Translations into English:

  • registered designation of origin   

Example sentences with "registrované označení původu", translation memory

add example
Níže jsou uvedeny hlavní produkty, které jsou opatřeny úřední značkou kvality: Haricot Tarbais (registrované označení původu CHZO a Label Rouge), mouton Barèges-Gavarnie (registrované označení původu CHOP), Agneau des Pyrénées (registrované označení původu Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (registrované označení původu Label Rouge), Jambon de Bayonne (registrované označení původu CHZO), Produit Jambon Noir de Bigorre (osvědčení o shodě), Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (registrované označení původu CHOP), Canard à foie gras du Sud Ouest (registrované označení původu CHZOIn the department of Hautes-Pyrénées, the main products bearing an official quality mark are: Haricot Tarbais (PGI and red label), mouton Barèges-Gavarnie (registered designation of origin and PDO), Agneau des Pyrénées (red label), Bœuf Blond d’Aquitaine (red label), Jambon de Bayonne (PGI), Produit Jambon Noir de Bigorre (COC), Vin de Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh (registered designation of origin), Canard à foie gras du Sud Ouest (PGI
požaduje lepší ochranu registrovaných názvů, především v určitých fázích balení a uvádění těchto výrobků na trh mimo oblast výroby, pokud hrozí nebezpečí zneužití těchto názvů; požaduje, aby bylo vymáháno dodržování předpisů Společenství, které zakazují registraci označení s podobným názvem, jako je již registrované chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označeníAdvocates greater protection for registered nomenclature, in particular at certain stages of packaging and marketing outside the production area wherever there is a danger of such nomenclature being improperly used; calls for the Community rules prohibiting the registration of marks with a designation similar to that of a PDO or PGI that has already been registered to be enforced
V souladu s uvedenými požadavky se chráněné označení původu Afuega'l Pitu použije výhradně pro sýry, které pocházejí z mléka získaného v registrovaných zemědělských podnicích a byly vyrobeny v mlékárnách zapsaných u kontrolního subjektu, v souladu s předpisy požadovanými v tomto dokumentu, v nařízení o chráněném označení původu, manuálu jakosti a řízení, a které byly přezkoumány a certifikovány technickým personálem kontrolního subjektu podle stanoveného plánu kontrolIn accordance with all the aforementioned requirements, the Afuega'l Pitu Protected Designation of Origin may only be used for cheeses which have been produced from milk obtained from registered stock farms and have been processed in dairies registered with the Regulatory Council in accordance with the rules laid down in this document, in the PDO rules and in the Quality and Procedures Manual, and which have been checked and certified by the Regulatory Council's technical staff in accordance with the procedures applicable
Původ produktů v zeměpisné oblasti vymezené chráněným označením původu Los Pedroches potvrzují dokumenty vystavené regulační radou, které se týkají: chovatelských podniků, pastvin v dubových lesích, registrovaných vepřů, jatek a bouráren, podniků, kde se jednotlivé kusy suší, skladů, jakož i chráněného produktuProof that the product has originated in the area covered by the Los Pedroches designation of origin is provided by the documents showing the checks carried out by the Regulatory Board in respect of: the livestock holdings, ranges, registered pigs, slaughterhouses and cutting plants, drying sheds and cellars and the product covered by the designation
Svědectví, včetně fotografických, o používání označení původu Sabina na etiketách, nádobách a o registrované obchodní známce, jakož i o prvních krocích k ochraně označení samotného, jsou obsažena v publikaci, jejíž fotokopie je přiložena ke spisu, pod názvem Olivi e olio di Sabina (Olivovníky a olej ze Sabiny) pod vedením Elaiopolio consorziale Sabino, vydané R.E.D.A. v roce ‧ u příležitosti Sagra dell'olio (slavnosti oleje), která se konala ‧. září téhož roku v benediktinském opatství FarfaAttached is a photocopy of the publication Olivi e olio di Sabina published by the Elaiopolio consorziale Sabina and printed by R.E.D.A. in ‧ to mark the oil festival held that year at the Benedictine abbey of Farfa which contains proof, including photographs, of the use of the Sabina designation of origin on labels and containers and of the registered trade mark, and of the first steps towards securing protection for the designation
chráněná označení původu (CHOP), chráněné(á) zeměpisné(á) označení (CHZO), nebo zaručená(é) tradiční specialita(y) (ZTS) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. ‧/‧ nebo (EHS) č. ‧/‧ a produkty registrované podle těchto programůprotected designation/s of origin (PDO), protected geographical indication/s (PGI) or traditional speciality/ies guaranteed (TSG) in accordance with Council Regulations (EEC) No ‧/‧ or (EEC) No ‧/‧ and products registered under these schemes
Informace o všech druzích olivových olejů a/nebo stolních oliv registrovaných s označením původu/chráněným zeměpisným označením v rámci SpolečenstvíInformation on all olive oils and/or table olives registered as PDOs/PGIs throughout the Community
Zajistit ochranu zeměpisných označení a označení původu registrovaných ve Společenství podle nařízení Rady (ES) čEnsure protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No
V rámci probíhajících jednání o uzavření dohody o volném obchodu s Ukrajinou je zvažována ochrana zeměpisných označení níže uvedených jmen registrovaných na Ukrajině podle zákona č. ‧ ‧ o ochraně práv na označení původu zboží na území Evropské unieIn the framework of the ongoing negotiations for concluding a Free Trade Agreement with the Ukraine, the protection in the European Union, as geographical indications, of the names set out below and registered in the Ukraine under Law No ‧ ‧ on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods is under consideration
Nadále poskytovat ochranu zeměpisným označením a označením původu registrovaným ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ v platném zněníContinue ensuring protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and its subsequent amendments
Na etiketách registrované značky se povinně uvede název označení původuThe Designation name must appear on the trademark labels
Sýry chráněné označením původu Queso Manchego mohou být uvedeny do oběhu a prodávány pouze sýrárnami a registrovanými zařízeními a v balení, které neškodí jejich jakostiCheeses protected by the Queso Manchego Designation of Origin may be dispatched and placed into circulation by dairies and registered undertakings only in packaging of a type that does not affect their quality
Registrovaný produkt se označí symbolem chráněného označení původuThe registered product will bear the Protected Designation of Origin symbol
vzhledem k tomu, že v rámci ochrany ve Společenství označení původu a zeměpisných označení, jejichž zápis může zahrnovat zkoumání problémů týkajících na jedné straně druhové povahy názvu a faktorů, které se mají vzít v úvahu při definování označení původu a zeměpisného označení zemědělských produktů a potravin, a na straně druhé používání kritérií týkajících se poctivé hospodářské soutěže při obchodních transakcích a nebezpečí uvádění spotřebitele v omyl ve smyslu článku ‧ a ‧ nařízení Rady (EHS) č.‧ v případech, kdy dojde k rozporu mezi označením původu nebo zeměpisným označením a ochrannou známkou, totožnými označeními nebo stávajícími produkty, které jsou uváděny na trh v souladu s právemWhereas within the framework of Community protection of designations of origin and geographical indications, registration thereof may involve examining problems concerning the generic nature of a name and the factors to be taken into account when defining the designation of origin and geographical indication for agricultural products and foodstuffs, on the one hand, and the application of criteria regarding fair competition in commercial transactions and the danger of confusing consumers within the meaning of Articles ‧ and ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ in cases where there is a conflict between the designation of origin or geographical indication and the trademark, homonyms or existing products which are legally marketed, on the other hand
Názvy moštových odrůd a jejich synonyma uvedené v části B přílohy ‧ tohoto nařízení, které obsahují částečně chráněné označení původu nebo zeměpisné označení a odkazují přímo na zeměpisný prvek dotyčného chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, mohou být uvedeny pouze na etiketě výrobku s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením či se zeměpisným označením třetí zeměThe wine grape variety names and their synonyms listed in Part B of Annex ‧ to this Regulation, that partially contain a protected designation of origin or geographical indication and directly refers to the geographical element of the protected designation of origin or geographical indication in question, may only appear on the label of a product with protected designation of origin or geographical indication or geographical indication of a third country
Sýry, které mají nárok na chráněné označení původu, musejí být označeny značkou INAO (francouzský státní ústav pro označení původu), značkou Appellation d'Origine Contrôlée (chráněné označení původu) a označením původuCheeses qualifying for the registered designation of origin must bear the logo comprising the acronym INAO, the words Appellation d'Origine Contrôlée and the designation
domnívá se, že je nezbytné zajistit kontrolu ze strany Společenství i jednotlivých členských států týkající se používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, a je přesvědčen, že je zapotřebí zavést tvrdé postihy, které zabrání neoprávněnému používání těchto nástrojů, a uložit členským státům povinnost tyto postihy automaticky uplatňovat v případě padělání nebo napodobování chráněných označení; doporučuje v tomto ohledu upozornit na zvláštní ustanovení článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. března ‧ o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin; podporuje zjednodušení postupu získávání chráněných označení původu a provádění přísných kontrol ze strany příslušných orgánů členských států při osvědčování, že všechny fáze výrobního postupu proběhly v dané zeměpisné oblastiTakes the view that Community and national checks are essential with regard to protected designations of origin and protected geographical indications, and advocates severe penalties to deter unauthorised use of those instruments, in such a way that Member States are required to apply these automatically in the event of counterfeiting or imitation of protected designations; suggests bringing forward a specific clause in Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs in that respect; favours simplifying the procedures for obtaining PDOs, as well as stringent checks by Member State authorities when certifying that all stages of the production process have taken placed in the geographical area concerned
Pokud je označení původu nebo zeměpisné označení chráněno podle tohoto nařízení, zamítne se zápis ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v čl. ‧m odst. ‧ a týkající se výrobku spadajícího do jedné z kategorií uvedených v příloze XIb, pokud byla žádost o zápis ochranné známky podána po dni podání žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení Komisi a označení původu nebo zeměpisné označení je následně chráněnoWhere a designation of origin or a geographical indication is protected under this Regulation, the registration of a trademark corresponding to one of the situations referred to in Article ‧m and relating to a product falling under one of the categories listed in Annex XIb shall be refused if the application for registration of the trademark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected
Proto k odlišení vín, která spadají do podkategorie odrůdová vína, a vín, která nevyužívají této otevřenosti, v rámci jednotlivé kategorie vín bez chráněného označení původu/ chráněného zeměpisného označení by měla být stanovena zvláštní pravidla pro používání nepovinných údajů na straně jedné pro vína s chráněným označením původu a zeměpisným označením a na straně druhé pro vína bez chráněného označení původu a zeměpisného označení, přičemž je nutno mít na paměti, že to zahrnuje rovněž odrůdová vínaTherefore, in order to distinguish, within the category of wines without PDO/PGI, those which fall under the sub-category varietal wines from those which do not benefit from this openness, specific rules on the use of optional particulars, should be established on one hand for wines with protected designations of origin and geographical indications, and on the other hand for wines without protected designation of origin and geographical indication, bearing in mind that also covers varietal wines
Označení jednotlivých balení čerstvých nebo raných vlašských ořechů, suchých vlašských ořechů nebo vlašských jader, na které se vztahuje zapsané označení původu Noix du Périgord, musí na přední straně balení ve stejném zorném poli obsahovat: systém značení schválený útvary ústavu Institut national des appellations d'origine a používaný oprávněným subjektem, název označení původu Noix du Périgord, jehož písmo je minimálně stejné velké jako největší písmo použité na balení, označení Appellation d’Origine Contrôlée nebo A.O.C. těsně pod označením původu a bez dalších poznámek, jehož písmo má minimální velikost ‧/‧ největšího písma použitého na přední straně balení, případně označení cerneaux de noixThe labelling of individual packages of fresh or early walnuts, dry walnuts and walnut kernels covered by the Noix du Périgord registered designation of origin must carry in the same field of vision on the front of the package the marking approved by the Institut National des Appellations d'Origine (National Institute for Designations of Origin) distributed by the approved body, the name of the designation of origin Noix du Périgord in characters at least as large as the largest characters on the labelling, the words Appellation d'Origine Contrôlée or A.O.C. immediately below the name of the designation, with no other words inserted in between and in characters at least ‧/‧ the size of the largest characters on the front of the labelling and, where appropriate, the words cerneaux de noix
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. ‧ ze dne ‧. dubna ‧, kterým se mění specifikace dvou názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. ‧ o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku ‧ nařízení Rady (EHS) č. ‧ o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. ‧ o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. ‧ (Marchfeldspargel/Baena/LammefjordsgulerodCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ April ‧ amending the specification of two names appearing in the Annex to Regulation (EC) No ‧ on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No ‧ on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications provided for in Council Regulation (EEC) No ‧ (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod
Pokud je označení původu nebo zeměpisné označení chráněno podle tohoto nařízení, zamítne se zápis ochranné známky odpovídající některé ze situací uvedených v čl. ‧ odst. ‧ a týkající se výrobku spadajícího do jedné z kategorií uvedených v příloze IV, pokud byla žádost o zápis ochranné známky podána po dni podání žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení Komisi a označení původu nebo zeměpisné označení je následně chráněnoWhere a designation of origin or a geographical indication is protected under this Regulation, the registration of a trademark corresponding to one of the situations referred to in Article ‧ and relating to a product falling under one of the categories listed in Annex ‧ shall be refused if the application for registration of the trademark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected
ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. března ‧ o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek ‧ uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označenítrade marks which contain or consist of a designation of origin or a geographical indication registered in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs when they correspond to one of the situations covered by Article ‧ of the said Regulation and regarding the same type of product, on condition that the application for registration of the trade mark has been submitted after the date of filing with the Commission of the application for registration of the designation of origin or geographical indication
Označení každého sýru s označením původu Picodon obsahuje název označení původu, napsaný písmem o velikosti dvou třetin největších písmen uvedených na označení, a údaj Appellation d'Origine Contrôlée (chráněné označení původuAll cheeses with the registered designation of origin Picodon must bear a label showing the PDO name in a font two thirds the size of the largest font used on the label and displaying the words Appellation d'Origine Contrôlée (Registered Designation of Origin
Označení každého sýru s chráněným označením původu Picodon obsahuje název chráněného označení původu, napsaný písmem o velikosti dvou třetin největších písmen uvedených na označení, a údaj Appellation d'Origine Contrôlée (chráněné označení původuAll cheeses with the registered designation of origin Picodon must bear a label showing the PDO name in a font two thirds the size of the largest font used on the label and displaying the words Appellation d'Origine Contrôlée (Registered Designation of Origin
Showing page 1. Found 50922 sentences matching phrase "registrované označení původu".Found in 13.587 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.