Translations into English:

  • ion   
    (noun   ) []
     
    An electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of one or more electrons.
  • ions   

Similar phrases in dictionary Danish English. (2)

ionion
Ion C. BrătianuIon Brătianu

Example sentences with "ioner", translation memory

add example
Et spørgsmål om protoner og ionerIt' s all a question of protons and ions
Medordfører: Ion PopCo-rapporteur: Mr Pop
uorganiske bromider i alt. udtrykt i Br-ionertotal inorganic bromide, expressed in Br ions
Kraftige elektroniske kilder for positive ioner beregnet til brug ved partikelacceleratorer, massespektrometre og andre lignende apparaterIntense electronic sources of positive ions intended for use with particle accelerators, mass spectrometers and similar devices
Alle arter bestemt til levnedsmiddelprodukt ionAll food producing species
Fluorid ion koncentrationerne påvirkes af anæstesivarigheden og koncentrationen af sevofluranFluoride ion concentrations are influenced by the duration of anaesthesia and the concentration of sevoflurane
Formålet med denne behandling er at sikre vinens stabilisering for så vidt angår kaliumhydrogentartrat og calciumtartrat (og andre calciumsalte) ved fjernelse af overskydende ioner i vinen under indflydelse af et elektrisk felt ved hjælp af membraner, der kun er permeable for anioner, og membraner, der kun er permeable for kationerThe purpose is to obtain tartaric stability of the wine with regard to potassium hydrogen tartrate and calcium tartrate (and other calcium salts) by extraction of ions in supersaturation in the wine under the action of an electrical field and using membranes that are either anion-permeable or cation-permeable
Alle de diagnostiske ioners relative hyppighed i analysanden skal stemme overens med standaranalysandens, så vidt muligt med en margen på ± ‧ % (EI mode) eller ± ‧ % (CI modeThe relative abundances of all diagnostic ions monitored from the analyte should match those of the standard analyte, preferably within a margin of ± ‧ % (EI mode) or ± ‧ % (CI mode
Når metoden skal anvendes til verifikation, skal så vidt muligt mindst fire diagnostiske ioners intensitet målesFor use as a confirmatory method, the intensities of preferably at least four diagnostic ions should be measured
Den accepterede specifikke bestemmelsesgrænse for en enkelt kongener er i denne forordnings forstand koncentrationen af en analysand i det prøveekstrakt, som giver en instrumentrespons for de to forskellige ioner, der skal undersøges, med et signal-støj-forhold på ‧:‧ for det mindst følsomme signal, og som opfylder basiskravene, f.eks. retentionstid, isotopforhold ifølge bestemmelsesproceduren, der er beskrevet i EPA-metode ‧ revision BFor the purposes of this Regulation, the accepted specific limit of quantification of an individual congener shall be the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time, isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
Klassificeringen af nikkelforbindelserne i dette direktiv bygger på virkninger, der skyldes Ni‧+-ionen, og foreliggende data for nikkelforbindelserThe classifications of the nickel compounds listed in this Directive are based on the effects originating from the Ni(‧+) ion and on the available data for nickel compounds
Ion Anghel (nrIon Anghel (No
Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitecturã şi Urbanism (Institut for arkitektur Ion Mincu Bukarest, fakultetet for arkitektur og byplanlægning), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (eksamensbevis som Licenţă, fagområde arkitektur, speciale arkitekturInstitutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Institute of Architecture Ion Mincu Bucharest, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Disse kelaton-præparater undertrykker Yttrium-radiotoksiciteten gennem en udveksling mellem kalcium-ion og Yttrium grundet deres evne til at forme vandopløselige komplekser med kelatonliganderne (DTPA, EDTAThese chelating agents suppress yttrium radiotoxicity by an exchange between the calcium ion and the yttrium due to their capacity of forming water soluble complexes with the chelating ligands (DTPA, EDTA
I Rumænien blev premierministeren, Ion Antonescu, der samarbejdede med det tyske naziregime, frikendt for anklager om krigsforbrydelser.In Romania, the collaborator with Nazi Germany, Prime Minister Ion Antonescu, was acquitted on charges of war crimes.
fotomultiplikatorrør med en fotokatode, der giver en strøm på mindst ‧ mikro-ampere pr. lumen, og hvis gennemsnitsforstærkning er over ‧, samt ethvert andet system af elektriske forstærkere, der aktiveres af positive ionerphotomultiplier tubes with a photocathode which gives a current of at least ‧ microamperes per lumen and in which the average amplification is greater than ‧, and any other types of electric multiplier activated by positive ions
Gheorghe Ion (nrGheorghe Ion
Massespektrometrisk detektion skal udføres ved hjælp af MS-teknikker, såsom helmassespektre (full scan) eller måling af udvalgte ioner (SIM), samt MS-MSn-teknikker, såsom måling af udvalgte reaktioner (SRM), eller andre egnede MS eller MS-MSn-teknikker i kombination med relevante ioniseringsformerMass-spectrometric detection shall be carried out by employing MS-techniques such as recording of full mass spectra (full scans) or selected ion monitoring (SIM), as well as MS-MSn techniques such as Selected Reaction Monitoring (SRM), or other suitable MS or MS-MSn techniques in combination with appropriate ionisation modes
Signal-støj-forholdet for hver diagnostisk ion skal være ]The signal-to-noise ratio for each diagnostic ion shall be ]
Ranolazin menes at reducere disse intracellulære ion-ubalancer ved iskæmi qua dets evne til at reducere den sene natriumstrømRanolazine, via its action to decrease the late sodium current, is considered to reduce these intracellular ionic imbalances during ischaemia
For det fjerde udsættes forbuddet mod cadmium i bærbare redskaber med fire år. Der er altså tid nok til fuldstændigt at gå over til Li-Ion- og NiMH-batterier som alternativer for NiCd-batterier.Fourthly, since the cadmium ban on portable tools has been suspended for four years, this will give us plenty of time to make the complete switch to Li-ion- and NiMH batteries as alternatives to NiCd batteries.
TKGK: Forskning i og udvikling, fremstilling og markedsføring af separationsfilm til litium-ion-batterier (li-ion-batterierfor TKGK: Research, development, manufacture and marketing of separator film for lithium ion (li-ion) batteries
Den accepterede specifikke bestemmelsesgrænse for en enkelt kongener er i denne forordnings forstand koncentrationen af en analyt i det prøveekstrakt, som giver et instrumentrespons for de to forskellige ioner, der skal undersøges, med et signal-støj-forhold på ‧:‧ for det mindst følsomme signal, og som opfylder basiskravene, f.eks. retentionstid og isotopforhold ifølge bestemmelsesproceduren, der er beskrevet i EPA-metode ‧, revision BFor the purposes of this Regulation only, the accepted specific limit of quantification of an individual congener is the concentration of an analyte in the extract of a sample which produces an instrumental response at two different ions to be monitored with an S/N (signal/noise) ratio of ‧:‧ for the less sensitive signal and fulfilment of the basic requirements such as e.g. retention time and isotope ratio according to the determination procedure as described in EPA method ‧ revision B
Ion Mogosan (nrIon Mogosan
Showing page 1. Found 117 sentences matching phrase "ioner".Found in 0.272 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.