Translations into English:

  • hawk       
    (Verb  ) (verb, noun   )
     
    to attempt to cough up, to clear the throat

Example sentences with "rømme sig", translation memory

add example
Ifølge øjenvidner fandt der den 14. november i år kl. ca. 15 en hastighedsoverskridelse sted, der nærmest trodser enhver beskrivelse, og som involverer Harald Rømer, generalsekretær for Europa-Parlamentet, der tilsyneladende befandt sig i en diplomatbil indregistreret i Luxembourg, som kørte fra Europa-Parlamentet til Strasbourg centrum.(DE) Mr President, eyewitnesses are reporting a speeding incident which almost defies belief, involving Harald Rømer, the Secretary-General of the European Parliament, at around 3 p.m. on 14 November this year, apparently in a Luxembourg-registered CD vehicle which was travelling from the European Parliament into the centre of Strasbourg.
Jeg synes, det er en virkelig frugtbar vej til at finde en fælles løsning, og jeg håber, at fru Ashton vil bidrage til, at EU kan andet end bare at betale og betale og betale og så rømme sig lidt en gang imellem.I think this is a really productive way to go about finding a common solution, and I hope that Baroness Ashton will put the EU in a position where it does not only have to pay, pay and pay, but where it can also make its voice heard every now and then.
Det vil jeg også gerne gøre her i plenum ved at sige mange tak, Harald Rømer, for Deres indsats i Europa-Parlamentet, som spænder over flere årtier.I would also like to do that here in plenary by way of conclusion: thank you very much Harald Rømer for your service to the European Parliament, which spans several decades.
Han rømmer og brummer og tænker sig omHe' s hemming and hawing and taking a breath
Hvis han bare viIIe rømme sigIf he would just cough
Harald RømerThe Secretary-General
Fra en positiv vinkel vil jeg gerne henlede opmærksomheden på generalsekretær Rømers udtalelse om, at rejseudgifter i næste valgperiode udelukkende vil blive godtgjort på grundlag af faktiske udgifter, og at der ikke vil gælde overgangsløsninger eller midlertidige løsninger.On a positive note I would like to draw attention to the statement by Secretary General Rømer, who said that travel expenses during the next parliamentary term will be paid entirely on the basis of genuine costs, and that no interim or temporary solutions will apply.
Du rømmer mit skibYou' re jumping ship on me
Klokken ‧ i morgen skal de fire øverste etager være rømmetAt ‧: ‧ p. m. tomorrow, the top four floors of this building are to be evacuated
Jeg rømmer mig en smule så de ved, jeg er klar til at taleAnd now a gentle throat clear to let them know I' m ready to speak
Årsagen var en politisk anvisning fra højeste sted, fra den nye generalsekretær Harald Rømer.The reason: a political instruction from the very top, from the new Secretary General, Harald Rømer.
Der skal træffes forholdsregler for at give de ombordværende alle rimelige chancer for at undgå alvorlig legemsbeskadigelse og rømme luftfartøjet hurtigt og for at beskytte dem mod følgerne af decelerationskræfter i tilfælde af nødlanding på land eller vandProvisions must be made to give occupants every reasonable chance of avoiding serious injury and quickly evacuating the aircraft and to protect them from the effect of the deceleration forces in the event of an emergency landing on land or water
Jeg håber, vi kan bevare denne atmosfære med tillid, som i væsentlig grad er generalsekretær Rømers fortjeneste.I hope that we shall maintain the climate of trust that is to a considerable extent the personal achievement of Secretary-General Rømer.
Tja, er lige rømmet fra hospitalet for at komme tilbage hertil, SirWell, I just went AWOLFrom the hospital to get back here, sir
Hvis ikke, og jeg gentager, hvis ikke den har foretaget sådanne ændringer, vil jeg bede Dem informere vicegeneralsekretæren hr. Rømer om, at han skal foretage ændringerne, samtidig med at De minder ham om, at vi, da vi stemte for oprettelsen af forslagskontoret under det forrige formandskab, gjorde det klart, at forslagskontoret ikke har nogen som helst politisk kompetence.If it has not, I repeat, if it has not made the change, please inform the Deputy Secretary General, Mr Rømer, that he must make the change and remind him that, when we voted for the creation of the Tabling Office under the previous presidency, we made it clear that the Tabling Office has no political jurisdiction whatsoever.
I dag har jeg modtaget et brev fra hr. Harald Rømer, vicegeneralsekretæren, hvori han forklarer mig, at der er truffet denne afgørelse, fordi jeg havde fået et mundtligt svar på et tilsvarende spørgsmål i februar.I have received a letter today from Mr Harald Rømer, the Deputy Secretary-General, in which he explains to me that this decision has been made because an oral reply was given to a similar question from me in February.
Men for at svare fru Crawley, ønsker jeg også - da det er registreret i protokollen, at formanden bad om, at tilhørerlogen blev rømmet - at man stiller spørgsmålet, hvorfor denne rømning ikke fandt sted?In reply to Mrs Crawley, since the Minutes record that the President demanded that the gallery be cleared, I should also like to know why that instruction was not followed.
Er Israel efter 35 års militær besættelse rede til, ja eller nej, at rømme disse områder og genafstå magten til Den Palæstinensiske Myndighed?Is Israel prepared, after thirty-five years of military occupation, to evacuate these territories and cede power back to the Palestinian Authority?
Dette er den sidste plenarforsamling, som vores generalsekretær Harald Rømer deltager i.This is the last plenary sitting in which our Secretary-General, Harald Rømer, will participate.
De gør klar til at rømme skibetThey' re preparing to abandon ship
Vi bør rømme bådenRequest permission to abandon ship!
Høje ret, må jeg bede om, at denne retssal bliver rømmet for dem, der ikke direkte er involveret i sagen, på grund af det ømtålelige materiale, vi nu skal høre?Your Honour, may I respectfully request that the courtroom be cleared of all those not directly involved with this case, due to the delicate nature of the material we' re about to hear?
Showing page 1. Found 256615 sentences matching phrase "rømme sig".Found in 20.106 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.