Translations into English:

  • daily     
    (advb, noun, adjv   )
  • etc.   
    (misc   )
  • ly   
  • monthly       
    (advb, adjv   )

Similar phrases in dictionary Danish English. (30)

100% stablet liggende søjlediagram100% stacked bar chart
anvende lige margenerjustify
fordele ligeligtspread evenly
grupperet liggende søjlediagramclustered bar chart
her ligger hunden begravetthat’s where the shoe pinches; that's where the shoe pinches; that's the snag; that’s the snag
Husk Lige TandbørstenDon’t Forget Your Toothbrush
i lige mådesame to you;
ligbody; corpse; carcass; ; cadaver; equal
ligeright angle; direct; right hand; loyal; staunch; faithful; square; trusty; dead; erect; straight; the same; straightforward; right; even; true; upright; equal; equally; just; level
lige for ligetit for tat
lige forbindelsestraight connector
lige nu
lige og ulige talparity
lige såas
lige ved og næsten slår ingen mand af hestenclose, but no cigar
ligene
ligenes
ligerliger
liget
ligets
liggelie; ; recline
liggendelandscape
liggende papirretninglandscape orientation
liggende søjlediagrambar chart
ligger
ligget
lighed; similarity; equality; resemblance
lighed for lovenequality before the law
ligs
være lig medbe

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
Målet med forslaget til ændring af direktiv ‧/‧ EØF er at give bedre beskyttelse til arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammerThe proposal of a directive amending Directive ‧/‧/EEC seeks to improve the protection offered to pregnant workers and workers who have recently given birth and/or are breastfeeding
Målet skal være, at de aktiviteter, der iværksættes til beskyttelse af euroen, skal have en lige afskrækkende effekt i alle medlemsstater.The objective must be that the measures introduced to protect the euro will act as an equally strong deterrent in all the Member States.
fremme respekten for oprindelige folks og mindretals sociale, kulturelle og åndelige værdier for at bidrage til social lighed og retfærdighed i multietniske samfund i overensstemmelse med de universelle menneskerettigheder, der gælder for alle, herunder oprindelige folk og mindretalpromotion of respect for the social, cultural and spiritual values of indigenous peoples and minorities to enhance equality and justice in multi-ethnic societies in compliance with universal human rights to which everyone is entitled, including indigenous peoples and persons belonging to minorities
For stoffer med en øvre grænseværdi er resultatet af analysen »positivt«, hvis det ved forsøget bestemte indhold af analysand i prøveopløsningen (efter en eventuel korrektion for genfinding) ligger over den øvre grænseværdi, hvori der er taget højde for den acceptable sandsynlighed for at opnå falske positive eller falske negative resultaterFor substances with an established maximum residue limit, the result of the analysis is
Fru Flesch, jeg nævnte Echelon nøjagtigt lige så mange gange, som det er nævnt i Parlamentets beslutning.Mrs Flesch, I mentioned Echelon exactly as many times as it was mentioned in Parliament's resolution.
Vi mener, at genetisk modificerede afgrøder bør forbydes fuldstændig i medlemsstaterne i lighed med importen af produkter med spor af gmo.We believe that genetically modified crops should be totally banned in Member States, as should imports of products showing traces of GMOs.
Vi opfordrer derfor både Rådets og Kommissionens repræsentanter, der er til stede her i dag, til at sørge for, at eventuelle forslag, som de stiller senere, og eventuelle forslag, som de støtter og arbejder på, giver alle medlemsstater lige muligheder og rettigheder med hensyn til adgang til strukturfondene og Samhørighedsfonden.We therefore urge both Council and Commission representatives present here today to please ensure that any proposals they put to us later on, and any proposals they support and develop, provide equal opportunities and equal rights for all Member States as regards access to the Structural and Cohesion Funds.
Som bekendt er afskaffelse af dødsstraf over hele verden et centralt mål i EU's eksterne menneskerettighedspolitik, og jeg går personligt ind for, at EU, som vi lige har hørt, fortsat skal spille en central rolle i denne globale indsats.As you know, the abolition of the death penalty worldwide represents a key objective of the external human rights policy of the European Union, and I am personally committed to seeing the EU continue to play a lead role, as we have just heard, in this global effort.
Endvidere vil jeg udtrykke tilfredshed med optagelsen af ændringsforslag nr. 4, hvori Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser foreslår en omfordeling mellem regionerne af det samlede garantiloft, således at der opnås en mere ligelig og sammenhængende balance.I also wish to express by satisfaction at seeing that Amendment No 4 has been included - in it the Committee on External Economic Relations proposes that the overall guarantee limit should be redistributed among the regions in order to strike a coherent balance.
Spildevand, der udledes til overfladevand, skal have en pH-værdi mellem ‧ og ‧ (medmindre recipientens pH-værdi ligger uden for dette interval), og temperaturen skal være under ‧ °C (medmindre recipientens temperatur ligger over denne værdiThe pH of the effluent discharged to surface waters shall be between ‧ and ‧ (unless the pH of the receiving waters is outside this range), and the temperature shall be below ‧ °C (unless the temperature of the receiving water is above this value
Bevillingerne fra EU's strukturfonde i perioden 2007-2013 ligger på 53 %.The allocation of Structural Funds by the EU for 2007-2013 is 53%.
er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenteris equal to the net incurrence of liabilities in debt instruments
Det direktiv, der ligger foran os i dag, er en god mellemvej, som regulerer spørgsmålene vedrørende det indre marked, men lader de lovgivningsmæssige beslutninger om alle andre spørgsmål være op til medlemsstaterne selv.The directive before us today establishes a good middle way that regulates the issues relating to the internal market, while leaving legislative decisions on all other matters to the Member States themselves.
Ansvaret for erklæringen fra kommissær Michel ligger hos kommissær Michel selv og hos Kommissionen. Ansvaret for en udtalelse, som kommissær Michel kom med i et interview for nogen tid siden, ligger ene og alene hos ham selv.Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, responsibility for Commissioner Michel’s statement lies with him himself and with the Commission; he alone bears responsibility for a statement he made some time ago in an interview.
Derfor tror jeg, at man skal finde en afvejning mellem enkelheden og sikkerheden, som ligger nærmere på sikkerhedsaspektet end det forslag, som Kommissionen har fremlagt.Therefore I believe we must find a balance between simplicity and safety which is more on the side of safety than the proposal which the Commission has put forward.
Jeg tager lige et hurtigt kig i mappenI' d like to take a reconnaissance of that briefcase
Men man har kendskab til en række aspekter, der umiddelbart er til gene for vejgodstransporten og begrænser sektorens operative spillerum- også på grund af en manglende harmonisering af lovgivningen vedrørende spørgsmål, der er vigtige for etableringen af lige konkurrencevilkår i et udvidet EUHowever, it is recognised that there are various aspects that directly affect the road freight sector, restricting its operability, and a lack of harmonised legislation on the issues that are important for the creation of a fair, competitive market within the enlarged EU
Den politiske og økonomiske stabilitet, som Montenegro konsekvent har udvist, lige fra det blev uafhængigt, er kolossal.The political and economic stability that Montenegro has continually shown right from the time it became independent is immense.
Har medlemmerne andre forslag, der ligger inden for den retlige ramme, som vi skal respektere?Do you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
Jeg skal lige skifte tøjI just have to change out of these clothes
offentliggørelse af den trufne afgørelse sammen med de betingelser, der er knyttet til tilladelsen, de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for afgørelsen, samt om nødvendigt en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, der tager sigte på at undgå, begrænse og om muligt afbøde væsentlige negative virkningerpublication of the decision containing conditions attached to the development consent, main reasons and consideration on which the decision is based and description, where necessary, of the main measures to avoid, reduce and, if possible, offset the major adverse effects
mio. EUR som forventes fordelt ligeligt mellem de tre forskellige mål (fælles budget for forskningstema ‧ ogEUR ‧ million with, indicatively, a balanced breakdown of funds between the three different objectives (joint budget between Priority ‧ and Priority
Omsætning [‧A.‧] er lig med markedsmæssig produktion (P.‧) plus produktion til eget brug (P.‧) plus anden ikke-markedsmæssig produktion (P.‧), der er opført under tilgang i SSales [‧A.‧] is equal to market output (P.‧), plus output for own final use (P.‧), plus payments for other non-market output (P.‧) recorded among resources of S
Der er gået seks måneder, og situationen ser nu sådan ud: Regeringen har ikke kunnet privatisere skibsværfterne, Kommissionen har overhovedet ikke taget hensyn til Parlamentets holdning, værfterne ligger stille, fremtiden er usikker, folk har mistet deres arbejde og er blevet efterladt i et tomrum.Six months have elapsed and the situation is as follows. The government has been unable to privatise the shipyards, the Commission has taken no account whatsoever of Parliament's position, the yards are not producing, the future is uncertain, people have lost their jobs and have been left in limbo.
Lad mig lige se, hvem din retmæssige ejer erLet me see who your irresponsible owner is
Showing page 1. Found 72446 sentences matching phrase "-lig".Found in 10.112 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.