Translations into English:

  • -hood   
    (Suffix  )
     
    condition or state

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (15)

hedhot;
hedde; name; be called
hedder
heddet
Hedeheat
hedeheathland; heat; heath; moor;
Hede-MelbærrisArctostaphylos uva-ursi
hede-melbærrisbearberry
heden; hence
heder
hederne
hvad hedder Dewhat is your name
hvad hedder duwhat is your name; what's your name
jeg hedder; my name is
Slaget på Grathe HedeBattle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
Han ville se, at vi ikke regeres af en valgt præsident eller et valgt system, men af et politbureau med 27 medlemmer, der hedder Europa-Kommissionen, han ville se dette gummistempel af et Parlament, der ville få ham til at føle sig helt nostalgisk, han ville se en række femårsplaner, som vi administrerer vores sager ud fra, han ville endda se en flåde af særlige limousiner og særlige butikker forbeholdt medarbejdere af systemet og medlemmer af nomenklaturen.He would see that we are governed not by an elected president or an elected system, but by a 27-member Politburo called the European Commission, he would look and see this rubber-stamp Parliament that would make him feel a little nostalgic, he would see the series of five-year plans by which we administer our affairs, he would even see the fleet of special limousines and even special reserve shops for employees of the system and members of the nomenklatura.
I partnerskabs- og samarbejdsaftalen hedder det, at vi deler de samme værdier.The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
Det første er punkt 3 - som hr. Blokland også selv har refereret til - hvori det hedder, at skibene som helhed bør betragtes som farligt affald og derfor bør være omfattet af Baselkonventionens anvendelsesområde.The first is paragraph 3 - to which Mr Blokland himself has also already referred - which states that ships should be considered in their entirety as hazardous waste and should therefore fall within the scope of the Basel Convention.
Jeg vil forsøge at gå lige til sagen, og sagen er, at det, som vi og EU kan gøre for at give svar på de mange legitime spørgsmål, er at kæmpe på den åbne front, der hedder protektionisme, og som er vanskeligere, når det gælder forbindelserne mellem Nord og Syd, men som skaber betingelserne for at redde flere hundrede millioner mennesker fra sult og elendighed.I will endeavour to go straight to the point. The point is that what we can do, what Europe can do to respond to the many undeniably rightful demands is fight on one particular front, the open, most sensitive front, for North-South relations, and to free, or create the conditions which make it possible to free, hundreds of millions of people from hunger and poverty.
I artikel ‧, stk. ‧, hedder det, at artikel ‧, stk. ‧, ikke gælder for markedsføring og anvendelse af kontrollerede stoffer, hvis de opfylder den tilladte efterspørgsel til kritiske anvendelser hos brugere som omhandlet i artikel ‧, stkArticle ‧ states that Article ‧ shall not apply to the placing on the market and use of controlled substances if they are used to meet the licensed requests for critical uses of those users identified as laid down in Article
Men i kampens hede må vi undgå at glide ud i en diskurs præget af kulturel chauvinisme.But, in this fight, we must also avoid drifting off into a debate characterised by certain elements of cultural chauvinism.
Vi tilslutter os ubetinget FN's resolution A/59/516/Add 1 , hvori det hedder, at praksisser, der strider mod menneskers værdighed - f.eks. reproduktiv kloning - ikke må være tilladt.We unreservedly endorse UN Resolution A/59/516/Add 1 (‘Declaration on Human Cloning’), which states that practices contrary to human dignity, such as reproductive cloning, must not be permitted.
Hvad var det, De hed?What did you say your name was?
Eksperter fra FN's Flygtningehøjkommissariat og Den Internationale Organisation for Migration samarbejder med eksperter fra medlemsstaterne og FRONTEX om netop at sikre, at FRONTEX overholder reglerne i konventionen om sikkerhed for menneskeliv på søen, hvori det hedder, at reddede personer efterfølgende skal huses på et sikkert sted, et sted, hvor deres liv ikke længere er i fare, og hvor deres krav kan opfyldes, mens deres skæbne bestemmes.Experts from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Organisation for Migration are joining experts from the Member States and FRONTEX precisely to ensure that FRONTEX complies with the rules of the Convention for the Safety of Life at Sea, which stipulates that rescued persons should subsequently be housed in a safe place, a place where their life is no longer at risk and where their requirements can be met, whilst their fate is decided.
I mellemtiden vil jeg gerne minde om, at en af de organisationer, der har forbindelse til Bin Laden, hedder "den islamiske front mod kristne og jøder".I would point out, in any case, that one of the organisations with which Osama bin Laden is linked is called the 'International Front for Fighting Jews and Crusades' .
skriftlig - (EN) I henhold til den betænkning, der blev vedtaget i dag, hedder det, at Parlamentetin writing. - According to the report voted today, the EP:
under henvisning til artikel ‧ i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori det hedder, at Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighedHaving regard to Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the Union which states that The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity
I beslutningen hed det bl.a., at vi går ind for en romanienhed i Kommissionen, en europæisk strategi vedrørende romaerne, en generel tilgang, der involverer samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, og den roma-til-roma-strategi, som OSCE har udviklet.The resolution stated, among other things, that we are in favour of a Roma unit within the Commission, a European Roma strategy, a general approach involving cooperation between the Member States and the Commission, as well as a Roma to Roma approach, as developed by the OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe).
For at bruge & kdesvn-build; skal du have en fil i din hjemmemappe som hedder. kdesvn-buildrc, som indstiller generelle tilvalg og angiver modulerne som du vil hente og byggeTo use & kdesvn-build;, you should have a file in your home directory called. kdesvn-buildrc, which sets the general options and sets the modules you would like to download and build
Det er et arbejde, som vi allerede er begyndt på, og som hedder "Europas fremtid".This is an ongoing task and it is called "The Future of Europe" .
I artikel ‧, stk. ‧, i direktiv ‧/‧/EF hedder det: Medlemsstaterne kan under fuld iagttagelse af de relevante bestemmelser i traktaten, særlig artikel ‧, ud fra almindelig økonomisk interesse pålægge selskaber i elektricitetssektoren offentlige serviceforpligtelser, som kan omfatte leveringernes sikkerhed, herunder forsyningssikkerhed, regelmæssighed, kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, herunder energieffektivitet og klimabeskyttelseArticle ‧ of Directive ‧/‧/EC provides as follows: Having full regard to the relevant provisions of the Treaty, in particular Article ‧, Member States may impose on undertakings operating in the electricity sector, in the general economic interest, public service obligations which may relate to security, including security of supply, regularity, quality and price of supplies and environmental protection, including energy efficiency and climate protection
Betænkningen er ledsaget af en fremstilling af ret ualmindelige bevæggrunde og præsenterer Averroes således: »Han fødtes i 520/1126 og hed Abu-l-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, hvad der muligvis er forklaringen på, at vi siden middelalderen har foretrukket det i øvrigt langt kortere navn Averroes, ligesom vi foretrækker at kalde den anden store muslimske filosof Ibn Sina for Avicenna«... »I første række vil jeres ordfører... først gøre jer fortrolig med Averroes ved at tage jer med i... biografen for at se filmen »Le Destin« (skæbnen) af Youssef Chabin.This report is accompanied by a rather unusual explanatory statement which describes Averroës: ' Averroës was born in the year 520/1126 and was called Abu-l Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, which perhaps explains why we have since the Middle Ages preferred the much shorter name Averroës, just as we prefer to say Avicenna when referring to the other great Islamic philosopher Ibn Sina... Your rapporteur will first seek to familiarize you with Averroës, asking you to take an imaginary trip to the. cinema, to see 'Le Destin' by Youssef Chabine.
I konklusionerne fra Tampere hedder det, at der skal oprettes et fælles europæisk asylsystem, der på kort sigt bør indebære fælles minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere.The Tampere conclusions stipulate that a European system of asylum must be established and must include, in the short term, minimum common standards for the reception for asylum applicants.
Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen (se også note ‧.‧. angående tekstilerWhere a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note ‧.‧ below in relation to textiles
Denne bevilling skal dække udgifterne til gennemførelse af et program, der skal fremme alternativer til international godstransport ad landevej, og som hedder Marco Polo IIThis appropriation is intended to cover expenditure on implementation of a programme to promote alternatives to international road haulage, designated Marco Polo II
I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Köln den ‧. juni ‧ hed det, at der skulle lægges mere vægt på spørgsmålet om budgetsikkerhed med henblik på at gøre det europæiske master-program for menneskerettigheder og demokratisering mere bæredygtigt og vedvarendeThe Presidency Conclusions of the Cologne European Council of ‧ June ‧ stated that, in order to enhance the sustainability and continuity of the European Masters programme in human rights and democratisation, further attention should be given to the issue of budget security
Især bærer vi ansvaret for den genopbygningskomponent, der hedder UNMIG.In particular, we bear the responsibility for the reconstruction aspects of UNMIG.
Dialogen med egenskaber består af et felt, med seks faneblade som hedder Indstillinger, Teksten følger billedkonturerne, Forbind tekstrammer, Geometri Baggrund og KanterThe Properties dialog consists of one dialog box, with six index tabs labeled Options, Text Run Around, Connect Text Frames, Geometry, Background and Borders
Hun hedder Dina Araz, kom til landet for ‧ år siden, blev statsborger for ‧ år sidenYeah.She is Dina Araz. She emigrated to the US five years ago
Showing page 1. Found 5658 sentences matching phrase "-hed".Found in 2.118 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.