Translations into English:

  • income tax   
    (Noun  ) (noun   )
     
    A tax levied on earned and unearned income

Similar phrases in dictionary Greek English. (1)

φόρος εισοδήματοςincome tax; tax on income

Example sentences with "Φόρος εισοδήματος", translation memory

add example
Το Τμήμα για τα Δημόσια Εισοδήματα μπλόκαρε το λογαριασμό της Plus Production-- ιδιοκτήτρια εταιρεία των εφημερίδων Shpic, Vreme και Koha e ReShpic που έκλεισαν-- επειδή δεν πλήρωσε φόρουςThe Department for Public Revenue blocked the account of Plus Production-- owner of the closed newspapers Shpic, Vreme and Koha e Re-- for failing to pay taxes
Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του ποσό που αφορούσε ομιλία που έδωσε στο Μόναχο, για μια απόδειξη για την οποία όφειλε να καταβάλει φόρο ύψους 2.900 ευρώ, τον οποίο όμως έχει καταβάλει τώρα.These proceedings relate to a failure to disclose on his income tax return fees relating to a talk given in Munich, for receipt of which he owed EUR 2 900 in tax, but which has now been paid.
Μήπως τα άρθρα ‧, σημείο ‧, στοιχείο b, και ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο ‧, του εκτελεστικού διατάγματος του CIR ‧, σε συνδυασμό με το άρθρο ‧ της βελγολουξεμβουργιανής Συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, παραβιάζουν το σχετικό με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων άρθρο ‧ (νυν άρθρο ‧) της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθόσον, προβλέποντας μόνο για τους τόκους που καταλογίζονται στις εταιρίες κατοίκους ημεδαπής την κατά το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, σημείο ‧, παραίτηση από την είσπραξη του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από κινητή περιουσία, από τη μια πλευρά έχουν ως αποτέλεσμα να αποτρέπουν τις εταιρίες κατοίκους ημεδαπής να δανείζονται κεφάλαια από εταιρίες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος και από την άλλη πλευρά εμποδίζουν τις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος εταιρίες να επενδύουν, με δάνεια, κεφάλαια σε εταιρίες που εδρεύουν στο ΒέλγιοDo Article ‧(iii)(b) and Article ‧(ix) of the Royal Decree implementing the Income Tax Code ‧ adopted pursuant to Article ‧ of the Income Tax Code ‧, read in conjunction with Article ‧ of the Belgo-Luxembourg Double Taxation Treaty, infringe Article ‧ (now Article ‧) of the Treaty establishing the European Community, providing for free movement of capital, in that, by limiting the waiver in respect of withholding tax provided for in Article ‧(ix) exclusively to interest allocated to resident companies, they have, in particular, first, the effect of discouraging resident companies from borrowing capital from companies established in another Member State and, second, they constitute for companies established in another Member State an obstacle to investing capital, by way of loans, in companies having their seat in Belgium?
Στη ΜΕΔ-‧ Φόροι Εισοδήματος –Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς μιας Επιχείρησης ή των Μετόχων της, η παράγραφος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος τροποποιείται ως ακολούθωςIn SIC-‧ Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders, the effective date paragraph is amended to read as follows
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως- Bundesfinanzhof- Ερμηνεία του άρθρου ‧ της Συνθήκης ΕΚ- Εθνική νομοθετική ρύθμιση περί φόρου εισοδήματος- Απόρριψη του αιτήματος περί ενιαίας φορολογήσεως των συζύγων, με το αιτιολογικό ότι τα εισοδήματα της συζύγου στο κράτος μέλος της κατοικίας της υπερβαίνουν ορισμένα όρια, ενώ στο εν λόγω κράτος μέλος τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνταιReference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof (Germany)- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty- National provisions on income tax- Refusal to assess to tax jointly spouses on the ground that the income received by the wife in the Member State of her residence exceeds certain thresholds, where in that Member State that income is not subject to tax
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, στα επενδυόμενα κεφάλαια χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος ενώ τα κέρδη κεφαλαίου είναι αφορολόγηταIn this scheme, capital invested attracts income tax relief while capital gains from the venture are free of tax
' Εκανες ποτέ δήλωση φόρου εισοδήματος;- ' ΟχιDid you ever file an income tax return?- No, sir
Καταγραφή τρεχόντων φόρων εισοδήματος, περιουσίας: οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας, κ.λπ., καταγράφονται όταν πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες, οι συναλλαγές ή τα άλλα γεγονότα που δημιουργούν την υποχρέωση πληρωμήςRecording of current taxes on income, wealth, etc.: current taxes on income, wealth, etc. are recorded at the time when activities, transactions or other events occur which create the liabilities to pay
" Μεταφράζεται σε χαμηλές τιμές αγοράς γης για τους επενδυτές και μια πολιτική μη ύπαρξης φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, καθώς και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ", είπε ο Νενόβσκι στους SETimes" It translates into low land prices for investors and a policy of no capital gains tax and no personal income tax, " Nenovski told SETimes
η δυνατότητα που παρέχεται στα εν λόγω πρόσωπα, εάν φαίνεται ότι ο φόρος χωρητικότητας μπορεί επίσης να αποτελέσει υποκατάστατο του φόρου ατομικού εισοδήματος, να εκπίπτουν τις εισφορές ασφάλισης υγείας και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από το ποσό του φόρου και τη φορολογήσιμη βάση τους, αντίστοιχαthe possibility for these persons, if it appears that tonnage tax can be a substitute also for personal income tax, to deduct social security contributions and health insurance contribution from respectively their tax amount and tax base
Ο φόρος βάσει της χωρητικότητας θεωρείται ότι αντικαθιστά για τους πλοιοκτήτες που ασχολούνται με διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τον εταιρικό φόρο ή το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων με ένα κατ' αποκοπήν ποσό που υπολογίζεται βάσει της χωρητικότητας του στόλου που χρησιμοποιείταιTonnage tax is deemed to replace for ship-owners engaged in international maritime transport corporation tax or personal income tax by a lump sum amount calculated on the basis of the tonnage of the fleet operated
Το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει τον Άγιο Μαρίνο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιβάλουν φόρο στα εισοδήματα που απορρέουν από τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο ‧, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιοThis Article shall not prevent San Marino and the Member States from continuing to levy a tax on revenues deriving from the aforementioned negotiable debt-claims in paragraph ‧ in accordance with their national law
Η διαφορά αυτή είναι μία φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η δέσμευση πληρωμής του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος σε μελλοντικές περιόδους είναι μία αναβαλλόμενη φορολογική δέσμευσηThis difference is a taxable temporary difference and the obligation to pay the resulting income taxes in future periods is a deferred tax liability
Το άρθρο ‧ αποσαφηνίζει την έννοια του φορέα πληρωμής κατά την είσπραξη· δηλαδή της μη φορολογούμενης οντότητας η οποία, κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας της χώρας κεντρικής διαχείρισης, δεν φορολογείται για τα εισοδήματά της ή για μέρος των εισοδημάτων της που αποδίδονται στα μέλη της τα οποία δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αυτής (οι κατηγορίες των εν λόγω φορέων, οι οποίοι ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρότασης οδηγίαςArticle ‧ clarifies the nature of paying agents upon receipt who under national legislation in their country of effective management, are not taxed on their income or on the part of their income attributable to their non-resident members (the categories, which vary from country to country, are listed in Annex ‧ to the proposal for a Directive
Η Εσθονία δύναται, εντούτοις, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλει φόρο εισοδήματος επί των διανεμημένων κερδών χωρίς να φορολογεί τα αδιανέμητα κέρδη και το αργότερο έως τις ‧ Δεκεμβρίου ‧, να εξακολουθήσει να επιβάλλει τον εν λόγω φόρο στα κέρδη που διανέμουν οι θυγατρικές εταιρείες στις μητρικές τους εταιρείες που εδρεύουν στην ΕλβετίαHowever, Estonia may, for as long as it charges income tax on distributed profits without taxing undistributed profits, and at the latest until ‧ December ‧, continue to apply that tax to profits distributed by Estonian subsidiary companies to their parent companies established in Switzerland
Σε μια προσπάθεια να μειώσει το μέγεθος της παραοικονομίας και να ενθαρρύνει τις ξένες άμεσες επενδύσεις, η νέα κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε μέτρα για να μειώσει τους φόρους εισοδήματος και επιχειρηματικού κέρδουςIn a bid to reduce the size of its black economy and encourage foreign direct investment, Romania 's new government has approved a measure lowering income and corporate profit taxes
Αντίκειται στα άρθρα ‧, ‧ ή ‧ ΕΚ το να διατηρεί κράτος μέλος (στο εξής: το κράτος της δανειζομένης εταιρείας) σε ισχύ και να εφαρμόζει διατάξεις όπως οι διατάξεις των άρθρων ‧, ‧ και παραρτημάτων ‧AA του Νόμου του ‧ περί φόρου Εισοδήματος και Φόρου επί των Εταιρειών (στο εξής: οι εθνικές διατάξεις), οι οποίες επιβάλλουν περιορισμούς στη δυνατότητα εταιρείας που εδρεύει στο εν λόγω κράτος μέλος (στο εξής: η δανειζομένη εταιρεία) να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά της τους τόκους δανείου που της έχει χορηγηθεί από εταιρεία της οποίας αποτελεί θυγατρική αμέσως ή εμμέσως και η οποία έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος (στο εξής: η δανείζουσα εταιρεία), στην περίπτωση που η δανειζόμενη εταιρεία δεν θα υπέκειτο σε τέτοιους περιορισμούς αν η μητρική εταιρεία είχε την έδρα της στο κράτος όπου εδρεύει η δανειζομένη εταιρείαIs it contrary to Article ‧, ‧ or ‧ EC for a Member State (the State of the borrowing company) to keep in force and apply provisions such as those in sections ‧, ‧ and schedule ‧AA of the Income and Corporation Taxes Act ‧ (the national provisions) which impose restrictions upon the ability of a company resident in that Member State (the borrowing company) to deduct for tax purposes interest on loan finance granted by a direct or indirect parent company resident in another Member State in circumstances where the borrowing company would not be subject to such restrictions if the parent company had been resident in the State of the borrowing company?
Το κατάλληλο κλάσμα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των κοινωνικών εισφορών που επιβάλλονται στις παροχές κοινωνικής προστασίας για το ‧ πρέπει να υποδειχθεί ανάλογα με τα διάφορα είδη παροχών κοινωνικής προστασίας σε χρήμα, κατά προτίμηση με πρόσθετη υποδιαίρεση για ιδιαίτερες ομάδες ομοιογενώς φορολογούμενων συστημάτωνThe appropriate fraction of personal income tax and social contributions levied on social protection benefits for the year ‧ must be indicated according to the different types of cash social protection benefits, preferably further subdivided for particular groups of homogenously taxed schemes
Φόροι ΕισοδήματοςIncome Taxes
Αντιβαίνει προς το άρθρο ‧ ΕΚ το γεγονός ότι ένα φυσικό πρόσωπο που υπόκειται πλήρως στον φόρο στη Γερμανία μπορεί κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου και εκμίσθωση σχετικών με αυτό δικαιωμάτων, κείμενου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, να υπολογίσει μόνον τη συνήθη απόσβεση, ενώ αντιθέτως θα μπορούσε στην περίπτωση ακινήτων κείμενων στο εθνικό έδαφος να υπολογίσει τη μεγαλύτερη φθίνουσα απόσβεσηIs it contrary to Article ‧ EC for a natural person with unlimited tax liability in Germany to be able to apply only the normal method of depreciation in calculating income from the letting or leasing of real estate located in another EU Member State, whilst being able to apply the higher decreasing balance method of depreciation in the case of real estate on national territory?
τη φύση των διαφορών μεταξύ των αποτιμήσεων των κερδών ή των ζημιών των τομέων και το κέρδος ή τη ζημία της οντότητας πριν από τα έξοδα φόρου εισοδήματος ή το εισόδημα και τις διακοπείσες εκμεταλλεύσεις (εάν δεν φαίνεται από τις συμφωνίες που περιγράφονται στην παράγραφοthe nature of any differences between the measurements of the reportable segments’ profits or losses and the entity’s profit or loss before income tax expense or income and discontinued operations (if not apparent from the reconciliations described in paragraph
Στην ουσία, στην οποία και θα περιοριστώ, πρόκειται κυρίως για τρία θέματα: οι φόροι εισοδήματος και περιουσίας θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας.The crux of the matter, to which I shall restrict my remarks, consists of three points. Firstly, taxes on income and property are brought into the scope of the directive.
Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και ο μειωμένος φόρος κεφαλαίου πληρούν επίσης, στην προκαταρκτική εκτίμηση της αρχής, τους άλλους όρους σύμφωνα με τους οποίους χαρακτηρίζονται ως κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ της συμφωνίας ΕΟΧThe relief from income tax and the reduced capital tax fulfil also, in the preliminary view of the Authority, the other conditions that would classify them as State aid in the meaning of Article ‧ of the EEA Agreement
Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματοςThe objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for income taxes
Το μέγεθος του επιτεύγματος αυτού απεικονίζεται από έναν μόνο αριθμό: σε διάστημα είκοσι ετών, το κατά κεφαλήν εισόδημα της ΛΓΔ αυξήθηκε από το 40% στο 73% του εισοδήματος των Δυτικογερμανών. " προσπάθεια θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια χάρη στη συνεχιζόμενη καταβολή του φόρου αλληλεγγύης - εάν δεν απατώμαι, θα συνεχιστεί έως το 2019.A single figure illustrates the scale of this achievement: over a twenty-year period, per capita income in the GDR went from 40% to 73% of the West Germans' income. The effort will continue over the years to come thanks to the ongoing payment of the solidarity tax - if I am not mistaken, it will continue until 2019.
Showing page 1. Found 89588 sentences matching phrase "Φόρος εισοδήματος".Found in 21.2 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.