now, read carefully - which she no doubt has already done - my colleague, Mr Almunia's proposal on the revision of the Monti-Kroes package.
Navíc je v řadě zemí zvlášť znepokojující vysoký a rostoucí podíl půjček vedených v cizích měnáchHowever, it continued to accelerate in some countries, such as Bulgaria, the Czech Republic, Lithuania and Poland
Navíc v Henryho případě to není nic nenormálníhoPlus I mean in Henry' s case brain tricks are almost a preexisting condition
Uplatňování VIS navíc vyžaduje nové formy organizace přijímání žádostí o vízaFurthermore, the implementation of the VIS requires new forms of organisation for the reception of visa applications
pravidla pro stanovení ceny by měla zajistit, aby byl zavedený provozovatel schopen krýt své relevantní náklady a aby navíc získal přiměřenou odměnupricing rules should ensure that the incumbent operator is able to cover its relevant costs plus a reasonable return
Showing page 1. Found 16233 sentences matching phrase "navíc".Found in 2.484 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.