Translations into English:

  • longitude   
    (noun   ) []
     
    Distance in degrees east or west of the prime meridian at 0° measured by the angle between the plane of the prime meridian and that of the meridian through the point in question, or by the corresponding time difference.

Example sentences with "længdegrad", translation memory

add example
Sted, hvor forsøgsfiskeriet forventes udøvet (inkl. bredde/længdegradANTICIPATED LOCATION(S) OF EXPLORATORY FISHING ACTIVITIES (INCLUDE LAT/LONG
Faktiske koordinater for breddegrad/længdegradLatitude-/longitude coordinates
Position- længdegradPosition- Longitude
Længdegrad og breddegradLongitude and latitude
C eller D. Position i breddegrad og længdegrad eller retvisende pejling og afstand i sømil fra et klart identificeret landmærkeC or D. position in latitude and longitude or true bearing and distance in nautical miles from a clearly identified landmark
vestlig grænse ved længdegrad ‧° Vwestern boundary at longitude ‧° W
Med henblik på satellitovervågning meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for São Tomé og Príncipes EEZFor the purposes of the satellite monitoring, the São Toméan authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of São Tomé and Príncipe’s EEZ
Med henblik på satellitovervågning skal Seychellernes myndigheder meddele flagstaternes fiskeriovervågningscentre (FOC'er) koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Seychellernes farvandeFor the purposes of satellite monitoring, the Seychelles authorities shall communicate to the Fisheries Monitoring Centres (FMCs) of the flag States the co-ordinates (latitudes and longitudes) of the Seychelles waters
Alle steder på Jorden kan angives entydigt ved hjælp af disse to vinkler. Ålborg har f. eks. længdegraden ‧, ‧ grader øst og breddegraden ‧, ‧ grader nord. Så en vektor tegnet fra Jordens centrum til et punkt ‧, ‧ grader over ækvator og ‧, ‧ grader øst for Greenwich, England vil gå gennem Ålborg i NordjyllandBy combining these two angles, any location on Earth can be specified. For example, Baltimore, Maryland (USA) has a latitude of ‧ degrees North, and a longitude of ‧ degrees West. So, a vector drawn from the center of the Earth to a point ‧ degrees above the Equator and ‧ degrees west of Greenwich, England will pass through Baltimore
Ved middelhavsområdet forstås i denne konvention farvande i selve Middelhavet , herunder dets havbugter og indehave , mod vest afgrænset af den længdegrad , der går gennem fyret på Kap Spartel ved indsejlingen tilFor the purposes of this Convention , the Mediterranean Sea area shall mean the maritime waters of the Mediterranean Sea proper , including its gulfs and seas , bounded to the west by the meridian passing through Cape Spartel lighthouse , at the entrance of the Straits of Gibraltar , and to the east by the southern limits of the Straits of the Dardanelles between the Mehmetcik and Kumkale lighthouses .
Flyvepladsers breddegrad og længdegrad hentes enten fra data for flyvepladsers beliggenhed som offentliggjort i Aeronautical Information Publications (i det følgende benævnt AIP) i overensstemmelse med bilag ‧ til Chicago-konventionen eller fra en kilde, der benytter sådanne AIP-dataThe latitude and longitude of aerodromes shall be taken either from aerodrome location data published in Aeronautical Information Publications (hereinafter AIP) in compliance to Annex ‧ of the Chicago Convention or from a source using such AIP data
Minutter afrundes og breddegrad og længdegrad noteresRound off minutes and record degree of latitude and longitude
Længdegrad og breddegradLongitude and latitude.That' s a location
Alle farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på ‧o‧′ nordlig bredde og følger denne breddegrad, indtil den møder ‧o‧′ vestlig længde; derfra ret syd til punktet, hvor denne længdegrad skærer Brasiliens kyst; derfra i nordvestlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktetAll waters bounded by a line starting on the coast of South America at ‧o‧′ north latitude going in along this parallel to where it meets the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due south to the point where this meridian intersects the coast of Brazil; thence in a north-westerly direction along the coast of South America to the starting point
Liste over potentielt sårbare indikatorarter, der er taget om bord, pr. fangstplads (inkl. bredde/længdegradLIST OF POTENTIAL VULNERABLE INDICATOR SPECIES BROUGHT ONBOARD BY LOCATION (INCLUDE LAT/LONG
Traktatens artikel 7 og artikel 2 forordning nr. 101 / 76 er ikke til hinder for , at en medlemsstat i de fiskerilicenser , der udstedes til nationale fiskerfartøjer , indsætter en betingelse om , at fartøjsføreren over radioen skal melde , at han har til hensigt at krydse den fjerde vestlige længdegrad som skiller ICES ' s område IV fra ICE ' s område VI .Article 7 of the Treaty and Article 2 of Regulation No 101 / 76 do not prohibit a Member State from incorporating in a fishing licence issued to national fishing vessels a condition requiring reporting by radio of the cross ing of line of longitude 4 ° west which separates ICES area IV from ICES area VI .
Geografisk sted: Opdatér teleskopets information om geografisk sted (nuværende længdegrad og breddegrad), hvis det understøttes, ved forbindelseGeographic location: Update the telescope 's geographical location information (current longitude and latitude), if supported, upon connection
Afgrænsningen af de områder, der skal nyde beskyttelse, defineres i Kommissionens forslag af breddegrader og længdegrader.The delimitation of the areas to be protected is defined in the Commission’s proposal by the criterion of degrees of longitude and latitude.
Steder på Jorden kan angives ved hjælp af et kugleformet koordinatsystem. Det geografiske koordinatsystem der bruges på landkort, tager udgangspunkt i Jordens rotationsakse. Det definerer to vinkler målt fra Jordens centrum. En vinkel, kaldet breddegraden, beskriver vinklen mellem stedet og Jordens ækvator. Den anden vinkel, kaldet længdegraden, beskriver vinklen langs Jordens ækvator i forhold til et valgt punkt på Jorden. (Greenwich i England er det accepterede længdegradsnulpunkt i de fleste moderne samfundLocations on Earth can be specified using a spherical coordinate system. The geographic (earth-mapping) coordinate system is aligned with the spin axis of the Earth. It defines two angles measured from the center of the Earth. One angle, called the Latitude, measures the angle between any point and the Equator. The other angle, called the Longitude, measures the angle along the Equator from an arbitrary point on the Earth (Greenwich, England is the accepted zero-longitude point in most modern societies
længdegrad ‧° Vlongitude ‧° W
Når der oprettes et nyt eller et yderligere niveau ‧ område, fremsender medlemsstaterne i standardiseret form, sammen med den første forelæggelse af data vedrørende det pågældende område, Kommissionen en oversigt over udvælgelseskriterierne og en fuldstændig liste over samtlige områder, herunder basisoplysninger, dvs. beliggenhed (længdegrad, breddegrad og højde) og arter, tillige med generelle oplysninger om hvert af de oprettede niveau ‧ områderOnce a new or additional Level ‧ plot is established Member States shall together with the first data transmission concerning that plot forward a review of the selection criteria and a complete list of all plots to the Commission, including basic information such as location, that is to say longitude, latitude and altitude, and species, as well as general plot information for each Level ‧ plot installed in a standardised form
Rådet noterede sig problemerne med ændringerne i fiskebestandenes vandringsmø nstre , især omkring makrelstimerne vest for længdegrad 4 ° W ; Rådet opfordrede Kommissionen til at undersøge mulige løsninger .The Council noted the problems posed by the changes in the migratory patterns of fish stocks , particularly those of the mackerel stock to the west of 4 ° W , and asked the Commission to examine possible solutions to these problems .
Showing page 1. Found 99 sentences matching phrase "længdegrad".Found in 0.529 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.