Translations into English:

  • -ess   
    (Suffix  )
     
    female suffix
  • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (38)

beskæftigelse inden for miljøenvironmental occupation
betalinger inden for Fællesskabetintra-Community payment
end-of-pipe-teknologi (metode til rensning af CO2-emission, inden den udsenend-of-pipe technology
erhverv inden for alternativ medicinpractitioner of alternative medicine
erhverv inden for sundhedsvæsenethealth care profession
erhverv inden for toldvæsenetcustoms profession
Flyv ind, flyv udFly In, Fly Out
Flyv ind, toningerFly In, Fades
Flyv ind, venstre og højreFly In, Left and Right
Flyv ind, øverst fra venstreFly In, Top Left
først ind - først udfirst in, first out
Glid indEase In
gribe indintervene
gå indenter; go in
gå ind ienter; go in
indin
inde; in; inside
indenbefore
inden iin; within
komme indgo into; enter
logge indlog in
migration inden for byerintraurban commuting
migration inden for FællesskabetCommunity migration
miljøbeskyttelse inden for virksomhedenenvironmental protection in the enterprise
personer med beskæftigelse inden for landbrugworking population engaged in agriculture
relationer inden for EFintra-Community relations
Religiøse retninger inden for islamDivisions of Islam
Roter, indSpin, In
samhandel inden for Fællesskabetintra-Community trade
sove indpass away
sætte indpaste
telefonist(inde)operator
tjekke indcheck in
transport inden for Fællesskabetintra-Community transport
trænge indenter; go in
Zoom indZoom, In
Zoom, ud og indZoom, Up and In
zoome indzoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
Vi bør minde Tyrkiet om, at det som et kandidatland bør tage hensyn til EU's interesser inden for rammerne af fælles interesser.We should be reminding Turkey that, as a candidate country, it should be considering EU interests within the framework of common interests.
Den træder i kraft tredive dage efter vedtagelsen, hvis Europa-Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer, inden for denne frist ikke beslutter at reducere disse udgifterIt shall enter into force thirty days following its adoption if the European Parliament, acting by a majority of its component Members, has not decided to reduce this expenditure within that time-limit
tjenesteydelser inden for hygiejne og dertil knyttet virksomhedsanitary services and associated activities
Haag-programmet om styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union pålægger medlemsstaterne at gennemføre programmet for foranstaltninger, navnlig inden for fuldbyrdelse af endelige frihedsstraffeThe Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union requires Member States to complete the programme of measures, in particular in the field of enforcing final custodial sentences
Den forudsete tidsplan for ansøgninger om markedsføringstilladelser, som falder ind under artikel ‧, ‧ og ‧ i den pædiatriske forordning, oplyses, og tidsplanen for foranstaltningerne i den pædiatriske undersøgelsesplan henviser til disse ansøgningerThe predicted timing of marketing authorisation applications which fall under Articles ‧, ‧ and ‧ of the paediatric regulation should be provided and the timing of the measures in the paediatric investigation plan should refer to these applications
Formålet med dette direktiv er at forenkle de regler og procedurer, der gælder for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, for at sikre, at det indre marked fungerer korrektThe aim of this Directive is to simplify the rules and procedures applicable to the intra-Community transfer of defence-related products in order to ensure the proper functioning of the internal market
Det skal afspejles i handelsrunderne, som stadig mangler at komme rigtigt i gang i Seattle, hvor vores konkurrenter inden for verdenshandlen har kapitalinteresser i at forpurre vores bestræbelser på at give landbruget og levnedsmiddelsektoren et sundt og konkurrencedygtigt grundlag.This fact must be fully reflected in the trade talks still to get under way in Seattle, where our competitors in world trade will have a vested interest in frustrating our efforts to put our agriculture and food sector on a sound and competitive footing.
Inden for hver frekvensgruppe, er de uønskede hændelser præsenteret i forhold til faldende alvorlighedWithin each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness
Investeringsvirksomhed, der udføres inden datoen for filialens eksklusion, dækkes fortsat efter denne dato af den garantiordning, som filialen frivilligt har tilsluttet sigInvestment business transacted before the date of exclusion shall continue to be covered after that date by the compensation scheme of which the branch was a voluntary member
Det er godt, og derfor er vi også gået ind for det.This is a good approach and that is why we have also supported it.
Medmindre der da er udviklet nye midler inden for det sidste års tid, hvilket jeg ikke er bekendt med.Locust plagues in Africa can only be treated with pesticides that are banned in Europe, unless something new has come on the market in the last year, of which I am not aware.
ved transport ad søvejen eller ad indre vandveje, et konnossement, der viser, at lastningen har fundet sted inden nærværende forordnings ikrafttrædelsesdatoin the case of transport by sea or waterway, the bill of loading showing that loading took place before the date of entry into force of this Regulation
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinenRead all of this leaflet carefully before you start using this medicine
I henhold til artikel ‧, stk. ‧, i kapitel ‧ har EFTA-Tilsynsmyndigheden bemyndigelse til at inddrage gruppefritagelser, når den finder, at en aftale, som falder ind under en gruppefritagelsesforordning, i et konkret tilfælde har virkninger, der er uforenelige med EØS-aftalens artikel ‧, stkAccording to Article ‧ of Chapter ‧ the EFTA Surveillance Authority is empowered to withdraw the benefit of a block exemption when it finds that in a particular case an agreement covered by a block exemption has certain effects which are incompatible with Article ‧ of the EEA Agreement
Kommissær Dimas har jo beskrevet Life+ og andre muligheder, men det skal venligst være inden for deres nationale finansielle rammer og ikke til skade for miljøbeskyttelsen i andre lande.Commissioner Dimas described the various options, including Life+, but please can these be kept within their national financial frameworks, and not take anything away from the protection of the environment in other countries?
om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den ‧. juni til den ‧. juli ‧ i forbindelse med delkontingent ‧ inden for rammerne af det EF-toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. ‧/‧ for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitetfixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences lodged from ‧ June to ‧ July ‧ under subquota ‧ in the context of the Community tariff quota opened by Regulation (EC) No ‧/‧ for common wheat of a quality other than high quality
Ifølge statsstøttereglerne var Østrig slet ikke forpligtet til at afhænde banken inden for rammerne af et åbent udbud, men kunne i stedet have indhentet en sagkyndig vurderingAccording to the State aid rules, Austria was not obliged to sell the bank in an open tender procedure at all but was free to choose either an open tender procedure or an expert evaluation
er af den opfattelse, at det, for at kunne bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig effektivt, er nødvendigt med en radikal ændring af den måde, skattevæsnerne arbejder på, baseret på moderne organisatoriske og forsvarlige administrative principper og understreger, at Kommissionen bør tage væsentlige initiativer for at støtte koordineringen på EU-plan inden for denne sektorTakes the view that in order effectively to combat tax evasion and tax fraud, a radical change is needed in the way that fiscal services operate based on modern organisational and sound administration principles and stresses that the Commission should take significant initiatives to support coordination at Community level in this sector
Vær sikker på, at disse evner ikke er påvirkede, inden du færdes i trafikken eller arbejder med maskinerMake sure these abilities are not affected before you drive or operate machinery
Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver inden en måned hinanden meddelelse om tilbagekaldelse af en meddelt EØF-standardtypegodkendelse og grundene hertilThe competent authorities of the Member States shall inform each other within one month of any withdrawal of EEC type-approval, and of the reasons for such measure
Det hedder i denne beslutning, at Kommissionen ved de særlige omstændigheder ved denne sag fandt, at kriteriet om engangsstøtte (one time, last time) ikke hindrede godkendelse af den støtte, som Frankrig havde anmeldt, selvom fristen på ‧ år inden tildeling af ny omstruktureringsstøtte ikke var nåetIn that Decision, the Commission considered that, in the specific circumstances of the case in point, the one time, last time principle did not prevent authorisation of the aid notified by France, even though the period of ten years before granting of new restructuring aid had not passed
Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater om ændring af bilag ‧ til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Mexicanske Stater om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser inden for spiritussektoren godkendes på Fællesskabets vegneThe Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United Mexican States amending Annex ‧ of the Agreement between the European Community and the United Mexican States on mutual recognition and protection of designations for spirit drinks is hereby approved on behalf of the Community
Vi har en forpligtelse til at sikre, at skiftet til anvendelse af elektroniske signaturer ikke skaber teknologiske barrierer, og der er ikke blot inden for Den Europæiske Union et behov for at fremme princippet om interoperabilitet på verdensplan.We have an obligation to ensure that the shift to the use of electronic signatures does not create technological barriers and there is, not just within the European Union, the need to promote the principle of interoperability on a worldwide basis.
Union har helt rigtigt grebet ind i den indirekte beskatning ved at sigte efter en harmonisering af bl.a. merværdiafgifterne.The Union has quite rightly intervened in indirect taxation, for example by aiming at harmonization of VAT.
Skibsinspektører bør have relevante kvalifikationer, og de bør efteruddannes for at vedligeholde og forbedre deres kompetence inden for inspektionInspectors should be adequately qualified and should receive appropriate training so as to maintain and improve their competence in the conduct of inspections
Showing page 1. Found 203323 sentences matching phrase "-inde".Found in 8.458 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.