Translations into English:

  • income tax   
    (Noun  ) (noun   )
     
    A tax levied on earned and unearned income

Similar phrases in dictionary Greek English. (1)

φόρος εισοδήματοςincome tax; tax on income

Example sentences with "Φόρος εισοδήματος", translation memory

add example
Μια ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα μόνο στους πραγματοποιούντες εισοδήματα εκ κεφαλαίων στην Αυστρία να επιλέξουν μεταξύ του εξοφλητικού φόρου με συντελεστή ‧ % και του συνήθους φόρου εισοδήματος με μειωμένο κατά το ήμισυ φορολογικό συντελεστή, τη στιγμή που προβλέπει ότι τα εισοδήματα εκ κεφαλαίων που πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος υπόκεινται υποχρεωτικά στον συνήθη φόρο εισοδήματος χωρίς μείωση του συντελεστή, προσκρούει στα άρθρα ‧ Β και ‧ Δ, παράγραφοι ‧ και ‧, της συνθήκης ΕΚ (νυν, αντιστοίχως, άρθρα ‧ ΕΚ και ‧, παράγραφοι ‧ και ‧, ΕΚArticles ‧b and ‧d and of the EC Treaty (now, respectively, Articles ‧ EC and ‧ and EC) preclude legislation which allows only the recipients of revenue from capital of Austrian origin to choose between a tax with discharging effect and ordinary income tax with the application of a rate reduced by half, while providing that revenue from capital originating in another Member State must be subject to ordinary income tax without any reduction in the rate
Θεωρούνται ως φόροι εισοδήματος και περιουσίας, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα εισπράξεως, οι φόροι που επιβάλλονται επί του συνολικού εισοδήματος, επί της συνολικής περιουσίας ή επί στοιχείων του εισοδήματος ή της περιουσίας, περιλαμβανομένων των φόρων επί των κερδών που προέρχονται από την εκποίηση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών, των φόρων επί του ποσού των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις, καθώς και των φόρων επί της υπεραξίαςThere shall be regarded as taxes on income and on capital, irrespective of the manner in which they are levied, all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the disposal of movable or immovable property, taxes on the amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation
Αντίκειται στο άρθρο ‧ της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το γεγονός ότι απαγορεύεται σε εγκατεστημένο στην ημεδαπή φορολογούμενο η ενιαία φορολόγηση, όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, με τον κάτοικο Αυστρίας σύζυγό του, με τον οποίο δεν βρίσκεται σε διάσταση, με την αιτιολογία ότι ο τελευταίος πραγματοποίησε εισοδήματα που υπερβαίνουν τόσο το ‧ % των κοινών εισοδημάτων όσο και τα ‧ DM, όταν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιοIs there an infringement of Article ‧ of the Treaty establishing the European Communities when a resident taxpayer is refused joint assessment to income tax with his spouse who lives in Austria, from whom he is not separated, on the ground that that spouse obtained both more than ‧ % of joint income and more than DEM ‧, when that income is tax-free in Austria?
Και είναι πνευματικά ανήθικο, αν όχι υποκριτικό, το να χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος ένα πρότυπο φορολόγησης με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα όπως αυτό της χώρας μου, η οποία εφαρμόζει λογικούς συντελεστές ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, πράγμα που αποβαίνει προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων, φορολογώντας σε μεγάλο βαθμό τα υψηλά εισοδήματα, και η οποία σε θέματα φορολόγησης της αποταμίευσης αντιμετωπίζει τους μη διαμένοντες, όπως και οι γειτονικές χώρες, αλλά, που ευτυχώς αρνείται να κατάσχει τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται από την αποταμίευση, η οποία, σε ό, τι αφορά τους έντιμους ανθρώπους, δημιουργήθηκε με βάση εισοδήματα για τα οποία οι φορολογούμενοι έχουν ήδη καταβάλει φόρους.It is furthermore intellectually dishonest, if not hypocritical, to consider an eminently social model of taxation as a tax haven, such as that in my country which imposes reasonable rates of VAT and excise duties - to the advantage of the low paid - and taxes higher incomes more heavily; which treats non-residents the same as neighbouring countries with regard to taxation of savings but which fortunately refrains from confiscating income from savings, savings made, by honest people, on the basis of income on which the taxpayer has already paid his or her taxes.
Οι σχετικοί φόροι εισοδήματος που αναγνωρίστηκαν απευθείας στην καθαρή θέση συμπεριλαμβάνονται στη γνωστοποίηση του συνολικού ποσού του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που πιστώνεται ή χρεώνεται στην καθαρή θέση και που γνωστοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ ‧ Φόροι εισοδήματοςThe related amount of income taxes recognised directly in equity is included in the aggregate amount of current and deferred income tax credited or charged to equity that is disclosed under IAS ‧ Income taxes
Προσβάλλει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην πηγή, για το έτος ‧, που επιβλήθηκε σε εταιρία μη εδρεύουσα εντός της εθνικής επικράτειας, προς ‧ %, βάσει της Συμβάσεως μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης, επί μερισμάτων που της διετέθησαν σε χρήμα, με την ιδιότητά της ως μετόχου εταιρίας εδρεύουσας σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα ‧ °, παράγραφος ‧, στοιχείο c, και ‧, παράγραφοι ‧, στοιχείο b, ‧ και ‧, του CIRC (Κώδικα φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων), ‧, στοιχεία a και d, του CIRS (Κώδικα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) και ‧ του EBF (Κανονισμού φορολογικών ελαφρύνσεων), με την τότε μορφή τους, τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, που διακηρύσσονται στα άρθρα ‧, ‧, ‧, ‧ και ‧, παράγραφος ‧, της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και στο άρθρο ‧, παράγραφος ‧, της οδηγίας ‧/‧/ΕΟΚHaving regard to the provisions of the Double Taxation Convention concluded between Portugal and Spain, does the deduction at source of [corporate] income tax for the year ‧, applied to a company not resident within national territory at the rate of ‧ %, as the result of cash dividends made available to it in its capacity of shareholder of a company resident in a Member State, in accordance with Articles ‧(c) and ‧(b), and of the Código do IRC, Article ‧(a) and (d) of the Código do IRS and Article ‧ of the EBF as then worded, breach the principles of non-discrimination, freedom of establishment and free movement of capital embodied in Articles ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC?
φόρους επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών (εισοδήματα από απασχόληση, ιδιοκτησία, επιχειρηματική δραστηριότητα, συντάξεις, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των φόρων που παρακρατούνται από τους εργοδότες (παρακράτηση φόρου στην πηγήtaxes on individual or household income (income from employment, property, entrepreneurship, pensions, etc.), including taxes deducted by employers (pay-as-you-earn taxes
Υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, που δεν είναι συμβατικές (όπως φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από νομοθετικές διατάξεις οι οποίες έχουν επιβληθεί από το κράτος), δεν αποτελούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Το ΔΛΠ‧ Φόροι Εισοδήματος πραγματεύεται τη λογιστική για φόρους εισοδήματος. Ομοίως, οι τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις, καθώς προσδιορίζονται στο ΔΛΠ ‧ Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, δεν απορρέουν από συμβάσεις και δεν αποτελούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσειςLiabilities or assets that are not contractual (such as income taxes that are created as a result of statutory requirements imposed by governments) are not financial liabilities or financial assets. Accounting for income taxes is dealt with in IAS ‧ Income Taxes. Similarly, constructive obligations, as defined in IAS ‧ Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, do not arise from contracts and are not financial liabilities
Σύμφωνα με δήλωση του Ταμείου, την οποία δημοσίευσε το Ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων Mediafax, η εισαγωγή ενός σταθερού φόρου εισοδήματος της τάξεως του ‧ τοις εκατό τον Ιανουάριο, ο οποίος αντικατέστησε το ‧ τοις εκατό του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων και ένα κλιμακούμενο φόρο από ‧ έως ‧ τοις εκατό για τα ατομικά εισοδήματα, έχει οδηγήσει σε απώλεια εσόδων περίπου ‧ τοις εκατό του ΑΕΠAccording to a Fund statement, quoted by the Romanian news agency Mediafax, the introduction in January of a flat ‧ per cent income tax, which replaced a ‧ per cent business income tax and a progressive ‧ per cent to ‧ per cent personal income tax, has led to a revenue loss of about ‧ per cent of GDP
Το Βασίλειο της Ισπανίας, διατηρώντας σε ισχύ φορολογική νομοθετική ρύθμιση η οποία απαλλάσσει του φόρου εισοδήματος τα εισοδήματα που προέρχονται από τη συμμετοχή σε λαχεία, παίγνια και στοιχήματα που οργανώνονται στο Βασίλειο της Ισπανίας από ορισμένους δημόσιους οργανισμούς και φορείς εγκατεστημένους στο κράτος μέλος αυτό οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα ή παροχής συνδρομής αφιλοκερδώς, ενώ δεν απαλλάσσει τα εισοδήματα που προέρχονται από τη συμμετοχή σε λαχεία, παίγνια και στοιχήματα που οργανώνονται από τους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οργανισμούς και φορείς, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα ‧ ΕΚ και ‧ της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της ‧ας ΜαΐουDeclares that, by maintaining in force fiscal legislation which exempts winnings from lotteries, games of chance and betting organised in the Kingdom of Spain by certain public bodies and entities established in that Member State and pursuing social or charitable non-profit-making activities, without that same exemption being granted to winnings from lotteries, games of chance and betting organised by bodies and entities established in another Member State of the European Union or European Economic Area and pursuing the same type of activities, the Kingdom of Spain has failed to fulfil its obligations under Article ‧ EC and Article ‧ of the Agreement on the European Economic Area of ‧ May
Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της ‧ης Ιουλίου ‧ στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως του Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz κατά Finanzlandesdirektion fόr Tirol (Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων- Φόρος εισοδήματος κεφαλαίου- Εισοδήματα κεφαλαίου που πραγματοποιούνται στην Αυστρία: φορολογικός συντελεστής ‧ % με εξοφλητικό αποτέλεσμα ή συντελεστής ίσος με το ήμισυ του συνήθους φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται στο σύνολο των εισοδημάτων- Εισοδήματα που πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος: συνήθης φορολογικός συντελεστήςJudgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof): Anneliese Lenz v Finanzlandesdirektion für Tirol (Free movement of capital- Tax on revenue from capital- Revenue from capital of Austrian origin: tax rate of ‧ % in discharge or rate equal to half of the average tax rate on aggregate income- Income from capital originating in another Member State: normal tax rate
Το άρθρο ‧ της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο ‧ ΕΚ) απαγορεύει στο κράτος μέλος της κατοικίας του φορολογουμένου να απορρίψει αίτημά του περί ενιαίας φορολογήσεως με τον κάτοικο άλλου κράτους μέλους σύζυγό του, με τον οποίο δεν βρίσκεται σε διάσταση, για τον λόγο ότι ο σύζυγος πραγματοποίησε στο άλλο κράτος μέλος εισοδήματα που υπερβαίνουν τόσο το ‧ % των οικογενειακών εισοδημάτων όσο και το ποσό των ‧ DEM και τα εισοδήματα αυτά δεν υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος στο άλλο κράτος μέλοςArticle ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ EC) precludes a resident taxpayer from being refused, by the Member State of his residence, joint assessment to income tax with his spouse from whom he is not separated and who lives in another Member State, on the ground that that spouse received in that Member State both more than ‧ % of the household's income and more than DEM ‧, where the income received by that spouse in the second Member State is not there subject to income tax
Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να επιβάλει πρόσθετο φόρο εισοδήματος ‧ % σε όλα τα εισοδήματα και συντάξεις άνω των ‧ ευρώ το μήνα, πέραν του υπάρχοντος φόρου εισοδήματος ‧ %The government also plans to impose a ‧ % surtax on all wage and pension income exceeding ‧ euros a month, on top of the already existing ‧ % income tax
Ενώ ο φόρος εισοδήματος είναι μια από τις κύριες μορφές φορολογίας στις πλούσιες χώρες, η συμβολή του είναι ελάχιστη στις αναπτυσσόμενες χώρες. " πλειονότητα του πληθυσμού απασχολείται ανεπίσημα στη γεωργία και έχει ασταθή εισοδήματα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματική επιβολή του φόρου εισοδήματος.While income tax is one of the main forms of taxation in rich countries, its contribution is minimal in developing countries. The majority of people are employed informally in agriculture and have irregular incomes, which makes it difficult to enforce income tax effectively.
Συνιστά παράβαση του άρθρου ‧ της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η περίπτωση κατά την οποία υπήκοος κράτους μέλους, ο οποίος φορολογείται περιορισμένως στη Γερμανία, μπορεί να αξιώσει την επιστροφή του φόρου, που αναλογεί στα εγχώρια εισοδήματά του και εισπράττεται διά της παρακρατήσεως φόρου, μόνον αν οι επιχειρησιακές δαπάνες που έχουν άμεση οικονομική σχέση με τα εν λόγω εισοδήματα είναι μεγαλύτερες από το ήμισυ των εισοδημάτωνIs it contrary to Article ‧ of the Treaty establishing the European Communities if a person with restricted tax liability in Germany who is a national of a Member State may claim repayment of tax deducted at source on his income in Germany only when the operating expenses that have a direct economic connection to that income are higher than half of the income?
να αναγνωρίσει ότι, διατηρώντας σε ισχύ φορολογική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία υπόκεινται σε φόρο τα εισοδήματα από όλα τα λαχεία, παίγνια και στοιχήματα που οργανώνονται εκτός του Βασιλείου της Ισπανίας, ενώ απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα εισοδήματα από ορισμένα λαχεία, παίγνια και στοιχήματα που οργανώνονται στο Βασίλειο της Ισπανίας, το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο και, ειδικότερα, από τα άρθρα ‧ ΕΚ και ‧ της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·declare that, by maintaining in force fiscal legislation taxing winnings from all types of lotteries, games and betting organised outside the Kingdom of Spain, whereas winnings obtained from certain lotteries, games and betting organised within the Kingdom of Spain are exempted from income tax, the Kingdom of Spain has failed to fulfil its obligations under Community law and, in particular, under Article ‧ EC and Article ‧ of the Agreement on the European Economic Area
Οι εταιρείες επενδύσεων, επειδή δεν είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος ή φόρο τοκομεριδίων και είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν μόνο ένα μειωμένο φόρο κεφαλαίου για τα ίδια στοιχεία ενεργητικού τους, έτυχαν πλεονεκτήματος σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, ιδίως έναντι των διαχειριστών των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου που υπόκειται σε κανονικό φόρο εισοδήματος για τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητεςBy not being obliged to pay any income or coupon tax and only a reduced capital tax on their own assets, investment companies received an advantage in relation to other undertakings, in particular towards the fund direction of investment funds who were subject to ordinary taxation on revenues from their business activities
παύει να υπόκειται στο φόρο εταιριών ή το φόρο εισοδήματος σε ένα κράτος μέλος (το κράτος εξόδου) και αρχίζει ταυτόχρονα να υπάγεται στο φόρο εταιριών ή το φόρο εισοδήματος σε άλλο κράτος (το κράτος υποδοχής)· ήceases to be subject to corporate or personal income tax in a Member State (the exit State) while at the same time becoming subject to corporate or personal income tax in another Member State (the host State); or
Οι φόροι εισοδήματος που παρακρατούνται στην πηγή, όπως οι φόροι που παρακρατούνται από τους εργοδότες και οι τακτικές προκαταβολές φόρων εισοδήματος, μπορεί να καταγράφονται κατά τις περιόδους κατά τις οποίες καταβάλλονται, και τυχόν τελική υποχρέωση καταβολής φόρου μπορεί να καταγράφεται στην περίοδο κατά την οποία καθορίζεται η υποχρέωση αυτήIncome taxes deducted at source, such as PAYE taxes and regular prepayments of income taxes, may be recorded in the periods in which they are paid and any final tax liability on income can be recorded in the period in which the liability is determined
Σύμφωνα με τη νομολογία του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της Αυστρίας για τη νομική κατάσταση πριν την έκδοση της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ‧/‧, οι φοροαπαλλαγές δεν λαμβάνονταν υπόψη πριν τον υπολογισμό του μέσου συντελεστή φόρου εισοδήματος αλλά αφαιρούνταν μόνο από τον φόρο που προέκυπτε από την εφαρμογή του μέσου συντελεστή φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που φορολογείται στο εσωτερικόAccording to case-law of the Austrian Administrative Court with regard to the legal situation before the publication of BGBl ‧/‧, the allowances were not to be taken into account before the calculation of the average tax rate but only in connection with the tax payable after application of the average tax rate to the income subject to national tax
Έχουν τα άρθρα ‧, εδάφιο ‧, και ‧, παράγραφοι ‧ και ‧, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την έννοια ότι αποκλείουν την εφαρμογή της ρυθμίσεως που προκύπτει από το άρθρο ‧b, του νόμου της ‧ης Ιουλίου ‧, περί φόρου εισοδήματος (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) κατά την οποία το δικαίωμα εκπτώσεως από τον φόρο εισοδήματος των εισφορών που καταβάλλονται στον εκ του νόμου προβλεπόμενο φορέα ασφαλίσεως υγείας περιορίζεται στις καταβαλλόμενες βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας εισφορές, όταν πρόκειται για κάτοικο ημεδαπής ο οποίος από το υποκείμενο στον φόρο στην Πολωνία εισόδημά του καταβάλλει εισφορές στον εκ του νόμου προβλεπόμενο φορέα ασφαλίσεως υγείας σε άλλο κράτος μέλοςMust the provisions of the first paragraph of Article ‧ EC and Article ‧ and EC be construed as precluding the national provision contained in Article ‧b of the Law of ‧ July ‧ on income tax payable by natural persons, which restricts the right to a reduction of income tax by the amount of compulsory health insurance contributions paid to contributions paid exclusively on the basis of provisions of national law, in the case where a resident pays in another Member State compulsory health insurance contributions deducted from income taxed in Poland?
Το παρόν Πρότυπο ασχολείται επίσης με την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους, με την παρουσίαση των φόρων εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις και με τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους φόρους εισοδήματοςThis standard also deals with the recognition of deferred tax assets arising from unused tax losses or unused tax credits, the presentation of income taxes in the financial statements and the disclosure of information relating to income taxes
Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της ‧ης Απριλίου ‧ [αίτηση του Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- Uwe Rüffler κατά Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Άρθρο ‧ ΕΚ- Νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος- Έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των εισφορών ασφαλίσεως ασθένειας που καταβλήθηκαν εντός του κράτους μέλους επιβολής του φόρου- Άρνηση εκπτώσεως των εισφορών που καταβλήθηκαν εντός άλλων κρατών μελώνCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poland))- Uwe Rüffler v Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Article ‧ EC- Income tax legislation- Reduction of income tax by the amount of health insurance contributions paid in the Member State of taxation- Refusal of reduction by the amount of contributions paid in other Member States
Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της ‧ης Οκτωβρίου ‧- Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών- Άρθρα ‧ ΕΚ και ‧ της Συμφωνίας ΕΟΧ- Άμεσοι φόροι- Φόρος εισοδήματος- Φορολογική απαλλαγή περιοριζόμενη στα εισοδήματα από λαχειοφόρους αγορές και τυχερά παίγνια που οργανώνονται από ορισμένους εθνικούς οργανισμούς και φορείςCase C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Kingdom of Spain (Failure of a Member State to fulfil obligations- Freedom to provide services- Article ‧ EC and Article ‧ of the EEA Agreement- Direct taxation- Income tax- Tax exemption restricted to winnings from lotteries and games of chance organised by certain national bodies and entities
Στους λογαριασμούς των τομέων, το κόστος των άμεσων κοινωνικών παροχών εμφανίζεται πρώτα στις χρήσεις του λογαριασμού δημιουργίας εισοδήματος, ως συστατικό του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας και για δεύτερη φορά στις χρήσεις του λογαριασμού δευτερογενούς διανομής εισοδήματος, ως κοινωνικές παροχέςIn the accounts of the sectors, the costs of direct social benefits appear first among uses in the generation of income account, as a component of the compensation of employees, and a second time among uses in the secondary distribution of income account, as social benefits
Showing page 1. Found 89588 sentences matching phrase "Φόρος εισοδήματος".Found in 8.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.