Translations into English:

  • reflection       
    (noun   ) [physics]
     
    The process of obtaining information about assemblies and the types defined within them, and creating, invoking, and accessing type instances at run time.

Example sentences with "refleksion", translation memory

add example
Det er beklageligt, at der i disse betænkninger kun er få punkter, der giver grundlag for refleksioner over følgerne af den igangværende udvikling.It is a pity that these reports are short on points supporting our reflection on the consequences of what is afoot.
understreger, at erfaringer fra uddannelse, erhvervsuddannelse og arbejde i et andet land i særlig grad fører til refleksion over egne kognitive processer og strategier; når man forsøger at sætte fokus på egne kompetencer og tilpasse dem i en fremmed kontekst, bliver man bedre til at lægge en strategi for forvaltning af sine intellektuelle ressourcer og til at udnytte og styrke sin autonomi og sine evner til at kommunikerestresses that educational experience, vocational training and work placements in a foreign country are particularly effective tools which encourage individuals to explore their cognitive maps and strategies and, by applying and adapting their skills in different environments, also help them to fine-tune their approach to using their intellectual resources and developing and enhancing their autonomy and communication skills
Refleksion og debat om videnskab og teknologi samt deres plads i samfundet under inddragelse af discipliner som historie, sociologi, videnskabsfilosofi og teknologiReflection and debate on science and technology and their place in society, drawing on disciplines such as history, sociology and philosophy of science and technology
I den forbindelse fremhæves en række centrale begreber igen og igen som værende potentielle inspirationskilder til nye organisationsstrukturer og innovative undervisningsmetoder inden for voksenuddannelsen: kritisk refleksion, kreativitet, initiativ, problemløsning, risikovurdering, beslutningstagning og konstruktiv håndtering af følelserReference is thereby consistently made to a range of pivotal concepts that can also underpin new organisational departures and innovative teaching methods in the field of adult learning: critical reflection, creativity, initiative, problem-solving, risk assessment, decision-making and emotional intelligence
De vil derfor forstå, at det ikke ligefrem er den letteste proces at styre, men hr. Frattini, der præsiderer over regeringskonferencens arbejde, har også holdt debatten om dette emne åben, idet han håber, at der vil være en generel refleksion over sagen i et forsøg på at forstå, at jo mere effektiv en proces vi bruger for at finde en løsning, desto lettere vil det være at ændre de underskrevne aftaler, når den tid kommer.You understand, therefore, that all this is not exactly the simplest of processes to manage, but Mr Frattini, who is presiding over the work of the IGC, has kept the debate on this issue open too, saying that he hopes there can be a reflection on the matter across the board in an attempt to understand that the more effective the process we use to find a solution, the easier it will be to amend the agreements signed when the time comes.
Det betyder, at det bliver meget vanskeligt at finde et passende etisk svar, hvilket kræver en del indgående refleksion.This means that an appropriate ethical response will be very difficult to find, requiring a great deal of profound reflection.
Resultaterne af undersøgelsen benyttes som grundlag for opstilling af EF-mål i overensstemmelse med artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ og til en refleksion over, hvordan man fremover bedst kan evaluere, om målet nåsThe results of the survey shall be used to set a Community target as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and to consider the best approach to evaluate in the future the achievement of such target
Hr. formand, jeg synes, at det er et godt tidspunkt at drøfte dette spørgsmål på, for det er et spørgsmål, der i realiteten opfordrer os til refleksion.. Mr President, I believe that this is the right time of day to be discussing this issue, because in reality it is an issue that requires reflection; we have very little to play with.
Målepladsen skal være vandret og uden forhindringer, og skal være fri for overflader med elektromagnetisk refleksion inden for en cirkel med radius mindst ‧ m, målt fra et punkt midt mellem køretøjet og antennen (se fig. ‧ i tillægThe test site shall be a level, clear area free from electromagnetic reflecting surfaces within a circle of minimum radius ‧ m measured from a point midway between the vehicle and the antenna (see Figure ‧ in Appendix
Vi fortsætter vores refleksioner over dette spørgsmål om to uger, hvor vi i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil drøfte hr. Gil-Robles Gil-Delgados og hr.We will continue our reflection on this matter in two weeks' time when we debate, in depth, the report by Mr Gil-Robles Gil-Delgado and Mr Tsatsos on behalf of the Committee on Constitutional Affairs.
Vi ønsker, at sektoren udvikler sig i hele sin mangfoldighed, og jeg mener, at det i den forbindelse er tvingende nødvendigt med undersøgelse, refleksion og rådgivning.We want to see this sector developing in all its many facets, and I think that to do this we urgently need time for examination, reflection and consultation.
Vi mener, at der godt kan være en byrde, men mere empirisme og mere refleksion ville måske have hjulpet.We think that indeed there may be a burden but more empiricism and more reflection may have helped.
En afsluttende refleksion fra det svenske formandskab må nok blive, at der stadig er meget at gøre på området for retlige og indre anliggender.One final reflection from the Swedish Presidency is that there is much still to be done in the areas of judicial and home affairs cooperation.
Der er ingen tvivl om, at Deres erfaring som ordfører og Deres bemærkelsesværdige bidrag til fremskridtet for Den Europæiske Union medvirker til at gøre denne tekst til et udgangspunkt for en nødvendige refleksion for den kommende Kommission.Your experience as a rapporteur and your very remarkable contribution to the European Union's progress mean that this report will be an essential discussion document for the next Committee on Institutional Affairs.
Jeg mener, at dette er en ideel anledning til en velovervejet refleksion og debat om EU's fremtid.I believe that this will provide an ideal opportunity for considered reflection and debate on the future of the European Union.
Hvis en af dagene i den europæiske kalender skal helliges refleksion over det humanitære aspekt af lovgivernes arbejde, herunder vores, kan vi ikke lukke øjnene for dette, ellers forfalder vi til hykleri.If one of the days on the European calendar is to be a day for reflection on the humanitarian aspect of the legislator's work, and also ours, we cannot just shut our eyes to all of this, or we shall descend into hypocrisy.
Hvilke refleksioner kunne det f.eks. have på fødevaresikkerhed?What sort of repercussions will it have, for example, on food safety?
Derfor fastholder jeg, at der bør indledes en debat på basis af Kommissionens refleksioner, hvilket efter min mening vil være det bedste bidrag til, at olivenlundene fortsat kan være en kilde til rigdom, som skaber et stort antal arbejdspladser og sætter gang i økonomien i store områder i det sydlige Europa, og til at sikre den fortsatte eksistens af en kultur, der er knyttet til disse træer, og som er så vigtig for at forstå virkeligheden i store områder i Middelhavslandene.I therefore urge the need to open a debate on the basis of any comments from the Commission itself, which will, in my view, be the best way to help the olive sector to remain a source of wealth, generating a large number of jobs and driving the economy of wide areas of southern Europe, and to perpetuate a culture associated with these trees, without which it would be difficult to understand the reality of large areas of the Mediterranean.
forventer med henblik på det forestående arbejde med at revidere de integrerede retningslinjer en fælles refleksionsproces mellem de berørte EU-organer, og foreslår en interinstitutionel arbejdsgruppe efter Det Europæiske Råds forårsmøde i ‧; anbefaler følgende aspekter til forbedring af gennemførelsen af EU-reformdagsordenen til diskussion og refleksionExpects, with a view to the forthcoming work on revising the Integrated Guidelines, to see a joint process of reflection between the EU institutions concerned and proposes an inter-institutional working party to be established after the Spring ‧ European Council; recommends the following aspects for improving implementation of the EU reform agenda for discussion and reflection
Hr. premierminister, i disse to års refleksionsperiode har der ikke fundet nogen refleksion sted, som jeg allerede har sagt. Men den stort anlagte europæiske debat med borgerne har heller ikke fundet sted.As I said earlier, Prime Minister, we have had a two-year period of reflection in which there has been no reflection, any more than we have had the loudly-trumpeted debate with the European public.
Kommissionen bidrager til den interne refleksion over alle disse spørgsmål.The Commission is contributing to the internal reflection on all these issues.
Soklen skal være udformet på en sådan måde, at refleksionerne fra dens sider og vibrationer fra den er uden nævneværdig indflydelse på måleresultaterneIn addition, arrangements must be made to ensure that reflexions on the sides of the support and its own vibrations have no appreciable effect on the measuring results
På rådsmødet for nylig vedtog vi et mandat for refleksionsgruppen, der sætter den i stand til at bidrage til en overordnet refleksion om emnet og Europas fremtid mellem 2020 og 2030.At the recent Council we adopted a mandate for this Reflection Group to enable it to contribute to a general reflection on this issue and the future of Europe between 2020 and 2030.
Udvalget påbegyndte sit arbejde den ‧. november ‧ og har tjent som et uafhængigt organ for refleksioner, debat og rådgivning af Kommissionen inden for områderne forsikring, genforsikring og arbejdsmarkedspensionerThe Committee took up its duties on ‧ November ‧, serving as an independent body for reflection, debate and advice of the Commission in the insurance, reinsurance and occupational pensions fields
Refleksion af det af lyskilden afgivne lys til dele af signallygterne må ikke være selektiv, dvs. de trikromatiske koordinater x og y af den i signallygten anvendte lyskilde må ved driftsfarvetemperatur ikke udvise større forskydning end ‧,‧ efter refleksionThe reflection of the source light on the parts of the signal lantern shall not be selective, i.e. the trichromatic coordinates x and y of the source used in the signal lantern shall, at the temperature of the colour used, not deviate by more than ‧,‧ following reflection
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "refleksion".Found in 0.689 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.