Translations into English:

  • -hood   
    (Suffix  )
     
    condition or state

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (15)

hedhot;
hedde; name; be called
hedder
heddet
Hedeheat
hedeheathland; heat; heath; moor;
Hede-MelbærrisArctostaphylos uva-ursi
hede-melbærrisbearberry
heden; hence
heder
hederne
hvad hedder Dewhat is your name
hvad hedder duwhat is your name; what's your name
jeg hedder; my name is
Slaget på Grathe HedeBattle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
Det hedder videre i betænkningen, at dette ikke må undergrave ECB's uafhængighed og evne til at bruge renten til at styre inflationen.The report then says that this action should not undermine the ECB's independence to use its interest rates to control inflation.
G Slovenien — deltagelse i EF-programmerne Socrates og programmet for unge : politisk enighed. hed .Π Slovenia participation — in the Community programmes Socrates and Youth : agreed .
Deleau . — ( FR ) Hr. formand , mine damer og herrer , selv om konkurrencepolitikken er en af hovedbestanddelene i traktaterne , opstår der visse vanskelig heder ved gennemførelsen heraf , hvilket skyldes medlemsstaternes forskellige opfattelse af de økono miske problemer , de kommer ud for .Mr Del eau . — ( FR ) Mr President , ladies and gentlemen , if competition policy is one of the main stays of the Treaties it is certain to encounter certain difficulties in implementation , due to differences in the way Member States view certain aspects of the economic problems confronting them .
I Kommissionens svar på min forespørgsel E-‧/‧ om det forsinkede byggeri af hospitalerne i Katerini og Pirgos samt på Korfu hedder det bl.a. følgende: Kommissionen beklager, at projekter af så stor betydning for den samfundsøkonomiske udvikling i Grækenland er blevet så forsinkedeIn its answer to my question No E-‧/‧ concerning the delay in the construction of the hospitals at Katerini, Pyrgos and Corfu, the Commission states that it is disappointed that projects of such importance for Greece's socio-economic development should be so far behind schedule
De fire friheder hed . Som forbrugere får de et større udvalg af varer og tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser , og som arbejdstagere nyder de godt af høje minimumsstandarder for social beskyttelse. telse .The four freedoms prices , and as workers , they benefit from hig h minimum standards of social protection .
I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Köln den ‧. juni ‧ hed det, at der skulle lægges mere vægt på spørgsmålet om budgetsikkerhed med henblik på at gøre det europæiske master-program for menneskerettigheder og demokratisering mere bæredygtigt og vedvarendeThe Presidency Conclusions of the Cologne European Council of ‧ June ‧ stated that, in order to enhance the sustainability and continuity of the European Masters programme in human rights and democratisation, further attention should be given to the issue of budget security
Jeg hedder AngelaMy name is Angela
Det hedder i domskonklusionen :He proposed that the Court should answer as follows :
Vores Lombardo hed Albin til fornavnThat' s not him.Our Lombardo is called Albin
Formålet med disse ændringsforslag er at udarbejde et nyt program , der ikke bliver forbundet med bedragerier , men med større muligheder , styrke og gennemsigtig hed .The aim of these amendments is to prepare for a new programme which is not associated with fraud , but with an inc rease ol opportunity , rigour and transparency .
Herefter bearbejder de svarene fra den centrale struktur og deltager eventuelt i de forhandlinger , der skal føre til indgåelse af samarbejds aftaler mellem virksom hederne .Some of them have been very successful , in the field of infor mation and in helping with the preparation of proposals and the search for partners .
Det hedder i domskonklusionen :The first part of the first plea
— Proceduren kan indledes ikke blot efter anmodning fra Rådet , men også fra Kommissionen . Er Kommis sionen af den opfattelse , at der kan opstå vanskelig heder i forbindelse med vedtagelsen af et forslag til retsakt , kan den henstille til EP og Rådet at indlede samrådsproceduren .— the procedure could be initiated not only by the Coun cil , but also by the Commission ; if the Commission believes that difficulties may arise in the adoption of legislation , it can recommend to the EP and the Coun cil that the conciliation procedure should be intro duced ;
Kommissionen har i sin vurdering af Polens øko nomiske situation og økonomiske udsigter navnlig taget udgangspunkt i konklusionerne fra Det Euro pæiske Råds møde i København i juni 1993 , hvori det hedder , at unionsmedlemskab kræver » en fungerende markedsøkonomi samt evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen « . nen « .In examining the economic situation and prospects thereof , the Commission ' s approach is guided in particular by the conclusions of the European Council in Copenhagen in June 1993 , which state d that membership of the Union requires ' the existence of a functioning market economy , as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union ' .
Dette spørgsmål er særlig afgørende i betragtning af, at Den Europæiske Domstol i 1996 afsagde en kendelse, hvori det hed, at forskelsbehandling af arbejdstagere ved fællesforetagendet JET var ulovmedholdelig.This question is particularly crucial given that in December 1996 the European Court of Justice delivered a judgment ruling that the different treatment of employees at the European Joint Fusion Project, JET, was illegal.
Rådet har accepteret ' den , men den er ændret . For det første dens varig hed : Den er vedtaget for ti år og ikke endeligt , men medtages i vedtægten .We have only one comment : in the case of pensions it is not yet true , and the Member States need reminding of this , that they pay two thirds of the pension contributions .
I alt heder det stændigMakes no difference
F.eks. vil støtte til forbruget af et produkt give fabrikanten mulig hed for at sælge til en højere pris end den , forbrugerne rent faktisk betaler .For example , aid towards the consumption of a product allows the manufacturer to sell at a higher price than that actually paid by consumers .
En for udsætning for , at koordineringen af medlemsstaternes budgetpolitik på fællesskabsplan kan blive effektiv , er , at Kommissionen har et dybtgående kendskab til budgetsystemerne og i særdeles hed til de institutionelle faktorer , som begrænser række vidden af egentlige budgetbeslutninger .If the coordination of Member States ' budget policies is to be fully effective at Community level , the Commission must possess a thorough knowledge of the budgeting systems , and particularly of the institutional factors which limit the scope of genuine budget decisions .
Hvis du kender størrelsen på objektet du skanner, kan du vælge forhåndsvisningsområdet i dropned-feltet som hedder Skanstørrelse. Du kan også bruge radioknapperne som hedder Landskab og Portræt for at ændre forhåndsvisningsområdets orienteringIf you know the size of the object you are scanning, you can select the preview area from the drop-down box labeled Scan size. You can also use the radio buttons labeled Landscape and Portrait to change the orientation of the preview area
Dette vil hæve disse spørgsmål over al tvivl , og fiskerne kan udføre deres arbejde i bevidst heden om , at vi i det mindste har et nøjagtigt og effektivt system til at vurdere , hvad der sker , og at Kommissionen anvender dette system på alle .This will put those questions beyond doubt and fishermen can carry on their business in the knowledge that we have at least an accurate and efficient system of evaluating what is happening which applies to everybody .
Videnprojekter til fremme af fremstillings virksomheders internationalisering Afsætning og udvikling af produkter til integrerede virksomhedsudviklingsprogrammer samt til samarbejde og videnoverførsel mellem virksom heder og offentlige kompetencecentre .Tourism infrastructures which could help to extend the season ; infrastructures which can in themselves attract tourists to the area ; infrastruc tures which provide firm support for individual destinations .
Jeg mener , at en beslutning om at nægte decharge bør ledsages af en forkastelse af Kommissionen som hel hed .I believe that not granting discharge should be linked to rejection of the Commission as whole .
I partnerskabs- og samarbejdsaftalen hedder det, at vi deler de samme værdier.The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
Somme tider tænker jeg : desværre er problematikken i det forløbne år svækket noget på grund af det mindre udbytte , og derved ser det ud , som om opmærksom heden er afledt fra dette problem .I some times think these problems have unfortunately receded somewhat in the last twelve months because of the lower yields , which makes it seem that they are attracting less interest .
Showing page 1. Found 15252 sentences matching phrase "-hed".Found in 2.785 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.