Translations into English:

  • -ess   
    (Suffix  )
     
    female suffix
  • -er   

Other meanings:

 
creates the female form of persons or occupations

Similar phrases in dictionary Danish English. (38)

beskæftigelse inden for miljøenvironmental occupation
betalinger inden for Fællesskabetintra-Community payment
end-of-pipe-teknologi (metode til rensning af CO2-emission, inden den udsenend-of-pipe technology
erhverv inden for alternativ medicinpractitioner of alternative medicine
erhverv inden for sundhedsvæsenethealth care profession
erhverv inden for toldvæsenetcustoms profession
Flyv ind, flyv udFly In, Fly Out
Flyv ind, toningerFly In, Fades
Flyv ind, venstre og højreFly In, Left and Right
Flyv ind, øverst fra venstreFly In, Top Left
først ind - først udfirst in, first out
Glid indEase In
gribe indintervene
gå indenter; go in
gå ind ienter; go in
indin
inde; in; inside
indenbefore
inden iin; within
komme indgo into; enter
logge indlog in
migration inden for byerintraurban commuting
migration inden for FællesskabetCommunity migration
miljøbeskyttelse inden for virksomhedenenvironmental protection in the enterprise
personer med beskæftigelse inden for landbrugworking population engaged in agriculture
relationer inden for EFintra-Community relations
Religiøse retninger inden for islamDivisions of Islam
Roter, indSpin, In
samhandel inden for Fællesskabetintra-Community trade
sove indpass away
sætte indpaste
telefonist(inde)operator
tjekke indcheck in
transport inden for Fællesskabetintra-Community transport
trænge indenter; go in
Zoom indZoom, In
Zoom, ud og indZoom, Up and In
zoome indzoom in

Example sentences with "-inde", translation memory

add example
Inden der søges, bør man nøje læse den vejledning, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C ‧ A af ‧. juli ‧ og på EPSO's hjemmesideBefore applying, you should carefully read the guide published in Official Journal C ‧ A of ‧ July ‧ and on the EPSO website
Personer, som tidligere har haft feberkramper skal overvåges nøje, da denne bivirkning kan opstå inden for ‧ dage efter vaccinationVaccinees with a history of febrile convulsions should be closely followed up as such adverse events may occur within ‧ to ‧ days post vaccination
De vil snart begynde at udtrykke tvivl om den portugisiske økonomis evne til klare konkurrencen inden for den monetære union og den fælles valuta.They are already beginning to voice doubts over the capacity of the Portuguese economy to live with the competition in the Single Currency area and the Single Market.
Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nrOn preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No
Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskabet sørger for, at en tilknyttet agent oplyser alle kunder eller potentielle kunder om, i hvilken egenskab han handler, og hvilket selskab han repræsenterer, når han kontakter disse, eller inden han handler med demMember States shall require the investment firm to ensure that a tied agent discloses the capacity in which he is acting and the firm which he is representing when contacting or before dealing with any client or potential client
I perioden ‧-‧ vedrørte fem af de i alt ‧ projekter, der blev udvalgt til finansiering inden for rammerne af Comenius ‧.‧ om europæiske samarbejdsprojekter om uddannelse af lærere, vold i skolenBetween ‧ and ‧, five projects out of a total of ‧ projects selected for funding in the framework of the Comenius ‧.‧ European Cooperation Projects for the Training of School Education Staff were working in the field of violence in school
som inden for rammerne af OD's traditionelle forsendelser forsendes til resten af EFare dispatched in the context of traditional consignments from the FOD to the rest of the Community
Udløbsdato Når præparatet er taget i brug: bruges inden ‧ uger ge LæDuring use: use within ‧ weeks
Parterne fremsender inden fire måneder fra dommens afsigelse til Retten en erstatningsopgørelse, som er fastlagt ved fælles overenskomstOrders the parties to notify the Court, within four months of delivery of this judgment, of the amount of compensation fixed by mutual agreement
Vi håber, at de vil blive taget inden længe.We very much hope that this will be done shortly.
Hvis varer til dumpingpriser kommer ind på markedet, vil stordriftsfordelene og således også rentabiliteten af aktiviteterne i Fællesskabet blive forringet betragteligtIf products at dumped prices would enter the market, economies of scale and thus profitability of the operations in the Community would consequently be decreased significantly
Der vil også blive tilbudt bistand i begrænset omfang under Den Europæiske Fiskerifond for unge nystartede fiskere, som skal ind i erhvervet.There will also be limited assistance offered under the EFF for first-time young fishers entering the profession.
Så rent bortset fra, at vi dybt må beklage, at det endnu en gang ikke er lykkedes for Unionen at tale med én stemme, er det endnu mere til grin, at to lande dernæst må tage skraldet, og at Den Europæiske Union til dato ikke har givet indtryk af at ville skride energisk ind mod det.So quite apart from the fact that we must regret that the European Union has once again failed to speak with one voice on an important issue, it is even more ridiculous that two countries have to pay the price and that the European Union has to date given no indication of protesting strongly against that.
Landbrugsudviklingsprogrammerne yder støtte til et bredt spektrum af aktiviteter inden for skovbrug og har midler til forebyggelse af brande og genplantning af skove, der har lidt skade.The rural development programmes provide support to a broad range of forestry activities with funds to prevent fires and restore forests which have suffered damage.
Jeg vil gerne sige henvendt til hr. Schultz, at vi aldrig fremsætter ændringsforslag på egne vegne eller af personlige grunde, men inden for rammerne af en generel politisk interesse.I turn to Mr Schulz in confirming that we always submit amendments not on a personal basis or for personal motives, but in connection with general political concerns.
Regeringerne vil have et klart billede af personer, der rejser ind i og forlader EU, og en forsikring om, at de har en juridisk rettighed hertil.Governments will have a clear idea of who is entering and leaving the European Union, with the reassurance that they have the legal right to do so.
Identifikation af dyr bestemt til samhandel inden for Fællesskabet eller eksport til tredjelandeIdentification of animals intended for intra-Community trade or export to third countries
Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarerRefunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that bear the health mark as provided for in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
Datakvalitetskrav defineres med henblik på at dække følgende for hvert dataelement inden for anvendelsesområdet af luftfartsdata og luftfartsinformation, som er omhandlet i artikel ‧, stk. ‧, andet afsnitData quality requirements shall be defined to cover the following for each data item within the scope of aeronautical data and aeronautical information referred to in the second subparagraph of Article
I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen,, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-retThe Final Act of the Conference which drew up the Treaty of Accession indicated that the High Contracting Parties had reached political agreement on a set of adaptations to acts adopted by the institutions required by reason of accession and invited the Council and the Commission to adopt these adaptations before accession, completed and updated where necessary to take account of the evolution of the law of the Union
De bud, der er meddelt fra den ‧. til ‧. januar ‧ inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. ‧/‧ omhandlede licitation over nedsættelsen af importtolden ved indførsel af sorghum skal være uden virkningNo action shall be taken on the tenders notified from ‧ to ‧ January ‧ in response to the invitation to tender for the reduction in the duty on imported sorghum issued in Regulation (EC) No
Opfyldelse af nyligt indførte standarder for miljø, hygiejne og dyrevelfærd (som er trådt i kraft inden for et år før ansøgningenCompliance with recently established minimum standards for the environment, hygiene and animal welfare (standards entering into force one year before the application is made
Med henblik på forhold, der falder inden for anvendelsesområdet for EF-traktaten, fastsættes Sirene-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) i bilagetFor the purposes of matters falling within the scope of the EC Treaty, the SIRENE Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II) shall be as set out in the Annex
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab må ligge inde med valuta af enhver art og have konti i enhver møntsortThe European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currency
Showing page 1. Found 203323 sentences matching phrase "-inde".Found in 9.042 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.