Translations into English:

  • cost analysis   

Similar phrases in dictionary Greek English. (3)

ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότηταςcost-effectiveness analysis
ανάλυση κόστους-οφέλουςcost-benefit analysis
ανάλυση κόστους-ωφέλειαςcost-benefit analysis

Example sentences with "ανάλυση κόστους", translation memory

add example
Δεν γίνονται δεκτές, διότι οι τιμές που πρότεινε η Επιτροπή βασίζονται σε αναλύσεις κόστους-οφέλους και λαμβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των διαφόρων διαδικασιών.This is unacceptable, because the values the Commission has proposed are based on cost-benefit analyses and take into account the special characteristics of the various processes.
Τέλος, θα πρέπει ίσως να πραγματοποιείται και μια ανάλυση κόστους/οφέλους, έτσι ώστε να μην διώκονται με μεγάλο κόστος τα ασήμαντα αδικήματα.Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.
Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης την πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το κόστος υποδοχής των αιτούντων άσυλο που επωμίζονται τα κράτη μέλη, η οποία που παρέχει μια ανάλυση του κόστους των διαδικασιών ασύλου και υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της νομικής αρωγής.I would also like to remind you of the recent study, prepared by the European Parliament, on burden sharing between Member States for the reception of asylum seekers, which provides an analysis of costs of asylum procedures and reception, including legal aid.
Η σκοπιμότητα και η αποδοτικότητα επιρρωνύονται από το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ που επιβάλλει να εκπονεί η Επιτροπή ανάλυση κόστους/ωφελημάτων πριν από την κατάρτιση προτάσεων εκτελεστικών διατάξεωνCost-benefit and feasibility considerations are backed up by Article ‧, which requires the Commission to undertake a cost-benefit analysis prior to developing the proposals for the implementing rules
Επομένως, δεν στέκει το ότι πρέπει να αρχίσουμε κάνοντας κάποια ανάλυση κόστους-ωφέλειας, κάτι που εξηγείται επίσης και σε αυτήν την ανακοίνωση.As is also explained in the present communication, it is not therefore correct that one must first begin with some sort of cost-benefit analysis.
Στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης αγορακεντρικών μέσων και την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος της οποίας, σε τελική ανάλυση, θα βαρύνει τους καταναλωτές, γενικά οικογένειες που ήδη πληρώνουν τους περισσότερους περιβαλλοντικούς φόρους.It aims to reduce pollution and protect the environment through the use of market-based measures and the implementation of the polluter pays principle, the costs of which, in the final analysis, will be borne by consumers, generally families that already pay most environmental taxes.
παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταρτίσει σαφώς καθορισμένους στόχους και δείκτες που θα επιτρέπουν να αξιολογείται ο αντίκτυπος αυτού του προγράμματος, έτσι ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών δαπανών στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή και τεκμηριωμένη ανάλυση που να παρουσιάζει τις αποκλίσεις μεταξύ ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους και οφέλους ή μεταξύ κόστους και οφέλους σε τοπικό και σε κοινοτικό επίπεδο, δεδομένου ότι βασικός λόγος ύπαρξης του προγράμματος ήταν ακριβώς αυτές οι αποκλίσεις·Urges the Commission to make greater efforts to draw up clearly defined objectives and indicators allowing the impact of this programme to be measured, so that the added value of European spending in this area can be assessed; stresses the need for a clear and competent analysis showing divergences between private and social costs and benefits or between local and Community level costs and benefits, as it is necessarily those divergences that justify the programme in the first place
Λεπτομερής ανάλυση του κόστους του προγράμματοςDetailed analysis of the cost of the programme
Οι διατάκτες πρέπει επίσης να μεριμνούν για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την ανάλυση της βιωσιμότητας των προτάσεων που υποβάλλουν (εκ των προτέρων αξιολόγηση) και να παρακολουθούν την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους των προγραμμάτων που βρίσκονται ήδη εν εξελίξει (ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσειςAuthorising officers must also arrange for evaluations to be carried out to analyse the viability of their proposals (ex ante evaluation) and to gauge the success and cost-effectiveness of programmes already underway (interim and ex post evaluations
Επίσης, βασικά δεν διεξαγάγαμε μια σωστή ανάλυση κόστους ωφελείας, που θα το καθιστούσε φανερό αυτό.What is more, we have basically failed - as would have been made clear - to carry out a proper cost-benefit analysis.
γραπτώς. - Υπερψήφισα το ψήφισμα, το οποίο επιδοκιμάζει την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση στο πώς η πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας θα βοηθήσει στην έξοδο από τη φτώχεια, διευκολύνοντας παράλληλα τη στροφή προς το δρόμο της περιβαλλοντικά βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης· προτρέπει την Παγκόσμια Τράπεζα να ακολουθήσει μια προσέγγιση για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα η οποία θα αποβαίνει όσο το δυνατόν περισσότερο προς όφελος των φτωχών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την αλλαγή του κλίματος· υπογραμμίζει ότι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να συνεκτιμώνται στη σφαιρική ανάλυση των ενεργειακών επιλογών από άποψη κόστους/ωφέλειας.in writing. - I voted for the resolution, which welcomes the World Bank's energy strategy and recalls that it should specifically address how access to energy can help lift people out of poverty, while facilitating the shift to an environmentally sustainable energy development path; urges the World Bank to pursue an approach to private-sector development that delivers maximum benefit to the poor while tackling climate change; and underlines that environmental and social factors, at both national and local community levels, must be taken into account in a comprehensive cost-benefit analysis of energy options.
Εάν το Κοινοβούλιο δεν επιδείξει επαρκή σύνεση και στηρίξει τις προτάσεις του κ. Kronberger, επιδιώκοντας συμβιβασμό κατά την πρώτη ανάγνωση ή κατά τη δεύτερη ανάγνωση –η οποία ενδεχομένως θα αργήσει πολύ– τότε δεν θα πρέπει να κατηγορήσει κανέναν άλλο παρά τον εαυτό του εάν το Συμβούλιο, ή ίσως η Επιτροπή, εκπονήσουν την πραγματική, διεξοδική ανάλυση κόστους-οφέλους που δεν εκπόνησε ο κ. Kronberger.If Parliament is unwise enough, in a first reading compromise or in a second reading – which might be a long way ahead – to endorse what Mr Kronberger wants, then it will only have itself to blame if the Council, or perhaps the Commission, carries out the real, extensive cost-benefit analysis that Mr Kronberger does not have.
Δεύτερον, όσον αφορά συγκεκριμένα τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρκελώνης, η συνεδρίαση της Aranjuez θεωρεί ότι πρέπει να μεταφέρει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την ανάγκη προώθησης του πλαισίου ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω δύο οδών: αφενός, της μείωσης των διοικητικών θέσεων και δαπανών μέσω της χρήσης νέων νομικών μορφών πιο εύκολων να εφαρμοστούν από τους επιχειρηματίες και χρησιμοποιώντας τηλεματικά μέσα και, αφετέρου, σ' αυτόν τον πρώτο τομέα ενός πλαισίου περισσότερο ευέλικτου και λιγότερο δαπανηρού από άποψη χρόνου και κόστους, της διενέργειας μιας λεπτομερούς ανάλυσης για το πώς επηρεάζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθένα από τα νομοθετικά μέτρα που λαμβάνονται.Secondly, specifically in relation to the Barcelona Summit, the Aranjuez meeting believes that member countries and the Commission must be informed of the need to favour the development framework for European small and medium-sized businesses by means of two methods: firstly, by reducing time limits and administrative costs through the use of new legal instruments which are easier for entrepreneurs to implement and secondly, by using telematic means, and at this first stage of a quicker and less expensive framework in terms of time and costs, to make a detailed analysis of how each of the legislative measures taken affects small and medium-sized businesses.
αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει το ‧ πρότυπο γενικής εφαρμογής, διαφανές και κατανοητό για την εκτίμηση όλου του εξωτερικού κόστους, πρότυπο που θα χρησιμεύσει ως βάση για τους μελλοντικούς υπολογισμούς του κόστους των υποδομών και θα συνοδεύεται από ανάλυση επιπτώσεων όσον αφορά την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων μεταφοράς, καθώς και από στρατηγική για την εφαρμογή του σε σχέση με όλους τους τρόπους μεταφοράςlooks forward to the Commission proposing, in ‧, a generally applicable, transparent and comprehensible model for the assessment of all external costs to serve as the basis for future calculations of infrastructure charges, which model shall be accompanied by an impact analysis of the internalisation of external costs for all modes of transport and a strategy for the implementation of the model for all modes of transport
Σε μακροοικονομικούς όρους, η Νικαράγουα έχει εξωτερικό χρέος 6 500 εκατομμύρια δολάρια, εξάγει λιγότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών της και ισοσκελίζει το ισοζύγιο πληρωμών της και ζει, σε τελική ανάλυση, από τη διεθνή βοήθεια και από τα εμβάσματα μεταναστών, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κόστα Ρίκα.In macroeconomic terms, Nicaragua has foreign debt of USD 6 500 million, exports less than a third of what it imports and the country balances its payments and survives, ultimately, thanks to international aid and emigrants' remittances, particularly from the United States and Costa Rica.
αποδέχεται ότι το Συμβούλιο, καθώς και το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξετάσουν τον αντίκτυπο των τροποποιήσεών τους στην αποτίμηση του αντίκτυπου από την Επιτροπή· υπογραμμίζει την ανάγκη για αναλύσεις κόστους-οφέλους που θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις περίπλοκες δομές του ρυθμιστικού κόστους, όταν οι οδηγίες εφαρμόζονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας και μεταβάλλουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες και οι ιδιώτες· τάσσεται απόλυτα υπέρ της διαφάνειας και του ανεξάρτητου ελέγχου της εκτέλεσης των αποτιμήσεων του αντίκτυπου υπό την πλήρη ευθύνη των νομοθετών στα πλαίσια των πολιτικών προτεραιοτήτων τους·Accepts that the Council, like Parliament, must consider the impact of its major amendments upon the Commission's impact assessment; stresses the need for cost-benefit analyses that better reflect the complex regulatory cost structures when directives are implemented by way of national legislation and change the regulatory framework within which companies and individuals operate; strongly advocates transparency and independent scrutiny of the carrying-out of impact assessments under the full responsibility of the legislators in the context of their political priorities
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με την οικονομική ανάλυση που υποστηρίζει τους προτεινόμενους κοινούς στόχους ασφαλείας και τις κοινές μεθόδους ασφαλείας, την αξιολόγηση του κόστους και των ωφελειών της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας (ΤSI), καθώς και τον καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ για το ERTMS (αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων του ERTMS σε επιλεγμένους διαδρόμους συγκοινωνίαςThis appropriation is intended to cover the cost related to the economic analysis supporting the recommended CSTs and CSMs, the evaluation of cost and benefits of TSI, the definition of the EU deployment strategy for ERTMS (evaluation of the economic implications of ERTMS on select corridors
Θα πρέπει επίσης να υποβάλει, μεταξύ άλλων, μια συγκριτική ανάλυση του κόστους, δεόντως αιτιολογημένη και ποσοτικοποιημένη, με εκτίμηση των εξωτερικών δαπανών των ανταγωνιστών παραγωγών ενέργειας, ώστε να αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση πράγματι αντισταθμίζει τις αποφευχθείσες εξωτερικές δαπάνεςIt will have to provide among other things a reasoned and quantified comparative cost analysis, together with an assessment of competing energy producers’ external costs, so as to demonstrate that the aid does genuinely compensate for external costs avoided
Στα κριτήρια αυτά θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, στοιχεία έρευνας σχετικά με τα ατυχήματα, αποτελέσματα δοκιμών οχημάτων σε φυσική κλίμακα και αναλύσεις κόστους-ωφέλειαςThe review criteria will include inter alia accident research data, full scale car-to-car test results and cost-benefit considerations
Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της ‧ης Μαΐου ‧- Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας (Παράβαση κράτους μέλους- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες- Οδηγίες ‧/‧/ΕΚ και ‧/‧/ΕΚ- Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής προσβάσεως στο Διαδίκτυο- Επιβολή της υποχρεώσεως υποβολής προς έγκριση των τιμολογίων των υπηρεσιών ευρυζωνικής προσβάσεως και προσδιορισμού των τιμών με βάση το κόστος της παροχής των υπηρεσιών αυτών- Μη διενέργεια αναλύσεως της αγοράςCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ May ‧- European Commission v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations- Electronic communications- Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- High-speed internet access provider- Obligation to obtain authorisation for the access tariffs to high-speed internet services and to fix those tariffs on the basis of the costs of the provision of such services- No market analysis
Δεν έχουμε όμως στη διάθεσή μας ανάλυση κόστους/ωφέλειας ούτε και αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία.But we do not have a cost/benefit analysis and enough concrete information.
Μέχρι ποσοστό ‧ % του κόστους της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα LST EN ISO ‧:‧ και LST EN ISO ‧:‧, συστημάτων που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), συστημάτων Eurepgap, συστημάτων ιχνηλασιμότητας, συστημάτων για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων αυθεντικότητας και εμπορίαςUp to ‧ % of costs for the implementation of the quality management and environmental management schemes in accordance with standards LST EN ISO ‧:‧ and LST EN ISO ‧:‧, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), EurepGAP systems, traceability systems and systems to ensure compliance with authenticity and marketing standards
Η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους, η οποία λαμβάνει υπόψη όλο το κόστος και όλα τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων ή/και μακροπρόθεσμων, που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχήThe evaluation of economic viability shall be based upon a cost-benefit analysis which takes account of all costs and benefits, including those in the medium and/or long term, in connection with environmental aspects, security of supply and the contribution to economic and social cohesion
μέχρι ποσοστού ‧ % του κόστους κατάρτισης του προσωπικού στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνου με το πρότυπο LST EN ISO ‧:‧, συστήματος διαχείρισης του περιβάλλοντος σύμφωνου με το πρότυπο LST EN ISO ‧:‧, συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των ειδών διατροφής σύμφωνου με το πρότυπο LST EN ISO ‧:‧, συστημάτων βασιζόμενων στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), συστήματος EurepGAP, συστημάτων ιχνηλασιμότητας, συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων που έχουν αναγνωριστεί από την εθνική νομοθεσία, συστημάτων για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων αυθεντικότητας και εμπορίας·up to ‧ % of the costs of training personnel to apply a quality management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, an environmental management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, a food safety management system in conformity with LST EN ISO ‧:‧, systems based on hazard analysis and critical control points (HACCP), a EurepGAP system, traceability systems, food quality schemes recognised by national legislation, systems to assure respect of authenticity and marketing norms
Στην ανάλυσή μας, θεωρήσαμε ότι η πολιτική για τους ευρωπαϊκούς λιμένες θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές και στην παροχή ποιοτικών, σύγχρονων υπηρεσιών, προωθώντας την ασφάλεια, τις γρήγορες υπηρεσίες, το χαμηλό κόστος και τον σεβασμό για το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο απρόσκοπτων θαλάσσιων μεταφορών.In our analysis we considered that the European ports policy should aim to promote competitiveness in maritime transport and the provision of high-quality, modern services, promoting safety, fast services, low costs and respect for the environment, creating a European maritime transport space without barriers.
Showing page 1. Found 42536 sentences matching phrase "ανάλυση κόστους".Found in 5.454 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.