Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
Προτείνουμε συνεπώς την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εμπορικές συμφωνίες και, συγκεκριμένα, την ενσωμάτωση ρήτρας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα κεφάλαια για την αειφόρο ανάπτυξη ιδίως των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, με την ανάληψη μιας σειράς σαφών και επαληθεύσιμων δεσμεύσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων.We therefore propose to incorporate CSR into trade agreements and, specifically, to incorporate a corporate social responsibility clause into the chapters on sustainable development, especially of free trade agreements (FTA), with a number of clear and verifiable commitments by undertakings.
Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεπάγεται τη συνεχή δέσμευση των επιχειρήσεων να φέρονται δίκαια και υπεύθυνα και να συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών τους, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας και κοινωνίας· αυτό ισχύει και σε περιόδους αναδιαρθρώσεων και επικείμενων αλλαγώνThe concept of Corporate Social Responsibility implies a continuous commitment by business to behave fairly and responsibly and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the local community and society at large, including in times of restructuring and in the anticipation of change
Οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προωθήσουν, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον κοινωνικό διάλογο στις επιχειρήσεις και στους τομείς των διαφόρων ξένων χωρών όπου δραστηριοποιούνταιMultinational companies based in Europe should be encouraged to promote, in accordance with the European idea of corporate social responsibility, social dialogue in the businesses and sectors of the various third countries in which they operate
υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και μια δίκαιη μισθολογική πολιτική· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους στον τομέα των προσλήψεων με την οδηγία ‧/‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας·Emphasises that undertakings demonstrating social responsibility make an important contribution towards redressing the inequalities that affect, in particular, women and disadvantaged persons, including disabled people, on the job market, not least as regards access to employment, welfare benefits, training, career development and a fair wages policy; emphasises that undertakings should conduct their recruitment policy in accordance with Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
Η τακτική της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης μπορεί να διευκολύνει τον συνεχή αυτό διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων φορέων με σκοπό να προληφθεί η ακατάλληλη χρήση, να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση και η δια βίου κατάρτιση και η ανάπτυξη θετική σχέσης με τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και τους τελικούς καταναλωτέςCorporate social responsibility practices will facilitate this ongoing dialogue between companies and stakeholders, to prevent improper use, increase knowledge and lifelong training and build a good relationship with the region in question and end consumers
Για τον λόγο αυτόν χαιρετίζουμε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η ίδρυση ενός ταμείου για την παγκοσμιοποίηση, για την οποία συζητάμε σήμερα, και η έκθεση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που θα συζητηθεί αύριο, καθώς η ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς στο πλαίσιο μιας κοινωνικής οικονομίας δεν μπορεί παρά να αποτελεί συγκερασμό της δημιουργικής ώθησης της οικονομικής ελευθερίας με τις θετικές αξίες της δράσης για την προώθηση της αλληλεγγύης.We therefore welcome European initiatives such as the creation of a globalisation fund, which we are debating today, and the report on corporate social responsibility, which we shall discuss tomorrow. The development of the free market within the context of a social economy must of necessity combine the creative impetus of economic freedom with the positive values of action to promote solidarity.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Lehtinen σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής.Mr President, ladies and gentlemen, I voted in favour of Mr Lehtinen's report on the social responsibility of subcontracting undertakings in production chains.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εστίαση του ενδιαφέροντος στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων.It will be a question of having to consider the concept of the social responsibility of undertakings in the context of restructuring measures.
Υποστηρίζω επίσης, εξ ονόματος της Ομάδας μου, να ληφθεί υπόψη ο σχετικός προβληματισμός κατά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.On behalf of my group I also support the inclusion of these matters in the Green Paper discussions on corporate social responsibility.
( υπήρχαν περισσότερες της μίας δυνατότητες απάντησης ) : κοινωνική αποστολή ή ευθύνη της επιχείρησης ( σε 10 περιπτώσεις ) , καλλιέργεια της καλής φήμης ( 4 ) , επιδοτηθείς ( 3 ) , προσωπικές σχέσεις ( 3 ) , θετικές εμπειρίες ( 3 ) ,In Germany , where we made an explicit study of this aspect , the following motives were cited ( more than one answer was possible ) : the firm ' s social responsibility ( in 10 cases ) , cultivation of its public image ( 4 ) , grants ( 3 ) , personal relationships ( 3 ) , favourable experience ( 3 ) .
Κύριε Επίτροπε, προτίθεται η Επιτροπή να δημιουργήσει μέσα για τον περιορισμό αυτής της ανεύθυνης ισχύος στο πλαίσιο της λεγόμενης κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και των κωδίκων συμπεριφοράς τους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν είναι υποχρεωτικοί; Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέτρα που να υποχρεώνουν τα διευθυντικά στελέχη να διαχειρίζονται την εταιρεία με έναν πιο διαφανή τρόπο, καταρχάς προς όφελος των εργαζομένων και επίσης της κοινωνίας; Αν μιλάμε για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση.Commissioner, does the Commission intend to create instruments to restrict this irresponsible power within the context of the so-called social responsibility of companies and their codes of conduct, which so far are not obligatory? Could measures be implemented to oblige executives to manage in a more transparent way, firstly for the sake of the workers and also for the sake of society?
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ‧ης Μαρτίου ‧ σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων υπεργολαβίας σε αλυσίδες παραγωγής (‧/‧(INIEuropean Parliament resolution of ‧ March ‧ on the social responsibility of subcontracting undertakings in production chains (‧/‧(INI
Επιπλέον, θα μπορούσαν επίσης να προβλεφθούν δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της διάθεσης των στερεών αστικών αποβλήτων (τομείς οι οποίοι προσφέρουν πολλές δυνατότητες απασχόλησης) και την προαγωγή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή εκούσιων συμφωνιών στις επιχειρήσεις, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMASFurther areas for action could be development of solid urban-waste recycling and disposal, which have many possible applications, and promotion of CSR initiatives and voluntary agreements in businesses, actively involving workers and using EMAS procedures
Αυτό τονίστηκε πρόσφατα στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (EKE): μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξηThis has recently been underlined in the Commission Communication concerning Corporate Social Responsibility (CSR)- A business contribution to Sustainable Development
Με την ευκαιρία της διάσκεψης "Protect, Respect, Remedy" που διεξήχθη στη Στοκχόλμη στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2009, η εν ενεργεία προεδρία και η προσεχής ισπανική προεδρία κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο θέμα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.At the 'Protect, Respect, Remedy' conference in Stockholm on 10 and 11 November 2009, the current Presidency and the future Spanish Presidency called on the European Union and the Member States to take the lead in CSR.
" διαδικασία τυποποίησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς διασφαλίζει τόσο την ποιότητα των δημόσιων ή ιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών όσο και τα πρότυπα ασφάλειας, περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης. " έκθεση επιδιώκει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των διαφόρων κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία της τυποποίησης.The standardisation process plays an important role in ensuring the quality of public or private products and services, as well as in respect for safety, environmental and social-responsibility standards. This report seeks to involve small and medium-sized enterprises and society's various players in the standardisation process.
Γνωμοδοτηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Βιομηχανικές μεταλλαγές, εδαφική ανάπτυξη και ευθύνη των επιχειρήσεωνOpinion of the European Economic and Social Committee on Industrial change, territorial development and responsibility of companies
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ‧ας Ιουλίου ‧ υπό τον τίτλο: Εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξηhaving regard to the communication from the European Commission dated ‧ July ‧ entitled: Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development
το πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ευρώπης στο πεδίο αυτό·the Commission Green Paper on Corporate Social Responsibility confirmed Europe's interest in this field
Μέχρι στιγμής, το εμπόριο και η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν έχουν εναρμονιστεί, ή τουλάχιστον δεν έχουν εναρμονιστεί επαρκώς. " ενσωμάτωση αρχών ΕΚΕ στους κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο θα επέτρεπε στην ΕΕ να ασκεί πίεση τόσο στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους όσο και στα κράτη που υπογράφουν εμπορικές συμφωνίες με αυτήν για τη συμμόρφωσή τους με τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα.Hitherto, the link between trade and corporate social responsibility (CSR) has been tenuous at best. Incorporating CSR principles into the rules governing international trade would enable the EU to exert pressure on undertakings to improve their behaviour and on the States which sign trade agreements with it to comply with labour and environmental standards.
Η παροχή υπηρεσιών για να διευκολυνθεί η συμφιλίωση του ιδιωτικού με τον επαγγελματικό βίο αποτελεί μέρος της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεωνOffering services that help to improve work-life balance is part of corporate social responsibility
υπενθυμίζει ότι η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική και διαρκή ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και ότι θα πρέπει να εμπλέκει τους κοινωνικούς εταίρους ως βασικό στοιχείο ενός συστήματος σύγχρονης διαχείρισης· τάσσεται υπέρ της άποψης ότι ένα ισορροπημένο επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων της κοινωνικής τους ευθύνης·Recalls that corporate governance is regarded as a fundamental precondition for the efficient and sustainable development of competitive businesses and that it should involve employees and employers as an essential feature of a modern management system; considers that a balanced business strategy will ensure greater respect for workers' rights and render businesses more aware of their ethical and social responsibilities
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης την ενδεχόμενη συμβολή των επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτόThe European Council also underlines the potential contribution which businesses can make through corporate social responsibility and welcomes the Commission's recent communication on this issue
Έτσι στην έκτη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η Στρογγυλή Τράπεζα υπέβαλε μία σειρά συστάσεων, που κυμαίνονται από πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων (CSR) και την ειδική υποστήριξη των ΜΜΕ έως τον εξορθολογισμό των κανόνων που διέπουν την προσωρινή διακίνηση των εργαζομένων γνώσης από την Ινδία στο εσωτερικό της ΕΕ, και την υποστήριξη από την ΕΕ βιομηχανικών συνενώσεων σε λίγους επιλεγμένους τομείς που έχουν εξαγωγικό δυναμικό και προωθούν την ανάπτυξηThus at its sixth meeting, held in Rome, the Round Table made a series of recommendations, ranging from initiatives to support Corporate Social Responsibility (CSR) and special support for SMEs to the rationalisation of regulations governing the temporary movement of knowledge workers from India within the EU, and support by the EU of industrial clusters in a few select sectors which have export potential and promote development
Η ΕΟΚΕ προτείνει την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας που θα ερευνά όχι μόνο τις ΕΚΟ αυτές καθαυτές, αλλά και την υπάρχουσα και πιθανή αλληλεπίδραση των ΜΜΕ και των ΕΚΟ και τους τρόπους με τους οποίους η αλληλεπίδραση αυτή θα μπορούσε να καταστεί θεμελιώδης για την οικονομική ανάπτυξη των ΜΜΕ και των ΕΚΟ και για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και την καταπολέμηση του αποκλεισμούThe EESC recommends the establishment of a European Observatory of social economy enterprises to carry out research not only into SEEs themselves but also into existing and potential interaction between SMEs and SEEs, and how such interaction could be fundamental to the economic development of SMEs and SEEs, and the promotion of corporate social responsibility and the fight against exclusion
Showing page 1. Found 2061106 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 239.756 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.