Translations into English:

  • reflection       
    (noun   ) [physics]
     
    The process of obtaining information about assemblies and the types defined within them, and creating, invoking, and accessing type instances at run time.

Example sentences with "refleksion", translation memory

add example
Det vil sige ved at indlede en debat, hvor man havde foreslået hensigtsmæssige løsninger på basis af Kommissionens refleksioner, en konstatering af problemerne, de miljømæssige og sociale implikationer, følgerne for udviklingen af landdistrikter hvad angår olivenlunde, indkomstudviklingen for olivenavlere, situationen i industrien samt handelen og konkurrencen med andre former for planteolier.This would have meant opening a debate in which appropriate options would have been proposed on the basis of the Commission's views, identification of the problems, the environmental, social and rural development implications in the olive sector, the growth of and trends in olive producers' incomes, the production and trade situation and competition with other types of vegetable oils.
Udvalget påbegyndte sit arbejde den ‧. januar ‧ og har tjent som et uafhængigt organ for refleksioner, debat og rådgivning af Kommissionen inden for regulering af og tilsyn med bankerThe Committee took up its duties on ‧ January ‧, serving as an independent body for reflection, debate and advice of the Commission in the field of banking regulation and supervision
Det var mine refleksioner over nogle af de punkter, der er taget op.So much for my reflections in response to some of the points that have been raised.
Jeg synes, at det ville være forkert, hvis jeg ikke sagde et par ord til Dem om Nordkorea på grund af den aktuelle dramatiske situation, og jeg vil slutte med en meget kort refleksion over de operationer, som EU er begyndt at planlægge for at udstationere tropper i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.I also believe it would be a mistake not to say a few words about North Korea, given the dramatic situation at the moment, and I will end with a very brief comment on the operations the European Union is beginning to plan for the deployment of forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
For at reagere på det stigende behov for viden og dialog om den europæiske integrationsproces og dennes udvikling er det nødvendigt at stimulere en forbilledlig undervisning og forskning samt refleksion på området ved at støtte videregående uddannelsesinstitutioner, som specialiserer sig i den europæiske integrationsproces, europæiske organisationer på uddannelsesområdet og Jean Monnet-aktionenIn order to respond to the increasing need for knowledge and dialogue about the European integration process and its development, it is important to stimulate excellence in teaching, research and reflection in this field by supporting higher education institutions specialising in the study of the European integration process, European associations in the fields of education and training and the Jean Monnet Action
Det næste punkt er, at refleksionsfasen bliver forlænget. Alle bør være engageret i at deltage i denne refleksion.My next point is that the period of reflection is being extended, and indeed all parties should be committed to participating in this reflection.
Mine damer og herrer, hr. formand, efter denne opsummering af et konkret spørgsmål, som vi skal drøfte i dag, vil jeg gerne benytte de sidste minutter af min taletid til at komme med en mere generel refleksion over årsagen til, at det har været nødvendigt at vedtage denne slags internationale og europæiske lovgivning, og det er simpelthen den fortsatte terrorisme.Ladies and gentlemen, Mr President, having touched briefly on a specific issue, that we today have the task of debating, I wish to take the last few minutes of the speaking time I have left to make a more general observation on the reasons that have led to our having to adopt this type of international and European law. The reason is nothing less than the persistence of terrorism.
For at reagere på det stigende behov for viden og dialog om den europæiske integrationsproces og dennes udvikling er det nødvendigt at stimulere en forbilledlig undervisning og forskning samt refleksion på området ved at støtte videregående uddannelsesinstitutioner, som specialiserer sig i den europæiske integrationsproces, europæiske organisationer på uddannelsesområdet og Jean Monnet-aktionenIn order to respond to the increasing need for knowledge and dialogue on the European integration process and its development, it is important to stimulate excellence in teaching, research and reflection in this field by supporting higher education institutions specialising in the study of the European integration process, European associations in the fields of education and training and the Jean Monnet Action
Åbenhed over for nye idéer , inddragelsen af nye partnere og refleksioner over tidligere aktioner er alt sammen af afgørende betydning i denne henseende .Open-mindedness towards new ideas , the involvement of new partners , and to reect on previous actions are all crucial in this respect .
Under forskellige diskussioner med ungdomsorganisationer har man drøftet de meste forskelligartede problemer, f.eks. også de forskellige betingelser for udstedelse af visa og den manglende refleksion over disse forskelle. Jeg beder Dem om at inddrage ungdommen mere på dette punkt.A very wide variety of problems were raised in discussions with youth organisations, including the different procedures for the issue of visas and the failure to reflect on why those differences are there; my request is that young people be more involved in these.
Dette sammen med bevidst tid og rum til refleksion giver et godt grundlag for læring , både på det individuelle plan og gruppeplanet .This , in combination with a conscious time and space for reflection , provides a good ground for learning , both on the individual and group level .
Løsninger på lokale problemer bør i sig selv have en lokal karakter, og Parlamentets svar på Kommissionens radikale og dårligt udtænkte forslag bør være at foreslå en progressiv reform, refleksion, lydhørhed over for agronomerne og en ny undersøgelse i forbindelse med sundhedstjekket af ordningen.Solutions to local problems need themselves to be local in nature, and Parliament's response to the radical and ill conceived measure proposed by the Commission shall be to propose progressive reform, reflection, listening to agriculturalists and a re-examination at the time of the health check.
Og det ville nærmest være en hån, hvis der i dette tilfælde - uvist af hvilken grund - ikke fastsættes en refleksions- og konsulteringsperiode, som det hidtil har været skik og brug i forbindelse med sådanne reformer.It would be barbarous if a decision like this was taken against the will of Andalusia, the leading European and world producer. And it will be an unprecedented travesty, when there have been periods of reflection and consultation on other reforms, if that does not happen in this case and nobody knows why.
Derfor faldt det mig let at stemme for denne betænkning, for de erklæringer, som blev optaget imod min vilje, og som jeg netop var inde på, er helt åbenlyst så tåbelige, at betænkningen - i sin helhed - under alle omstændigheder giver en god refleksion af Parlamentets holdning.I found it easy to vote in favour of this report, for the statements that I did not want to see incorporated, yet which nonetheless have been, and which I have just enumerated, are quite obviously so nonsensical that the report, taken as a whole, nevertheless represents a good reflection of this House’s position.
De skal i stedet formidle øget adgang til kultur og indgyde de skolesøgende lige fra de yngste årgange respekt, lyst og smag for kulturens udtryk og fremme refleksion og bevidsthed om at tilhøre den store civilisation og kulturkreds, der hedder Europa.They must offer citizens a major opportunity for access to culture and must inculcate, in everyone who attends school, from the earliest ages onwards, respect, enthusiasm and a taste for cultural expression that can help citizens to reflect on what it means to be part of Europe’s rich panoply of civilisation and culture.
Der er ingen tvivl om, at Deres erfaring som ordfører og Deres bemærkelsesværdige bidrag til fremskridtet for Den Europæiske Union medvirker til at gøre denne tekst til et udgangspunkt for en nødvendige refleksion for den kommende Kommission.Your experience as a rapporteur and your very remarkable contribution to the European Union's progress mean that this report will be an essential discussion document for the next Committee on Institutional Affairs.
Enhver form for belysning, som anvendes, skal være af en type, som ikke forårsager blænding eller refleksion, der kunne hæmme besætningsmedlemmerne i at udføre deres opgaverAny illumination that is used must be of a type that will not cause glare or reflection that would handicap crew members in the performance of their duties
I den aktuelle situation, hvor medlemsstaterne står over for stadig mere forskelligartede internationale sikkerhedsopgaver, fra etniske konflikter i umiddelbar nærhed af allieret territorium til internationale terrornetværk og truslen om spredning af masseødelæggelsesvåben, må de lægge særlig vægt på refleksion og dialog og støtte alliancens reformprocesser.In the current situation where Member States are facing an ever-increasing variety of challenges to global security, ranging from interethnic conflicts in the immediate vicinity of allied territory to global terrorist networks and proliferation of weapons of mass destruction, they must attach particular importance to the process of reflection and dialogue on this issue and support the alliance reform processes.
På internationalt niveau , f.eks. inden for rammerne af OECD , IMF , Forum for Finansiel Stabilitet ( Financial Stability Forum ) , g7 , g10 ’ s centralbankchefer og g20 deltog ECB aktivt i refleksionerne over fremtiden for den internationale finansielle arkitektur .At international level , for example in the contexts of the OECd , ImF , Financial Stability Forum , g7 , g10 governors and g20 , the ECB played an active part in the reflections on the future of the international financial architecture .
Vi skal give EU's ven Egypten tid til refleksion.We need to defer to give Egypt, a friend of the EU, time for reflection.
Bidrage til styrkelse af fødevaresikkerhed på lang sigt ved at støtte uddannelse , øge landbrugets produktionskapacitet og forbedre samfundets evne til refleksion og fremsættelse af forslagConsolidating long-term food security by supporting education , raising the capacity of farm production and improving society ' s capacity to reflect and make proposals
Jean Monnet-programmet skal inspir ere til undervisning , refleksion og debat om den europæiske integrationsproces på højere læreanstalter over hele verden .The JeanMonnet programme stimulates teaching , reflection and debate on the European integration process at highereducation institutions worldwide .
Disse refleksioner vil hjælpe formandskabet med at drage konklusioner om den nuværende situation på Cuba og med, hvordan vi skal reagere på de forskellige begivenheder dér.Those reflections will assist the presidency in drawing conclusions on the current situation in Cuba and on how we should respond to the various events there.
Af opl � gget til konference n fremg � r det , at der efterlyses en refleksion og overordnet debatom , hvilken rolle arbejde og uddannelse spiller som mere eller mindre fastl � ste blokke i detmoderne samfundslivs kalender .It is apparent from the outline of the conference that reflection and an overall debate aresought on the role work and training play as more or less fixed blocks in the calendar ofmodern society .
Hvilke refleksioner kunne det f.eks. have på fødevaresikkerhed?What sort of repercussions will it have, for example, on food safety?
Showing page 1. Found 242 sentences matching phrase "refleksion".Found in 0.864 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.