Translations into English:

  • registered designation of origin   

Example sentences with "registrované označení původu", translation memory

add example
Registrovaný produkt se označí symbolem chráněného označení původuThe registered product will bear the Protected Designation of Origin symbol
Zajistit ochranu zeměpisných označení a označení původu registrovaných ve Společenství podle nařízení Rady (ES) čEnsure protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No
Níže jsou uvedeny hlavní produkty, které jsou opatřeny úřední značkou kvality: Haricot Tarbais (registrované označení původu CHZO a Label Rouge), mouton Barèges-Gavarnie (registrované označení původu CHOP), Agneau des Pyrénées (registrované označení původu Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (registrované označení původu Label Rouge), Jambon de Bayonne (registrované označení původu CHZO), Produit Jambon Noir de Bigorre (osvědčení o shodě), Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (registrované označení původu CHOP), Canard à foie gras du Sud Ouest (registrované označení původu CHZOIn the department of Hautes-Pyrénées, the main products bearing an official quality mark are: Haricot Tarbais (PGI and red label), mouton Barèges-Gavarnie (registered designation of origin and PDO), Agneau des Pyrénées (red label), Bœuf Blond d’Aquitaine (red label), Jambon de Bayonne (PGI), Produit Jambon Noir de Bigorre (COC), Vin de Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh (registered designation of origin), Canard à foie gras du Sud Ouest (PGI
V rámci probíhajících jednání o uzavření dohody o volném obchodu s Ukrajinou je zvažována ochrana zeměpisných označení níže uvedených jmen registrovaných na Ukrajině podle zákona č. ‧ ‧ o ochraně práv na označení původu zboží na území Evropské unieIn the framework of the ongoing negotiations for concluding a Free Trade Agreement with the Ukraine, the protection in the European Union, as geographical indications, of the names set out below and registered in the Ukraine under Law No ‧ ‧ on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods is under consideration
Nadále poskytovat ochranu zeměpisným označením a označením původu registrovaným ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ v platném zněníContinue ensuring protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and its subsequent amendments
chráněná označení původu (CHOP), chráněné(á) zeměpisné(á) označení (CHZO), nebo zaručená(é) tradiční specialita(y) (ZTS) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. ‧/‧ nebo (EHS) č. ‧/‧ a produkty registrované podle těchto programůprotected designation/s of origin (PDO), protected geographical indication/s (PGI) or traditional speciality/ies guaranteed (TSG) in accordance with Council Regulations (EEC) No ‧/‧ or (EEC) No ‧/‧ and products registered under these schemes
požaduje lepší ochranu registrovaných názvů, především v určitých fázích balení a uvádění těchto výrobků na trh mimo oblast výroby, pokud hrozí nebezpečí zneužití těchto názvů; požaduje, aby bylo vymáháno dodržování předpisů Společenství, které zakazují registraci označení s podobným názvem, jako je již registrované chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označeníAdvocates greater protection for registered nomenclature, in particular at certain stages of packaging and marketing outside the production area wherever there is a danger of such nomenclature being improperly used; calls for the Community rules prohibiting the registration of marks with a designation similar to that of a PDO or PGI that has already been registered to be enforced
Na etiketách registrované značky se povinně uvede název označení původuThe Designation name must appear on the trademark labels
V souladu s uvedenými požadavky se chráněné označení původu Afuega'l Pitu použije výhradně pro sýry, které pocházejí z mléka získaného v registrovaných zemědělských podnicích a byly vyrobeny v mlékárnách zapsaných u kontrolního subjektu, v souladu s předpisy požadovanými v tomto dokumentu, v nařízení o chráněném označení původu, manuálu jakosti a řízení, a které byly přezkoumány a certifikovány technickým personálem kontrolního subjektu podle stanoveného plánu kontrolIn accordance with all the aforementioned requirements, the Afuega'l Pitu Protected Designation of Origin may only be used for cheeses which have been produced from milk obtained from registered stock farms and have been processed in dairies registered with the Regulatory Council in accordance with the rules laid down in this document, in the PDO rules and in the Quality and Procedures Manual, and which have been checked and certified by the Regulatory Council's technical staff in accordance with the procedures applicable
Svědectví, včetně fotografických, o používání označení původu Sabina na etiketách, nádobách a o registrované obchodní známce, jakož i o prvních krocích k ochraně označení samotného, jsou obsažena v publikaci, jejíž fotokopie je přiložena ke spisu, pod názvem Olivi e olio di Sabina (Olivovníky a olej ze Sabiny) pod vedením Elaiopolio consorziale Sabino, vydané R.E.D.A. v roce ‧ u příležitosti Sagra dell'olio (slavnosti oleje), která se konala ‧. září téhož roku v benediktinském opatství FarfaAttached is a photocopy of the publication Olivi e olio di Sabina published by the Elaiopolio consorziale Sabina and printed by R.E.D.A. in ‧ to mark the oil festival held that year at the Benedictine abbey of Farfa which contains proof, including photographs, of the use of the Sabina designation of origin on labels and containers and of the registered trade mark, and of the first steps towards securing protection for the designation
Původ produktů v zeměpisné oblasti vymezené chráněným označením původu Los Pedroches potvrzují dokumenty vystavené regulační radou, které se týkají: chovatelských podniků, pastvin v dubových lesích, registrovaných vepřů, jatek a bouráren, podniků, kde se jednotlivé kusy suší, skladů, jakož i chráněného produktuProof that the product has originated in the area covered by the Los Pedroches designation of origin is provided by the documents showing the checks carried out by the Regulatory Board in respect of: the livestock holdings, ranges, registered pigs, slaughterhouses and cutting plants, drying sheds and cellars and the product covered by the designation
Sýry chráněné označením původu Queso Manchego mohou být uvedeny do oběhu a prodávány pouze sýrárnami a registrovanými zařízeními a v balení, které neškodí jejich jakostiCheeses protected by the Queso Manchego Designation of Origin may be dispatched and placed into circulation by dairies and registered undertakings only in packaging of a type that does not affect their quality
Informace o všech druzích olivových olejů a/nebo stolních oliv registrovaných s označením původu/chráněným zeměpisným označením v rámci SpolečenstvíInformation on all olive oils and/or table olives registered as PDOs/PGIs throughout the Community
Je-li země původu určena podle druhého pododstavce, musí být uvedena jako země původu na dokladu o původu, který vyhotoví vývozce produktu do Evropské unie nebo – do zahájení používání systému registrovaných vývozců – vystaví orgány zvýhodněné země vývozuWhere the country of origin is determined pursuant to the second sub-paragraph, that country shall be stated as country of origin on the proof of origin made out by the exporter of the product to the European Union, or, until the application of the registered exporter system, issued by the authorities of the beneficiary country of exportation
Aby směli vyhotovovat náhradní deklarace o původu, nemusí být držitelé zboží sami registrovanými vývozciFor being entitled to make out replacement statements on origin, holders of the goods need not be registered exporters themselves
Pro účely uplatňování režimu vývozních náhrad se produkty rybolovu původem ze Společenství, zmrazené a/nebo zpracované na plavidle zapsaném nebo registrovaném v třetí zemi a plujícím pod vlajkou třetí země, považují za produkty, které nejsou původem ze SpolečenstvíFor the purposes of the export refund system, fishery products of Community origin frozen and/or processed on board a vessel registered or recorded in a third country and flying the flag of a third country shall be considered to be products which are not of Community origin
aniž je dotčen čl. ‧ písm. b) a čl. ‧d odst. ‧, nebyla deklarace o původu, kterou má deklarant v držení, vyhotovena vývozcem registrovaným ve zvýhodněné zemiwithout prejudice to point (b) of Article ‧ and to Article ‧d, the statement on origin in possession of the declarant has not been made out by an exporter registered in the beneficiary country
Členské státy neodmítnou z technických důvodů plynoucích z úmluv registraci nákladní lodi registrované v jiném členském státě, která splňuje tyto požadavky, má platné osvědčení a má zařízení a příslušenství schválené nebo typově schválené v zemi původu lodiMember States shall not withhold from registration, for technical reasons arising from the Conventions, a cargo ship registered in another Member State complying with the requirements and carrying valid certificates and fittings and equipment approved or type-approved in the ship
Podporu lze také poskytnout na úhradu nákladů uvedených v písmenu e), pokud je uveden původ produktů spadajících do působnosti nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ a do působnosti článků ‧ až ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, pokud referenční údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u SpolečenstvíAid may also be granted to cover the costs referred to in point (e) if the origin of products covered by Council Regulation (EC) No ‧/‧ and by Articles ‧ to ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ is indicated, provided that the references to the origin correspond exactly to those references which have been registered by the Community
pocházejí ze schválených nebo registrovaných zařízení nebo podniků, v závislosti na daném vedlejším produktu živočišného původu nebo získaném produktuthey come from approved or registered establishments or plants, as applicable for the animal by-product or derived product concerned
Článek ‧ reprodukuje odpovídající ustanovení úmluvy z roku ‧ (článek ‧): odstavec ‧ stanoví, že úmluva se vztahuje pouze na řízení zahájená a na písemnosti vyhotovené nebo registrované jako veřejné listiny po vstupu této úmluvy v platnost ve státě původu a, je-li žádáno o uznání nebo výkon rozhodnutí nebo veřejných listin, také v dožádaném státěArticle ‧ reproduces the corresponding provision in the ‧ Convention (Article ‧): paragraph ‧ states that the Convention applies only to legal proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instruments is sought, in the State addressed
Na každé krabici by kromě registrované obchodní značky podniku měla být za účelem ochrany produktu Shaanxi ping guo zvenku viditelně umístěna zvláštní značka místa původu (etiketaBesides the company’s registered trademark, every box should be clearly labelled on the outside with the special place of origin mark (label) to protect the product Shaanxi ping guo
V případě vnitřního obchodu s energií z obnovitelných zdrojů (s uznávaným osvědčením nebo registrovaným původem) ovlivní výpočet těchto procentních podílů čísla za rok ‧ podle členských států, ale ne souhrn SpolečenstvíIn the case of internal trade of RES-E (with recognised certification or origin registered) the calculation of these percentages will influence ‧ figures by Member State but not the Community total
Tento elektronický podpis se však nepožaduje, pokud na soudech členského státu původu existuje alternativní komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelůHowever, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users
Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů členského státu původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelůHowever, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and which permits the identification of those users in a secure manner
Showing page 1. Found 52390 sentences matching phrase "registrované označení původu".Found in 16.376 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.