Translations into English:

 • continent       
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  each of main land-masses on earth's surface
   
  A protuberance of the Earth's crustal shell, with an area of several million square miles and sufficient elevation so that much of it above sea level.
 • Epirus   
  (Proper noun  )
   
  region; historical kingdom
   
  one of the 13 peripheries
 • landmass   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large continuous area of land
 • epirus   
 • mainland   
  (noun   )

Other meanings:

 
Epirus (a periphery of Greece)

    Show declension

Example sentences with "ήπειρος", translation memory

add example
(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, κατά την άποψή μας, αυτή η κρίση έχει καταδείξει την ανάγκη για αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοπίου της ηπείρου μας, αλλά, για να μιλήσουμε απλά, δεν έχει οδηγήσει στην ανάδειξη, στην Ευρώπη, κάποιας ομάδας σοβαρών οικονομικών φορέων, πραγματικά ικανών να προγραμματίσουν το μελλοντικό πλαίσιο των αγορών.(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, unfortunately, seen from our point of view, this crisis has necessitated a restructuring of our continent's banking landscape, but has not led to the emergence in Europe, to speak plainly, of a group of serious financial operators genuinely able to plan the future framework of the markets.
Παραθέτω: "Σημαντικό ρόλο στη μελλοντική, και μετέπειτα, διαμόρφωση της Ευρώπης αναμένεται να διαδραματίσει η ενωμένη Γερμανία λόγω της έκτασής της, των δημογραφικών μεγεθών της, της οικονομικής της δύναμης και της γεωγραφικής της θέσης στο κέντρο της ηπείρου".I quote: 'An important role in the future shaping of Europe, and beyond, falls to united Germany because of its size, population figures, economic power and geographical location at the heart of the continent.'
Δεν αμφισβητώ ούτε τη νομιμότητα ούτε την εγκυρότητα της παρουσίας τους εκεί, λέω απλά ότι θα ήταν προς το συμφέρον της Ευρώπης να έχει μια κάπως πιο ισχυρή παρουσία σε μια ήπειρο που είναι γείτονάς μας και στην οποία μπορεί να προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία εξάγοντας επίσης προστιθέμενη αξία από αυτήν.I do not dispute the legitimacy or validity of their presence there, I am simply saying that it would be in Europe's interest to have a somewhat stronger presence in a continent that is our neighbour and to which it can offer much added value while also drawing added value from it.
Κατά δεύτερο λόγο η υπογραφή αυτής της μεταλλευτικής Σύμ βασης εκ μέρους των 33 χωρών , παραβιάζει την επιφύ λαξη , που περιέχεται στην Συνθήκη της Ανταρκτικής του 1959 , να θεω ρούνται οι πόροι αυτής της ηπείρου ως κοινά αγαθά όλης της ανθρωπότητας .Secondly , the signature of that Convention by 33 countries is in violation of the reservation contained in the 1959 Antarctic Treaty to the effect that the resources of that continent are to be regarded as an asset common to all mankind .
Δεν μπορούμε να πάρουμε "σαββατική άδεια" από τις εργασίες μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ήπειρο.We cannot take a sabbatical from our work for peace and stability in the continent.
Πρόκειται για πολύτιμη συνεισφορά η οποία προάγει την κατανόηση μεταξύ των λαών της ηπείρου μας και του κόσμου και προωθεί τη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ελευθερία.It is a valuable contribution which fosters understanding between the people of our continent and the world, and promotes reconciliation, peace and freedom.
Ο Ευρωπαϊκός εναέριος χώρος άρχισε να επαναλειτουργεί το πρωί της Τρίτης ( ‧ Απριλίου), έξι ημέρες μετά τη μεταφορά τεράστιων συννέφων τέφρας από ηφαίστειο στην Ισλανδία σε ολόκληρη την ήπειροEuropean airspace began reopening on Tuesday morning (April ‧ th), six days after a volcano in Iceland sent huge clouds of ash across the continent
Η μετάβαση στη Νότια Αφρική σφραγίσθηκε με την απονομή του Βραβείου Νόμπελ στους δύο Προέδρους: τον τελευταίο Πρόεδρο του απάρτχαιντ και τον Πρόεδρο Νέλσον Μαντέλα, αυτή τη μεγάλη μορφή της αφρικανικής ηπείρου.South Africa' s transition was acknowledged by the Nobel Peace Prize being awarded to the two presidents: the last president of the apartheid era and President Nelson Mandela, that great African statesman.
Κύριε Πρόεδρε, η ήπειρος Ευρώπη, όπως και η χώρα μου η Ελλάδα, έχουν ένα κοινό σημείο: είναι και οι δύο χερσόνησοι· τρεις πλευρές θάλασσα και μία πλευρά ξηρά.. – Mr President, the continent of Europe and my country, Greece, have something in common. They are both peninsulars, with sea on three sides and land on one.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι εάν όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια μεταχείριση σύμφωνα με τον νόμο και εάν η πολιτική εξουσία κρατούσε τα ηνία όπως δεν τα κράτησε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία, τότε δεν έχει σημασία πόσες μειοψηφίες υπάρχουν σε ένα νησί ή ακόμα και σε μια ήπειρο: όλοι μπορούμε να έχουμε την ταυτότητά μας και τις προτιμήσεις μας με την προϋπόθεση ότι έχουμε την ίδια μεταχείριση σύμφωνα με τον νόμο.Mr President, I should like to say to the President-in-Office of the Council that if people are treated equally under the law and if political authority holds as it did not hold in the United Kingdom and Northern Ireland this last time, it does not matter how many minorities there are on an island or indeed a continent: we can all enjoy our identities and indeed, our allegiances, provided we are all treated equally under the law.
Πρέπει να ενδιαφερθούμε πραγματικά για την επισιτιστική ασφάλεια της ηπείρου μας.We must really care for the food security of our continent.
υπενθυμίζει τις αποκλίσεις ως προς τους στόχους και τα μέσα που υφίστανται σήμερα μεταξύ της πολιτικής που ασκεί η ΕΕ για την αναπτυξιακή βοήθεια και της αντίστοιχης πολιτικής της Κίνας στην αφρικανική ήπειρο· οι αποκλίσεις αυτές καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την ενισχυμένη συνεργασία·points out the differences in goals and methods that currently exist between the EU's development aid policy and that of China on the African continent; these differences make enhanced cooperation all the more necessary
Τα προβλήματα που τίθενται έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ήπειρο .While it is up to each government to gauge the possible reactions of the people and to adapt its programme of
Πουρνάρι ( κοντά στην Άρτα ) , στον ποταμό Άραχθο ( Ήπειρος )Construction of small hydroelectric power plant in Pournari on the Arakhtos , near Arta ( Ipeiros ) DEI Dimosia Epihirisi llektrismou ( Public Power Corporation ]
Ο 20ος αιώνας σημαδεύτηκε από τα εγκλήματα των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών και ναζιστικών καθεστώτων που επιβλήθηκαν βιαίως σε εκατομμύρια αθώων ανθρώπων. " ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτέλεσε μια άμεση απόκριση στον πόλεμο και τον τρόμο που προκλήθηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.The 20th century was marked by the crimes of totalitarian communist and Nazi regimes, which were brutally inflicted on millions of innocent people. European integration was a direct response to the war and the terror caused by totalitarian regimes on the continent of Europe.
Ενώ , τώρα , μόνον η Ήπειρος έχει εισόδημα χαμηλότερο από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ , σε μια διευρυμένη ΕΕ , περίπου 79 εκατομμύρια άτομα θα κατοικούν σε περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο της Ηπείρου .Whereas at present , only Ipeiros in Greece has an income less than half the EU average , in an enlarged EU , some 79 million people would live in regions with GDP per head less than in Ipeiros .
Κύριε Πρόεδρε, πράγματι, σαν να πρόκειται για ένα χρόνιο και εποχιακό κακό, και το καλοκαίρι του 2000 έχει σημαδευτεί από την πύρινη λαίλαπα, οι πληγές της οποίας για την χώρα μας και για την ήπειρό μας εξαπλώνονται σε χιλιάδες εκτάρια, φθάνοντας μέχρι και σε κάποια νεκροταφεία για τους πυροσβέστες και τους κατοίκους που βρήκαν τραγικό θάνατο.Mr President, indeed, like a chronic recurrent disease, the summer of 2000 will once again have suffered the ravages of fires raging through millions of hectares in our country and our continent and even causing the tragic death of a number of firemen and local residents.
Τι πράττει η Επιτροπή για την προώθηση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στην ευρωπαϊκή ήπειρο;What is the Commission doing to promote digitisation of our cultural heritage on the European continent?
Επιμένουμε επομένως ότι οι εναέριες διασυνδέσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με την ήπειρο, εξαιρούνται από την εφαρμογή αυτού του συστήματος.We therefore insist that the air links of the outermost regions, not only between themselves, but also with the continent, are excluded from the application of this scheme.
Μιλώντας για την αμερικανική ήπειρο, κυρία Πρόεδρε, είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής, και, ειδικότερα, της Επιτρόπου Benita Ferrero, να συναφθούν συμφωνίες σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, και ειδικότερα να ακολουθηθεί η νέα κατεύθυνση στις διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα των Άνδεων.Talking about the American continent, Madam President, it is vital to support the efforts of the Commission, and Commissioner Benita Ferrero in particular, to conclude association agreements with Central America, and especially the new direction to be taken in the negotiations with the Andean Community.
Αυτό φέρνει στο προσκήνιο μια συγκεχυμένη συζήτηση που αναπτύσσεται σχετικά με τους τρόπους και τη δυνατότητα ένταξης και αφομοίωσης των νέων μεταναστών που πλημμυρίζουν την ήπειρο.This brings a confused debate to the fore that has been developing over the ways and possibility of integrating and assimilating the new immigrants flooding into the continent.
Πρόεδρος της Επιτροπής. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το ζήτημα της μετανάστευσης και της διασυνοριακής κυκλοφορίας των ευρωπαίων πολιτών· επιτρέψτε μου, όμως, να υπενθυμίσω καταρχάς σε όλους μας ότι χθες ήταν η 61η επέτειος της Διακήρυξης Σούμαν, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μια διαδικασία στην οποία ο λαός της Ευρώπης είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί και να αφήσει κατά μέρος τις διαφορές του, ώστε να οικοδομήσει μια ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς σύνορα, όπου οι πολίτες μας μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στις διάφορες χώρες.President of the Commission. - Mr President, today we are here to debate migration and cross-border movement of European citizens, but let me start by reminding all of us that yesterday was the 61st anniversary of the Schuman Declaration, which laid the foundations of the European Union, and from that day began a process in which European people have been willing to come together and put aside their differences, to build a European continent without borders, where our citizens can move freely between countries.
Ελπίζω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι μετά από αυτή τη συζήτηση η Επιτροπή να δείξει λίγον ενθουσιασμό και φαντασία για αυτό το θέμα και να σκεφθεί τη δυνατότητα να προτείνει, σε κοινοτικό επίπεδο, όχι μία δήλωση, αλλά ένα σύνολο δημοσιονομικών μέτρων, επενδύσεων, αύξησης των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, παροχής κοινοτικών εγγυήσεων, μεταξύ άλλων και εμπορικών, και να εκδηλώσει με κάποιον τρόπο την αλληλεγγύη της Γηραιάς Ηπείρου προς τους παλιούς και, το κυριότερο, ασθενείς της φίλους της Λατινικής Αμερικής.I do hope, Mr President, that following this debate the Commission will tackle the situation with enthusiasm and imagination and will consider a suitable response at Community level. What is needed is not just a declaration, but a package of budgetary measures, investment, more credit from the European Investment Bank, Community guarantees and trading agreements.
Ο Γάλλος οικονομολόγος Μικέλ Αλμπέρ και άλλοι αντιπαράβαλαν το αγγλοσαξωνικό μοντέλο (χαρακτηριστικά παραδείγματα του οποίου είναι η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες) με το μοντέλο της γηραιάς ηπείρου (Γαλλία, ΓερμανίαFrench economist Michel Albert and others contrasted an Anglo-Saxon model (exemplified by Britain and the United States) with a continental one (France, Germany
Στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 500 εκατομμυρίων κατοίκων που καλύπτει όλη την ήπειρο, όλες οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πρέπει να αναθεωρηθούν.In a European Union with 500 million inhabitants spread over the whole continent, all European initiatives must be reviewed.
Showing page 1. Found 3170 sentences matching phrase "ήπειρος".Found in 0.906 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.