Translations into English:

  • Hellenic Shipyards Co.   

Example sentences with "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά", translation memory

add example
Προσφεύγουσα: Ελληνικά Ναυπηγεία (Σκαραμαγκάς, Ελλάδα) (εκπρόσωποι: Ι. Δρόσος, Κ. Λουκόπουλος, Α. Χιωτέλλης, Χ. Παναγουλέα, Π. Τζιούμας, Α. Μπαλλά, Β. Βουτσάκης και Ξ. Γκούστα, δικηγόροιApplicant: Ellinika Nafpigia (Skaramagkas, Greece) (represented by: I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Khiotellis, K. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis and X. Gkousta, lawyers
Στα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών μνημονεύονται συγκεκριμένα κονδύλια για την Ολυμπιάδα, τον ΤΑΠ/OTE, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την Εταιρία Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Βάμβακος, Νοσοκομεία, την κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών κ.αThe Finance Ministry documents refer to specific funds for the Olympic Games, the staff insurance fund of the Greek Telecommunications Organisation (OTE), the Skaramanga shipyards, the Thessaloniki Water Company, the Bambakos organisation, hospitals, and meeting the needs of the Public Company for Transferable Securities (DEKA), etc
Ταυτόχρονα η διαδικασία εκποίησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση , παρά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων και άλλων φορέων , και που η Επιτροπή είχε καύορίσει να πραγ ματοποιηύεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου , δεν μπορεί να εκτελεστεί μιας και η μοναδική προσφορά , που είχε κατατεύεί από τον ίδιο όμιλο , απεσύρϋη .At the same time , it is proving impossible to complete the procedure for selling off the Skaramanga shipyards ( following a decision by the Greek Government despite strong opposition from the workers and other concerned parties ) , which the Commission had ruled should be completed by early September , as the only bid , put forward by the Peratikos Group , has been withdrawn .
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου αλλά και επίσημες ανακοινώσεις, η εταιρία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. δηλώνει αδυναμία να εκτελέσει εντός των συμφωνηθέντων χρόνων παραγγελίες για την προμήθεια τροχαίου υλικού (βαγόνια προαστιακού, κλινάμαξες, επιβατικά κλπ.) που της ανατέθηκαν από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) βάσει προγραμματικών συμφωνιώνAccording to Greek press reports and official statements, Hellenic Shipyards has announced that it is unable to honour its contractual obligations within the agreed time limit to supply rolling stock (suburban carriages, sleeping cars and passenger carriages, etc.) commissioned by Greek Railways on the basis of programmatic agreements
για την HDW: ναυπήγηση επιβατηγών και άλλων τύπων εμπορικών πλοίων (πλοία μεταφοράς επιβατών και εμπορευματοκιβωτίων, θαλαμηγοί), ναυπήγηση πολεμικών πλοίων (υποβρύχια και άλλα πλοία επιφανείας) και επισκευές πλοίων μέσω ναυπηγείων στη Γερμανία, Σουηδία (Kockums) και Ελλάδα (Ελληνικά Ναυπηγείαfor HDW: civil shipbuilding (passenger- and container ships, yachts), military shipbuilding (submarines and naval surface vessels) and ship repair services through shipyards in Germany, Sweden (Kockums) and Greece (Hellenic Shipyard
Παρά το ότι η ανάθεση των παραγγελιών με τις προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ ΟΣΕ και Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε προκειμένου να στηριχθεί η εγχώρια βιομηχανία και παραγωγή καθώς και να διατηρηθεί η απασχόληση, μεγάλο μέρος τους (ύψους περίπου ‧ δις δραχμών) εκχωρήθηκε εκ των υστέρων από τα Ελληνικά Ναυπηγεία σε εταιρίες του εξωτερικούDespite the fact that the placing of orders under the programmatic agreements between Greek Railways and Hellenic Shipyards was intended to support domestic industry and production and to support employment, Hellenic Shipyards subsequently placed a large proportion of such orders (worth some GRD ‧ billion) with foreign companies
Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕAlleged State aid from Greece to Hellenic Shipyards SA
Προσφυγή της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ελληνικά Ναυπηγεία κατά ΕπιτροπήςAction brought on ‧ September ‧- Ellinika Nafpigia v Commission
Θέμα: Εκτέλεση παραγγελιών του ΟΣΕ από τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.ΕSubject: Orders placed by Greek Railways (OSE) with Hellenic Shipyards
Υπόθεση T-‧/‧: Προσφυγή της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ελληνικά Ναυπηγεία κατά ΕπιτροπήςCase T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Ellinika Nafpigia v Commission
Κατά τις επαφές που ακολούθησαν, η Επιτροπή ζήτησε από ελληνικές αρχές να διευκρινίσουν εάν σκόπευαν να χορηγήσουν ή να καταβάλουν οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση στα Ελληνικά Ναυπηγεία για τους σκοπούς του τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίουIn subsequent communications, the Commission asked the Greek authorities to clarify whether they intended to grant or disburse aid to Hellenic Shipyards for the purposes of the amended investment plan
Τον Δεκέμβριο , η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει αφενός τη διαδικασία που είχε κινήσει , σύμφωνα με το άρθρο 93 , παράγραφος 2 , της Συνθήκης ΕΟΚ , σχετικά με τα ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας , για επισκευές σκαφών , και αφετέρου μια διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεως στα ναυπηγεία του Νεωρίου .In December the Commission decided to terminate Article 93 ( 2 ) proceedings on the aid schemes on operating aid in Greece for repairs and on aidgranted to the Neorion shipyard .
Με επιστολή της ‧ής Απριλίου ‧ που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ελλάδα την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση προς τα Ελληνικά ΝαυπηγείαBy means of the letter dated ‧ April ‧ reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Greece of its decision to open the procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty in respect of aid to Hellenic shipyards
Η παγκόσμια ζήτηση για πλοία είναι υψηλή και καθώς τα ναυπηγεία δίνουν μάχη για να εξυπηρετήσουν τους υπάρχοντες πελάτες, κάποιοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να αποκτήσουν κάποια από τα παλαιά πλοία του Ελληνικού στόλουGlobal demand for ships is high and as the shipyards struggle to service existing clients, many are left with no other option than to pay handsomely for some of the old vessels in the Greek fleet
Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των δανείων και των κρατικών εγγυήσεων που ελήφθησαν από τα Ελληνικά ΝαυπηγείαThe Greek authorities also informed the Commission about a number of loans and State guarantees obtained by Hellenic Shipyards
Η ΕΝΑΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ανατολικής Μεσογείου και το μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείοHSY is one of the largest shipyards of the eastern Mediterranean and the largest Greek shipyard
Κρατική ενίσχυση- Ενίσχυση C ‧/‧ (πρώην NN ‧/‧)- Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων- Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης ΕΚState aid- Greece- Aid C‧/‧ (ex NN‧/‧)- Amendments to investment plan of Hellenic Shipyards- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
Στις προγραμματικές αυτές συμφωνίες που υπογράφηκαν το τέλος του ‧ και ήταν ύψους περίπου ‧ δις δραχμών, προβλέπονταν ποινικές ρήτρες και αποζημιώσεις σε περίπτωση που τα Ελληνικά Ναυπηγεία δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τουςThese agreements which were signed at the end of ‧ and were worth some GRD ‧ billion contained penalty clauses and provided for compensation in case Hellenic Shipyards failed to meet its obligations
Από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές προκύπτει ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία έλαβαν δάνεια με κρατικές εγγυήσεις για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου τα οποία δεν είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την ΕπιτροπήThe information submitted by the Greek authorities indicates that Hellenic Shipyards obtained a number of loans with State guarantees for the purposes of the investment plan which were not previously approved by the Commission
Τέτοιες εργασίες γίνονται συνήθως στο εξωτερικών καθώς τα ελληνικά ναυπηγεία δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά όσο τα ξέναSuch projects are often done abroad because Greek shipyards are not as competitive as foreign ones
Σε απάντηση στο αίτημα της Επιτροπής για υποβολή σχετικής έκθεσης που διατυπώθηκε το ‧, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι μέχρι την ημερομηνία εκείνη η εταιρεία είχε εφαρμόσει το σχέδιο μέχρι το ποσό των ‧ εκατ. δραχμών και ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν εγκρίνει την πρώτη δόση της ενίσχυσης που ανερχόταν σε ‧,‧ εκατ. δραχμές η οποία ωστόσο δεν είχε καταβληθεί στα Ελληνικά ΝαυπηγείαIn response to the Commission's request for the submission of such a report in ‧, the Greek authorities stated that to that date the company had implemented the plan to the amount of GRD ‧ million and that the relevant authorities had approved the first instalment of the aid amounting to GRD ‧,‧ million, which had not, however, been disbursed to Hellenic Shipyards
Μέχρι τότε τα Ελληνικά Ναυπηγεία έπρεπε να έχουν πετύχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου ‧ δισεκατ. δραχμών (κατά προσέγγιση ‧ εκατ. ευρώ), με καθαρά κέρδη της τάξεως του ‧ % του κύκλου εργασιώνBy that time, Hellenic Shipyards should have reached an annual turnover of around GRD ‧ billion (approximately EUR ‧ million), with net profits in the order of ‧ % of its turnover
Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή ότι σκόπευαν να χορηγήσουν ενίσχυση για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου των Ελληνικών Ναυπηγείων, ότι επρόκειτο για υφισταμένη ενίσχυση που καλυπτόταν από τους όρους της απόφασης της Επιτροπής του ‧ και ότι οι ελληνικές αρχές έχουν τη δικαιοδοσία να εγκρίνουν τροποποιήσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσηςThe Greek authorities replied to the Commission that they intend to grant aid for the purposes of Hellenic Shipyards' investment plan, that this was existing aid, covered by the terms of the Commission's decision of ‧, and that the Greek authorities have jurisdiction, to approve amendments to the restructuring plan
Τυχόν μη διεκδίκηση από τον ΟΣΕ των ρητρών και αποζημιώσεων που τα Ελληνικά Ναυπηγεία οφείλουν να καταβάλουν σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες που τα τελευταία ανέλαβαν βάσει προγραμματικής συμφωνίας, δημιουργεί νομικά προβλήματα στο επίπεδο του ανταγωνισμού ή των κρατικών ενισχύσεωνWould a failure of the Greek Railways to invoke the clauses and claim the compensation due from Hellenic Shipyards in the event of a failure to honour the contracts placed with it on the basis of the programmatic agreements cause legal problems in the field of competition or state aid?
Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης ΕΚ, δυνάμει των άρθρων ‧ και ‧ του κανονισμού (EΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, για τις τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο των Ελληνικών ΝαυπηγείωνIn the light of the foregoing considerations, the Commission has decided to initiate the procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty, according to Articles ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, with regard to the amendments to the investment plan of Hellenic Shipyards
Showing page 1. Found 6712 sentences matching phrase "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά".Found in 1.357 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.