Translations into English:

  • pro forma invoice   
     
    A business document that is a view of a customer invoice or vendor invoice that documents a payment request but is not an offer or a demand for payment.

Example sentences with "proforma faktura", translation memory

add example
Dále budete potřebovat obvykle tři vyhotovení obchodní faktury v angličtině, případně tři proforma faktury u zboží neobchodní povahy (např. vzorků apod.).You will also need three copies of the commercial invoice, in English, or three pro-forma invoices for goods of a non-commercial character (e.g., samples, etc.
Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma fakturyThe importer shall also submit a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
proforma fakturu ve dvou prvopisechpro forma invoice in duplicate
kopii prodejní nebo kupní smlouvy a kopii proforma fakturya copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
rovna nule, jestliže je čistá cena vyplaceně na hranice Společenství stanovena na základě faktury vystavené vývozcem z Čínské lidové republiky přímo nepříbuzné straně ve Společenství, a rovná-li se nebo je-li vyšší než minimální dovozní cena ‧ EUR za tunu (doplňkový kód Taric Azero, if the net, free-at-Community-frontier price, before duty, is established on the basis of an invoice issued by an exporter located in the People
Pokud byla vystavena faktura, přiloží ke kopii osvědčení na tiskopise A nebo tiskopisu APR její prvopis nebo případně kopii a jakýkoli případný jiný průkazní dokladIf the invoice has been submitted, such invoice or a copy thereof shall be attached to the copy of certificate of origin Form A or of the Form APR, as well as all other relevant documants
Zakazují články ‧, ‧ a ‧ Smlouvy ze dne ‧. března ‧ o založení Evropských společenství, aby bylo žalobci s monackou státní příslušností, který podal v Belgii žalobu na zaplacení faktur za dodávky sklenic Twister a čajových svíček s příslušenstvím, na návrh žalovaného s belgickou státní příslušností uloženo, aby poskytl záruku na úhradu nákladů řízení a odškodnění, ke kterým by mohl být odsouzen?Do Articles ‧, ‧ and ‧ of the Treaty of ‧ March ‧ establishing the European Community preclude a claimant of Monegasque nationality, who lodges a claim in Belgium for payment of invoices relating to the delivery of twister-glazen (glasses) and tea-lights with accessories, from being required, upon application by a defendant of Belgian nationality, to give security for the costs and damages arising from the proceedings which he may be ordered to pay?
U každé položky faktury pak vývozce uvede Cumulation applied with... nebo No cumulation appliedThen for each item of the invoice an exporter may indicate Cumulation applied with ... or No cumulation applied
V tomto ohledu mohou být relevantní zejména sazba uvedené daně, měna, ve které je vyjádřena dlužná částka, jazyk vyhotovení, obsah a kontext dotčené faktury, místo, ve kterém jsou vystavitel této faktury a příjemce poskytnuté služby usazeni, jakož i jejich chováníIn particular, the rate mentioned, the currency in which the amount to be paid is expressed, the language in which the invoice was drawn up, the content and context of the invoice at issue, the place of establishment of the issuer of that invoice and the beneficiary of the services performed, as well as their behaviour, can be relevant in that regard
prodejní fakturysales invoices
Druhým hlediskem je, že elektronické faktury získávají stejné právní postavení jako faktury papírové, takže faktury zaslané prostřednictvím elektronické pošty pravděpodobně nahradí stávající papírové faktury, čímž se usnadní nejen úkol vydávání a zasílání faktur, ale i jejich správa a skladování.The second aspect is that electronic invoices are granted the same legal status as paper invoices so that invoices sent via email will probably replace the current paper invoices, thereby facilitating the tasks of not only issuing and sending invoices, but of managing and storing them as well.
Prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED smí být vyhotoveno na odděleném listu faktury, pokud je list zjevně součástí fakturyThe invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED may be made on a separate sheet of the invoice provided that the sheet is obviously part of the invoice
Aby Komise mohla i nadále účinně sledovat dodržování závazku ze strany společností, bude při předložení žádosti příslušnému celnímu orgánu o propuštění výrobku do volného oběhu osvobození od antidumpingového cla podmíněno předložením obchodní faktury, která obsahuje alespoň ty náležitosti, které jsou uvedeny v přílozeTo further enable the Commission to effectively monitor the compliance of the companies with the undertaking, when the request for release for free circulation is presented to the relevant customs authority, exemption from the anti-dumping duty is to be conditional on the presentation of a commercial invoice containing at least the elements listed in the Annex
Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit povinnost vystavovat faktury za jiné zboží nebo služby, než jsou uvedeny v předchozích pododstavcích, které dodaly nebo poskytly na jejich územíMember States may impose on taxable persons an obligation to issue an invoice in respect of goods or services other than those referred to in the preceding subparagraphs which they have supplied or rendered on their territory
faktury týkající se služeb dodávaných subdodavatelsky budou zohledněny pouze tehdy, pokud je takový subdodavatelský vztah ustanoven ve smlouvě o udělení grantuInvoices relating to subcontracted services will only be taken into account where such subcontracting is provided for in the grant agreement
Zbylých ‧,‧ milionu se týká probíhajících smluv, za které ještě nebyly obdrženy faktury, a předběžných závazků zahrnujících náklady související se služebními cestami a odborníkyThe other ‧,‧ million concern ongoing contracts for which the invoices were not yet received and provisional commitments covering costs in relation to staff missions and experts
celní orgány opatřily faktury a přiložené obchodní dokumenty razítkem a úředně je tak připevnily k osvědčenímthe customs authorities have stamped the invoice and additional commercial documents, officially attaching them to the certificates
přiznat jí náhradu škody k pokrytí výdajů na advokáty, stanovených ve výši ‧ eur a prokázaných zaslanou fakturouaward her damages to cover legal fees estimated at EUR ‧ as shown in the attached document
Výdaje vynaložené příjemci musí být doloženy potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty, není-li v konkrétních nařízeních pro jednotlivé fondy stanoveno jinakExpenditure paid by beneficiaries shall be supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value, unless otherwise provided in specific Regulations for each Fund
Samé smlouvy, faktury, bilanční výkazy a expediční příkazyContracts and invoices, balance sheets and shipping orders
Tvrdili, že by měly být používány ty směnné kurzy, které převažují v den platby, a nikoli v den vystavení fakturyThey claimed that the exchange rates used should be those prevailing at the date of payment instead of the date of the invoice
Náklady je nutno buď fakturovat konečnému příjemci (veřejnému nebo soukromému), nebo potvrdit na základě dokladů s rovnocennou průkazní hodnotou umožňujících určení skutečných nákladů uhrazených příslušnými veřejnými službami při realizaci daného projektuThe costs must be either invoiced to a final beneficiary (public or private) or certified on the basis of documents of equivalent probative value which permit the identification of real costs paid by the public service concerned in relation to that project
daně, dávky, dávky nedaňové povahy, poplatky a všechny další daňové náklady, které nejsou uvedeny ve fakturách předložených konečným průmyslovým velkoodběratelůmtaxes, levies, non-tax levies, fees and any other fiscal charges not identified in the invoices provided to industrial end-users
Na zásilku se vztahuje čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nebo čl. ‧ odst. ‧, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovené dotčenou zemíA consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned
Showing page 1. Found 2003 sentences matching phrase "proforma faktura".Found in 0.738 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.