Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επίσης τη διεθνή διάσταση της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο του έργου της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως σε σχέση με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εργάζονται σε ζώνες κατεργασίας εξαγωγικών προϊόντων·Calls on the Commission also to address the international dimension of violence against women in the context of its work on corporate social responsibility, in particular in relation to European undertakings working in export-processing zones
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη (COMhaving regard to the Commission communication concerning Corporate Social Responsibility: a business contribution to Sustainable Development (COM
αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα όσα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιτύχει οικειοθελώς στον κοινωνικό τομέα και τις ενθαρρύνει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο· υποστηρίζει την καλομελετημένη πρωτοβουλία της Επιτροπής, που σκοπεύει να διατηρήσει την υποχρέωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων σε εθελοντική βάση και έτσι να αποτραπεί επίσης και η δημιουργία πρόσθετης γραφειοκρατίας·Emphatically acknowledges the achievements that European businesses have already made voluntarily in the social sphere, and encourages them to do still more; supports the Commission's well-considered initiative, which intends to leave the Corporate Social Responsibility commitment of companies on a voluntary basis thus also preventing the creation of extra bureaucracy
αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εργοδότες για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των υπαλλήλων τους· επισημαίνει ότι η υγεία του εργατικού δυναμικού και επομένως η παραγωγικότητά του θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων· ελπίζει ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή συμμαχία για την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·Recognises the role of employers in promoting healthy lifestyles amongst their employees; points out that workforce health and hence productivity should be part of businesses' corporate social-responsibility strategy; looks to the recently launched European Alliance for Corporate Social Responsibility to promote the exchange of good practice in this domain
Οι μελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επιχειρήσεων να υλοποιήσουν επενδυτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων έργων κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με την πολιτική κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ισορροπίας της ΕΕ· για τον προσδιορισμό μηχανισμών εσωτερικής επιθεώρησης και εσωτερικού ελέγχου· για τη σύσταση γραφείων στα νέα κράτη μέλη και για την καθιέρωση νέων μηχανισμών χρηματοδότησης.Future efforts should focus on several areas such as to encourage private business to implement investment policies, including social responsibility projects in line with the EU social cohesion and territorial balance policy; to identify internal audit and internal control mechanisms; to set up offices in the new Member States; and to establish new financing mechanisms.
Κύριε Επίτροπε, προτίθεται η Επιτροπή να δημιουργήσει μέσα για τον περιορισμό αυτής της ανεύθυνης ισχύος στο πλαίσιο της λεγόμενης κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και των κωδίκων συμπεριφοράς τους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν είναι υποχρεωτικοί; Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέτρα που να υποχρεώνουν τα διευθυντικά στελέχη να διαχειρίζονται την εταιρεία με έναν πιο διαφανή τρόπο, καταρχάς προς όφελος των εργαζομένων και επίσης της κοινωνίας; Αν μιλάμε για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση.Commissioner, does the Commission intend to create instruments to restrict this irresponsible power within the context of the so-called social responsibility of companies and their codes of conduct, which so far are not obligatory? Could measures be implemented to oblige executives to manage in a more transparent way, firstly for the sake of the workers and also for the sake of society?
Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι πιστεύω ότι η ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου θα δώσει στην Ένωση την ευκαιρία να ασκήσει πίεση στις επιχειρήσεις και στα κράτη που συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα εργασιακά πρότυπα.I voted for this report as I think that the integration of corporate social responsibility principles into international trade regulations will provide the Union with the opportunity to exert a certain pressure on businesses and on states which sign trade agreements with the European Union to ensure compliance with labour standards.
χαιρετίζει την δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της, να καλέσει τις διεθνείς εταιρείες του κλάδου των βασικών προϊόντων να προαγάγουν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και την εφαρμογή βιώσιμων κωδίκων δεοντολογίας, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη μέλη της να θέσουν ως προτεραιότητα την προαγωγή των προϊόντων του λεγόμενου δίκαιου εμπορίου·Welcomes the pledge in the Commission's Action Plan to engage international commodities companies in the promotion of corporate social responsibility and sustainable codes of conduct, and calls on the EU and its Member States to make the promotion of fair trade products a priority
γραπτώς. - (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και κατά των τροπολογιών των Φιλελευθέρων και του ΕΛΚ με τις οποίες έγινε προσπάθεια διαγραφής των αναφορών σε δεσμευτικές πρωτοβουλίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. " εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τόσο εσωτερικά, εντός της ΕΕ, όσο και εξωτερικά, και γι' αυτό αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι οι δύο αυτές πολιτικές ομάδες δεν υποστήριξαν τα μέτρα που περιγράφονταν στην έκθεση.I voted for this report and against the Liberal and EPP Amendments which sought to delete the references to binding initiatives on corporate social responsibility. CSR should be at the core of European businesses activities both internally within the EU and externally and I was highly disappointed that these two groups did not support the steps outlined in the report.
" Επιτροπή επικροτεί την έκθεση του κ. Howitt, που δείχνει βαθιά γνώση και ικανότητα και δεν υποστηρίζει μόνο σε γενικές γραμμές τους στόχους της Επιτροπής για την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αλλά και συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό.The Commission welcomes Mr Howitt's report, which is evidence of deep knowledge and competence and not only essentially endorses the Commission's aim of strengthening CSR in Europe, but also makes an important contribution towards achieving it.
Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ρήτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα ισχύει για επιχειρήσεις που επενδύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. " ρήτρα θα απαιτεί από αυτές τις επιχειρήσεις, τις θυγατρικές τους και την αλυσίδα εφοδιασμού τους να αναλάβουν σαφείς και αποδεικτές δεσμεύσεις σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους. " ρήτρα θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη.This is why the European Parliament has called for a corporate social responsibility clause to be included in the trade agreements signed by the European Union which would apply to undertakings that invest in developing countries. The clause would require these undertakings, their subsidiaries and supply chain to give clear and demonstrable commitments regarding the social and environmental impact of their business.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εστίαση του ενδιαφέροντος στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων.It will be a question of having to consider the concept of the social responsibility of undertakings in the context of restructuring measures.
υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και μια δίκαιη μισθολογική πολιτική· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους στον τομέα των προσλήψεων με την οδηγία ‧/‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας·Emphasises that undertakings demonstrating social responsibility make an important contribution towards redressing the inequalities that affect, in particular, women and disadvantaged persons, including disabled people, on the job market, not least as regards access to employment, welfare benefits, training, career development and a fair wages policy; emphasises that undertakings should conduct their recruitment policy in accordance with Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
καλεί τις κυβερνήσεις του Μεξικού και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής να διασφαλίσουν τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών στις εθνικές τους νομοθεσίες και σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο ζητεί να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να σέβονται την ακεραιότητα, την ασφάλεια, τη σωματική και ψυχική υγεία και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων τους·Urges the governments of Mexico and the countries of Central America to ensure respect for women's labour rights under national law and at all levels of government and calls for companies to be encouraged, within the framework of corporate social responsibility, to respect their workers' integrity, safety, physical and mental wellbeing and labour rights
Δεδομένου ότι ο στόχος αυτής της επιχείρησης, για την οποία ευθύνονταν ο Στάλιν και οι ευνοούμενοί του, ήταν οι αγρότες της Ουκρανίας ως κοινωνική και εθνική ομάδα, το Χολοντόμορ αντιστοιχεί στον ορισμό της γενοκτονίας που περιέχει η Σύμβαση του Ο"Ε του 1948.Given that the object of this operation, for which Stalin and his minions were responsible, was Ukraine's farmers as a social group and as a nationality, the Holodomor meets the definition of genocide contained in the UN Convention of 1948.
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει τη γνώμη της για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σε προηγούμενη γνωμοδότησή τηςThe EESC has already set out its views on CSR in an earlier opinion
Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξής τηςThe Commission intends to launch further initiatives in the field of CSR, with the aim of promoting the development of CSR principles
ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και των κατευθυντηρίων αρχών της Παγκόσμιας Σύμβασης και της υποεπιτροπής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ για την πολυεθνική επιχείρηση, με στόχο την ανάπτυξη δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την ευθύνη των επιχειρήσεων, η οποία θα εφαρμοσθεί εν τέλει στα πλαίσια των ΗΕdeveloping linkages between the EU framework on corporate social responsibility with the United Nations Global Compact and UN Human Rights Sub-Commission guidelines on multinational enterprise, with a view to developing a binding international treaty on corporate accountability ultimately enforced within the UN itself
υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης της αρχής της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, του αυστηρού σεβασμού των κανόνων και των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) καθώς και των διεθνών συμβάσεων για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζουν μία αειφόρο ανάπτυξη μέσω της ενσωμάτωσης αυτών των αρχών στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·Points to the importance of consolidating the principle of corporate social responsibility, strict respect for International Labour Organization rules and conventions and international conventions on the environment and human rights, ensuring sustainable development by incorporating these principles into EU bilateral and multilateral trade agreements
ταυτόχρονα είναι υπέρ της προώθησης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων·similarly, welcomes the promotion of corporate social responsibility
εκτιμά ότι οι εθνικές και διεθνικές επιχειρήσεις φέρουν επίσης ευθύνες στο θέμα της επίλυσης των τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων· ζητεί επομένως την επεξεργασία ενός διεθνούς κώδικα δεοντολογίας για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων (ΚΕΕ = RSE), κατά τα πρότυπα του κώδικα δεοντολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)·Takes the view that national and international undertakings also have responsibility for the resolution of local and regional conflicts; calls, therefore, for the drafting of an international Code of Conduct for Corporate Social Responsibility (CSR) along the lines of the Code of Conduct adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD
ΕΕ έχει θέσει ως στόχο όχι μόνο να καταστεί πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), αλλά και να προωθήσει την ΕΚΕ στις εξωτερικές πολιτικές που εφαρμόζει. " μη τήρηση βασικών διεθνών κοινωνικών προτύπων αποτελεί μια μορφή κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων εργαζόμενων.The EU has set itself the objective of not only becoming a pole of excellence on corporate social responsibility (CSR) but also of promoting CSR in its external policies. Failure to comply with basic international social standards constitutes a form of social and environmental dumping detrimental to European enterprises and workers.
αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του μεταποιητικού τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και στην ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να δώσει την ίδια προτεραιότητα στο εργασιακό περιβάλλον και στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, με στόχο τη διασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας·Recognises the need for increased competitiveness in manufacturing industries; welcomes the fact that the Commission stresses the social responsibility of business and the need for sustainable development; calls on the Commission to accord the same weight to the working environment and to the health and safety of workers as to ensuring the creation of more and better jobs
Οι αξίες αυτές είναι ο κοινωνικός διάλογος, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η δράση κατά της φτώχειας και των διακρίσεων, η ισότητα των δύο φύλων, η κοινωνική προστασία, η κινητικότητα των εργαζομένων και η σημασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την εγγύηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.Those values are social dialogue, intergenerational solidarity, action against poverty and discrimination, equality between the sexes, social protection, occupational mobility, and the importance of services of general interest in guaranteeing social cohesion and social responsibility in business and industry.
αναγνωρίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες των ξένων επιχειρήσεων και επενδυτών προς τις κοινότητες και τις κοινωνίες στις οποίες επενδύουν· εκτιμά ότι οι διαπροσωπικές επιχειρηματικές και επενδυτικές επαφές θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται με στόχο τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών της αυξημένης ελευθέρωσης·Recognises the social and environmental responsibilities of foreign businesses and investors towards the communities and societies in which they invest; believes that people-to-people business and investment contacts should be encouraged and facilitated in order to maximise the social and economic benefits of increased liberalisation
Showing page 1. Found 1536413 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 94.487 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.