Translations into English:

  • -hood   
    (Suffix  )
     
    condition or state

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (15)

hedhot;
hedde; name; be called
hedder
heddet
Hedeheat
hedeheathland; heat; heath; moor;
Hede-MelbærrisArctostaphylos uva-ursi
hede-melbærrisbearberry
heden; hence
heder
hederne
hvad hedder Dewhat is your name
hvad hedder duwhat is your name; what's your name
jeg hedder; my name is
Slaget på Grathe HedeBattle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
Han ville se, at vi ikke regeres af en valgt præsident eller et valgt system, men af et politbureau med 27 medlemmer, der hedder Europa-Kommissionen, han ville se dette gummistempel af et Parlament, der ville få ham til at føle sig helt nostalgisk, han ville se en række femårsplaner, som vi administrerer vores sager ud fra, han ville endda se en flåde af særlige limousiner og særlige butikker forbeholdt medarbejdere af systemet og medlemmer af nomenklaturen.He would see that we are governed not by an elected president or an elected system, but by a 27-member Politburo called the European Commission, he would look and see this rubber-stamp Parliament that would make him feel a little nostalgic, he would see the series of five-year plans by which we administer our affairs, he would even see the fleet of special limousines and even special reserve shops for employees of the system and members of the nomenklatura.
G Slovenien — deltagelse i EF-programmerne Socrates og programmet for unge : politisk enighed. hed .Π Slovenia participation — in the Community programmes Socrates and Youth : agreed .
Deleau . — ( FR ) Hr. formand , mine damer og herrer , selv om konkurrencepolitikken er en af hovedbestanddelene i traktaterne , opstår der visse vanskelig heder ved gennemførelsen heraf , hvilket skyldes medlemsstaternes forskellige opfattelse af de økono miske problemer , de kommer ud for .Mr Del eau . — ( FR ) Mr President , ladies and gentlemen , if competition policy is one of the main stays of the Treaties it is certain to encounter certain difficulties in implementation , due to differences in the way Member States view certain aspects of the economic problems confronting them .
De fire friheder hed . Som forbrugere får de et større udvalg af varer og tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser , og som arbejdstagere nyder de godt af høje minimumsstandarder for social beskyttelse. telse .The four freedoms prices , and as workers , they benefit from hig h minimum standards of social protection .
I partnerskabs- og samarbejdsaftalen hedder det, at vi deler de samme værdier.The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
Det hedder i domskonklusionen :He proposed that the Court should answer as follows :
Det første er punkt 3 - som hr. Blokland også selv har refereret til - hvori det hedder, at skibene som helhed bør betragtes som farligt affald og derfor bør være omfattet af Baselkonventionens anvendelsesområde.The first is paragraph 3 - to which Mr Blokland himself has also already referred - which states that ships should be considered in their entirety as hazardous waste and should therefore fall within the scope of the Basel Convention.
Jeg vil forsøge at gå lige til sagen, og sagen er, at det, som vi og EU kan gøre for at give svar på de mange legitime spørgsmål, er at kæmpe på den åbne front, der hedder protektionisme, og som er vanskeligere, når det gælder forbindelserne mellem Nord og Syd, men som skaber betingelserne for at redde flere hundrede millioner mennesker fra sult og elendighed.I will endeavour to go straight to the point. The point is that what we can do, what Europe can do to respond to the many undeniably rightful demands is fight on one particular front, the open, most sensitive front, for North-South relations, and to free, or create the conditions which make it possible to free, hundreds of millions of people from hunger and poverty.
Formålet med disse ændringsforslag er at udarbejde et nyt program , der ikke bliver forbundet med bedragerier , men med større muligheder , styrke og gennemsigtig hed .The aim of these amendments is to prepare for a new programme which is not associated with fraud , but with an inc rease ol opportunity , rigour and transparency .
I artikel ‧, stk. ‧, hedder det, at artikel ‧, stk. ‧, ikke gælder for markedsføring og anvendelse af kontrollerede stoffer, hvis de opfylder den tilladte efterspørgsel til kritiske anvendelser hos brugere som omhandlet i artikel ‧, stkArticle ‧ states that Article ‧ shall not apply to the placing on the market and use of controlled substances if they are used to meet the licensed requests for critical uses of those users identified as laid down in Article
Men i kampens hede må vi undgå at glide ud i en diskurs præget af kulturel chauvinisme.But, in this fight, we must also avoid drifting off into a debate characterised by certain elements of cultural chauvinism.
Vi tilslutter os ubetinget FN's resolution A/59/516/Add 1 , hvori det hedder, at praksisser, der strider mod menneskers værdighed - f.eks. reproduktiv kloning - ikke må være tilladt.We unreservedly endorse UN Resolution A/59/516/Add 1 (‘Declaration on Human Cloning’), which states that practices contrary to human dignity, such as reproductive cloning, must not be permitted.
Herefter bearbejder de svarene fra den centrale struktur og deltager eventuelt i de forhandlinger , der skal føre til indgåelse af samarbejds aftaler mellem virksom hederne .Some of them have been very successful , in the field of infor mation and in helping with the preparation of proposals and the search for partners .
Hvad var det, De hed?What did you say your name was?
Det hedder i domskonklusionen :The first part of the first plea
— Proceduren kan indledes ikke blot efter anmodning fra Rådet , men også fra Kommissionen . Er Kommis sionen af den opfattelse , at der kan opstå vanskelig heder i forbindelse med vedtagelsen af et forslag til retsakt , kan den henstille til EP og Rådet at indlede samrådsproceduren .— the procedure could be initiated not only by the Coun cil , but also by the Commission ; if the Commission believes that difficulties may arise in the adoption of legislation , it can recommend to the EP and the Coun cil that the conciliation procedure should be intro duced ;
Kommissionen har i sin vurdering af Polens øko nomiske situation og økonomiske udsigter navnlig taget udgangspunkt i konklusionerne fra Det Euro pæiske Råds møde i København i juni 1993 , hvori det hedder , at unionsmedlemskab kræver » en fungerende markedsøkonomi samt evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen « . nen « .In examining the economic situation and prospects thereof , the Commission ' s approach is guided in particular by the conclusions of the European Council in Copenhagen in June 1993 , which state d that membership of the Union requires ' the existence of a functioning market economy , as well as the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union ' .
Rådet har accepteret ' den , men den er ændret . For det første dens varig hed : Den er vedtaget for ti år og ikke endeligt , men medtages i vedtægten .We have only one comment : in the case of pensions it is not yet true , and the Member States need reminding of this , that they pay two thirds of the pension contributions .
I alt heder det stændigMakes no difference
F.eks. vil støtte til forbruget af et produkt give fabrikanten mulig hed for at sælge til en højere pris end den , forbrugerne rent faktisk betaler .For example , aid towards the consumption of a product allows the manufacturer to sell at a higher price than that actually paid by consumers .
Eksperter fra FN's Flygtningehøjkommissariat og Den Internationale Organisation for Migration samarbejder med eksperter fra medlemsstaterne og FRONTEX om netop at sikre, at FRONTEX overholder reglerne i konventionen om sikkerhed for menneskeliv på søen, hvori det hedder, at reddede personer efterfølgende skal huses på et sikkert sted, et sted, hvor deres liv ikke længere er i fare, og hvor deres krav kan opfyldes, mens deres skæbne bestemmes.Experts from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Organisation for Migration are joining experts from the Member States and FRONTEX precisely to ensure that FRONTEX complies with the rules of the Convention for the Safety of Life at Sea, which stipulates that rescued persons should subsequently be housed in a safe place, a place where their life is no longer at risk and where their requirements can be met, whilst their fate is decided.
En for udsætning for , at koordineringen af medlemsstaternes budgetpolitik på fællesskabsplan kan blive effektiv , er , at Kommissionen har et dybtgående kendskab til budgetsystemerne og i særdeles hed til de institutionelle faktorer , som begrænser række vidden af egentlige budgetbeslutninger .If the coordination of Member States ' budget policies is to be fully effective at Community level , the Commission must possess a thorough knowledge of the budgeting systems , and particularly of the institutional factors which limit the scope of genuine budget decisions .
I mellemtiden vil jeg gerne minde om, at en af de organisationer, der har forbindelse til Bin Laden, hedder "den islamiske front mod kristne og jøder".I would point out, in any case, that one of the organisations with which Osama bin Laden is linked is called the 'International Front for Fighting Jews and Crusades' .
skriftlig - (EN) I henhold til den betænkning, der blev vedtaget i dag, hedder det, at Parlamentetin writing. - According to the report voted today, the EP:
Showing page 1. Found 15252 sentences matching phrase "-hed".Found in 1.947 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.