Translations into English:

  • pro forma invoice   
     
    A business document that is a view of a customer invoice or vendor invoice that documents a payment request but is not an offer or a demand for payment.

Example sentences with "proforma faktura", translation memory

add example
Dále budete potřebovat obvykle tři vyhotovení obchodní faktury v angličtině, případně tři proforma faktury u zboží neobchodní povahy (např. vzorků apod.).You will also need three copies of the commercial invoice, in English, or three pro-forma invoices for goods of a non-commercial character (e.g., samples, etc.
proforma fakturu ve dvou prvopisechpro forma invoice in duplicate
Dovozce rovněž předloží kopii kupní nebo prodejní smlouvy a proforma fakturyThe importer shall also submit a copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
kopii prodejní nebo kupní smlouvy a kopii proforma fakturya copy of the contract of sale or purchase and of the pro forma invoice
Druhým hlediskem je, že elektronické faktury získávají stejné právní postavení jako faktury papírové, takže faktury zaslané prostřednictvím elektronické pošty pravděpodobně nahradí stávající papírové faktury, čímž se usnadní nejen úkol vydávání a zasílání faktur, ale i jejich správa a skladování.The second aspect is that electronic invoices are granted the same legal status as paper invoices so that invoices sent via email will probably replace the current paper invoices, thereby facilitating the tasks of not only issuing and sending invoices, but of managing and storing them as well.
Návrh Komise na zjednodušení, modernizaci a harmonizaci pravidel pro faktury s DPH nabízí zlepšení, zejména pokud jde o ustanovení umožňující malým a středním podnikům používat zjednodušené faktury, stejně jako zajištěním toho, aby daňové orgány uznávaly faktury v elektronické podobě za stejných podmínek, jaké platí pro faktury v papírové podobě.The Commission's proposal to simplify, modernise and harmonise the rules on VAT invoices offers improvements, particularly concerning the provisions enabling small and medium-sized enterprises to use simplified invoices, as well as the guarantee of acceptance by the tax authorities of electronic invoices under the same conditions as conventional ones.
kolik faktur bylo ověřeno, jak vysoké procento faktur bylo vybráno jako vzorek a kolik procent těchto faktur obsahovalo chybyhow many invoices were checked, which percentage of the invoices were taken in the sample and what percentage of those contained errors?
Pokud musí nabízející pro obdržení platby předložit fakturu a není-li tato faktura předložena ve lhůtě podle prvního pododstavce, platba se provede do pěti pracovních dnů po skutečném předložení fakturyWhere bidders must submit an invoice before they can be paid and where this invoice is not submitted within the time limit laid down in the first subparagraph, payment shall be made within five working days of the actual submission of the invoice
Věrohodnost původu faktury, neporušenost jejího obsahu a její čitelnost, bez ohledu na to, zda jde o fakturu v papírové nebo elektronické podobě, musí být zajištěny od okamžiku vystavení faktury do konce doby jejího uchováváníThe authenticity of the origin, the integrity of the content and the legibility of an invoice, whether on paper or in electronic form, shall be ensured from the point in time of issue until the end of the period for storage of the invoice
Pokud musí nabízející pro obdržení platby předložit fakturu a není-li tato faktura předložena ve lhůtě podle předcházejícího pododstavce, platba se provede do pěti pracovních dnů po skutečném předložení této fakturyWhere applicants must submit an invoice before they can be paid and where this invoice is not submitted within the time limit laid down in the preceding subparagraph, payment shall be made within five working days of the actual submission of the invoice
Podporuji všechna opatření na zjednodušení navržená ve zprávě, zejména opatření určená pro malé a střední podniky, jako například: povinnost mít fakturu splňující náležitosti všech členských států, potvrzení, že papírové a elektronické faktury mají stejnou platnost, a zrušení možnosti členských států požadovat, aby byly některé faktury přeloženy do jejich úředních jazyků.I support all the simplification measures proposed in the report, especially those intended for SMEs and in particular: to delete the requirement to hold an invoice that complies with formalities of all the Member States; to confirm that paper and electronic invoices are equally valid; and to delete the possibility for Member States in which the tax is due to require particular invoices to be translated into their official languages.
Odchylně od odstavce ‧ vznikne daňová povinnost vystavením faktury nebo jiného dokladu sloužícího jako faktura podle čl. ‧ odst. ‧ písm. a), pokud tuto fakturu nebo doklad vystaví pořizovatel před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plněníBy way of derogation from paragraph ‧, tax shall become chargeable on the issue of the invoice or other document serving as invoice provided for in the first subparagraph of Article ‧ (a) where that invoice or document is issued to the person acquiring the goods before the fifteenth day of the month following that during which the taxable event occurs.`
Schválení vývozci, kteří jsou oprávněni nepodepisovat prohlášení na fakturách nebo prohlášení na fakturách EUR-MED, je nemusí podepisovat, jsou-li prohlášení vyhotovena na fotokopiích fakturApproved exporters who are authorised not to sign invoice declarations or invoice declarations EUR-MED are not required to sign them if declarations are made on photocopied invoices
V případě většího počtu elektronických faktur předávaných nebo zpřístupňovaných stejnému příjemci mohou být údaje společné jednotlivým fakturám uvedeny pouze jednou, pokud jsou u každé faktury přístupné všechny informaceWhere batches containing several electronic invoices are sent or made available to the same recipient, the details common to the individual invoices may be mentioned only once where, for each invoice, all the information is accessible
Druhá podmínka stanovená v odstavci ‧ je považována za nesplněnou, když se zjistí, že závazková faktura nesouhlasí s přílohou, nebo se zjistí, že není pravá, nebo když Komise odvolá přijetí závazku podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ v nařízení nebo v rozhodnutí, které se týká určité transakce, a prohlásí dotyčnou závazkovou fakturu nebo faktury za neplatnéThe second condition set out in paragraph ‧ shall be considered as not being fulfilled where the undertaking invoice is found not to comply with the provisions of the Annex or found not to be authentic or where the Commission has withdrawn the acceptance of the undertaking pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ in a Regulation or Decision which refers to a particular transaction and declares the relevant undertaking invoice(s) as invalid
Podmínka stanovená v odstavci ‧ druhé odrážce se považuje za nesplněnou, pokud se zjistí, že závazková faktura není v souladu s přílohou, nebo není pravá, nebo pokud Komise odvolala přijetí závazku podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ nebo čl. ‧ odst. ‧ základního antisubvenčního nařízení v nařízení nebo rozhodnutí, které odkazuje na určitou transakci nebo transakce a prohlašuje odpovídající závazkovou fakturu nebo faktury za neplatnéThe condition set out in the second indent of paragraph ‧ shall be considered as not being fulfilled where the undertaking invoice is found not to comply with the provisions of the Annex or found not to be authentic or where the Commission has withdrawn the acceptance of the undertaking pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or Article ‧ of the basic anti-subsidy Regulation in a Regulation or Decision which refers to (a) particular transaction(s) and declares the relevant undertaking invoice(s) as invalid
Pokud musí nabízející pro obdržení platby předložit fakturu a není-li tato faktura předložena ve lhůtě podle prvního pododstavce, platba se provede do pěti pracovních dnů po skutečném předložení fakturyWhere applicants must submit an invoice before they can be paid and where this invoice is not submitted within the time limit laid down in the first subparagraph, payment shall be made within five working days of the actual submission of the invoice
Podmínka stanovená v odst. ‧ druhé odrážce se považuje za nesplněnou, pokud se zjistí, že závazková faktura není v souladu s přílohou, nebo není pravá, nebo pokud Komise zrušila přijetí závazku podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧ o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, nebo čl. ‧ odst. ‧ základního nařízení v nařízení nebo rozhodnutí, které odkazuje na určitou transakci nebo transakce a prohlašuje odpovídající závazkovou fakturu nebo faktury za neplatnéThe condition set out in the second indent of paragraph ‧ shall be considered as not being fulfilled where the undertaking invoice is found not to comply with the provisions of the Annex or found not to be authentic or where the Commission has withdrawn the acceptance of the undertaking pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on protection against dumped imports from countries not members of the European Community or Article ‧ of the basic Regulation in a Regulation or Decision which refers to (a) particular transaction(s) and declares the relevant undertaking invoice(s) as invalid
je-li vystavenou fakturou doklad nebo sdělení, jež jsou za fakturu považovány podle článku ‧, konkrétní a jednoznačný odkaz na původní fakturu a konkrétní údaje, jež se měníwhere the invoice issued is a document or message treated as an invoice pursuant to Article ‧, specific and unambiguous reference to that initial invoice and the specific details which are being amended
Podmínka stanovená v odstavci ‧ druhé odrážce se považuje za nesplněnou, pokud se zjistí, že závazková faktura není v souladu s přílohou, nebo není pravá, nebo pokud Komise zrušila přijetí závazku podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ nebo čl. ‧ odst. ‧ základního antisubvenčního nařízení v nařízení nebo rozhodnutí, které odkazuje na určitou transakci nebo transakce a prohlašuje odpovídající závazkovou fakturu nebo faktury za neplatnéThe condition set out in the second indent of paragraph ‧ shall be considered as not being fulfilled where the undertaking invoice is found not to comply with the provisions of the Annex or found not to be authentic or where the Commission has withdrawn the acceptance of the undertaking pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or Article ‧ of the basic anti-subsidy Regulation in a Regulation or Decision which refers to (a) particular transaction(s) and declares the relevant undertaking invoice(s) as invalid
nahrazení formulace po dni, kdy dlužník obdrží fakturu formulací dni, kdy je dlužníkovi zaslána faktura (čl. ‧ odst. ‧ písm. b) a čl. ‧ odst. ‧ písm. b)) by zjednodušilo důkazní břemeno a snížilo náklady na poštovné či přípravu elektronických fakturReplacing date of receipt by the debtor of the invoice by date on which the invoice was sent to the debtor (Articles ‧.‧(b) and ‧.‧(b)) would simplify the burden of proof and reduce costs resulting from the sending of invoices by post or the use of electronic invoices
V případě dílčích dodávek zahrnující více faktur zasílaných elektronickými prostředky stejnému příjemci, mohou být údaje společné jednotlivým fakturám uvedeny pouze jednou, pokud jsou u každé faktury přístupné všechny informaceWhen batches containing several invoices are sent to the same recipient by electronic means, the details that are common to the individual invoices may be mentioned only once if, for each invoice, all the information is accessible
Showing page 1. Found 1935 sentences matching phrase "proforma faktura".Found in 2.693 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.