Translations into English:

  • income tax   
    (Noun  ) (noun   )
     
    A tax levied on earned and unearned income

Similar phrases in dictionary Greek English. (1)

φόρος εισοδήματοςincome tax; tax on income

Example sentences with "Φόρος εισοδήματος", translation memory

add example
" Τα εισοδήματα από φόρους και άλλες πηγές αναμένεται να μειωθούν ‧ με ‧ % αυτό το έτος, που σημαίνει πως οι περικοπές που σχεδιάζουν θα υποβαθμιστούν από τη μείωση του εισοδήματος-- ο προϋπολογισμός δεν θα έχει ισοζύγιο ", ανέφερε στους SETimes" The income from taxation and other sources is expected to fall ‧ % to ‧ % this year, which means the cuts they are planning will be undermined by the decline in income-- the budget will not be balanced, " he told SETimes
Η απαλλαγή αυτή αφορά ειδικά τους υπαλλήλους των Κοινοτήτων και καλύπτει μόνον τους εθνικούς φόρους που επιβάλλονται ενδεχομένως επί των εισοδημάτων πουIt is true that , in interpreting certain provisions of the Protocol , the Court has distinguished between a tax intended to provide for the general expenses of public authorities and a contribution intended to finance a social s ecurity scheme , even if such a contribution is levied in a manner resembling the levying of taxes ( see Case 23 / 68
2836 κοινωνική προστασία εισφορές μισθωτών εργοδοτική εισφορά κοινωνικές εισφορές κοινωνική ασφάλιση κόστος αμοιβών προσωπικού παρακράτηση στην πηγή εισόδημα , χαμηλό — ( 1626 ) εισφορά , συγκυριακή — USE έκτακτος φόρος ( 2446 ) εισροή-εκροή πόρατν USE ταμειακή ροή ( 4026 ) εισροών-εκροών , ανάλυση — ( 1631 ) εισοδηματική πολι τική SN Πολιτική κατανομής κα ι αναδιανομής του εισοδήματος . Να μη συγχέεται με την πολιτική μισθών .04 7 6 electoral procedure and voting elector electoral body organization of elections electoral register regis tration of voters voting age election expenses MT 04 7 6 electoral procedure and voting BT1 election campaign BT2 organization of elections RT party financing electoral alliance MT 04 7 6 electoral procedure and voting BT1 election campaign BT2 organization of elections RT political party electric cable MT 6826 electronics and electrical engineering BT1 electrical engineering electoral body USE electorate ( 0416 ) electric furnace USE furnace ( 6821 ) election financing MT 04 7 6 electoral procedure and voting BT1 election campaign BT2 organization of elections RT party financing electric gramophone USE sound reproduction equipment ( 3226 ) election , general — USE national election ( 0416 ) electoral deposit SN Sum which a candidate has to deposit at an election .
η χρήση εγγράφου ψευδούς, πλαστού ή ανακριβούς ως προς το περιεχόμενο, με σκοπό την αποφυγή ή την απόπειρα αποφυγής της ολικής ή μερικής πληρωμής του φόρου των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, χρήση η οποία τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του ποινικού κώδικα του Πριγκιπάτου του Μονακό, το ύψος του οποίου μπορεί να ανέλθει στο τετραπλάσιο του μη καταβληθέντος φόρου, και με οκταήμερη έως διετή φυλάκιση ή με μία μόνον από αυτές τις ποινέςthe use of a false or falsified document or one which contains inaccurate information with the intention of avoiding or attempting to avoid payment of some or all of the tax due on savings income in the form of interest payments, punishable by the fine provided for in Article ‧ of the Monaco Criminal Code, the amount of which may be up to four times the amount of tax evaded, and/or a period of imprisonment from eight days to two years
Φόρος εισοδήματος εταιριώνCorporation tax
Φυσικά, δεν είναι όλος ο τομέας της φορολογίας αντικείμενο εναρμόνισης· υπάρχουν ορισμένα θέματα, όπως ο φόρος εισοδήματος, που ποτέ δεν θα εναρμονιστούν στο σύνολό τους, άλλα όμως - έχω κατά νου, κυρίως, τη βάση υπολογισμού του φόρου επί των κερδών των εταιρειών - θα πρέπει να καθιερωθούν ως θέμα εναρμονιστέο και εξαιρούμενο από τον κανόνα της ομοφωνίας, για να αποκατασταθεί επίσης ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα τόσο σημαντικά όσο αυτό το οποίο εξετάζουμε.Naturally, not all tax matters can be harmonised; there are certain areas, such as income tax, that will never be completely harmonised, but there are others - and here I am essentially thinking about the basis for calculating tax on company profits - which should be set up as something that can be harmonised and exempted from the unanimity rule, which would give Parliament the leading role in areas as important as those we are dealing with.
το φόρο επί του εισοδήματος αυτού που είναι πληρωτέος στην Ελλάδα, την Ισπανία ή την Πορτογαλία βάσει της παραγράφου ‧, ήthe tax payable in Greece, Spain or Portugal on such income on the basis of paragraph ‧, or
Η υπερφιλελεύθερη Ευρώπη συνεχίζει να ψεύδεται και δεν μας λέει ότι, μέχρι το έτος 2006, θα μετατραπεί στην Ευρώπη της φορολόγησης, στην Ευρώπη του ευρωπαϊκού φόρου εισοδήματος.The ultra-liberal Europe is lying now and it is not saying that in 2006 it will be the Europe of taxation and the Europe of a European income tax.
Αυτές οι μελέτες γενικά δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις μπορεί να έχουν μικρό θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του προϋπολογισμού, ενώ τα εισοδήματα από αυξημένους περιβαλλοντικούς φόρους χρησιμοποιούνται για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςThese studies generally show that environmental tax reforms may have a small positive impact on employment without jeopardizing budget stability, when the revenues from increased environmental taxes are used to reduce employers' social security contributions
Οι εργαζόμενοι δέχθηκαν ένα ακόμα χτύπημα από το φόρο εισοδήματος " αλληλεγγύης " ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το επίδομά τους, αφανίζοντας τα σχέδιά τους για αγορέςWorkers also got hit with a " solidarity " income tax surcharge bigger than their bonus, wiping out their shopping plans
Η διαφορά αυτή δικαιολογείται από τον κατά πολύ μεγαλύτερο όγκο απασχόλησης και τις μεγαλύτερης διάρκειας συμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν τα όργανα της ΕΕ, καθώς και από την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση (οι ΕΔΣ καταβάλλουν κοινοτικό φόρο και, κατά συνέπεια, απαλλάσσονται από τους εθνικούς φόρους εισοδήματοςThe much higher volume of employment and the longer contracts that the EU institutions are able to offer, as well as the favourable tax treatment (ACIs pay a community tax and are as a consequence exonerated from national income taxes) explain the difference
Αντιβαίνει προς το άρθρο ‧ ΕΚ το γεγονός ότι ένα φυσικό πρόσωπο, που υπόκειται πλήρως στον φόρο στη Γερμανία, δεν μπορεί να προβεί σε έκπτωση ζημιών από εκμίσθωση ακινήτου και εκμίσθωση σχετικών με αυτό δικαιωμάτων, κείμενου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, στο πλαίσιο του υπολογισμού του εισοδήματος στη Γερμανία στο έτος κατά το οποίο προέκυψαν οι ζημίες (σε αντίθεση προς τη ζημία σε σχέση με ακίνητο κείμενο στο εθνικό έδαφοςIs it contrary to Article ‧ EC for a natural person with unlimited tax liability in Germany to be unable to deduct losses from the letting or leasing of real estate located in another Member State- in contrast to a loss from real estate on national territory- when calculating taxable income in Germany in the year in which the loss arises?
Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της ‧ης Νοεμβρίου ‧ [αίτηση του Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- Krzysztof Filipiak κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος- Δικαίωμα εκπτώσεως από τη βάση υπολογισμού του φόρου εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως- Δικαίωμα μειώσεως φόρου αναλόγως των καταβληθεισών εισφορών ασφάλειας ασθενείας- Απώλεια του δικαιώματος σε περίπτωση καταβολής των εισφορών σε κράτος μέλος διαφορετικό του κράτους μέλους φορολογήσεως- Συμβατό με τα άρθρα ‧ ΕΚ και ‧ ΕΚ- Απόφαση εθνικού συνταγματικού δικαστηρίου- Αντισυνταγματικότητα εθνικών διατάξεων- Μετάθεση του χρονικού σημείου απώλειας της δεσμευτικής ισχύος των ως άνω διατάξεων- Υπεροχή του κοινοτικού δικαίου- Συνέπειες για το αιτούν δικαστήριοCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ November ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu- Poland)- Krzysztof Filipiak v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Income tax legislation- Right to deduct social security contributions from the basis of assessment for tax- Right to a tax reduction on the basis of health insurance contributions paid- Refusal where contributions are paid in a Member State other than the State of taxation- Whether compatible with Articles ‧ EC and ‧ EC- Judgment of the national constitutional court- Unconstitutionality of provisions of national law- Deferral of the date on which those provisions are to lose their binding force- Primacy of Community law- Implications for the national court
Από το διάγραμμα της μελέτης KPMG Peat Marwick Treuhand GmbH ( βλέπε υποση μείωση σελίδα 3 ) φαίνονται οι επιπτώσεις που έχει στα έξοδα μισθοδοσίας η φορο λογία του εισοδήματος ενός πληρώματος 21 ατόμων πλοίου μεταφοράς φορτίου χύμα 30000 τνβ .The study by KPMG Peat Marwick Treuhand GmbH ( see footnote on page 453 ) provides as shown in the following graph an indication of the impact of personal taxation on the wage costs of a crew of 21 on a 30 000 dwt bulker .
Όσον αφορά το ειδικό θέμα του επιπέδου των φόρων, η μείωση του θεσμοθετημένου φορολογικού συντελεστή για τις εταιρίες και για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από τα τέλη της δεκαετίας του ‧ και μετέπειτα, αποτελεί μία τάση όχι μόνο στις χώρες που θα προσχωρήσουν αλλά και στα σημερινά κράτη μέληOn the specific question of tax levels, the lowering of statutory tax rates on corporate and personal income since the late ‧s is not only a trend in the acceding States but also in the current Member States
Μέχρι αυτή τη στιγμή φέτος, ο φόρος εισοδήματος που συλλέχθηκε στη Ρουμανία έχει ανέλθει στα ‧ εκατομμύρια ευρώ περίπουSo far this year, the revenue tax collected in Romania has totalled about ‧ m euros
Τόνισε επίσης τα πλεονεκτήματα της Σερβικής αγοράς-- ευνοϊκή γεωγραφική θέση, μειωμένος φόρος εισοδήματος της τάξεως του ‧ τοις εκατό, ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό και συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Ρωσική ΟμοσπονδίαHe also stressed the advantages of the Serbian market-- a favourable geographic position, a revenue tax rate reduced to ‧ per cent, a competitive workforce, and a free trade agreement with the Russian Federation
Αντιθέτως, δεν κατανοούμε γιατί δεν επιδιώκεται η κατά προτεραιότητα προώθηση ενός φόρου που θα εμπίπτει στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, ενός φόρου που εμφανίζει μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόδοσης και συνιστά μία πηγή εσόδων που επιβαρύνει όλους με πιο ισότιμο τρόπο και είναι γνωστή στους πολίτες, ενισχύοντας έτσι την επιθυμητή δημοσιονομική διαφάνεια.Given that it would lead to greater revenue, fairly distributed and identifiable by the public (thereby strengthening the desirable notion of accountability), we cannot understand why progress is not being made, as a priority, on a tax linked to personal income.
Οι εταιρείες επενδύσεων, επειδή δεν είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος ή φόρο τοκομεριδίων και είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν μόνο ένα μειωμένο φόρο κεφαλαίου για τα ίδια στοιχεία ενεργητικού τους, έτυχαν πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, ιδίως έναντι των διαχειριστών των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου που υπόκειται σε κανονικό φόρο εισοδήματος για τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητεςBy not being obliged to pay any income or coupon tax and only a reduced capital tax on their own assets, investment companies received an advantage in relation to other undertakings, in particular towards the fund direction of investment funds who were subject to ordinary taxation on revenues from their business activities
Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει το Λιχτενστάιν και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιβάλλουν φόρο στα εισοδήματα που απορρέουν από τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο ‧, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τουςThis Article shall not prevent Liechtenstein and the Member States from continuing to levy a tax on revenues deriving from the aforementioned negotiable debt-claims referred to in paragraph ‧ in accordance with their national law
Υπόθεση C 229 / 98 : Georges Vander Zwalmen και Elisabeth Massart κατά Βελγικού Δημοσίου ( « Μόνιμοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων — Φορολόγηση συζύγου κοινοτικού υπαλλήλου » ) ( αίτηση του Cour d ' appel de Bruxelles για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως )Case C 229 / 98 : Georges Vander Zwalmen and Elisabeth Massart v Belgian State ( Officials and other servants of the European Communi ties — Personal income tax Taxation — of the spouse of a Community official ) ( Reference for a preliminary ruling from the Cour d ' Appel de Bruxelles )
Για παράδειγμα, σε έναν ενοποιημένο όμιλο, μία μητρική εταιρεία και μερικές θυγατρικές της μπορεί να έχουν πληρώσει φόρους εισοδήματος με έναν υψηλότερο συντελεστή στα μη διανεμόμενα κέρδη και να είναι ενήμερες του ποσού που θα επιστρεφόταν κατά την καταβολή μελλοντικών μερισμάτων στους μετόχους από ενοποιημένα κέρδη εις νέονFor example, in a consolidated group, a parent and some of its subsidiaries may have paid income taxes at a higher rate on undistributed profits and be aware of the amount that would be refunded on the payment of future dividends to shareholders from consolidated retained earnings
το ΑΕγχΠ είναι το άθροισμα των χρήσεων στο λογαριασμό δημιουργίας εισοδήματος του συνόλου της οικονομίας (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μείον επιδοτήσεις, ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα του συνόλου της οικονομίαςGDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy
Η ΕΟΚΕ θεωρεί, αντιθέτως, ότι το ισχύον καθεστώς είναι εντελώς ακατάλληλο και την αναπροσαρμογή ανάλογα με τον πληθωρισμό (της ΕΕ των ‧, των ‧ ή των ‧;) ένα μέτρο που πλήττει ανώφελα, ειδικότερα τα χαμηλότερα εισοδήματα, όπως είναι και όλοι οι έμμεσοι φόροι που δεν υπολογίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενουThe Committee believes, on the contrary, that the current regime is entirely unfit for purpose and finds adjustment to the rate of inflation (of the EU of ‧, ‧ or ‧?) to be an unnecessarily punitive measure, especially for the lowest incomes, as are all forms of indirect taxation that eat into the tax-payer's net income
Ο λογαριασμός δευτερογενούς διανομής εισοδήματος δείχνει πως κατανέμεται, μέσω αναδιανομής, το υπόλοιπο του πρωτογενούς εισοδήματος ενός θεσμικού τομέα: τρέχοντες φορείς εισοδήματος, περιουσίες, κ.λπ. κοινωνικές εισφορές και παροχές (εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος) και άλλες τρέχουσες μεταβιβάσειςThe secondary distribution of income account shows how the balance of the primary income of an institutional sector is allocated by redistribution: current taxes on income, wealth etc., social contributions and benefits (excluding social transfers in kind) and other current transfers
Showing page 1. Found 113558 sentences matching phrase "Φόρος εισοδήματος".Found in 10.579 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.