Translations into Thai:

  • Microsoft® Office Word 2007 

Similar phrases in dictionary German Thai. (1)

Microsoft® Office Word 2007 (Home and Student version)Microsoft® Office Word 2007 (Home and Student version)

Example sentences with "Microsoft® Office Word 2007", translation memory

add example
Durch Leerzeichen getrennte Liste von Erweiterungen, z. B. *.txt *.od* um nur Text-und Office-Dateien anzuzeigenข้อความรายการนามสกุล โดยแยกด้วยช่องว่าง เช่น *. txt *. od * เพื่อใช้แสดงเฉพาะแฟ้มโปรแกรมชุดสํานักงานและแฟ้มข้อความเท่านั้น
Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, muss die Kamera mit einem seriellen Anschluss verbunden sein (unter Microsoft Windows als COM bekanntหากใช้ตัวเลือกนี้ กล้องควรจะเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตอนุกรมตัวใดตัวหนึ่ง (รู้จักกันในชื่อพอร์ต COM บนระบบวินโดว์ส) ก่อนแล้ว
Microsoft-Netzwerk-ProtokollNameComment=เอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ดName
Der Samba-und NFS-Statusmonitor ist eine Benutzeroberfläche für die Programme smbstatus und showmount. Smbstatus zeigt die aktuellen Samba-Verbindungen an und ist Teil des Samba-Pakets, welches das SMB-Protokoll (Session Message Block Protocol) implementiert, das auch NetBIOS-oder LanManager-Protokoll genannt wird. Dieses Protokoll kann die Verteilung von Druck-und Speicherplatz-Ressourcen in einem Netzwerk übernehmen, einschließlich von Rechnern, die unter diversen Arten von Microsoft Windows laufenส่วนติดตามสถานะของ Samba และ NFS เป็นโปรแกรมฟร้อนต์เอนด์ของ smbstatus และ showmount Smbstatus จะใช้รายงานถึงสถานะการเชื่อมต่อของ Samba ในปัจจุบัน โดยมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของ Samba ที่ถูกประกาศใช้กับโพรโทคอล SMB (Session Message Block) ซึ่งบางทีก็เรียกว่าโพรโทคอล NetBIOS หรือ LanManager โพรโทคอลนี้ สามารถแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่ดิสก์ร่วมกันได้ รวมไปถึงเครื่องที่ใช้งานไมโครซอฟต์วินโดว์สรุ่นต่าง ๆ อยู่อีกด้วย
Zeigt das Samba-Protokoll im aktuellen Unterfenster an. Samba ist ein Dateiserver, der mit dem Microsoft Windows Netzwerk zusammen arbeitetแสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งานของ Samba ในแท็บปัจจุบัน; Samba คือ เซิร์ฟเวอร์บริการการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ซึ่งสื่อสารกันในเครือข่ายของ ไมโครซอฟต์วินโดว์ส
Microsoft Write-Importdialogกล่องนําเข้า HTML
Zeigt das Netbios-Protokoll im aktuellen Unterfenster an. Netbios ist ein Dateifreigabe-Protokoll von Microsoftแสดงปูมบันทึกของ Netbios ในแท็บปัจจุบัน Netbios เป็นโพรโทคอลสําหรับทําการใช้แฟ้มร่วมกัน โดยถูกพัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟต์
Darstellungsprogramm für Hilfedateien aus Microsoft Windowsปลั๊กอินแสดงแฟ้มช่วยเหลือของไมโครซอฟต์วินโดว์ส
FarbraumWählen Sie hier den Ausgabefarbraum für die dekodierten Rohdaten.Roh (linear): in diesem Modus wird kein Ausgabefarbraum während der Rohdekodierung benutzt.sRGB: dieser Farbraum ist ein RGB-Farbraum, der in Kooperation zwischen Hewlett-Packard und Microsoft erstellt wurde. Er ist die beste Wahl für Bilder, die für das Web oder als Portrait gedacht sind.Adobe RGB: dieser Farbraum ist ein RGB Farbraum, der von Adobe entwickelt wurde. Er ist gedacht für Fotoanwendungen wie Werbung und Kunst.Wide Gamut: dieser Farbraum ist eine erweiterte Version des Adobe-RGB-Farbraums.Pro-Foto: dieser Farbraum ist ein RGB-Farbraum, der von Kodak entwickelt wurde. Er ermöglicht eine sehr große Farbskala (Gamut) und wurde für die fotographische Ausgabe entworfenขอบเขตสีเลือกขอบเขตสีที่จะใช้ในการถอดรหัสข้อมูลภาพแบบ RAW ได้ที่นี่แบบ Raw (เชิงเส้น): ในโหมดนี้ จะไม่มีการใช้ขอบเขตสีระหว่างการถอดรหัสข้อมูล RAWแบบ sRGB: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB ถูกสร้างจากความร่วมมือกันระหว่าง Hewlett-Packard และ Microsoft เหมาะสําหรับใช้กับภาพที่มีเป้าหมายใช้บนเวบและภาพถ่ายบุคคลแบบ Adobe RGB: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe โดยมีเป้าหมายสําหรับใช้กับแอพพลิเคชันจัดการและแก้ไขภาพถ่าย เช่น ด้านโฆษณาและงานศิลปะแบบ Wide Gamut: ขอบเขตสีนี้เป็นส่วนขยายขอบเขตจากขอบเขตสีแบบ Adobe RGB แบบ Pro-Photo: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Kodak ซึ่งสามารถรองรับช่วงความกว้างสีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โดยมีเป้าหมายในการใช้งานกับการจัดการภาพถ่ายให้ตรงความเป็นจริงมากกที่สุด
KWord Microsoft Write-ImportfilterFrameset nameตัวกรองนําเข้าข้อความธรรมดาของ KWordFrameset name
Microsoft Developer Network SucheQueryเครื่องมือค้นหาเกี่ยวกับเครือข่ายผู้พัฒนาของไมโครซอฟต์Query
Geben Sie einen Namen für dieses Microsoft Windows Netzlaufwerk an, die Serveradresse sowie den Ordnerpfad und drücken Sie Speichern & Verbindenเติมชื่อของ ไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วินโดว์ส นี้ โดยใช้รูปแบบ ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์และพาธไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นกดที่ปุ่ม บันทึกและทําการเชื่อมต่อ
Markieren Sie diese Einstellung, wenn Sie Fenster wie unter Microsoft Windows über einen Doppelklick auf den Menüknopf schließen möchtenเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หากต้องการให้มีการปิดหน้าต่างเมื่อมีการคลิกซ้อน (ดับเบิลคลิก) บนปุ่มเมนูของหน้าต่าง ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับระบบวินโดว์ส
Samba benutzen (Microsoft(R) Windows(Rใช้ Samba (Microsoft(R) Windows(R
Microsoft Media-Server-ProtokollCommentโปรโตคอลสําหรับเซิรฟเวอร์จัดการสื่อของไมโครซอฟต์ (MMS) Comment
& Microsoft® Windows® Netzlaufwerkไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วินโดว์ส
Ergebnis der ZusammenführungIn the sense of a blank word listผลการรวมIn the sense of a blank word list
Versuche von Skripten zur Änderung der Fensterposition ignorieren. Die Webseite erhält die Rückmeldung, die Position sei geändert worden, das ist aber nicht der Fallไม่สนใจการเปลี่ยนตําแหน่งหน้าต่างของสคริปต์ หน้าเว็บจะ คิดว่า หน้าต่างถูกย้ายไปแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว ไม่มีการย้ายเกิดขึ้น
Dies ist das Hauptfenster von & kmag;. Es zeigt den Inhalt des ausgewählten Bereichs. Der Inhalt wird vergrößert dargestellt, falls eine entsprechende Zoom-Einstellung gewählt worden istนี่เป็นหน้าต่างหลักที่จะแสดงเนื้อหาของพื้นที่ที่ทําการเลือกไว้ โดยเนื้อหาสามารถย่อ/ขยายได้ต่างค่าระดับการย่อ/ขยายที่ตั้งไว้
Die am $ { date } an $ { to } mit dem Betreff $ { subject } gesendete Nachricht ist zugestellt und angezeigt worden. Bitte beachten Sie jedoch: Dies ist keine Garantie dafür, dass die Nachricht tatsächlich vom Empfänger gelesen oder verstanden wurdeจดหมายที่ส่งเมื่อ ${ date } ไปยัง ${ to } ด้วยชื่อเรื่อง " ${ subject } " ถูกแสดงแล้ว แต่นี่ไม่ได้ประกันว่าจดหมายได้ถูกอ่านหรือรับทราบแล้ว
ZukunftThe grammatical type of a wordThe grammatical type of a word
Die sehen aus, als wären sie ganz schön in die Mangel genommen wordenดูสะบักสะบอมกันสุดๆเลย
Wenn Sie das Rad einer Wheel Mouse verwenden, legt dieser Wert die Anzahl der Zeilen fest, um die der Bildschirm bei jeder Bewegung des Rades verschoben werden soll. Falls dieser Wert höher ist als die sichtbare Anzahl der sichtbaren Zeilen, so wird er ignoriert und die Bewegung des Rades wird genauso interpretiert, als ob die Tasten Bild auf oder Bild ab gedrückt worden wäreหากคุณใช้ล้อเลื่อน (ที่ปุ่มกลาง) ของเมาส์ ค่านี้จะเป็นการตั้งจํานวนบรรทัดที่จะมีการเลื่อน สําหรับการเคลื่อนล้อของเมาส์แต่ละครั้ง โปรดสังเกตว่าหากค่าที่ตั้งนี้เกินจํานวนของบรรทัดที่มองเห็นได้ การเคลื่อนของล้อเลื่อนจะเป็นเหมือนการใช้ page up/down
Das Programm, das für Kompatibilität mit diesem Protokoll sorgt, ist eventuell nicht zusammen mit Ihrer KDE-Version aktualisiert worden. Das könnte die Ursache dafür sein, dass auch das Programm nicht kompatibel mit der aktuellen Version ist und deshalb nicht startetโปรแกรมที่ต้องการความเข้ากันได้กับโพรโทคอลนี้ อาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงเป็นให้เป็นรุ่นใหม่ตามรุ่นของ KDE ของคุณ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้ากันไม่ได้กับโปรแกรมรุ่นที่คุณใช้อยู่ และไม่สามารถทํางานได้
AdverbThe grammatical type of a wordThe grammatical type of a word
Showing page 1. Found 43 sentences matching phrase "Microsoft® Office Word 2007".Found in 3.044 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.