Translations into English:

  • longitude   
    (noun   ) []
     
    Distance in degrees east or west of the prime meridian at 0° measured by the angle between the plane of the prime meridian and that of the meridian through the point in question, or by the corresponding time difference.

Example sentences with "længdegrad", translation memory

add example
Sted, hvor forsøgsfiskeriet forventes udøvet (inkl. bredde/længdegradANTICIPATED LOCATION(S) OF EXPLORATORY FISHING ACTIVITIES (INCLUDE LAT/LONG
Længdegrad Ø/VLongitude E/O
længdegrad ‧o Vlongitude ‧o W
Linjer med konstant breddegrad kaldes paralleller. De beskriver cirkler på Jordens overflade, men den eneste parallel der er en storcirkel er ækvator (breddegrad = ‧ grader). Linjer med konstant længdegrad kaldes meridianer. Den meridian der passerer gennem Greenwich kaldes nul-meridianen (længdegrad = ‧ grader). I modsætning til breddegrader er alle længdegrader storcirkler, til gengæld er meridianer aldrig parallelle! Alle meridianer skærer hinanden på nordpolen og på sydpolenLines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=‧ degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=‧ degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles
Tiden på vores ure er i virkeligheden en måling af hvor langt Solen er kommet på sin tilsyneladende daglige vandring over himlen. Hvor langt Solen er kommet, afhænger af betragterens længdegrad fordi Jorden er rund (se tidszonerThe time on our clocks is essentially a measurement of the current position of the Sun in the sky, which is different for places at different Longitudes because the Earth is round (see Time Zones
Dybder registreret under fiskeriet (angives for hvert træk, inkl. bredde/længdegradDEPTHS ENCOUNTERED DURING FISHING (LIST FOR EACH HAUL INCLUDING LAT/LONG
C eller D. Position i breddegrad og længdegrad eller retvisende pejling og afstand i sømil fra et klart identificeret landmærkeC or D. position in latitude and longitude or true bearing and distance in nautical miles from a clearly identified landmark
Længdegrad GGMM,MMMLongitude DDMM.MMM
Medmindre andet er fastsat, gælder denne konvention inden for konventionsområdet, som er alle farvande uden for områder under national jurisdiktion i det område, der afgrænses af en linje, som går mellem nedenstående punkter på de angivne bredde-og længdegraderExcept as otherwise provided, this Convention applies within the Convention Area, being all waters beyond areas of national jurisdiction in the area bounded by a line joining the following points along parallels of latitude and meridians of longitude
Med henblik på satellitovervågning meddeler Kap Verdes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kap Verdes EEZFor the purposes of the satellite tracking, the Cape Verde authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of the Cape Verde EEZ
Med henblik på satellitovervågning meddeler Kiribatis myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kiribatis EEZFor the purposes of the satellite tracking, the Kiribati authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of the Kiribati EEZ
længdegrad ‧° Vlongitude ‧° W
Liste over potentielt sårbare indikatorarter, der er taget om bord, pr. fangstplads (inkl. bredde/længdegradLIST OF POTENTIAL VULNERABLE INDICATOR SPECIES BROUGHT ONBOARD BY LOCATION (INCLUDE LAT/LONG
Når der oprettes et nyt eller et yderligere niveau ‧ område, fremsender medlemsstaterne i standardiseret form, sammen med den første forelæggelse af data vedrørende det pågældende område, Kommissionen en oversigt over udvælgelseskriterierne og en fuldstændig liste over samtlige områder, herunder basisoplysninger, dvs. beliggenhed (længdegrad, breddegrad og højde) og arter, tillige med generelle oplysninger om hvert af de oprettede niveau ‧ områderOnce a new or additional Level ‧ plot is established Member States shall together with the first data transmission concerning that plot forward a review of the selection criteria and a complete list of all plots to the Commission, including basic information such as location, that is to say longitude, latitude and altitude, and species, as well as general plot information for each Level ‧ plot installed in a standardised form
vestlig grænse ved længdegrad ‧° Vwestern boundary at longitude ‧° W
registrere følgende oplysninger på datablade med henblik på identifikation af sårbare marine økosystemer: fartøjets navn, redskabstype, dato, position (bredde- og længdegrad), dybde, artskode, fangstrejsenummer, træknummer og navnet på observatørenrecord the following information for identification of VMEs: vessel name, gear type, date, position (latitude/longitude), depth, species code, trip-number, set-number, and name of the observer on datasheets
Minutter afrundes og breddegrad og længdegrad noteresRound off minutes and record degree of latitude and longitude
Længdegrad Ø/VLongitude E/W
Faktiske koordinater for breddegrad/længdegradLatitude-/longitude coordinates
& kstars; opdaterer automatisk teleskopets længdegrad, breddegrad og tid ud fra de aktuelle indstillinger i & kstars;. Du kan slå disse opdateringer fra og til i menuen Enheder under Konfigurér INDI& kstars; automatically updates the telescope 's longitude, latitude, and time based on current settings in & kstars;. You can enable/disable these updates from Configure INDI dialog under the Devices menu
Med henblik på satellitovervågning meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for São Tomé og Príncipes EEZFor the purposes of the satellite monitoring, the São Toméan authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of São Tomé and Príncipe’s EEZ
Position- længdegradPosition- Longitude
Jeg har en længdegrad om lidt, men det bliver sværere at triangulere længdegraddenI should have a rough longitude in a couple of minutes, though triangulating the longitude is gonna be trickier
Afrund minutter og notér breddegrad og længdegradRound off minutes and record degree of latitude and longitude
Med henblik på satellitovervågning meddeler Gabons myndigheder Fællesskabet koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Gabons EEZFor the purposes of the satellite tracking, the Gabonese authorities shall communicate to the Community party the latitude and longitude coordinates of the Gabonese EEZ
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "længdegrad".Found in 0.421 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.