Translations into English:

  • -ess   
    (Suffix  )
     
    female suffix
  • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (38)

beskæftigelse inden for miljøenvironmental occupation
betalinger inden for Fællesskabetintra-Community payment
end-of-pipe-teknologi (metode til rensning af CO2-emission, inden den udsenend-of-pipe technology
erhverv inden for alternativ medicinpractitioner of alternative medicine
erhverv inden for sundhedsvæsenethealth care profession
erhverv inden for toldvæsenetcustoms profession
Flyv ind, flyv udFly In, Fly Out
Flyv ind, toningerFly In, Fades
Flyv ind, venstre og højreFly In, Left and Right
Flyv ind, øverst fra venstreFly In, Top Left
først ind - først udfirst in, first out
Glid indEase In
gribe indintervene
gå indenter; go in
gå ind ienter; go in
indin
inde; in; inside
indenbefore
inden iin; within
komme indgo into; enter
logge indlog in
migration inden for byerintraurban commuting
migration inden for FællesskabetCommunity migration
miljøbeskyttelse inden for virksomhedenenvironmental protection in the enterprise
personer med beskæftigelse inden for landbrugworking population engaged in agriculture
relationer inden for EFintra-Community relations
Religiøse retninger inden for islamDivisions of Islam
Roter, indSpin, In
samhandel inden for Fællesskabetintra-Community trade
sove indpass away
sætte indpaste
telefonist(inde)operator
tjekke indcheck in
transport inden for Fællesskabetintra-Community transport
trænge indenter; go in
Zoom indZoom, In
Zoom, ud og indZoom, Up and In
zoome indzoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
For hver ottende cirkulære bevægelse afbrydes aftørringen, og filtrerpapirets modstående kanter løftes op to og to, så de partikler, der er rullet ud til kanten, atter kommer ind på midtenPause after every eight circular movements to lift the opposite edges of the filter papers and return to the centre the prills that have rolled to the periphery
Prækommercielle indkøb optræder, når den offentlige sektor afgiver ordrer inden for forskning og udvikling og dermed støtter innovation og sikrer vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester.Pre-commercial procurement occurs when the public sector places orders in the area of research and development, thus supporting innovation and ensuring the sustainability and high quality of public services.
Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte fristThe Management Committee for Milk and Milk Products has not delivered an opinion within the time limit set by its chairman
I henhold til artikel ‧, stk. ‧, i Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. august ‧ om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren udstedes eksportlicenserne onsdagen efter den uge, hvor licensansøgningerne er indgivet, medmindre Kommissionen inden da har truffet en særforanstaltningArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector provides that export licences are to be issued on the Wednesday following the week in which the licence applications have been lodged, provided that no special measures have since been taken by the Commission
Alle sektorer, som bidrager til at øge forbruget af træ og værditilvæksten inden for produktionskæden i træindustrien (undtagen støtte til produktion af bioenergi, træmasse og papirAll sectors contributing to increased use of wood and value adding within the wood-based production chain (except aid to development of bioenergy production and pulp and paper production
Der har været forlydender om, at de svenske borgere, som skal rejse inden for Schengen-området, også fremover skal have deres svenske pas på sig. De svenske id-dokumenter angiver nemlig ikke medborgerskab, hvilket kræves ifølge Schengen-aftalen.It has emerged that, in future too, Swedish citizens who are to travel within the Schengen area will have to carry their Swedish passports with them because Swedish ID documents do not state the country of which they are citizens, as required under the Schengen Agreement.
Omsættelige aktiver udstedt før den ‧. januar ‧ af en enhed, som ikke har hjemsted inden for EØS eller i et af G‧-landene uden for EØS, men som er garanteret af en enhed med hjemsted inden for EØS, forbliver belånbare indtil den ‧. december ‧, såfremt de opfylder de øvrige kriterier for at være belånbare og de ophører med at være belånbare efter denne datoMarketable assets issued before ‧ January ‧ by an entity not established in the EEA or in one of the non-EEA G‧ countries, but guaranteed by an entity established in the EEA, remain eligible until ‧ December ‧, provided they fulfil the other eligibility criteria and the requirements applicable to guarantees as set out in Section ‧.‧.‧, and become ineligible after that date
Der er dog to emner, jeg bliver nødt til at komme ind på. Der er nemlig to ændringsforslag i min indstilling, som jeg bliver nødt til at ændre her under debatten.However, there are two subjects that I must address, concerning two amendments in my recommendation.
Jeg skal svare på et spørgsmål, som er blevet stillet gentagne gange, for det er et vigtigt spørgsmål, nemlig muligheden for en baltisk strategi inden for den nordiske dimension.Because it is important, I need to reply to a question I was asked several times, namely that concerning a Baltic strategy within the Northern Dimension.
Transport inden for Fællesskabet med fly eller skibIntra-Community air and sea services
Bare kom ind med demStart bring inside
De første tegn er allerede ved at vise sig i visse regioner inden for euroområdet.First signs are already emerging in some regions of the euro area.
Når vi ser de opgaver, som vi stiller til os selv i fællesskabslovgivningen, f.eks. tilbagesendelsen af T-dokumenter inden 14 dage, og vi ved, at mere end 85 % af disse dokumenter ikke er tilbage til tiden, hvad er det så for en lovgivning, vi beskæftiger os med, når vi ved, at man ikke kan overholde den?When we see the tasks we set ourselves in Community legislation, for example, returning Tdocuments within 14 days, and when we know that over 85 % of these documents to not arrive back in time, what kind of legislation are dealing with, if we know that people cannot keep to it?
Hr. formand, i størstedelen af dette år har Kvæstorkollegiet støttet af formandskabet forsøgt at ændre budgettet, sådan at sygeforsikringsordningen udvides til tidligere medlemmer, hvis de har haft mindst to perioder i Europa-Parlamentet og er mindre end 60 år gamle, når de forlader det, og forudsat at omkostningerne ved ordningen skal deles på samme måde som for Parlamentets embedsmænd, bortset fra at tidligere medlemmer i tilgift dertil skal betale en præmie, der svarer til ca. fem års bidrag, ind i ordningen.Mr President, for most of this year the College of Quaestors, with the support of the Bureau, has been trying to amend the budget to extend the health insurance scheme to former Members as long as: they have served at least two terms in the European Parliament; are aged at least 60 when they leave the European Parliament; and the costs of the scheme will be shared in the same way as for Parliament's officials except that, additionally, former Members will pay a premium equivalent to roughly five years' contributions into the scheme.
Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinenRead all of this leaflet carefully before you start taking this medicine
De første meldinger blot få uger efter det ødelæggende jordskælv viser, at bestillingerne inden for turismen er gået drastisk tilbage.The first reports only a few weeks after this devastating earthquake reveal that tourist bookings have dropped drastically.
Nogle bestemmelser om teleaflytning forberedes dog i Enfopol-arbejdsgruppen, som ikke ligger inden for det parlamentarisk eller politiske område, men er et selvstændigt politisamarbejde.Many of the regulations on bugging, however, are drafted by the Enfopol working party, which is under the control of parliamentary or political forces, but is concerned exclusively with police co-operation.
- (EN) Hr. formand! Avisen "Le Figaro" rapporterer her til morgen, at en journalist i sidste uge ikke blot trængte ind i Europa-Parlamentet med en attrappistol, men også var i stand til at komme ekstremt tæt på prins Charles, det kommende britiske statsoverhoved.Mr President, the Figaro newspaper this morning reports that last week a journalist not only entered the European Parliament with an imitation gun, but was also able to get extremely close to Prince Charles, the next British Head of State.
Læs indlægssedlen inden brugRead the package leaflet before use
På den baggrund vurderes det ikke, at denne bestemmelse ligger inden for direktivets formålsbestemmelse som angivet i artikelThe provision is thus not considered to be amongst the objectives set out in Article
80 % af tilfældene vedrører legetøj fra Kina Jeg er også overbevist om, at importørerne allerede til næste år, dvs. selv inden direktivet træder i kraft, nøje vil begynde at udvælge de kinesiske eller andre fabrikker, fra hvilke de vil importere deres legetøj til Europa.80% of cases concern toys from China. I also firmly believe that by next year, that is, even before the directive comes into force, importers will begin to select very carefully the factories - Chinese or otherwise - from which they will import toys into Europe.
Det Internationale Selskab for Overførsel af Embryoner (IETS) er en international organisation og et fagligt forum, der blandt andet virker til fremme af videnskabelige tiltag inden for embryoproduktion, og som koordinerer arbejdet med at standardisere procedurerne for håndtering og registrering af embryoner på internationalt plan. IETS har i mange år arbejdet med udarbejdelsen af praktisk anvendelige, videnskabeligt baserede protokoller, der forebygger risikoen for overførsel af sygdom i forbindelse med overførsel af embryoner fra donordyr til recipienterThe International Embryo Transfer Society (IETS) is an international organisation and a professional forum which, inter alia, further the science of embryo production and coordinates standardisation of embryo handling and record procedures internationally. IETS has worked for several years to formulate practical and scientifically based protocols in order to avoid risks of disease transmission by embryo transfer from donors to recipients
Det ville legitimere, at Domstolen i Luxembourg griber ind på områder, fra hvilke den er udelukket af traktaterne såsom politi- og retssamarbejde, hvilket er et paradoks.It would legitimise the intervention of the Luxembourg Court in areas from which it is excluded by the Treaties themselves, such as police and judicial cooperation, which is quite a paradox.
direkte ind i den mobile enhedDirectly into the on-board unit
En sådan anmodning skal indgives inden for fristen i punkt ‧, litra bThis request must be made within the time limit set in point ‧(b
Showing page 1. Found 203323 sentences matching phrase "-inde".Found in 26.947 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.