Translations into English:

  • ion   
    (noun   ) []
     
    An electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of one or more electrons.
  • ions   

Similar phrases in dictionary Danish English. (2)

ionion
Ion C. BrătianuIon Brătianu

Example sentences with "ioner", translation memory

add example
Sag C 349 / 96 : Card Protection Plan Ltd ( CPP ) mod Commiss ioners of Customs & Excise ( » Sjette momsdirektiv — levering af en flerhed af tje nesteydelser — levering af en enkelt tjenesteydelse — begreb — fritagel ser — forsikringstransak tioner — assistance — tjenesteydelser , som udføres af forsikringsformidlere — begrænsning af fritagelsen for forsik ringstransaktioner til kun at omfatte transaktioner , der foretages af per soner , der har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed « ) ( anmod ning om præjudiciel afgørelse indgivet af House of Lords ) I 973Case C 349 / 96 : Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise ( Sixth VAT Directive Package — of services Single service Concept Exemptions Insurance transactions — — — — — ' Assistance activities ' Supplies — of services by insurance intermediaries Restric tion — of the insurance exemption to transactions of authorised insurers ) ( Reference for a preliminary ruling from the House of Lords )
Integrerede regionaludviklingsprogrammer til fordel for middelhavsområderne ( IMP ) resolut ion Ρ 1 / 2.1.44 2 / 2.1.61 forslag C 3 / 1.3.1 3 / 3.4.1 5 / 2.1.78 6 / 2.1.178 udtalelse S 11 / 2.4.24 Mø der i Udvalget for Regionalpolitik 1 / 2.1.46 3 / 2.1.67 5 / 2.1.78 7 / 2.1.80 9 / 2.1.57 11 / 2.1.95 12 / 2.1.103Report and proposals for improving the effectiveness of the Community ' s structural funds 10 / 1.4.2
SOM UNDERSTREGER , at Fællesskabet og Mauritius har undertegnet De Forenede Nationers havretskonvention , og it Mauritius i overensstemmelse med denne konvention har fastlagt en eksklusiv ekonomisk zone indtil 200 semil ud for lindets kyster , som er landets hejhedsomride , og hvor Mauritius uduver sine rettigheder med henblik på udforskning , udnyttelse , bevarelse og forvaltning af ressourcerne i nævnte ione i overensstemmelse med principperne for international ret ,RECALLING that the Community and Mauntius are signatories to the United Nations Convention on the Law of the Sea and that , in accordance with that Convention , Mauritius has established an exclusive economic ione extending 200 nautical mil es from its shores within which it exercise s its sovereign rights for the purpose of explonng , exploiting , conserving and managing the resources of the said zone , in accordance with the principles of international law ;
Dette skyldes en betydelig stigning i de intensive produktionssystemer i de nederlandske og belgiske reg ioner , medens der i de irske regioner , hvis relative situation blev forbedret i periodens begyndelse , siden 1979 har været en meget ugunstig udvikling .This is expla ined by the growing importance of intensive systems of production in Dutch and Belgian regions whereas the Irish regions , where the relative situation improved at the start of the period , have experienced a very unfavourable trend since 1979 .
For at nå dette mål noterer Rådet sig , at Kommiss ionen vil søge at sikre , at der tages behørigt hensyn til de europæiske interesser i European Financial Reporting Advisory Group ( EFRAG ) , og deltage aktivt i arbejdet i International Accounting Standards Board ( IASB ) og opfordre til , at alle berørte parter deltager i udarbejdelsen af standarderne .It noted that the Commission intends to ensure that European concerns are taken into proper consideration by the European Financial Reporting Advisory Group ( EFRAG ) , and to play an active part in the work of the International Accounting Standards Board ( IASB ) , ensuring that all parties concerned are given a full opportunity to participate in the elaboration of the standards .
Konklus ionerne er de samme .The same conclusions were drawn .
b ) I andre tilfælde : ex 1 . Automatiske maskiner , styret ved kodet informat ion :( b ) Other : ex 1 .
Da der ikke er hjemlet nogen undtagelse fra pligten til at underrette Kommiss ionen » betids « , kan medlemsstaterne derfor ikke unddrage sig denne forpligtelse , selv om de måtte finde , at en påtænkt foranstaltning ikke opfylder alle de i artikel 92 , stk. 1 , nævnte kriteri , eller at foranstaltningen er forenelig med det fælles marked af de i artikel 93 , stk. 2 , nævnte grunde .As there is no provision for any exception concerning the obligation to inform the Commis sion ' in sufficient time ' , Member States cannot evade this obligation , even if they consider that the measures they plan do not have all the characteristics described in Article 92 ( 1 ) or that they are compatible with the common market within the meaning of Article 93 ( 2 ) .
SEK ( Mid ) : Sekretariatet for plenarforsamlingen af de kontrahe rende stater , der har tilsluttet sig konvent ionen om bes kyttelse af MiddelhavetSEC ( Med ) : Secretariat of the Plenary of the Contracting Parties to the Convention for the P rotection of the Mediterranean
Denne ansvarlige person skal normalt være uafhængig af salgs- og markedsfør ingsorgani sat ionen .This responsible person should normally be independent of the sales and marketing organization .
Medlemsstaterne sætter de nødvend ige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 24 måneder efter dets meddelelse . De underretter straks Kommiss ionen herom .Member States shall bring into force the laws , regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive within 24 months of its notification and shall forthwith inform the Commission thereof .
Lomé-konvent ionen med AVS-stateme er en blandet aftale med en meget sammensat institutionel struktur .The Lomé Convention with the ACP States is a mixed agreement with a fairly complex institutional structure .
Tre aftaler om henholdsvis republikken Kap Verden , Papu * · fly Guiñear samt den demokratiske republi1 : 3ao Toraé og Principes tiltrædelse ff Lome-konventionen AVS-E3F ' , i det folgende benævnt " konventionen " , samt en slutakt undertegnedes ion 28. marts 1977 i Bruxelles af disse stater og Det europæiske akonoir.iske Fællesskab ; disse aftaler bør indgås -Whereas three Agreements en the accession of the Republic cr ' Cape Verde , Papua New Guinea and the Democrr tic Republic of 3 " io Toil and Principe to the ACP EEC Convention oí Lomé ( ) , hereinafter referred to as the " Convention " , end a Final Act were signed in Brussels on 28 iíarch 1977 by these States and the European Economi · : Community ;
Et spørgsmål om protoner og ionerIt' s all a question of protons and ions
Dette adskiller sig fra den situation , der er fastsat i visse direktiver efter den nye metode , hvor nationale standarders overensstemmelse med de væsentlige krav kan kontrolleres via en procedure på fællesskabsplan , som Kommissionen står for , med bistand fra et stående udvalg , der består af embedsmænd fra de nationale administrât ioner .The New Approach takes into consideration the fact that European standardization offers guarantees of democracy , transparency , independence and the possibility for interested parties to participate in the process , so as to ensure that a standard reflects the " state of the art " as agreed by all those interested .
Det omfatter dels et netværk af nyskabende projekter , som kan være nationale eller tværnationale , og dels en række fælles foranstaltninger til støtte og supplering af medlemsstaternes egne akt Ioner .It comprises a network of national or transnational Innovatory projects and a series of Community measures designed to support and supplement measures taken by and within the Member States .
Fósil ion ι ørn fælle , loldijrtlHeading No I offne Common Custou Tariff
Gruppe A omfatter salte , hvis ioner er ret almindelige i naturligt overfladevand ; gruppe Β omfatter de stoffer , som i almindelighed kun forårsager ringe forurening , og derfor udmærk et kan hældes i kloaker i små mængder ; gruppe C omfatter stoffer , som forårsager u ønsket forurening . Hvis det er nødvendigt , kan gruppe C listen tilpasses landets love .Group A contains salts whose ions are fairly common in natural surface waters ; group Β contains those substances which in general cause little pollution and therefore could be drained in small amounts ; group C contains substances which cause undesired pollution .
Medordfører: Ion PopCo-rapporteur: Mr Pop
Forbindelser med Fællesskabet : Kommiss ionen vedRelations with the Community : the Commission decided in 1979 to establish contacts with the CA CM Secretariat and Panamanian officials with a view to concluding a framework cooperation agreement which was signed in November 1985 and entered into force
Hvad nærmere angår beskyttelsen af sundheden , grundvandet og miljøet , bestemmer grunddirektivet , at medlemsstaterne kun må godkende plantebeskyttelsesmidler , når det er fastslået , at de ikke har nogen direkte eller indirekte skadelig virkning på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet , og at de ikke har nogen uacceptabel indvirkning på miljøet , navnlig kontaminat ion af vand .With regard more particularly to the protection of health , groundwater and the environment , the basic directive provides that the Member States are not to authorize a plant protection product unless it is established that that product has no harmful effect on human or animal health , either directly or indirectly , or on groundwater and has no unacceptabl e influence on the environment , particularly in relation to the contamination of water .
EØSU samlede den 12. november 2007 i Bruxelles ca. 150 kommunikationseksperter , medlemmer af nationale økonomiske og sociale råd og repræsentanter for civilsamfundet for at skabe en refleks ions- og handlingsramme for en bedre formidling af EU .On M onday , 12 November 2007 , in Brussels , the Committee brought together around 150 communication professionals and members of national economic and social councils and civil society organisations to set up a framework for discussion and action to improve communication on Europe .
uorganiske bromider i alt. udtrykt i Br-ionertotal inorganic bromide, expressed in Br ions
85 862 522 ΓΟ , , , , τ , „ n índbet. til ins ! i tut ionerne 38 496 339 ( 677 853,92 ERIO 27 366 183Net balance at 31 December 1979 · Net balance at 1.1.1979 85 862 522 Payments to the institu 58 496 339
Den Europæiske Un ions TidendeOfficial Journal of the European Union
Showing page 1. Found 1387 sentences matching phrase "ioner".Found in 0.891 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.