Translations into English:

  • registered designation of origin   

Example sentences with "registrované označení původu", translation memory

add example
Níže jsou uvedeny hlavní produkty, které jsou opatřeny úřední značkou kvality: Haricot Tarbais (registrované označení původu CHZO a Label Rouge), mouton Barèges-Gavarnie (registrované označení původu CHOP), Agneau des Pyrénées (registrované označení původu Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (registrované označení původu Label Rouge), Jambon de Bayonne (registrované označení původu CHZO), Produit Jambon Noir de Bigorre (osvědčení o shodě), Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (registrované označení původu CHOP), Canard à foie gras du Sud Ouest (registrované označení původu CHZOIn the department of Hautes-Pyrénées, the main products bearing an official quality mark are: Haricot Tarbais (PGI and red label), mouton Barèges-Gavarnie (registered designation of origin and PDO), Agneau des Pyrénées (red label), Bœuf Blond d’Aquitaine (red label), Jambon de Bayonne (PGI), Produit Jambon Noir de Bigorre (COC), Vin de Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh (registered designation of origin), Canard à foie gras du Sud Ouest (PGI
Sýry chráněné označením původu Queso Manchego mohou být uvedeny do oběhu a prodávány pouze sýrárnami a registrovanými zařízeními a v balení, které neškodí jejich jakostiCheeses protected by the Queso Manchego Designation of Origin may be dispatched and placed into circulation by dairies and registered undertakings only in packaging of a type that does not affect their quality
chráněná označení původu (CHOP), chráněné(á) zeměpisné(á) označení (CHZO), nebo zaručená(é) tradiční specialita(y) (ZTS) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. ‧/‧ nebo (EHS) č. ‧/‧ a produkty registrované podle těchto programůprotected designation/s of origin (PDO), protected geographical indication/s (PGI) or traditional speciality/ies guaranteed (TSG) in accordance with Council Regulations (EEC) No ‧/‧ or (EEC) No ‧/‧ and products registered under these schemes
Registrovaný produkt se označí symbolem chráněného označení původuThe registered product will bear the Protected Designation of Origin symbol
Zajistit ochranu zeměpisných označení a označení původu registrovaných ve Společenství podle nařízení Rady (ES) čEnsure protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No
Původ produktů v zeměpisné oblasti vymezené chráněným označením původu Los Pedroches potvrzují dokumenty vystavené regulační radou, které se týkají: chovatelských podniků, pastvin v dubových lesích, registrovaných vepřů, jatek a bouráren, podniků, kde se jednotlivé kusy suší, skladů, jakož i chráněného produktuProof that the product has originated in the area covered by the Los Pedroches designation of origin is provided by the documents showing the checks carried out by the Regulatory Board in respect of: the livestock holdings, ranges, registered pigs, slaughterhouses and cutting plants, drying sheds and cellars and the product covered by the designation
Na etiketách registrované značky se povinně uvede název označení původuThe Designation name must appear on the trademark labels
požaduje lepší ochranu registrovaných názvů, především v určitých fázích balení a uvádění těchto výrobků na trh mimo oblast výroby, pokud hrozí nebezpečí zneužití těchto názvů; požaduje, aby bylo vymáháno dodržování předpisů Společenství, které zakazují registraci označení s podobným názvem, jako je již registrované chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označeníAdvocates greater protection for registered nomenclature, in particular at certain stages of packaging and marketing outside the production area wherever there is a danger of such nomenclature being improperly used; calls for the Community rules prohibiting the registration of marks with a designation similar to that of a PDO or PGI that has already been registered to be enforced
Informace o všech druzích olivových olejů a/nebo stolních oliv registrovaných s označením původu/chráněným zeměpisným označením v rámci SpolečenstvíInformation on all olive oils and/or table olives registered as PDOs/PGIs throughout the Community
V souladu s uvedenými požadavky se chráněné označení původu Afuega'l Pitu použije výhradně pro sýry, které pocházejí z mléka získaného v registrovaných zemědělských podnicích a byly vyrobeny v mlékárnách zapsaných u kontrolního subjektu, v souladu s předpisy požadovanými v tomto dokumentu, v nařízení o chráněném označení původu, manuálu jakosti a řízení, a které byly přezkoumány a certifikovány technickým personálem kontrolního subjektu podle stanoveného plánu kontrolIn accordance with all the aforementioned requirements, the Afuega'l Pitu Protected Designation of Origin may only be used for cheeses which have been produced from milk obtained from registered stock farms and have been processed in dairies registered with the Regulatory Council in accordance with the rules laid down in this document, in the PDO rules and in the Quality and Procedures Manual, and which have been checked and certified by the Regulatory Council's technical staff in accordance with the procedures applicable
V rámci probíhajících jednání o uzavření dohody o volném obchodu s Ukrajinou je zvažována ochrana zeměpisných označení níže uvedených jmen registrovaných na Ukrajině podle zákona č. ‧ ‧ o ochraně práv na označení původu zboží na území Evropské unieIn the framework of the ongoing negotiations for concluding a Free Trade Agreement with the Ukraine, the protection in the European Union, as geographical indications, of the names set out below and registered in the Ukraine under Law No ‧ ‧ on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods is under consideration
Svědectví, včetně fotografických, o používání označení původu Sabina na etiketách, nádobách a o registrované obchodní známce, jakož i o prvních krocích k ochraně označení samotného, jsou obsažena v publikaci, jejíž fotokopie je přiložena ke spisu, pod názvem Olivi e olio di Sabina (Olivovníky a olej ze Sabiny) pod vedením Elaiopolio consorziale Sabino, vydané R.E.D.A. v roce ‧ u příležitosti Sagra dell'olio (slavnosti oleje), která se konala ‧. září téhož roku v benediktinském opatství FarfaAttached is a photocopy of the publication Olivi e olio di Sabina published by the Elaiopolio consorziale Sabina and printed by R.E.D.A. in ‧ to mark the oil festival held that year at the Benedictine abbey of Farfa which contains proof, including photographs, of the use of the Sabina designation of origin on labels and containers and of the registered trade mark, and of the first steps towards securing protection for the designation
Nadále poskytovat ochranu zeměpisným označením a označením původu registrovaným ve Společenství podle nařízení Rady (ES) č. ‧/‧ v platném zněníContinue ensuring protection of the geographical indications and designations of origin registered in the Community pursuant to Council Regulation (EC) No ‧/‧ and its subsequent amendments
Držitel metody uvedené v odstavci ‧ vyhotovuje nebo do zahájení používání systému registrovaných vývozců žádá o doklady o původu pro množství produktů, které mohou být považovány za pocházející z Evropské unieThe beneficiary of the method referred to in paragraph ‧ shall make out or, until the application of the registered exporter system, apply for proofs of origin for the quantity of products which may be considered as originating in the European Union
v příloze VI, aby byly zahrnuty kontroly pro vodní živočichy, produkty živočišného původu a živé registrované koňovité, na něž se vztahuje směrnice ‧/‧/EHSIn Annex ‧ to cover the checks for the aquaculture animals, products of animal origin and live registered equidae covered by Directive ‧/‧/EEC
Aniž je dotčen systém postihů a sankcí platných ve zvýhodněné zemi, vyhotoví-li registrovaní vývozci záměrně nebo z nedbalosti deklaraci o původu nebo jakýkoli podpůrný dokument, který obsahuje nesprávné informace vedoucí k tomu, že neoprávněně nebo podvodně získají výhody preferenčního celního zacházení, nebo zapříčiní-li vyhotovení této deklarace o původu nebo podpůrného dokumentu, vyjmou příslušné orgány zvýhodněné země vývozce z rejstříku registrovaných vývozců vedeného v dotyčné zvýhodněné zemiWithout prejudice to the system of penalties and sanctions applicable in the beneficiary country, where registered exporters intentionally or negligently draw up, or cause to be drawn up, a statement on origin or any supporting document which contains incorrect information which leads to irregularly or fraudulently obtaining the benefit of preferential tariff treatment, the beneficiary country’s competent authorities shall withdraw the exporter from the record of registered exporters kept by the beneficiary country concerned
Tento elektronický podpis se však nepožaduje, pokud na soudech členského státu původu existuje alternativní komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelůHowever, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users
Aby směli vyhotovovat náhradní deklarace o původu, nemusí být držitelé zboží sami registrovanými vývozciFor being entitled to make out replacement statements on origin, holders of the goods need not be registered exporters themselves
Členské státy neodmítnou z technických důvodů plynoucích z úmluv registraci nákladní lodi registrované v jiném členském státě, která splňuje tyto požadavky, má platné osvědčení a má zařízení a příslušenství schválené nebo typově schválené v zemi původu lodiMember States shall not withhold from registration, for technical reasons arising from the Conventions, a cargo ship registered in another Member State complying with the requirements and carrying valid certificates and fittings and equipment approved or type-approved in the ship
Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů členského státu původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelůHowever, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and which permits the identification of those users in a secure manner
Tento závazek se vztahuje na veškeré nápisy umístěné na obalech, fakturách, nákladních listech a obchodních dokladech nebo používané v reklamě, a na ochranné známky, registrované názvy a zobrazení související s mezinárodním obchodem s olivovými oleji, olivovými oleji z pokrutin a stolními olivami, pokud takové nápisy mohou představovat nepravdivé prohlášení nebo pokud mohou vést k záměně co se týče původu, zdroje nebo kvality dotčených olivových olejů, olivových olejů z pokrutin nebo stolních olivThis undertaking shall apply to all inscriptions placed on packagings, invoices, consignment notes and commercial documents or used in advertising, and to trade marks, registered names and illustrations connected with the international marketing of olive oils, olive-pomace oils and table olives, in so far as such inscriptions might constitute false statements or give rise to confusion as to the origin, source or quality of the olive oils, olive-pomace oils or table olives concerned
Doklad o původu: Osiva a sazenice produkují a třídí místní farmáři v hrůbcích registrovaných a kontrolovaných regulativním subjektem a jsou pěstovány ve školkách situovaných v oblasti produkceProof of origin: The seeds and seedlings are produced and selected by local farmers, in seedbeds registered with, and under the control of, the regulatory body and are kept in nurseries situated in the production area
Tato úmluva se vztahuje pouze na řízení zahájená a na listiny vyhotovené nebo registrované jako veřejné listiny po vstupu této úmluvy v platnost ve státě původu, a je-li žádáno o uznání nebo výkon rozhodnutí nebo veřejných listin, také v dožádaném státěThis Convention shall apply only to legal proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instruments is sought, in the State addressed
za podmínky, že jednotlivé společnosti, značky ani původ nejsou uvedeny: popularizaci vědeckých znalostí, věcné informace o systémech jakosti, které jsou otevřeny produktům z ostatních zemí, věcné informace o generických produktech, o jejich nutričních výhodách a o jejich navrhovaném využití, pokud referenční údaje ohledně původu přesně odpovídají referenčním údajům registrovaným u Společenstvíprovided that individual companies, brands or origin are not named: the vulgarisation of scientific knowledge; factual information on quality systems open to products from other countries, on generic products and on the nutritional benefits of generic products and suggested uses for them where their origin is indicated, provided that the references correspond exactly to those references which have been registered by the Community
Tento elektronický podpis se však nevyžaduje, pokud u soudů v členském státě původu existuje jiný elektronický komunikační systém, který je k dispozici určité skupině předem registrovaných ověřených uživatelů a který umožňuje bezpečnou identifikaci těchto uživatelůHowever, such electronic signature shall not be required if and to the extent that an alternative electronic communications system exists in the courts of the Member State of origin which is available to a certain group of pre-registered authenticated users and which permits the identification of those users in a secure manner
Showing page 1. Found 52390 sentences matching phrase "registrované označení původu".Found in 6.552 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.