Translations into English:

  • Johan of Plön   

Similar phrases in dictionary Danish English. (1)

Johan Adolf af Slesvig-Holsten-GottorpJohn Adolf

Example sentences with "Johan af Holsten", translation memory

add example
Her — og det er det væsentlige i hele spørgsmålet — står arbejdspladser på spil , og i denne forbindelse taler jeg ikke alene på egne vegne , men på mange tusinde medborgeres vegne , navnlig i Slesvig-Holsten , hr. Narjes hjemstavn , og ved Niedersachsens nordsøkyst , hvor man lever af udflugtsbådene og er bange for at miste arbejdspladser , hvis disse ændringsforslag ikke vedtages , jeg skal blot nævn e et par tal .How can we justify our particular encourage ment of land travel and the movement of our citizens by means of dutyfree allowances . It is my opinion that we do not in fact need any taxfree allowances , that we could go much further than the present proposals , that we could give all the citizens of the Commu nity the right to take goods with them at any time regardless of any economic consequences please note — : within the Community — without anyone having to check any taxfree allowance .
Også på dette punkt fremgår det af aftalen mellem BdB, delstaten Slesvig-Holsten og LSH, at der synes at være grundlag for et tillæg på ‧,‧ % om åretHere too the understanding between the BdB, the Land of Schleswig-Holstein and LSH assumes that a premium of ‧,‧ % is justified
70 — Dommen af 2.12.1999 i Holst Italia-sagen , nævnt ovenfor i fodnote 31 , præmis 29 , Siemens og ARGE Telekomdommen , nævnt ovenfor i fodnote 15 , præmis 44 , og dommen af 18.11.2004 i sagen Kommissionen mod Tyskland , nævnt ovenfor i fodnote 64 , præmis 22 .70 Holst Italia — ( cited in footnote 31 ) , paragraph 29 ; Siemens and ARGE Telekom ( cited in footnote 15 ) , paragraph 44 ; and Case C-126 / 03 Commission v Germany ( cited in footnote 64 ) , paragraph 22 .
Grundlaget for denne ejerstruktur var den overdragelse af stamaktier, som delstaten Slesvig-Holsten og Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein foretog den ‧. januar ‧ til WestLB og Landesbank Baden-WürttembergThis ownership structure resulted from a transfer of capital holdings from the Land of Schleswig-Holstein and the Sparkassen- und Giroverbands für Schleswig-Holstein to WestLB and Landesbank Baden-Württemberg on ‧ January
Ved brev af ‧. november ‧ underrettede Kommissionen Tyskland om sin beslutning om at indlede den formelle procedure efter EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧, angående overdragelsen til LSH af WKA, WAK og Slesvig-Holstens særlige reserve i form af fast ejendomBy letter of ‧ November ‧, the Commission informed Germany of its decision to initiate the formal investigation procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty in respect of the transfer of WKA, WAK and the special-purpose real-estate reserve of the Land of Schleswig-Holstein to LSH
Sag C-176 / 98 : Holst Italia SpA mod Comune di Cagliari ( » Direktiv 92 / 50 / EØF — offentlige tjenesteydelsesaftaler — bevis for tjenesteyderens finansielle og økonomiske formåen — muligheden af at henvise til et andet selskabs tekniske og økonomiske formåen « ) ( anmodning om > ræjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale amministrativo regionale per fast Sardegna ) 1-8607Case C l76 / 98 : Hoist Italia SpA Comune di Cagliari ν ( Direc tive 92 / 50 / EEC Public service — contracts — Proof of standing of the service provider Possibility — of relying on the standing of another com pany ) ( Reference for a preliminary ruling from the Tribunale amminis trativo regionale per la Sardegna )
I samarbejde med de øvrige medlemmer af FAST-gruppen : Riccardo Petrella , Mark Cantley , Olav Holst , Roland HüberIn collaboration with the other members of the FAST team : Riccardo Petrella , Mark Cantley , Olav Holst , Roland Hüber
Holsten , Slesvig — ( 7211 ) hovedby USE metropol ( 2846 ) home-banking USE automatiseret bankvirksomhed ( 2416 ) horn USE materiale af animalsk oprindelse ( 6011 ) hovedkontor USE hjemsted ( 4006 )BT1 nutrition NT1 food inspection NT2 food control force , structure of the labour USE labour force — ( 4411 )
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved P. Stancanelli , Kommis sionens Juridiske Tjeneste , som befuldmægtiget , på grundlag af retsmøderapporten , efter at der i retsmødet den 20. maj 1999 er afgivet mundtlige indlæg af Holst Italia SpA ved advokaterne C. Colapinto , P. Leone , G.M. Roberti og advokat F. Sciaudone , Neapel , af Comune di Cagliari ved advokaterne F. Melis og G. Farci , af Ruhrwasser AG International Water Management ved advokaterne M. Vignolo og R.A. Jacchia , af den italienske regering ved F. Quadri , og af Kommissionen ved P. Stancanelli , og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 23. september 1999 , afsagt følgende— the Commission of the European Communities , by P. Stancanelli , of its Legal Service , acting as Agent , having regard to the Report for the Hearing , after hearing the oral observations of Hoist Italia SpA , represented by C. Colapinto , P. Leone , G.M. Roberti and R Sciaudone , of the Naples Bar ; of the Municipality of Cagliari , represented by R Melis and G. Farci ; of Ruhrwasser AG International Water Management , represented by M. Vignolo and R.A. Jacchia ; of the Italian Government , represented by R Quadri ; and of the Commission , represented by P. Stancanelli , at the hearing on 20 May 1999 , after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 23 September 1999 , gives the following
Kommissionen kunne ikke anerkende, at delstaten Slesvig-Holsten ved overdragelsen af WKA- og WAK-formuerne havde påset, at den fik behørig del i de af bankens afkast, der kommer til udbetaling, og i bankens værditilvækstThe Commission could not see that the Land of Schleswig-Holstein, when transferring WKA's and WAK's assets, had ensured that it was going to participate to an appropriate extent in the distribution of the bank's profits and the increase in its value
Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af ‧. februar ‧- Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Bertram Holst mod Dansk Arbejdsgiverforening, som mandatar for Babcock & Wilcox Vølund ApS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret- Danmark) (Socialpolitik- information og høring af arbejdstagere- direktiv ‧/‧/EF- gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst- den kollektive overenskomsts virkning i forhold til en arbejdstager, der ikke er medlem af den faglige organisation, som er deltager i overenskomsten- artikel ‧- beskyttelse af arbejdstagerrepræsentanter- krav om en skærpet standard for beskyttelse mod afskedigelse- foreligger ikkeCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Vestre Landsret- Denmark)- Ingeniørforeningen i Danmark, acting on behalf of Bertram Holst v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Babcock & Wilcox Vølund ApS (Social policy- Informing and consulting employees- Directive ‧/‧/EC- Transposition of Directive ‧/‧/EC by way of legislation and also by way of collective agreement- Effects of the collective agreement with regard to an employee who is not a member of the union which is a party to that agreement- Article ‧- Protection of employees’ representatives- Requirement of more extensive protection against dismissal- No requirement
Medlem af landdagen I Slesvig-Holsten siden 1971 , formani for udvalget om delstats- og retlige anliggender , næstformand for CDUs gruppe og grupper « talsmand i delstatsanliggender .G Member , Schleswig-Holstein Land Assembly since 1971 ; Chairman , Committee on Domestic and Legal Affairs ; CDU group Vice-Chairman and spokesman on domestic affairs .
Det var i den forbindelse værd at bemærke, at langt de fleste af disse udlodningsbeløb ikke var blevet indskudt i IB igen, men forblev hos delstaten Slesvig-HolstenIt should be borne in mind here that the lion's share of the dividend payments discussed here concerns amounts that, for that reason, were not transferred back to IB but remained entirely with the Land
På basis af alle disse betragtninger når Kommissionen ligesom klageren (BdB), delstaten Slesvig-Holsten og LSH frem til den konklusion, at det er passende med en godtgørelse på ‧,‧ % om året (efter selskabsskat), dvs. ‧,‧ % i normal forrentning af den pågældende investering plus et tillæg på ‧,‧ % for transaktionens særlige karakter minus ‧,‧ % som følge af de finansieringsomkostninger, der opstår for LSH, fordi den overdragne formue ikke er likvidIn view of all of the above observations and in agreement with the complainant (BdB), the Land of Schleswig-Holstein and LSH, the Commission comes to the conclusion that an appropriate remuneration would be ‧,‧ % (after corporation taxes), i.e. a ‧,‧ % normal return on the investment in question, plus ‧,‧ % for the particularities of the transaction and minus ‧,‧ % for the financing costs which LSH incurred on account of the lack of liquidity of the assets transferred
Ved brev af ‧. august ‧ og ‧. juli ‧ underrettede BdB Kommissionen om to yderligere formueoverdragelser i Slesvig-Holsten og Hessen til hhv. LSH og Landesbank Hessen-ThüringenBy letters of ‧ August ‧ and ‧ July ‧, the BdB informed the Commission of two further transfers of assets, to Landesbank Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein and Landesbank Hessen-Thüringen in Hessen
under henvisning til sit forslag til udtalelse (CdR ‧/‧ rev. ‧) vedtaget den ‧. november ‧ af Underudvalget for Bæredygtig Udvikling (ordfører: Uwe Döring, minister for retsanliggender, beskæftigelse og EU-spørgsmål i Slesvig-Holsten (DE/PSEHaving regard to its draft opinion (CdR ‧/‧ rev. ‧), adopted on ‧ November ‧ by its Commission for Sustainable Development (rapporteur: Mr Uwe Döring, Minister for Justice, Employment and European Affairs of Schleswig-Holstein (DE/PES
12 Holst Italia , der også deltog i proceduren , men hvis bud blev fundet mindre fordelagtigt af udbudskommissionen , anlagde s ag ved Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna med påstand om annullation af Cagliari kommunalbestyrelses afgørelse om at tildele Ruhrwasser kontrakten , med den begrundelse , at dette selskab ikke havde fremlagt den dokumentation , der var nødvendig for at kunne deltage .12 Holst Italia also took part in the procedure , but its offer was regarded as less advantageous by the committee awarding the contract . It thereupon brought proceedings before the Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna for annulment of the decision of the Cagliari Municipal Council approving the award of the contract to Ruhrwasser , on the ground that the latter had not produced the documentation needed in order to be eligible to submit a tender .
Fabrik for fremstilling af elektroniske instrumenter i Flintbek med speciale i integrerede hybridkredslob i modulform ( Slesvig-Holsten ) — Salzgitter Elektronik GmbH og Co Grundstücksvermietung OHG GmbH 16.9 mio DM 12,1 mio DMConstruction of electronic components factory specialising in production of hybrid integrated circuit modules at Flintbek ( Schleswig-Holstein ) — Salzgitter Elektronik GmbH and Co Grundstücksvermietung OHG DM 16.9 million DM 12.1 million
Dokumentation om den eventuelle brug af optiske kort til overvågning af forsendelsesprocedurerne fremsendt af Roland Fastberg , administrerende direktør , Optical Card AB , Sverige , og Olov Holst , produktchef , Canan Svenska AB , Sverige ( foreligger kun på engelsk )Documentation on the possible use of optical cards in the control of transit procedures submitted by Mr Roland Fastberg , Managing Director , Optical Card AB , Sweden and Mr Olov Holst , Product Manager , Canon Svenska AB Sweden ( English only )
HOLST ITALIA udsatte derfor sagen på Domstolens afgørelse af følgende spørgsmål : anerkendte gyldigheden af disse indirekte referencer .HOLST ITALIA ceedings in the main action and referred the following question to the Court : tracting authority accepted the validity of these indirect references .
Tyskland redegjorde i sine svar for overdragelsen af WfA til WestLB og nævnte desuden lignende overdragelser i Niedersachsen, Berlin og Slesvig-HolstenIn addition to information concerning WfA's transfer to WestLB, the German replies referred to similar transfers in Lower Saxony, Berlin and Schleswig-Holstein
Det afgørende spørgsmål ved den foreliggende vurdering er derfor, om en investor, der disponerer ud fra markedsøkonomiske betragtninger, ville have overdraget kapital, der har de samme kendetegn som delstaten Slesvig-Holstens særlige formue og faste ejendomme, på de samme betingelser, særlig i betragtning af den anslåede forrentning af investeringenIt follows that the key question in examining this case is whether a market-economy investor would have transferred capital that had the same characteristics as the Land of Schleswig-Holstein's promotion-related assets and real estate and under the same conditions, especially in view of the expected return on the investment
Domstolens dom (Tredje Afdeling) af ‧. februar ‧- Ingeniørforeningen i Danmark, som mandatar for Bertram Holst mod Dansk Arbejdsgiverforening, som mandatar for Babcock & Wilcox Vølund ApS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vestre Landsret- DanmarkJudgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Vestre Landsret- Denmark)- Ingeniørforeningen i Danmark, acting on behalf of Bertram Holst v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Babcock & Wilcox Vølund ApS
Tyskland gør i denne forbindelse gældende, at det var irrelevant rent statsstøtteretligt, hvordan LSH havde indrømmet delstaten Slesvig-Holsten en godtgørelse for den indskudte IB-kapital, da kapitalindskuddet ikke nødvendigvis var forbundet med erhvervelsen af andele i overskuddet og ekstra stemmerettighederIn this regard Germany argues that, for the purposes of state aid law, it is irrelevant how the Land of Schleswig-Holstein arranged a remuneration from LSH for the transfer of IB's capital, as the capital injection was not necessarily linked to acquisition of a share in profits and voting rights
Spørgsmålet er blevet rejst under en sag mellem selskabet Holst Italia SpA ( herefter » Holst Italia « ) og Cagliari kommune vedrørende sidstnævntes tildeling af en kontrakt gennem en procedure med indhentning af underhåndstilbud på indsamling og rensning af husspildevand til selskabet Ruhrwasser AG International Water Management ( herefter » Ruhrwasser « ) .That question was raised in proceedings between Hoist Italia SpA ( ' Hoist Italia ' ) and the Municipality of Cagliari concerning the award by the latter to Ruhr wasser AG International Water Management ( ' Ruhrwasser ' ) , by negotiated tender procedure , of a contract for the collection and purification of domestic waste water .
Showing page 1. Found 3008840 sentences matching phrase "Johan af Holsten".Found in 531.601 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.