Translations into English:

  • reflection       
    (noun   ) [physics]
     
    The process of obtaining information about assemblies and the types defined within them, and creating, invoking, and accessing type instances at run time.

Example sentences with "refleksion", translation memory

add example
Afslutningsvis vil jeg understrege, at årsberetningen er et instrument, som er specielt nyttigt til den analyse, evaluering og refleksion, vi med regelmæssige mellemrum foretager i forhold til en nyttiggørelse af regionalpolitikken.In conclusion, I would like to emphasise that the annual report is a particularly useful tool for the analysis, assessment and reflection that regularly takes place on the implementation of regional policy.
Enhver form for belysning, som anvendes, skal være af en type, som ikke forårsager blænding eller refleksion, der kunne hæmme besætningsmedlemmerne i at udføre deres opgaverAny illumination that is used must be of a type that will not cause glare or reflection that would handicap crew members in the performance of their duties
Fremme dialog og refleksion vedrørende den europæiske udviklings etiske og åndelige værdierpromote dialogue and reflexion concerning the ethical and spiritual values of European development
at stimulere en forbilledlig undervisning og forskning i samt refleksion over europæiske integrationsstudier på højere læreanstalter i og uden for Fællesskabetto stimulate excellence in teaching, research and reflection in European integration studies in higher education institutions within and outside the Community
For at undgå refleksion skal broens forruder være blændfri eller monteret således, at de effektivt udelukker refleksionerTo avoid reflections, the bridge front windows shall be glare-free or fitted so as to exclude reflections effectively
Soklen skal være udformet på en sådan måde, at refleksionerne fra dens sider og vibrationer fra den er uden nævneværdig indflydelse på måleresultaterneIn addition, arrangements must be made to ensure that reflexions on the sides of the support and its own vibrations have no appreciable effect on the measuring results
Gruppen bør tjene som et forum for refleksion, debat og rådgivning for Kommissionen på det elektroniske kommunikationsområde, herunder spørgsmål i forbindelse med gennemførelse og revision af henstillingen om relevante produkt-og tjenestemarkeder og udarbejdelse af afgørelsen om transnationale markederThe Group should serve as a body for reflection, debate and advice for the Commission in the electronic communications field, including on matters related to the implementation and revision of Recommendation on Relevant Product and Service Markets and in drawing up the Decision on transnational markets
Dette indbefatter såvel kritisk og kreativ refleksion og konstruktiv deltagelse i aktiviteter i fællesskabet og naboskabet, som beslutningstagning på alle niveauer fra det lokale plan til det nationale og europæiske plan, særlig ved at deltage i valgThis involves critical and creative reflection and constructive participation in community or neighbourhood activities as well as decision-making at all levels, from local to national and European level, in particular through voting
Det var mine refleksioner over nogle af de punkter, der er taget op.So much for my reflections in response to some of the points that have been raised.
Izquierdo Collados betænkning gennemfører en glimrende kritisk undersøgelse af Kommissionens treårlige rapport, der i sig selv er en rapport af høj teknisk kvalitet og stor analytisk skarphed, men da hr. Izquierdo Collado ikke ønsker at agere som kopistmunkene, der konstant gentog det allerede sagte, bygger han bro til Agenda 2000 og foregriber derved en væsentlig refleksion om Unionens fremtid.Mr Izquierdo Collado's report makes an excellent critical analysis of the Commission's three-yearly report, which in itself is a report of high technical quality and great analytical rigour, but, not wishing to be constantly reiterating what has already been said, Mr Izquierdo Collado skillfully bridges the gap with Agenda 2000, introducing essential ideas on the future of the Union.
I den aktuelle situation, hvor medlemsstaterne står over for stadig mere forskelligartede internationale sikkerhedsopgaver, fra etniske konflikter i umiddelbar nærhed af allieret territorium til internationale terrornetværk og truslen om spredning af masseødelæggelsesvåben, må de lægge særlig vægt på refleksion og dialog og støtte alliancens reformprocesser.In the current situation where Member States are facing an ever-increasing variety of challenges to global security, ranging from interethnic conflicts in the immediate vicinity of allied territory to global terrorist networks and proliferation of weapons of mass destruction, they must attach particular importance to the process of reflection and dialogue on this issue and support the alliance reform processes.
Dette er et sandhedens øjeblik, en tid til refleksion for os alle.This a moment of truth, a time for reflection for all of us.
Det er i hvert fald den fornemmelse, man kan få, når man hører venstrefløjens refleksioner over frihandel.At any rate, that is the impression you can get when you listen to the thoughts of the Left on free trade.
Refleksion af det af lyskilden afgivne lys til dele af signallygterne må ikke være selektiv, dvs. de trikromatiske koordinater x og y af den i signallygten anvendte lyskilde må ved driftsfarvetemperatur ikke udvise større forskydning end ‧,‧ efter refleksionThe reflection of the source light on the parts of the signal lantern shall not be selective, i.e. the trichromatic coordinates x and y of the source used in the signal lantern shall, at the temperature of the colour used, not deviate by more than ‧,‧ following reflection
Refleksion og debat om videnskab og teknologi samt deres plads i samfundet under inddragelse af discipliner som historie, sociologi, videnskabsfilosofi og teknologiReflection and debate on science and technology and their place in society, drawing on disciplines such as history, sociology and philosophy of science and technology
tilstedeværelse eller udeladelse af komponenter, der kan ændre de optiske egenskaber ved refleksion, refraktion, absorption og/eller deformation under anvendelsenthe inclusion or elimination of components capable of altering the optical effects by reflection, refraction, absorption and/or deformation during operation
Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle for denne spændende forhandling, for de livlige reaktioner og de seriøse refleksioner.Above all, I would like to thank everyone for this fascinating debate, for the lively reactions and the serious reflections.
Derfor fastholder jeg, at der bør indledes en debat på basis af Kommissionens refleksioner, hvilket efter min mening vil være det bedste bidrag til, at olivenlundene fortsat kan være en kilde til rigdom, som skaber et stort antal arbejdspladser og sætter gang i økonomien i store områder i det sydlige Europa, og til at sikre den fortsatte eksistens af en kultur, der er knyttet til disse træer, og som er så vigtig for at forstå virkeligheden i store områder i Middelhavslandene.I therefore urge the need to open a debate on the basis of any comments from the Commission itself, which will, in my view, be the best way to help the olive sector to remain a source of wealth, generating a large number of jobs and driving the economy of wide areas of southern Europe, and to perpetuate a culture associated with these trees, without which it would be difficult to understand the reality of large areas of the Mediterranean.
Ved belysning af refleksanordninger med en CIE standardlyskilde A ved en observationsvinkel på ° og en indfaldsvinkel V = H = ‧°, eller, ved refleksion fra en ikke farvet indgangsflade, V = ± ‧°, H = ‧°, skal de trikromatiske koordinater af det reflekterede lys ligge inden for følgende grænserWhen the retroreflecting device is illuminated by ICI standard illuminant A, with an angle of divergence of ° and an illumination angle of V = H = ‧°, or, if this produces a colourless surface reflection, an angle V = ± ‧°, H = ‧°, the trichromatic coordinates of the reflected luminous flux must be within the following limits
På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den ‧.-‧. marts ‧ blev der fastsat et strategisk mål for EU om at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed, og Rådet (uddannelse) blev opfordret til at iværksætte en generel refleksion over uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål ved at fokusere på fælles problemer og prioriteringer, samtidig med at de nationale forskelligheder respekteresThe Lisbon European Council of ‧ and ‧ March ‧ set a strategic goal for the European Union to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and invited the Education Council to undertake a general reflection on the concrete future objectives of education systems, focusing on common concerns and priorities while respecting national diversity
Målepladsen skal være vandret og uden forhindringer, og skal være fri for overflader med elektromagnetisk refleksion inden for en cirkel med radius mindst ‧ m, målt fra et punkt midt mellem køretøjet og antennen (se fig. ‧ i tillægThe test surface must be horizontal and untrammelled and free of electromagnetic reflective surfaces within a minimum radius of ‧ m, measured from a point mid-way between the vehicle and the antenna (see fig. ‧ in Appendix
Fejlekko som følge af refleksion og uønskede skygger i området forud forekommer ikke eller er uden indvirkning på sejladssikkerhedenFalse echoes caused by reflections and unwanted shadows on the lubber line shall not occur or shall not impair the safety of navigation
Retrorefleksion: en refleksion, som kendetegnes ved tilbagekastning af lyset i retninger nær den, det kommer fraRetro-reflection means the reflection in which light is reflected in directions close to the direction from which it came
Denne refleksion finder sted selv ved betydelige ændringer af indfaldsvinklenThis property is maintained over wide variations of the illumination angle
Kommissionen bidrager til den interne refleksion over alle disse spørgsmål.The Commission is contributing to the internal reflection on all these issues.
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "refleksion".Found in 0.422 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.