Translations into English:

  • daily     
    (advb, noun, adjv   )
  • etc.   
    (misc   )
  • ly   
  • monthly       
    (advb, adjv   )

Similar phrases in dictionary Danish English. (30)

100% stablet liggende søjlediagram100% stacked bar chart
anvende lige margenerjustify
fordele ligeligtspread evenly
grupperet liggende søjlediagramclustered bar chart
her ligger hunden begravetthat’s where the shoe pinches; that's where the shoe pinches; that's the snag; that’s the snag
Husk Lige TandbørstenDon’t Forget Your Toothbrush
i lige mådesame to you;
ligbody; corpse; carcass; ; cadaver; equal
ligeright angle; direct; right hand; loyal; staunch; faithful; square; trusty; dead; erect; straight; the same; straightforward; right; true; even; upright; equal; equally; just; level
lige for ligetit for tat
lige forbindelsestraight connector
lige nu
lige og ulige talparity
lige såas
lige ved og næsten slår ingen mand af hestenclose, but no cigar
ligene
ligenes
ligerliger
liget
ligets
liggelie; ; recline
liggendelandscape
liggende papirretninglandscape orientation
liggende søjlediagrambar chart
ligger
ligget
lighed; similarity; equality; resemblance
lighed for lovenequality before the law
ligs
være lig medbe

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
Kaller, giv mig lige en hånd med dem!Kaller, give me a hand with them!
Italien har angivet at åbningen af nye flyruter går i retning af selskabets rentabilitetsforbedring. i denne forbindelse skal disse flyruter, der benytter den kapacitet, der er blevet frigjort gennem flyudnyttelsesforøgelsen, præsenterer en positiv bruttomargen, eller rettere marginalindtægter der overstiger marginalomkostningerne, også selvom de, pga. den aftagende marginalrentabilitetslogik, har en gennemsnitsrentabilitet, der ligger under resten af netværkets gennemsnitsrentabilitetItaly has indicated that the opening-up of new routes is intended to enhance the company's profitability; to this end, these routes, which make use of capacities that have become available through the increased rate of use of aircraft, should present a positive gross margin, that is, marginal revenue exceeding marginal costs, even though because of the decreasing marginal profitability formula their average profitability is below that of the rest of the network
Det handler frem for alt lige nu om direktivet om grises liv og velfærd samt den måde, hvorpå vi håndterer dem.At present, this means, in particular, the directive on the life, welfare and management of pigs.
Når kommissæren gentagne gange siger, at vi nu skal fastsætte politiske mål og prioriteter, kan jeg fortælle ham, hvad vores prioritet efter min mening bør være. Den ligger i besparelse, navnlig besparelse på de administrative omkostninger under kapitel 5.When the Commissioner repeatedly says that we should now set ourselves political goals and priorities, I can tell him what, in my view, our priority should be: it lies in saving, specifically saving on administrative expenditure under heading 5.
Svaret ligger for det første i den teknologiske ramme for forskningen og for det andet i den ramme, der bestemmer Den Europæiske Unions sikkerhedspolitik.The answer concerns, first, the technological framework that influences defence research and, secondly, the framework within which the European Union's security policy is outlined.
Jeg er på grund af forsinkelser først lige ankommet til Parlamentet.I have only just arrived in the Parliament because of delays.
Nogle af de forslag, som ikke gik igennem - nu vil jeg slet ikke tale mere om Storbritannien, det diskuterede vi længe nok i morges - drejede sig om at tage dobbeltformuleringer ud, f.eks. i forbindelse med Det Internationale Kontor for Epizootiers tremånedersfrist, som ligger os på sinde.Whilst I do not want to revisit the subject of Great Britain, which we talked about for long enough this morning, some of those that did not get through had to do with the removal of duplications, for example in connection with the OIE's three-month probation period, which causes us concern.
Belastningens retning holdes langs en linje mellem ovennævnte skæringspunkt og et punkt lige over lårbjælkens hus (jf. figur ‧ i tillæg ‧ til dette bilagThe direction of load application shall be maintained along a line passing by the above intersection to a point just above the thigh bar housing (see figure ‧ of Appendix ‧ to this Annex
De største havne i Europa ligger ved Nordsøen og Den Engelske KanalEurope's most important ports open onto the North Sea and the English Channel
opfordrer derfor de ukrainske myndigheder til at afhjælpe de påpegede mangler i god tid inden anden valgrunde og til at skabe de nødvendige betingelser for frie og retfærdige valg, især ved at sikre lige adgang til de statslige medier for begge kandidaterCalls, therefore, on the Ukrainian authorities to address the noted deficiencies in good time before the second round, and to create the necessary conditions for free and fair elections, in particular by ensuring equal access to state media for both candidates
Vejledning vedrørende forskellige aspekter af anvendelsen af artikel ‧, stk. ‧ og ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧: Vurdering af ligheden af lægemidler versus godkendte lægemidler til sjældne sygdomme, der er indrømmet eksklusiv ret på markedet og indrømmelse af undtagelser fra denne eksklusive retGuideline on aspects of the application of Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧: Assessing similarity of medicinal products versus authorised orphan medicinal products benefiting from market exclusivity and applying derogations from that market exclusivity
De europæiske tekstilproducenter fortjener imidlertid lige konkurrencevilkår, og en åben adgang til vores markeder skal afspejles af en lignende adgang til tredjelandenes markeder.However, European textile manufactures deserve to operate on a level playing field and open access to our markets must be mirrored by similar access to third country markets.
Med hensyn til at føre en kampagne, så er jeg ikke sikker på, at Kommissionens ressourcer strækker sig så vidt som det ærede medlems, der lige er blevet nævnt, men generelt mener jeg bestemt, at det er vigtigt, at vi fremstiller kendsgerningerne så klart som muligt, og det er en af de kendsgerninger, der nu vil være til rådighed for Kommissionen via dens kontorer i London og andre dele af Det Forenede Kongerige, så kendsgerningerne kan komme frem.As to conducting a campaign, I am not sure that the Commission's resources extend as far as those of the honourable gentleman who has been referred to, but in general terms I certainly think it is important that we should put the facts out as clearly as possible, and this is one of the facts that will now be available to the Commission through its offices in London and other parts of the United Kingdom to make the true facts known.
Specielt hvis vi står lige her foran demEspecially if we' re standing right out here in front of them
Det er også afgørende vigtigt at fokusere mere på marginaliserede grupper som lavindkomstgrupper, grupper med fedmeproblemer og etniske minoriteter, hvis man skal realisere den overordnede målsætning om lige muligheder for alleAn increased focus on marginalised groups, such as those on low incomes, those suffering from obesity, and ethnic minorities, is of prime importance in achieving the overarching objective of equal opportunities for all
Når det er nødvendigt, kan Humalog gives lige efter måltiderWhen necessary Humalog can be given soon after meals
For Europa i perioden efter den kolde krig er Middelhavs-spørgsmålet blevet lig med spørgsmålet om den kolde krig.For Europe, in the aftermath of the cold war, the Mediterranean horizon has become the horizon of security.
Selv om de data, som ligger til grund for en udtalelse om markedsføringstilladelse på særlige vilkår, kan være mindre fuldstændige, bør forholdet mellem fordele og risici som defineret i artikel ‧, nr. ‧a), i direktiv ‧/‧/EF være positivtAlthough the data upon which an opinion on a conditional marketing authorisation is based may be less complete, the risk-benefit balance, as defined in Article ‧(‧a) of Directive ‧/‧/EC should be positive
Tabletten kan deles i to lige store deleThe tablet can be divided into equal halves
Men jeg kan ikke gøre det lige nuI just don' t think that I can do it right now
Republikken Frankrig har naturligvis i lighed med alle øvrige Schengen-medlemsstater ret til at gennemføre kontrol ved de indre grænser, når det retfærdiggøres af hensynet til den offentlige orden.Naturally the French Republic, like any other member of Schengen, may carry out internal border controls for reasons of public law and order.
Revisionen af lovgivningen ligger foran os.The revised legislation lies before us.
varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærkertrade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the Community trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks
Hr. kommissær, De har lige sagt, at De ønsker, at der gennemføres en cost-benefit-analyse af dette spørgsmål, men det kan ikke beregnes, og det kan ikke betales.Commissioner, you have just said that you would like a cost-benefit analysis of this situation to be carried out, but you cannot calculate this any more than you can pay for it.
Paradokset består også i, at virkeligheden ligger meget langt fra det, som man almindeligvis tror.It is also a paradox that the real situation is very far removed from what is normally thought to be the case.
Showing page 1. Found 72446 sentences matching phrase "-lig".Found in 11.256 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.