Translations into English:

  • care allowance   

Example sentences with "επίδομα μέριμνας", translation memory

add example
Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της ανεργίας, πιστεύω όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και στην εθνική στρατηγική στο θέμα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας είναι οι βρετανικές απαντήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα: έλλειψη προσόντων και γονείς που παγιδεύονται στο επίδομα ανεργίας επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.Of course, each country has to adopt policies to suit its own particular unemployment challenges, but I believe that the great changes in British policy embodies by the New Deal and the national childcare strategy are British answers to the common European problems of skill shortages and parents trapped on benefit with no childcare available.
Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberster Gerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Viktor Hlozek κατά Roche Austria Gesellschaft mbH («Κοινωνική πολιτική- Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι- Ισότητα της αμοιβής- Αμοιβή- Έννοια- Επίδομα αναμονής (“Überbrückungsgeld”) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως- Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας που καταρτίσθηκε λόγω μετατροπής της επιχειρήσεως- Παροχή χορηγούμενη σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν ορισμένη ηλικία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας- Χορήγηση της παροχής σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με το φύλο των εργαζόμενων των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας- Συνεκτίμηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο»Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy- Male and female workers- Equal pay- Pay- Concept- Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement- Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking- Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal- Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers- Account taken of national statutory retirement age, different according to sex
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι χρηματοοικονομικές ή φορολογικές πρωτοβουλίες (πχ. επίδομα απόσυρσης) να συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής προσαρμογής του κλάδου (ενεργειακή απόδοση των μηχανών, μείωση των εκπομπώνOn this front, care must be taken to ensure that all financial or fiscal initiatives (such as scrapping schemes) support and accelerate the sector's technological overhaul (energy efficiency of machinery, emissions reduction
Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.It also emphasises the importance of access to training as well as the continued protection of acquired rights by covering periods of education and training, improved care opportunities, the maintenance of essential social rights such as pension rights, training rights and the right to unemployment benefits during changes in a person's occupational situation, between employment contracts and between dependent and autonomous employment.
Το επίδομα συνεπώς κατά την περίοδο αυτή δεν πρέπει να υποστεί ιδιαίτερες περικοπές και πολύ λιγότερο μπορούν να υποστούν περικοπές οι συνταξιοδοτικές παροχές.Therefore, benefits should not be cut considerably during this period and pension funds should not be affected either.
το σχολικό επίδομαeducation allowance
επίδομα υιοθεσίαςAdoption allowance
Όταν καταβάλλεται επίδομα γονικής άδειας, δυνάμει του άρθρου ‧ του παρόντος κανονισμού, σε μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται, το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο βασικό ή χαμηλότερο επίπεδοWhen parental leave allowance is paid under Article ‧ of this Regulation to a member of the family who is not employed, the parental leave allowance is paid at a level corresponding to the basic or lowest level
Στην ενότητα Ε. ΓΑΛΛΙΑ στο στοιχείο ‧ η φράση και το γονικό επίδομα ανατροφής διαγράφεταιUnder the heading E. FRANCE, the words and the parental child-rearing allowance in point ‧ shall be deleted
Υπόθεση C-‧/‧ P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της ‧ης Ιουνίου ‧- Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Sonja Hosman-Chevalier (Αίτηση αναιρέσεως- Αποδοχές- Επίδομα αποδημίας- Προϋπόθεση του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο α', του παραρτήματος ‧ του ΚΥΚ- Έννοια της φράσεως παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτοςCase C-‧/‧ P: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ June ‧- Commission of the European Communities v Sonja Hosman-Chevalier (Appeal- Remuneration- Expatriation allowance- Condition laid down by Article ‧(a) of Annex ‧ to the Staff Regulations- Concept of work done for another State
Σε απάντηση στην γραπτή ερώτηση 1175/93, δήλωσα: "Οι ερωτήσεις σχετικά με το επίδομα διατροφής σε μόνες μητέρες με παιδιά, συμφώνως προς τον Νόμο για τη Στήριξη του Παιδιού, είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το Ηνωμένο Βασίλειο».I have stated in a reply to Written Question No 1175/93: ' Questions concerning maintenance payments for single women with children, made pursuant to the Child Support Act, are a matter exclusively for the United Kingdom' .
Επίδομα υιοθεσίαςAdoption allowance
Κατ' αποκοπήν επίδομα μητρότητας (Νόμος περί οικογενειακών επιδομάτων για παιδιάMaternity lump sum allowance (Law on Family Allowances for Children
το επίδομα τοκετούbirth grants
Επιπλέον, είναι γεγονός ότι εάν κάποιος τραυματιστεί σε ποσοστό 70% ή 80%, τότε πρέπει να λαμβάνει συνταξιοδοτικό επίδομα, κλπ.Furthermore, there is the fact that if someone suffers injuries to 70% or 80% of their body, that means that there is a pension to be paid etc.
κοινωνικό επίδομα (νόμος αριθ. ‧ της ‧ης Αυγούστου ‧)·Social allowance (Law No ‧ of ‧ August
Το εν λόγω επίδομα δεν καταβάλλεται σε υπάλληλο του οποίου ο/η σύζυγος ή καταχωρισμένος(-η) σύντροφος είναι μέλος διεθνούς οργανισμού και έχει βασικό μισθό ανώτερο του δικού τουThis allowance shall not be paid to a staff member whose spouse or registered partner is a member of an international organisation and has a higher basic salary than the staff member
Επίδομα τυφλών (νόμος αριθ. ‧) (κοινή υπουργική απόφαση Γ‧β/Φ. ‧/οικAllowance for the blind (Law ‧; common ministerial order (G‧b/F.‧/oik
Υπάλληλοι που λαμβάνουν επίδομα αρχηγού οικογενείαςFor staff members entitled to household allowance
Το επίδομα αποδημίας ανέρχεται σε ‧ % του συνολικού ποσού του βασικού μισθού, του επιδόματος στέγης και του επιδόματος συντηρούμενων τέκνωνThe expatriation allowance is equal to ‧ % of the aggregate of the basic salary, the head of household allowance and the dependent child allowance
Όταν καταβάλλεται επίδομα γονικής άδειας, δυνάμει του άρθρου ‧ του παρόντος κανονισμού, σε μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται, το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο βασικό ή στο χαμηλότερο επίπεδοWhen parental leave allowance is paid under Article ‧ of this Regulation to a member of the family who is not employed, the parental leave allowance is paid at a level corresponding to the basic or lowest level
επίδομα στέγηςhousehold allowance
μη ανταποδοτικό επίδομα γήρατος (νόμος ‧ του ‧ περί κοινωνικής διοίκησης και κοινωνικών παροχών)·Non-contributory old age allowance (Act ‧ of ‧ on Social Administration and Social Benefits
Υπάλληλος που δεν δικαιούται επίδομα στέγης: ‧,‧ ευρώStaff member not entitled to receive household allowance: EUR
Ίσως το Προεδρείο θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα να χορηγείται σε όσους από εμάς είμαστε παρόντες από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή ένα πρόσθετο επίδομα χρηματοδοτούμενο από παρακρατήσεις εις βάρος όσων δεν συμμετείχαν στις ψηφοφορίες της Τρίτης, της Τετάρτης και της Πέμπτης.Perhaps the Bureau could investigate whether those of us who have stayed here Monday to Friday can recoup some of the bonuses which are withdrawn from those who have not participated in the vote during Tuesday, Wednesday and Thursday.
Showing page 1. Found 10100 sentences matching phrase "επίδομα μέριμνας".Found in 3.875 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.