Translations into English:

  • ion   
    (noun   ) []
     
    An electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of one or more electrons.
  • ions   

Similar phrases in dictionary Danish English. (2)

ionion
Ion C. BrătianuIon Brătianu

Example sentences with "ioner", translation memory

add example
Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitecturã şi Urbanism (Institut for arkitektur Ion Mincu Bukarest, fakultetet for arkitektur og byplanlægning), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (eksamensbevis som Licenţă, fagområde arkitektur, speciale arkitekturInstitutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institute of Architecture Ion Mincu Bucharest, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Ion Adrian Dragomir (nrIon Adrian Dragomir
Fluorid ion koncentrationerne påvirkes af anæstesivarigheden og koncentrationen af sevofluranFluoride ion concentrations are influenced by the duration of anaesthesia and the concentration of sevoflurane
Medordfører: Ion PopCo-rapporteur: Mr Pop
Fortolkning af massespektrumdata: De diagnostiske ioners og/eller prækursor-/produkt-ionpars relative intensiteter skal identificeres ved at sammenligne spektre eller ved at integrere signalerne fra enkeltmassesporeneInterpretation of mass spectral data: The relative intensities of the diagnostic ions and/or precursor/product ion pairs have to be identified by comparing spectra or by integrating the signals of the single mass traces
Ion PRIOTEASA, președintele Consiliului Județean DoljMr Ion PRIOTEASA, președintele Consiliului Județean Dolj
Ion Anghel (nrIon Anghel (No
Full scan: Hvis full scan-spektre registreres i én massespektrometri, skal der forekomme mindst fire ioner med en relativ intensitet påFull scan: When full scan spectra are recorded in single mass spectrometry, a minimum of four ions shall be present with a relative intensity of
Full scan: Hvis massespektrometrisk detektion udføres ved registrering af full scan-spektre, skal alle målte diagnostiske ioner (molekylarionen, karakteristiske addukter af molekylarionen, karakteristiske fragmentioner og isotopioner) forekomme med en relativ intensitet på over ‧ % i kalibreringsopløsningens referencespektrumFull scan: When mass spectrometric determination is performed by the recording of full scan spectra, the presence of all measured diagnostic ions (the molecular ion, characteristic adducts of the molecular ion, characteristic fragment ions and isotope ions) with a relative intensity of more than ‧ % in the reference spectrum of the calibration standard is obligatory
Molekylarionen skal så vidt muligt være en af de udvalgte diagnostiske ionerThe molecular ion should preferably be one of the diagnostic ions selected
Ranolazin menes at reducere disse intracellulære ion-ubalancer ved iskæmi qua dets evne til at reducere den sene natriumstrømRanolazine, via its action to decrease the late sodium current, is considered to reduce these intracellular ionic imbalances during ischaemia
IRMS-systemet skal have en tredobbelt opsamlerenhed til at muliggøre samtidig måling af ioner ved masse/ladningsforhold ‧, ‧ og ‧ svingninger i iltisotopindholdetThe IRMS must possess a triple collector to allow the simultaneous detection of the ions at mass/charge ratio ‧, ‧ and ‧ fluctuations in the oxygen isotope content
De udvalgte diagnostiske ioner må ikke udelukkende hidrøre fra samme del af molekyletThe selected diagnostic ions should not exclusively originate from the same part of the molecule
Hydrater af et stof eller hydrerede ioner, der dannes ved binding af et stof til vand, forudsat at stoffet er registreret af producenten eller importøren under påberåbelse af denne undtagelsesbestemmelseHydrates of a substance or hydrated ions, formed by association of a substance with water, provided that the substance has been registered by the manufacturer or importer using this exemption
Følg ion- sporet.Langsomt. Fortsæt scanningerneCaptain, I understand that this nebula we' ve discovered is some kind of monster?
Mangafodipir trinatrium metaboliseres (dephosphorylering), og mangan ioner bliver frigivet fra mangafodipir ved udveksling med plasma zink (hovedsageligt) efter intravenøs indgiftMangafodipir trisodium is metabolised (dephosphorylated) and manganese ions are released from the mangafodipir by exchange with plasma zinc (mainly) after intravenous administration
Påvisning af ioner af hexacyanoferrat (II) i opløsningTest for traces of hexacyanoferrate (II) ions in solution
" Atom og ioner binding "" Covalent and ionic bonding. "
Om: Overvågning af batterisektoren i EU og risiciene forbundet med Li-ion batterierSubject: Monitoring the risk from Lithium-ion (Li-Ion) batteries and the EU batteries sector
Ionradien er radien for det ladede atom, en såkaldt ion. Ionen kan have en positiv eller negativ ladning. Ladningen for ionen hvis radius du ser vises også i Kalzium. En positiv ion har færre elektroner i sin skal end atomet, en negativ ion har flere elektroner. Derfor har en positiv ion en mindre radius end sit atom, og omvendtThe Ionic Radius is the radius of a charged atom, a so called ion. The ion can have a positive or a negative charge. The charge of the ion which radius you see is also displayed in Kalzium. A positive ion has less electrons in its shell then the atom, a negative ion has more electrons. Therefore, a postive ion has a smaller radius than its atom and vice versa
Eneste metode: Den klarede vin eller most behandles med en kendt mængde basisk kobbersaltopløsning. Overskuddet af cupri-ioner bestemmes ved iodometriSingle method: the clarified wine or must is reacted with a specific quantity of an alkaline copper salt solution and the excess copper ions are then determined iodometrically
For det fjerde udsættes forbuddet mod cadmium i bærbare redskaber med fire år. Der er altså tid nok til fuldstændigt at gå over til Li-Ion- og NiMH-batterier som alternativer for NiCd-batterier.Fourthly, since the cadmium ban on portable tools has been suspended for four years, this will give us plenty of time to make the complete switch to Li-ion- and NiMH batteries as alternatives to NiCd batteries.
Udfældningsbetingelser: pH, totalvolumen samt koncentrationerne af de udfældende ioner er af en sådan art, at der sker en fuldstændig udfældning af druesur kalk, samtidig med at calciumtartrat D forbliver opløstThe conditions for precipitation (pH, total volume used, concentrations of precipitating ions) are such that precipitation of the calcium (±)tartrate is complete whereas the calcium D tartrate remains in solution
Bestemmelserne om grundvandets kemiske tilstand finder ikke anvendelse på høje, naturligt forekommende koncentrationer af stoffer eller ioner eller deres indikatorer, der findes enten i en grundvandsforekomst eller i tilknyttede forekomster af overfladevand som følge af specifikke hydro-geologiske forhold, der ikke er omfattet af definitionen af forureningGroundwater chemical status provisions do not apply to high naturally-occurring concentrations of substances or ions or their indicators, contained either in a body of groundwater or in associated bodies of surface water, due to specific hydro-geological conditions, which are not covered by the definition of pollution
Showing page 1. Found 117 sentences matching phrase "ioner".Found in 0.364 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.