Translations into English:

  • History of the Roman Catholic Church   

Example sentences with "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας", translation memory

add example
βάσει της Συμφωνίας Οικονομικών Θεμάτων μεταξύ της Ισπανίας και της Αγίας Έδρας, το σύστημα χρηματοδότησης της καθολικής εκκλησίας στηρίζεται σε ένα σύστημα επιχορήγησης με βάση την Ενιαία Εισφορά των Ιδιωτών υπέρ της καθολικής εκκλησίας, καθώς και σε μια επιχορήγηση από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό (η οποία ανέρχεται περίπου στα ‧ εκατομμύρια πεσέτεςUnder the Agreement concerning Economic Affairs between Spain and the Holy See, the system for financing the Catholic Church takes the form of an allocation system based on each taxpayer's income-tax statement explicitly in favour of the Catholic Church, and an allocation from the Spanish general budget (amounting to an average of ‧ million pesetas
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της καθολικής εκκλησίας και των διαφόρων οργανισμών που συνδέονται με αυτή, δεν είναι δημόσιος και η κρατική επιχορήγηση στην οικονομική διαχείριση της εκκλησίας δεν πραγματοποιείται με διαφάνεια, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί αν τα χρήματα που επένδυσε η καθολική εκκλησία στο χρηματιστήριο προέρχονται από τα οφέλη που απολαμβάνει χάρη στις Συμφωνίες με το ισπανικό κράτοςThe fact that the budgets of the Catholic Church and the various bodies linked to it are not public and the allocation from the state is not made conditional on transparency in the Church's financial management makes it extremely difficult to establish whether or not the money which the Catholic Church invested on the stock market stemmed from the advantages it enjoys by virtue of the agreements with the Spanish State
Ενώπιον αυτού του κοινού, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δραστηριότητες της εκκλησίας της Ουγγαρίας και επέκρινε το κοσμικό κράτος, το οποίο, όπως ανέφερε, ταλανίζει τις οικογένειες· καταδίκασε τον νόμο που επιτρέπει στα ανύπανδρα ζευγάρια να εγγράφονται στο μητρώο ως νόμιμες σχέσεις, λόγω του ότι νομιμοποιείται η συμβίωση ανύπανδρων ζευγαριών και δίδονται πολιτικά δικαιώματα στα ζευγάρια ομοφυλοφίλων.At this audience, the head of the Catholic Church expressed appreciation for the activities of the Hungarian church and criticised the secular state, which he said penalises families; he condemned the law allowing unmarried couples to register as legal partnerships on the grounds that it legalises cohabitation by unmarried couples and gives civic rights to gay partnerships.
Εν όψει του τέταρτου γύρου διαπραγματεύσεων για το καθεστώς, ιεράρχες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας και των Ισλαμικών, Εβραϊκών και Ευαγγελικών κοινοτήτων διεξήγαγαν διήμερο συνέδριο στην Πετς για να συζητήσουν την ενδυνάμωση των ειρηνευτικών σχέσεων, το σεβασμό του δικαιώματος λατρείας όλων των κοινοτήτων, και την ενίσχυση της ενότητας στην επαρχίαAhead of the fourth round of status negotiations, key figures from the Serbian Orthodox Church, the Catholic Church and the Islamic, Jewish and Evangelical communities held a two-day conference in Pec to discuss strengthening peaceful relations, respecting all communities ' right to worship, and fostering unity in the province
ζητεί από τις αρχές του Βιετνάμ να τερματίσουν αμέσως τις πολιτικές καταπίεσης έναντι της ΕΒΕΒ, της Καθολικής Εκκλησίας, των χριστιανικών πληθυσμών Montagnards και των βουδιστών Hoa Hao και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλες αυτές τις εκκλησίες ένα νομικό καθεστώς·Calls on the Vietnamese authorities to halt immediately the policies of repression of the UBCV, the Catholic Church, Montagnard Christian groups and Hoa Hao Buddhists and to adopt without delay all the reforms necessary to guarantee all these churches' legal status
Σε μιαν άλλη περιοχή της Τυφλίδας, μέλη της ορθόδοξης εκκλησίας ασκούν πίεση στις αρχές προκειμένου να αποτραπούν τα θυρανοίξια μιας καθολικής εκκλησίας.In another area of Tiblisi, members of the Orthodox Church are putting pressure on the authorities to prevent the opening of a Catholic church.
Αυτό το βασίλειο, το οποίο είναι ένα μικρό κομμάτι της Εκκλησίας, δεν μπορεί να κάνει κάποιον συγκεκριμένο νόμο, ασύμφωνο με τους γενικότερους νόμους της Παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας του ΧριστούThis realm, being but one small part of the Church, cannot make any particular law disagreeable to the general laws of Christ' s universal Catholic Church
Εκπρόσωποι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας και των Ισλαμικών, Εβραϊκών και Ευαγγελικών κοινοτήτων, συναντήθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα στην Πετς για να προαγάγουν τη συμφιλίωση, την ανοχή και τον αλληλοσεβασμόRepresentatives of the Serb Orthodox Church, the Catholic Church and the Islamic, Jewish and Evangelical communities met earlier this month in Pec to promote reconciliation, tolerance and mutual respect
Οι σχέσεις του Μέσιτς με την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας ήσαν πάντα υπό συνεχή ένταση αφού ο Μέσιτς επέκρινε την συμμετοχή της εκκλησίας στα πολιτικά και η εκκλησία τον επέκρινε ισχυριζόμενη ότι δεν προστατεύει τα εθνικά συμφέρονταMesic 's relations with the Catholic Church 's hierarchy were under constant tension, as he criticized their involvement in politics and they criticized him claiming he is not protecting national interests
Οι γυναίκες δεν υφίστανται διακρίσεις διά νόμου καθ' οιονδήποτε τρόπο και όλα τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών τυχγάνουν της καθολικής αποδοκιμασίας, τόσο των πολιτών όσο και της Καθολικής Εκκλησίας.Women do not suffer discrimination by the law in any way, and all instances of violence against women are universally condemned, both by the citizens and by the Catholic Church.
Αυτή η άποψη για την συνθήκη δεν είναι απλώς η άποψη της Καθολικής εκκλησίας είναι η άποψη και από άλλες εκκλησίεςThis opinion of the treaty is not just the opinion of the Catholic Church, it is the opinion of other churches
Μη μουσουλμάνοι, χριστιανοί, μέλη της ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας και προτεστάντες υφίστανται διωγμό επειδή δεν επιτρέπεται να χτίσουν εκκλησίες.Non-Muslims, Christians, members of the Orthodox Catholic Church and Protestants all suffer from persecution because they are not allowed to build churches.
(PL) Πιστεύω ότι από τη λίστα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ είναι απαραίτητο να επισημάνουμε την κρατική βία προς τους Καθολικούς. " κυβέρνηση στο Ανόι μονόπλευρα ελέγχει την περιουσία της Καθολικής Εκκλησίας, παραβιάζοντας παλαιότερες δεσμεύσεις.(PL) I think that from the list of human rights infringements in Vietnam it is necessary to highlight state violence towards Catholics. The government in Hanoi unilaterally controls the Catholic Church's assets, in contravention of prior undertakings.
" κατηγορία ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της Yolanda Pulecio de Betancourt, μητέρας του γάλλου πρώην υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, του Monsignor Luis Augusto Castro, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στην Κολομβία, και του δόκτορος Jose Noe Rios, γενικού γραμματέα του Φιλελεύθερου Κόμματος της Κολομβίας, είναι όλοι υποστηρικτές του αντάρτικου κινήματος της χώρας, είναι παράλογη και θέτει την ομάδα σε σοβαρό κίνδυνο.The accusation that the delegation's members, including Yolanda Pulecio de Betancourt, mother of the French former Colombian presidential candidate, Monsignor Luis Augusto Castro, the head of the Catholic Church in Colombia, and Dr Jose Noe Rios, the general secretary of the Colombian Liberal Party, are all supporters of the country's guerrilla movement, is both preposterous and puts the group in grave danger.
Με την έννοια της κοινωνικής θεωρίας της καθολικής εκκλησίας, η επικουρικότητα είναι στην πραγματικότητα η υποστήριξη των μικρών μονάδων - των οικογενειών και της πλειοψηφίας των απασχολούμενων σε εξαρτημένη εργασία - προκειμένου να μπορέσουν να φροντίζουν οι ίδιες για τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Με αυτό το πνεύμα δεν θα χρειάζεται μιλάμε με κριτήριο τα επενδυτικά συμφέροντα των προμηθευτών διαφόρων προϊόντων, αλλά θα πρέπει να συζητάμε περισσότερο για το πώς θα καταφέρουμε την άρση των εμποδίων για το χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής προσδοκίας.According to catholic social doctrine, subsidiarity means that we should actually enable the small units - the families and most dependent employees - to make their own provisions for old-age, and that we should concern ourselves not so much with the investment interests of individual suppliers of products as a criteria, but with how we can reduce the number of hurdles to vesting periods.
Στις ‧ Φεβρουαρίου ‧, η εκκλησία της ελληνικής καθολικής μειονότητας του Ocna Mures στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας (επίσης αποκαλούμενη με το όνομα Ανατολικό Καθολικό Δόγμα, ή Ουνίτες), αφού έλαβε νομική κατοχύρωση από το δικαστήριο, μπόρεσε να ανακτήσει την κυριότητα της εκκλησίας τηςOn ‧ February ‧, after having gained legal title in the courts, the Greek Catholic minority (also called Eastern Rite Catholic, or Uniates) Church of Ocna Mures, Transylvania, Romania, could recover their church
υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, όπου οι αρχές εξακολουθούν να καταστέλλουν κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ιδίως έναντι της καθολικής εκκλησίας, πολλά μέλη και επίσκοποι της οποίας κρατούνται από πολλά χρόνια και ορισμένοι εκ των οποίων βρήκαν το θάνατο στη φυλακήhaving regard to the seriousness of the situation regarding religious freedom in the People's Republic of China, where the authorities continue to repress any religious expression, particularly by the Catholic Church, many of whose members and bishops have been imprisoned for a number of years and some of whom have died in prison
Το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατεράνο, το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, κατοχυρώνει τη μη ανάμειξη του Ιταλικού κράτους στους κεντρικούς φορείς της Καθολικής ΕκκλησίαςArticle ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
« Από αυτή την πόλη, η οποία σημαδεύτηκε στο πέρασμα της ιστορίας από τόσα πολλά βάσανα και αιματοχυσίες, ζητώ από τον πανίσχυρο Θεό να δείξει έλεος στις αμαρτίες που διεπράχθησαν ενάντια στην ανθρωπότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία, επίσης από τα παιδιά της Καθολικής Εκκλησίας, και να ενθαρρύνει την επιθυμία όλων για αμοιβαία συγχώρεση », δήλωσε ο πάπας κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στο μοναστήρι''From this city, marked in the course of history by so much suffering and bloodshed, I ask almighty God to have mercy on the sins committed against humanity, human dignity and freedom, also by the children of the Catholic Church, and to foster in all the desire for mutual forgiveness, ' ' the pope said during the mass at the monastery
στο σημείο δ), το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατερανού, με το οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζει στα κεντρικά όργανα της Καθολικής Εκκλησίας την απαλλαγή από οιαδήποτε ανάμειξη του ιταλικού κράτουςin point (d) it is stated that Article ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
Αργότερα, το ίδιο έτος, ο υπουργός θρησκευμάτων της Σερβίας Μίλαν Ραντούλοβιτς ζήτησε συγνώμη από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Φόνετ για την επίθεση που δέχτηκαν δημοσιογράφοι από τους διευθύνοντες του Κέντρου « Σάβα », οι οποίοι ήλθαν για να καλύψουν τον διάλογο μεταξύ της ορθοδόξου και της καθολικής εκκλησίαςLater the same year, Religion Minister Milan Radulovic apologised to the Fonet news agency for an assault by Sava Centre authorities on journalists who came to report on interfaith dialogue between the Orthodox and Catholic Churches
" Οι νέοι μας χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να μάθουν από τους άλλους για να επιστρέψουν και να ανασυγκροτήσουν τη χώρα μας και την περιοχή " λέει ο μητροπολίτης Νικολάι, επίσκοπος της σερβικής ορθόδοξης εκκλησίας της Β- Ε, μετά τις επισκέψεις του σε αρκετά ιδρύματα της ΕΕ σε μια προσπάθεια που ο καθολικός καρδινάλιος Βίνκο Πούλιτς χαρακτηρίζει ως " παρασκηνιακή εκστρατεία "" Our young people need to travel abroad, to learn from others in order to come back and rebuild our country and region, " said Metropolitan Nikolaj, the bishop of the Serbian Orthodox Church in BiH, after visiting several EU institutions in what Catholic cardinal Vinko Puljic describes as a " lobbying campaign "
Είναι ντροπή οι αρχές της δεξιάς στη Δημοκρατία της Πολωνίας, υποκύπτοντας στις πιέσεις που ασκεί η ιεραρχία της καθολικής εκκλησίας, να αρνούνται στους Πολωνούς τα δικαιώματα που δικαιούνται.It is disgraceful that the right-wing authorities in the Republic of Poland, by succumbing to pressure from the hierarchy of the Catholic Church, are denying Poles rights to which they are entitled.
" Ως καρδινάλιος και εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας σε παγκόσμιο επίπεδο, εκφράζω την ελπίδα ότι το Κοσσυφοπέδιο θα βρει τη φυσιογνωμία του εντός της ΕΕ ", ανέφερε ο Σκόλα σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ" As a cardinal and as a representative of the Catholic Church at the global level I express my wish that Kosovo finds its physiognomy within the EU, " local media quoted Scola as saying
Showing page 1. Found 1485171 sentences matching phrase "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας".Found in 69.602 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.