Translations into English:

  • daily     
    (advb, noun, adjv   )
  • etc.   
    (misc   )
  • ly   
  • monthly       
    (advb, adjv   )

Similar phrases in dictionary Danish English. (30)

100% stablet liggende søjlediagram100% stacked bar chart
anvende lige margenerjustify
fordele ligeligtspread evenly
grupperet liggende søjlediagramclustered bar chart
her ligger hunden begravetthat’s where the shoe pinches; that's where the shoe pinches; that's the snag; that’s the snag
Husk Lige TandbørstenDon’t Forget Your Toothbrush
i lige mådesame to you;
ligbody; corpse; carcass; ; cadaver; equal
ligeright angle; direct; right hand; loyal; staunch; faithful; square; trusty; dead; erect; straight; the same; straightforward; right; true; even; upright; equal; equally; just; level
lige for ligetit for tat
lige forbindelsestraight connector
lige nu
lige og ulige talparity
lige såas
lige ved og næsten slår ingen mand af hestenclose, but no cigar
ligene
ligenes
ligerliger
liget
ligets
liggelie; ; recline
liggendelandscape
liggende papirretninglandscape orientation
liggende søjlediagrambar chart
ligger
ligget
lighed; similarity; equality; resemblance
lighed for lovenequality before the law
ligs
være lig medbe

Example sentences with "-lig", translation memory

add example
glæder sig over den nylige udvidelse af visumfritagelsesprogrammet til at omfatte yderligere syv EU-medlemsstater; opfordrer imidlertid indtrængende USA til at ophæve visumordningen for hele EU og behandle alle EU-borgere lige på grundlag af fuldstændig gensidighed; kritiserer den planlagte indførelse af administrative gebyrer for at give Elektroniske System for Rejse-tilladelser til EU-borgere (ESTA) som et tilbageskridt og anmoder Kommissionen om at behandle dette spørgsmål, herunder også muligheden for at indføre gensidighed, som en prioriteret sag over for de amerikanske myndighederWelcomes the recent extension of the visa waiver programme to another seven EU Member States; urges the US, however, to lift the visa regime for the entire EU and to treat all EU citizens equally and on the basis of full reciprocity; criticises the planned introduction of administrative fees for the granting of Electronic System for Travel Authorisations (ESTA) to EU citizens as a retrograde step and calls on the Commission to treat this as a priority with the US administration, including the option of imposing reciprocity
Kommissionen bemærker desuden, at etablering af egentlige lige vilkår for La Poste og virksomhedens konkurrenter krævede følgende to ændringer i TECThe Commission would also note that the establishment of a genuinely level playing field with La Poste's competitors required two adjustments to the TEC
for mekanismer med ‧ og ‧ ringe (Taric-kode ‧ og ‧) er tolden lig med forskellen mellem mindsteimportprisen på ‧ EUR pr. ‧ stk. og nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldetfor mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before duty
Lannoyes betænkning drejer sig om, og ikke om helt andre spørgsmål, som ligger uden for denne debat, og vi takker oprigtigt ordføreren for hans betænkning, som det ikke har været uproblematisk at udforme i betragtning af den mentale blokering, der findes rundt omkring.For this very reason, and not because of issues which have nothing to do with this debate, as far as Lannoye report is concerned, I should like sincerely to congratulate him on his work. It was not simple, especially given the narrow-mindedness of certain opponents.
O-Alkyl (H eller lig med eller mindre end C‧, inkl. cycloalkyl) og S-‧-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonthioater og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte som f.eksO-Alkyl (H or equal to or less than C‧, including cycloalkyl) S-‧-dialkyl (Methyl, Ethyl, n-Propyl or Isopropyl)-aminoethyl alkyl (Methyl, Ethyl, n-Propyl or Isopropyl) phosphonothiolates and corresponding alkylated and protonated salts, such as
Jeg vil gerne vende tilbage til det, jeg læste op lige før.I would like to come back to the words I read out just now.
Behandlede De i Belgien Deres besættere og Deres modstandsfolk lige?In occupied Belgium, did you treat your resistance fighters in the same way as the occupying forces?
erkender, at der fortsat er markante forskelle i både finansierings- og banksystemerne i de forskellige medlemsstater, og at der er behov for yderligere harmonisering for at sikre, at SMV'er har lige vilkår for at udnytte det indre markeds potentiale for at fremme vækst og beskæftigelseacknowledges that both the capital and banking systems used in Europe still vary significantly among the Member States and that there is a need for further harmonisation to ensure that SMEs have a level playing field to harness the potential of the internal market to drive forward growth and employment
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab må ligge inde med valuta af enhver art og have konti i enhver møntsortThe European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currency
Tyve år efter Sovjetunionens kollaps er han stadig den arketypiske homo sovieticus, en stærk mand, hvis magtbegær er lige så stærkt som hans instinkter for at knuse modstanden.Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
Der findes lige mange tilhængere og modstandere af brug af plantebeskyttelsesmidler.There are many people in favour of the use of pesticides and many who are opposed.
(IT) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Denne krise har desværre - set med vores øjne - nødvendiggjort en omstrukturering af vores kontinents bankverden, men har ikke i Europa skabt en gruppe af, for at sige det lige ud, seriøse finansielle operatører, der er i stand til at planlægge den fremtidige ramme for markederne.(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, unfortunately, seen from our point of view, this crisis has necessitated a restructuring of our continent's banking landscape, but has not led to the emergence in Europe, to speak plainly, of a group of serious financial operators genuinely able to plan the future framework of the markets.
aftaler i forbindelse med foranstaltninger udadtil, hvis værdi ligger under de beløbsgrænser, som er fastsat i artikel ‧, stk. ‧, litra a), artikel ‧, stk. ‧, litra a), eller artikel ‧, stk. ‧, litra acontracts awarded in the field of external actions, with a value below the thresholds referred to in Article ‧(a), Article ‧(a), or Article ‧(a
Kløerne var lidt svære at lave...... Men jeg tror Lige det gårThe clawed- flesh thing was a Iittle tricky...... but I think I puIled it off
Det drejer sig ikke kun om ulykker i forbindelse med ind- eller udsejling, det drejer sig også om i videst muligt omfang at afværge farer, selvom territorialfarvandet kun lige tangeres, fordi de sidste års erfaringer viser, at der her udmærket kan opstå problemer på europæisk grund, uden at det oprindelig var planen at anløbe europæisk havn.It is not just a question of accidents associated with the entering or leaving of ports but of the broadest possible measures to avert risks, even if it is only territorial waters which are affected, because experiences in recent years show that there really can be problems on European soil without a ship having initially entered a European port.
Hvis vi gør den frivillig, så kan vi lige så godt glemme det hele.Well, if we make it voluntary, we might as well forget the whole thing.
Det er lige på grænsenIt' s borderline on the simulator
Til sidst vil jeg lige takke ordføreren, professor Cabrol.Finally, a word of thanks to the rapporteur, Mr Cabrol.
Vi er næsten lige så høje som digDo you realize we' re almost as tall as you?
Den ‧. januar ‧ er en landbrugers individuelle loft, jf. artikel ‧, stk. ‧, lig med det antal præmierettigheder, den pågældende ejede den ‧. december ‧ ifølge de gældende fællesskabsreglerOn ‧ January ‧, the individual ceiling per farmer referred to in Article ‧ shall be equal to the number of premium rights which he held on ‧ December ‧ in accordance with the relevant Community rules
kaseiners og kaseinaters kendetegn på den ene side og kendetegn for oste på den anden side fremviser sådanne ligheder, at sidstnævnte produkter er særligt sårbare i tilfælde af ovennævnte former for substitutionWhereas the characteristics of casein and caseinates and those of cheese show similarities such that the latter products are particulary vulnerable to the abovementioned substitution operations
Jeg er enig i behovet for større sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og den eksterne handelspolitik for at beskytte den europæiske landbrugsmodel og derved sikre lige vilkår for EU's producenter på verdensmarkedet.I agree with the need for greater consistency between the common agricultural policy and the external trade policy in order to secure the European agricultural model and, as a result, a level playing field for EU producers in the world market.
Plasmakoncentrationen af doxycyclin efter administration af ORACEA ligger ret langt under det niveau, der kræves til at hæmme de mikroorganismer, der normalt associeres med bakteriesygdommeThe plasma concentration of doxycycline following administration of ORACEA is well below the level required to inhibit mircoorganisms commonly associated with bacterial diseases
Det haster derfor med at få udformet en bilateral og multilateral regelramme, som fastsætter en ligelig fordeling af udbyttet, og som omfatter beskæftigelse, miljøstandarder, teknologisk udvikling og fødevaresikkerhed i de berørte landeConsequently, there is an urgent need to devise a bilateral and multilateral legal framework that can determine fair distribution of the benefits, covering employment, environmental standards, technological development and food security in the countries concerned
Jeg skal lige have makeup på førstI' il put some make- up on first
Showing page 1. Found 72446 sentences matching phrase "-lig".Found in 6.863 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.