Translations into English:

  • bell pepper   
    (Noun  ) (noun   )
     
    spicy-sweet vegetable
  • pepper       
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "peberfrugt", translation memory

add example
Forbindelsen mellem det afgrænsede geografiske område og peberfrugten Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra er forankret i dens renommé og i de traditionelle dyrkningsmetoder, hvilket også afspejles i peberfrugtens store popularitet blandt Baskerlandets forbrugere og i dens markedsprisThe link between the limited geographical area and the Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra is based on its reputation and cultural practices dating back to antiquity, which among other aspects came about as a result of the pepper's great popularity among consumers in the Basque Country and its market value
Dernæst prøvesmages de rå peberfrugter fra de planter, de først har udvalgt, med henblik på at finde ud af, hvor stærke de er (capsaicinindhold), og opnå den ønskede milde smag, idet de accepterer, at nogle få frugter er lidt stærke, eftersom det er en meget karakteristisk organoleptisk egenskab ved Herbón-peberfrugten sammenlignet med de produkter, der kommer fra andre områder, hvor capsaicinindholdet er meget højere, og hvor det meget hyppigere forekommer, at de er stærkeThey then sample taste raw peppers from the plants that have passed the first selection, in order to test their spiciness (level of capsaicin) and obtain the desired mild flavour, accepting a few lightly spicy fruit, since this is one of the defining organoleptic properties of the Herbón pepper, in contrast to products from other areas, in which the proportion of capsaicin is much greater and is a more prominent feature of the product
På etiketterne og kontroletiketterne skal der findes en tydelig angivelse af Pimiento asado del Bierzo (grillet peberfrugt fra el BierzoThe words Pimiento asado del Bierzo must appear in a prominent place on the labels and back labels
Den tørrede og malede peberfrugt blev allerede markedsført i Herbón i slutningen af det ‧. århundrede og udgjorde en væsentlig indtægtskilde (Archivo General de SimancasThe pepper was already being sold dried and ground in Herbón at the end of the ‧th century, and was an important source of income (Archivo General de Simancas
Her er det igen de lokale landbrugeres egne erfaringer, der spiller ind ved sorteringen af de peberfrugter, der er egnede til at blive markedsført, og dem, der ikke erOnce again, it is through the experience of the farmers of the region that the peppers suitable for sale are selected and those that are unsuitable are set aside
De friske peberfrugter skal som minimum have følgende egenskaberThe fresh peppers must have the following minimum quality characteristics
På samme måde er det kun de peberfrugter, der forarbejdes og emballeres på de anlæg, der er registreret i det dertil oprettede register, som kan opnå BOB'en Pemento de HerbónLikewise, only peppers that have been handled and packaged in facilities listed in the appropriate register may be covered by the PDO Pemento de Herbón
Kun de peberfrugter, der dyrkes i overensstemmelse med kravene i varespecifikationen og de øvrige bestemmelser på de dyrkningsarealer og af de producenter, der er opført i det relevante register, er omfattet af BGB'en Pemento de OímbraOnly peppers grown in accordance with the conditions laid down in the specification and other additional rules, on plots and by producers entered in the register may be covered by the PGI Pemento de Oímbra
Peberfrugterne skal have den samme form og konsistens, og misdannede eller deforme frugter anses som mangelfuldeThe peppers must keep their shape and consistency; any mal- or deformed fruits are considered defective
De særlige egenskaber, som kendetegner Peperone di Pontecorvo i forhold til andre peberfrugter, er dens udtalte smag og letfordøjelighed, som skyldes den tynde skal, der gør, at der bliver en betydelig mindre masse tilbage efter tygningen end ved andre produkter af samme typeThe essential specific characteristics of Peperone di Pontecorvo as compared to other peppers are that it is highly flavoursome and easier to digest as a result of its thin skin, to the extent that the quantity that remains in the mouth after chewing is significantly less than for other products of the same type
Peberfrugterne emballeres hele eller i stykker i glas- eller metalemballage med et maksimumindhold på ‧ gPackaging is in glass or metal containers of up to ‧ grams of peppers, presented whole or in chunks
I overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ er der indgivet ansøgninger om anvendelse af flufenoxuron på te, fluopicolid på peberfrugter og for trifloxystrobin på passionsfrugterIn accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ applications were made for flufenoxuron on tea, fluopicolide on peppers and for trifloxystrobin on passion fruit
I ‧ opstod Feira do Pemento (peberfrugtfest) som afspejling af peberfrugtens berømmelse og popularitet; der er tale om en gastronomisk fest til fejring af Pemento de Oímbra, som hvert år afholdes i begyndelsen af august, og hvor der ud over prøvesmagning og fremstød for produktet organiseres gastronomiske konkurrencer og faglige konferencer for producenterneAs a reflection of its fame and popularity, in ‧ the Feira do Pemento (Pepper Fair) was launched, a festive occasion celebrating the gastronomic qualities of the Pemento de Oímbra, which takes place annually at the beginning of August; during this event not only is the product tasted and promoted but gastronomic competitions and technical seminars are organised for growers
Hvad angår ametoctradin, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på vindruer til vinfremstilling og spisedruer, kartofler, tomater, peberfrugter, agurker, courgetter, meloner, vandmeloner, græskar, hovedsalat og vårsalatAs regards ametoctradin, such an application was made for the use on table and wine grapes, potatoes, tomatoes, peppers, cucumbers, courgette, melon, watermelon, pumpkin, lettuce, and lamb's lettuce
Fordi peberfrugterne kan grilles hvor som helst, er det besluttet ikke at begrænse forarbejdningsområdetSince this roasting process can be carried out in any other area in the same way, it has been decided not to restrict the area in which the peppers may be processed
BOB'en Pemento de Herbón omfatter peberfrugter fra både frilandsdyrkning og dyrkning under dækkeThe PDO Pemento de Herbón will cover both peppers grown in the open and those grown under a covering
Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og emballeringsanlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de i punkt ‧.‧ beskrevne fysiske karakteristika (frugtens vægt og længde, frugtkødet m.m.), idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skaderThe checks comprise inspection of the farms, storage units and packaging facilities, verification of documentation and checking of compliance with the physical parameters (weight and length of the fruit, thickness of the flesh ...) described in Section ‧.‧ of this document; in addition to checks to ensure that the peppers picked are whole, healthy, clean, undamaged and unbruised
Forskellige videnskabelige undersøgelser viser, at det er let at skelne Herbón-peberfrugter, der er dyrket i det begrænsede område, fra andre af samme sort, der er dyrket i varmere klimaer (hvortil produktionen har bredt sig), ikke kun på grund af de nævnte morfologiske og organoleptiske egenskaber, men også på grund af frugtens længde (mellem ‧,‧ cm og ‧,‧ cm) og koncentrationen af sterol, der kendes som stigmasterol, der når op på en middelværdi på ‧,‧ % for Herbón-peberfrugten sammenlignet med en middelværdi på ‧,‧ % for peberfrugter af Padrón-sorten, der dyrkes i det sydlige SpanienVarious scientific studies attest to the ease with which Herbón peppers grown in the defined geographical area can be distinguished from others of the same variety grown in hotter climates (where it is now also produced), not only by its morphological and organoleptic characteristics, but also by the length of the fruit (between ‧,‧ cm and ‧,‧ cm) and the concentration of the sterol called stigmasterol, whose average value is ‧,‧ % for the Pemento de Herbón compared to an average value of ‧,‧ % in peppers of the Padrón commercial variety grown in the south of Spain
Kun de peberfrugter, der dyrkes i overensstemmelse med kravene i varespecifikationen og de øvrige bestemmelser på de dyrkningsarealer og af de producenter, der er opført i det relevante register, er omfattet af BGB’en Pemento da ArnoiaOnly peppers grown in accordance with the conditions laid down in the specification and other additional rules, on plots and by producers entered in the register may be covered by the PGI Pemento da Arnoia
Kun de peberfrugter, der dyrkes i overensstemmelse med kravene i varespecifikationen og de øvrige bestemmelser på de dyrkningsarealer og af de producenter, der er opført i det relevante register, er omfattet af BOB'en Pemento de HerbónOnly peppers grown in accordance with the conditions set out in the product specification and other additional rules, on farms and by producers listed in the appropriate register, may be covered by the Pemento de Herbón
I sin udtalelse af ‧. september ‧ om fenamiphos konkluderede EFSA, at der med de nugældende maksimalgrænseværdier for bananer, gulerødder, peberfrugter, agurker, meloner, hovedkål og sukkerroer er en risiko for, at det acceptable daglige indtag og den akutte referencedosis (ARfD) for en eller flere forbrugergrupper vil blive overskredetIn its opinion of ‧ September ‧ concerning fenamiphos the Authority concluded that at the current MRLs for bananas, carrots, peppers, cucumbers, melons, head cabbage, and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
Peberfrugter, for hvilke det er tilladt at anvende den beskyttede geografiske betegnelse Gernikako Piperra eller Pimiento de Gernika, er frugter af arten Capsicum annuum L., der tilhører den lokale kultivar af sortstypen GernikaGernikako Piperra or Pimiento de Gernika peppers protected by the protected geographic indication are fruits of the genus Capsicum annnuum L., which belong to the local cultivar of the Gernika variety
Blandt de vigtigste retningslinjer for Herbón-peberfrugtens behandling, som gør det muligt at opnå et ensartet produkt, er det værd navnlig at fremhæve både den omhyggelige udvælgelse hos landbrugerne i området for at fremskaffe frø, der skal bruges til spredning, og frem for alt udvælgelsen af hver enkelt peberfrugt for at få det bedst mulige produkt at markedsføreAmong the practices that distinguish the Herbón pepper, the careful selection carried out by the area's farmers is particularly significant, for obtaining seeds and, most important of all, in order to be able to market a product of the highest possible quality
Blomkål, peberfrugter, hvede, auberginer, druer, ærter (friske eller frosne, uden bælg), bananer og appelsinsaftCauliflower, peppers, wheat, aubergines, grapes, peas (fresh/frozen, without pod), bananas and orange juice
Denne peberfrugt er en lokal økotype, som landbrugerne i det geografisk afgrænsede område har dyrket fra gammel tidThis pepper is a local ecotype that has been cultivated by farmers in the defined geographical area since ancient times
Showing page 1. Found 144 sentences matching phrase "peberfrugt".Found in 0.152 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.