Example sentences with "latinske alfabet", translation memory

add example
Organisationens navn (latinsk alfabet)Name of the organisation in latin alphabet (to facilitate the search and identification across Europe)
Gener er en information, en skriftlig information skrevet med det molekylære alfabet, og denne information tilhører den, der ejer den. Man kan måske hævde, at den tilhører mennesket som en kollektiv helhed, men den kan ikke tilhøre en industri, som siden kan omdanne den til en handelsvare.Genes are information, information which is written with a molecular alphabet, and this information is the property of the person to whom it belongs; it can be stated at most that it is the collective property of humanity, but it cannot be for any industry to transform it into goods.
Hvilke foranstaltninger har EBLUL truffet med henblik på, at børn af pomakiske forældre undervises i deres modersmål og ikke i tyrkisk, som det har været tilfældet i årtier og helt frem til i dag, til trods for, at de ikke er af tyrkisk afstamning, og at deres sprog (pomakisk) er et af de ældste sprog i området og har et særligt alfabet og grammatik, og der allerede er trykt tusindvis af læsebøger for børnene i grundskolen, der aldrig er taget i brug?What specific activities has it taken to ensure that Pomak children are taught their mother tongue, rather than Turkish, as has occurred for decades and still occurs today, despite the fact that they are not of Turkish origin and their language (Pomak) is one of the most ancient languages of the region, has an alphabet and a grammar and thousands of primers have been printed for primary school children but have never been used?
Ledelse og kontrol strategiske aftaler med andre stater og internationale organisationer , som er nævnt nedenfor i alfab etisk rækkefølge : Amerikas Forenede Stater , Colombia , Eurojust , Den Europæiske Centralbank , Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug , Interpol , Island , Norge , Rumænien , Rusland og Verdenstold organisationen .In addition , Europol has improved its international law-enforcement cooperation by negotiating bilateral operational or strategic agreements with other States and international organisations as follows — in alphabetical order : Colombia , Eurojust , European Central Bank , European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction , Iceland , Interpol , Norway , Romania , Russia , United States of America and World Customs Organisation .
Med anerkendelsen af bulgarsk som autentisk sprog i traktaterne samt som officielt sprog og arbejdssprog i den Europæiske Unions institutioner bliver det kyrilliske alfabet et af de tre alfabeter, der officielt anvendes i Den Europæiske UnionWith the recognition of Bulgarian as an authentic language of the Treaties as well as an official and working language to be used by the institutions of the European Union, the Cyrillic alphabet will become one of the three alphabets officially used in the European Union
Åbner dialogen Hent alfabet for nyt sprog for & klettres;, for at hente et nyt sprogOpens the Get Hot New Stuff dialog for & klettres; to download a new language
III. del — Titel- og seriefortegnelserne er ordnet alfabet isk og henviser til det allerede nævnte følgenummer til oplysningerne i I. del af det månedlige katalog , i hvilket værket er beskrevet . Disse fortegnelser kumuleres i årets løb .Introductory note sequence numbers to the entries in Part I of the monthly catalogue .
Henry Higgins.Forfatteren til Higgins Universale AlfabetI' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal Alphabet
Det er endelig passende, at det udtrykkeligt tillades medlemsstaternes myndigheder at opsætte skilte på andre sprog eller med andre bogstaver, når dette kan begrundes (flersprogethed, alfabet med særlige bogstaver eller lande, der modtager mange rejsende).Lastly, the Member State authorities should be explicitly authorised to put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use such languages.
De Europæiske Fællesskabers Tidende , C-delen : Meddelelser og oplysninger / Alle institutioner DA Microform FX AC 94 OOO DA A : ECU 380 . — Abonnementet omfatter L dclcn og C de ! cn + Register over Gældende EF rcisforskrificr + alfabe tisk fortegnelse + kronologisk fortegnelse DE : 94 P4 , EN : 94 P26 , FR : 94 P24 , GR : 94 PI 3 , IT : 94 P25 , NL : 94 P30 , PT : 94 P25EC Directive , environmental policy , environmental protection , industrial waste , legislation , waste management
Kreditvurderingsbureauerne skal derfor enten anvende andre symboler end det velkendte alfabet eller alternativt vedhæfte en detaljeret beskrivelse af, hvordan den kreditvurderingsmetode, der anvendes på disse instrumenter, adskiller sig fra konventionelle metoder, og af hvordan risikoprofilen adskiller sig fra konventionelle instrumenterAccordingly, CRAs must either adopt different symbols, abandoning the familiar alphabet or, alternatively, attach a detailed explanation of the different rating methodology for these instruments and the way in which the risk profile differs from conventional instruments
I lyset af artikel ‧, stk. ‧, EF i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som bestemmer, at enhver unionsborger kan færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, og i lyset af samme traktats artikel ‧, stk. ‧, som forbyder forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, skal disse bestemmelser da fortolkes som et forbud mod, at medlemsstaterne i nationale retsregler bestemmer, at fornavne og efternavne for personer med anden oprindelse eller nationalitet i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives med romerske bogstaver og uden anvendelse af diakritiske tegn, ligaturer eller andre ændringer af det romerske alfabets bogstaver, som bruges i en række sprog?In the light of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, which provides that every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States, and in the light of the first paragraph of Article ‧ of that Treaty, which prohibits discrimination on grounds of nationality, should those provisions be construed as prohibiting Member States from providing in national legal rules that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
Erklæring fra Republikken Bulgarien om brug af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske UnionDeclaration by the Republic of Bulgaria on the use of the cyrillic alphabet in the European Union
" Når en statsborger i en medlemsstat i henhold til Traktatens artikel 52 etablerer sig i en anden medlemsstat , der anvender et andet alfabet end hans hjemstat , er regler eller administrativ praksis i modtagerstaten , hvorefter dennes navn skal indføres i statens civile registre - imod dennes ønske - på grundlag af en translitteration , der i visse tilfælde , som f.eks. i denne sag , i udpræget grad ikke tager hensyn til den korrekte udtale af navnet , i strid med Traktatens artikel 7 og 52 . "" Where a national of a Member State establishes himself , pursuant to Article 52 of the EEC Treaty , in another Member State which uses an alphabet different from the one used in his own State , Articles 7 and 52 of the Treaty are infringed by rules or practices of the host State which require his name to be entered in a register of civil status , against his wishes , in a transliteration which , as in circumstances such as those of the present case , seriously misrepresents the correct pronunciation of the name . "
Jiddisch skrives med det hebraiske alfabet.Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
Da det nu er sådan , og idet jeg antager , at Rådet stædigt vil holde fast ved sin holdning og ikke træffe nogen afgørelse i overensstemmelse med artikel 216 i Traktaten , vil De så måske , hr. formand , spørge vor husherre , Europarådet , om det i den tid , hvor vi ikke er her — til syvende og sidst har vi nu haft en måneds ferie , hvor vi ikke har været i Strasbourg , og De ved , i hvor høj grad vi hellere tager til Bruxelles end til Strasbourg — i mellemtiden ikke kunne installere et ordentligt belysningsanlæg , så de , hvis navne uhel digvis begynder med alfabets sidste bog staver , trods alt kan læse deres papirer , og de , hvis navne uheldigvis begynder med de første bogstaver , ikke smelter bort , for et sådant program til fjernelse af fedtoverskuddet i EF har vi trods alt ikke brug for .WIJSENBEEK month ' s holiday and not been in Strasbourg , and you know how much rather we would go to Brussels than to Strasbourg — they could not in the interval install an appropriate lighting system so that those who are unfortunate enough to have a name beginning with a letter at the end of the alphabet ca n read their papers and those who are unfortunate enough to be at the beginning of the alphabet do not melt away , because we do not need to revert to such a programme for eliminating the Community ' s fat surplus .
Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske UnionDeclaration by the Republic of Bulgaria on the use of the Cyrillic alphabet in the European Union
Hverken møntens pålydende værdi, eller dele deraf, eller den fælles valutas navn eller dens underinddeling, må gentages på den nationale side af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, medmindre en sådan angivelse skyldes, at der anvendes et andet alfabetThe national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
Jiddisch skrives med det hebræiske alfabet.Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
Register over gældende EF-retsforskrifter : Emneregister Kronol . / Alfab . RegisterAlphabetical Index Methodological Index Directory of Community legislation in force : Analytical register Chronol . / Alphab .
Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtalelse for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprogThe Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
Det internationale fonetiske alfabet skal anvendesThe International Phonetic Alphabet shall be used
For at lette søgningen er der til emneregisteret knyttet to indekser , det ene med stikord ordnet i alfabet isk række følge , det andet med dokumenternes numre i kronologisk rækkefølge .For ease of research the analytical section has two indexes — one of them lists keywords in alphabetical order and the other is a list of numbers .
Showing page 2. Found 331 sentences matching phrase "latinske alfabet".Found in 0.689 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.