Translations into English:

  • -ess   
    (Suffix  )
     
    female suffix
  • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (38)

beskæftigelse inden for miljøenvironmental occupation
betalinger inden for Fællesskabetintra-Community payment
end-of-pipe-teknologi (metode til rensning af CO2-emission, inden den udsenend-of-pipe technology
erhverv inden for alternativ medicinpractitioner of alternative medicine
erhverv inden for sundhedsvæsenethealth care profession
erhverv inden for toldvæsenetcustoms profession
Flyv ind, flyv udFly In, Fly Out
Flyv ind, toningerFly In, Fades
Flyv ind, venstre og højreFly In, Left and Right
Flyv ind, øverst fra venstreFly In, Top Left
først ind - først udfirst in, first out
Glid indEase In
gribe indintervene
gå indenter; go in
gå ind ienter; go in
indin
inde; in; inside
indenbefore
inden iin; within
komme indgo into; enter
logge indlog in
migration inden for byerintraurban commuting
migration inden for FællesskabetCommunity migration
miljøbeskyttelse inden for virksomhedenenvironmental protection in the enterprise
personer med beskæftigelse inden for landbrugworking population engaged in agriculture
relationer inden for EFintra-Community relations
Religiøse retninger inden for islamDivisions of Islam
Roter, indSpin, In
samhandel inden for Fællesskabetintra-Community trade
sove indpass away
sætte indpaste
telefonist(inde)operator
tjekke indcheck in
transport inden for Fællesskabetintra-Community transport
trænge indenter; go in
Zoom indZoom, In
Zoom, ud og indZoom, Up and In
zoome indzoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
Formodningen om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområdePresumption of conformity with the essential requirements of the directive for products that still fall within the scope of the (partially) superseded standard, but that do not fall within the scope of the new standard, is unaffected
Virksomheder, der er udvalgt til at indgå i en stikprøve, skal indsende besvarelserne af spørgeskemaet inden for den frist, der er fastsat i punkt ‧, litra b), nr. iiiCompanies selected in a sample must submit questionnaire replies within the time limits specified in point ‧(b)(iii
Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nrOn preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No
Forvaltning på flere niveauer, hvor Kommissionen, de nationale forvaltninger og regeringer samt de regionale og lokale myndigheder har hvert deres område og også deler ansvaret inden for en fælles ramme, er et udtryk for samme dynamikMulti-level government in which the Commission, national administrations and governments, regional and local authorities each have their place and also share responsibilities in a common framework, is the footprint of the same dynamics
Talere: Neena Gill (ordfører for udtalelse fra JURI), Nicolae Vlad Popa for PPE-DE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for PSE-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALEGruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu og Mihael BrejcThe following spoke: Neena Gill (draftsman of the opinion of the JURI Committee), Nicolae Vlad Popa, on behalf of the PPE-DE Group, Evelyne Gebhardt, on behalf of the PSE Group, Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group, Kathalijne Maria Buitenweg, on behalf of the Verts/ALE Group, Gerard Batten, on behalf of the IND/DEM Group, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu and Mihael Brejc
Ved høsten registreres høstmængden, fugtigheden og indholdet af fremmedstoffer inden tørring og inden foreløbig rensning før den egentlige rensning, der finder sted enten i bedriftens egne rensningsanlæg eller uden for bedriftenAs the product harvested is natural, records are kept of the quantity harvested, humidity and content of admixtures prior to drying and prior to cleaning to the desired level, which is carried out either on the producer's own premises or in cleaning plants
De er beregnet til konsum i frisk tilstand og steges, inden de er modneThey are intended for human consumption fresh as unripe peppers for frying
Men inden De involverer EU, hr. rådsformand, bør der være orden i egne rækker.But before involving the European Union, Mr President-in-Office, let us put our own house in order.
Det er imidlertid godt, at vi inden for vores begrænsede midler koncentrerer vores opmærksomhed på sundhed og uddannelse, som er så tæt forbundne og afhængige af hinanden.It is good, however, that, within our limited means, we are focusing our attention on health and education, which are so closely linked and interdependent.
Vores gruppe vil lægge stor vægt på og opmærksomt følge de her anførte forslags skæbne i forbindelse med vedtagelsen af den hvidbog om europæisk rumpolitik, som vi vil få forelagt inden årets udgang.Our group will set great store by these proposals and will pay close attention when the White Paper on space, which is due to be submitted to us by the end of the year, is adopted.
Hvad angår gennemførelsen af et indre marked inden for servicesektoren, er vi i hvert fald klar til at tage udfordringen op.We are certainly prepared to rise to the challenge of creating the internal market for services.
Hvis der nemlig gives tilladelse til undtagelsesbestemmelser inden for rammerne af de offentlige støtteordninger , skulle der i langt højere grad foku seres på miljøaspektet i forbin delse med de offentlige støtteordninger og de private investeringer , hvilket for. øvrigt også ville være påkrævet for Den Tjekkiske Republik .For if exceptional provisions were allowed in the framework of state aid , then far more emphasis should be placed on environmental aspects in regard to state aid and private investment , which , incidentally , would also be very necessary in the case of the Czech Republic .
Kommissionen fortsatte i 1994 sit internationale samarbejde med de store industri lande bl.a. inden for COST .In 1994 the Commission continued to implement the existing research and technological development programmes .
Der er iværksat adskillige foranstaltninger inden for området kommunikationsnet .Various measures were taken in the field of communication networks .
Hver af opgaverne vil blive vurderet individuelt og skal falde inden for et af aktivitetsområdernes præferencer .Each of the tasks will be evaluated separately , and has to fall within one of the activity fields preferen ces .
Den vigtigste er , at den katalanske nationalistiske bevægelse har benyttet en regional strategi til at forfølge nationale målsætninger inden for den europæiske integration .Most importantly , the Catalan nationalist movement has employed a regionalist strategy for nationalist objectives in the area of European integration .
Derfor kommer jeg ikke nærmere ind på dem , men det gør måske nogle af kollegerne .I am sorry that the committee has not pursued its search for such a compromise to the li mit .
I ) Fødevarehjælp på i alt 6 100 tons korn og andre fødevarer , hvortil kommer yderligere 5 000 tons , som skal leveres inden udgangen af 1989 ;( i ) Food Aid totalling 6 100 tonnes of cereal s and other foodstuffs , with a further 5 000 tonnes due for delivery before the end of 1989 ;
At undersøge den indsats de offentlige myndigheder i medlemsstaterne har ydet inden for bekæmpelse af udstødelse .To study the efforts of the public authorities within the Member States to combat exclusion .
3 ) Interne kurser i den offentlige sektor afholdt af en enkelt afdeling for egne medarbejdere inden for faglige eller samarbejdsmæssige emner er beskrevet i kapitel 6 .2 Continuing training activities supplied by public resources
der henviser til, at eksistensen af det globale internetinformationssamfund gør, at der ikke udelukkende kan findes løsninger inden for EU's egne rammerwhereas, in the global context of an Internet information society, solutions cannot be found within the EU only
Herefter bekræftede de polske myndigheder i deres brev af ‧. januar ‧ forpligtelsen til at privatisere værftet inden den ‧. juniThe Polish authorities then confirmed the undertaking to privatise the yard by ‧ June ‧ in a letter of ‧ January
integrerede projekter, hvis formål er at styrke Fællesskabets konkurrenceevne eller behandle vigtige samfundsproblemer gennem mobilisering af en kritisk masse af ressourcer og kompetencer inden for forskning og teknologisk udviklingto integrated projects, designed to give increased impetus to the Community
Vi har i dag stemt imod Waddingtons betænkning om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram inden for erhvervsuddannelse, Leonardo da Vinci-programmet.We have voted against Mrs Waddington's report today on the establishment of the second phase of the Community vocational training action programme 'Leonardo da Vinci'.
For at opfylde målene i Lissabon-processen og med henblik på videnskabelig forskning bør mobiliteten inden for Unionen fremmes for forskere, der er EU-statsborgere, og særligt forskere, der er statsborgere i de medlemsstater, der tiltrådte iFor the achievement of the objectives of the Lisbon process it is also important to foster the mobility within the Union of researchers who are EU citizens, and in particular researchers from the Member States which acceded in ‧, for the purpose of carrying out scientific research
Showing page 1. Found 322274 sentences matching phrase "-inde".Found in 22.747 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.