Translations into English:

  • care allowance   

Example sentences with "επίδομα μέριμνας", translation memory

add example
6 ) Επίδομα παιδ ικής μέριμνας :( b ) Child-care allowance :
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλες οι χρηματοοικονομικές ή φορολογικές πρωτοβουλίες (πχ. επίδομα απόσυρσης) να συμβάλλουν στην υποστήριξη και στην επιτάχυνση της τεχνολογικής προσαρμογής του κλάδου (ενεργειακή απόδοση των μηχανών, μείωση των εκπομπώνOn this front, care must be taken to ensure that all financial or fiscal initiatives (such as scrapping schemes) support and accelerate the sector's technological overhaul (energy efficiency of machinery, emissions reduction
Φυσικά, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της ανεργίας, πιστεύω όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και στην εθνική στρατηγική στο θέμα των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας είναι οι βρετανικές απαντήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα: έλλειψη προσόντων και γονείς που παγιδεύονται στο επίδομα ανεργίας επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες παιδικής μέριμνας.Of course, each country has to adopt policies to suit its own particular unemployment challenges, but I believe that the great changes in British policy embodies by the New Deal and the national childcare strategy are British answers to the common European problems of skill shortages and parents trapped on benefit with no childcare available.
Εξάλλου , τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δικαιούνται μερικό επίδομα ανατροφής αν δεν μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως σε πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικο ύ αναπροσανατολισμού λόγω της μέριμνας των τέκνων ή προσώπων που έχουν ανάγκη φροντίδας .In accordance with the basic provisions set out in the first volume of the Social Code , the underlying aim of all rehabilitation measures is the general integration of disabled people into society . Help in enabling the disabled to participate in social life features measures designed to facilitate contact between the disabled and the able-bo died , and the provision of a wide range of technical aids .
Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα), της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧ (αίτηση του Oberster Gerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Viktor Hlozek κατά Roche Austria Gesellschaft mbH («Κοινωνική πολιτική- Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι- Ισότητα της αμοιβής- Αμοιβή- Έννοια- Επίδομα αναμονής (“Überbrückungsgeld”) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως- Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας που καταρτίσθηκε λόγω μετατροπής της επιχειρήσεως- Παροχή χορηγούμενη σε εργαζόμενους που συμπλήρωσαν ορισμένη ηλικία κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας- Χορήγηση της παροχής σε διαφορετικές ηλικίες ανάλογα με το φύλο των εργαζόμενων των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας- Συνεκτίμηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο»Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy- Male and female workers- Equal pay- Pay- Concept- Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement- Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking- Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal- Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers- Account taken of national statutory retirement age, different according to sex
Για το επίδομα μακράς διάρκειας που ακο λουθεί ( από 3 μήνες έως 4 έτη , ανάλογα με την ηλικία και με άλλους παράγοντες ) , απαιτείται κανονικά να έχει εισπραχθεί αμοιβή τουλά χιστον 52 ημερών στη διάρκεια εκάστου από τουλάχιστον τρία από τα πέντε έτη που προηγούνται άμεσα της ανεργίας , αν και για εκείνους πού παρείχαν παιδική μέριμνα εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις .For the extended benefit which follows ( lasting from 3 months to 4 ' Λ years , depending on age and other factors ) , the normal requirement is that the employee must have received a wage for at least 52 days during at least 3 of the 5 years immediately preceding the unemployment , though special rules apply to those who have been caring for children .
Επιπλέον , μπορεί να χορηγηθεί επίδομα μέριμνας .In addition , an assistance allow ance can be awarded .
Αν εργάζονται και οι δυο γο νείς , ο ένας από τους δύο μπορεί να μένει στο σπίτι με π λήρεις αποδοχές μέχρι τέσσερις ημέρες το χρόνο για να φροντίσει κάποιο άρρωστο παιδί yxáoj των 10 ετών , ενώ ) προβλέπεται επίδομα ειδικής μέριμνας για σοβα ρά áρρoJστo παιδί κάτω των 16 ετών .Where both parents are employed , one or the other may stay at home on full pay for up to four days a year to look after a sick child under 10 years of age , while a special care allowance is also payable where care is needed by a child under 16 years wh o is seriously ill .
Στη Γερμανία , μετά από 14 εβδομά δες επιδόματος , οποιοσδήποτε από τους γονείς μπορεί να πάρει άδεια παιδικής μέριμνας μέχρι τρία χρόνια , με προστασία της θέσης εργασίας του για ολόκληρο το χρονικό διάστημα , με ενιαίο επίδομα ( περίπου 300 ECU το μήνα ) για έξι μήνες και επί πλέονIn Italy , maternity benefit is payable only to the mother for two months before the birth and three months after at 80 % of previous earnings ( though if she dies , the father can claim the benefits for the post-birth
Είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν , υπό το νέο πολιτικό σύστημα , οι υ πάρχουσες , κοινωνικά χρήσιμες υποδομές και ορισμένες από τις προοδευτικές και καθιερωμένες δομές , όπως δικαιώματα για επίδομα και άδεια μητρότητας , ιδρύματα μέριμνας παιδιών , φτηνές μεταφορές κλπ .It is crucial that the already existing , socially useful infrastructures and some of the progressive and well established aspects such as rights and entitlements to maternity pay and leave for women , childcare facilities , cheap transport etc , are preserved under any new political system .
6 ) Επίδομα παιδικής μέριμνας :( b ) Child-care allowance :
Τονίζει ακόμη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στην επιμόρφωση καθώς και η συνεχής προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων με την κάλυψη των περιόδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, των βελτιωμένων δυνατοτήτων μέριμνας, και με τη διατήρηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων όπως τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, επιμόρφωσης και το επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια αλλαγών της επαγγελματικής κατάστασης ενός προσώπου, μεταξύ συμβάσεων απασχόλησης και μεταξύ εξηρτημένης και ανεξάρτητης απασχόλησης.It also emphasises the importance of access to training as well as the continued protection of acquired rights by covering periods of education and training, improved care opportunities, the maintenance of essential social rights such as pension rights, training rights and the right to unemployment benefits during changes in a person's occupational situation, between employment contracts and between dependent and autonomous employment.
Γιά τό επίδομα μητρότητας δέν υπάρχει ό περιορισμός τοϋ ανώτατου ορίου .There is no upper limit for the maternity allowance .
Υπόθεση C-‧/‧ P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της ‧ης Δεκεμβρίου ‧- Roderich Weißenfels κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως- Αποδοχές- Επίδομα συντηρουμένου τέκνου- Αφαίρεση του ποσού επιδόματος της ίδιας φύσεως που εισπράττεται από άλλη πηγή- Αρμοδιότητα πλήρους δικαιοδοσίας- Χρηματικές διαφορέςCase C-‧/‧ P: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ December ‧- Roderich Weißenfels v European Parliament (Appeal- Remuneration- Dependent child allowance- Deduction of the amount of an allowance of like nature paid from other sources- Unlimited jurisdiction- Disputes of a financial character
LIT 20.000 Φυματίωση : Ειδικό Χριστουγεννιάτικο επίδομα εκ LIT 25 .Death grant : LIT 20 000 TBi special Christm as grants of LIT 25 000 to the insured ( plus LIT 3 000 for dependants ) .
Επί σης , το επίδομα στέγης δεν χορηγείται ανάλογα με τους πόρους ( το ανώτατο όριο τοποθετείται περίπου στο επίπε δο του μέσου μισθού των εργαζομένων στη βιομηχανία ) , ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων του νοικοκυριού που έχουν εισόδημα από επαγγελματι κή δραστηριότητα .Income support for those not in employment or working less than 16 hours a week is meanstested and depends solely on household income . The same applies to allowances for housing ex penses ( Housing Benefit and Council Tax Benefit ) .
Επιπρόσθετα, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν Χριστουγεννιάτικο επίδομα ‧ ευρώIn addition, all employees will receive a Christmas bonus of ‧ euros
Στη Σουη δία ξεκίνησε το 1996 ένα νέο πρόγραμ μα για την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων δράσης για τους αναζητούντες εργασία , οι οποίοι μπορούν να διαθέ σουν ένα έτος για σπουδές εισπράττο ντας παράλληλα επίδομα ανεργίας .Between 1990 and 1996 , there was only a small rise in the Union as a whole in spending on active in relation to passive measures , all of which has occurred since unemployment stabilised in 1994 ( Graph 5 ) .
το επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλωνexpatriation and foreign residence allowances for permanent and temporary officials
Για να λάβετε επίδομα ασθένειας , η ικανότητα σας προς εργασία πρέπει να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο λόγω της ασθένειας .An employee who is off wor k sick normally receives sick pay from his employer for the first 14 days . If the sickness lasts for more than 14 days , sickness benefit is then paid by the insurance fund .
Γενικό επίδομα θανάτου :General death grant :
Οι υπάλληλοι με συντηρούμενα τέκνα οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση αποδημίας και δεν λαμβάνουν σχολικό επίδομα δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση αποδημίας τέκνων όπως έχει θεσπισθεί από τους συντονισμένους οργανισμούςStaff members entitled to an expatriation allowance with dependent children who are not paid an education allowance are entitled to be paid in addition an expatriated children allowance as established by the Coordinated Organisations
πρώτον, καθόσον έτσι περισσότεροι αλλοδαποί απ' ό,τι Ολλανδοί, και μεταξύ αυτών των αλλοδαπών μεγάλος αριθμός Τούρκων υπηκόων, δεν έχουν (πλέον) δικαίωμα να λάβουν επίδομα λόγω του ότι δεν κατοικούν (πια) στις Κάτω Χώρεςfirstly, because the number of nationals of countries other than the Netherlands, including a large group of Turkish nationals, who are not, or no longer, entitled to a supplementary benefit because they are no longer resident in the Netherlands, is higher than such persons having Dutch nationality, and
Το επίδομά σου δεν είναι τίποταYour bonus sickens me
το επίδομα στέγηςhousehold allowances
Showing page 1. Found 13164 sentences matching phrase "επίδομα μέριμνας".Found in 3.637 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.