Translations into English:

  • corporate social responsibility   

Example sentences with "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης", translation memory

add example
Το προαναφερθέν Πράσινο Βιβλίο απαριθμεί μια σειρά κριτηρίων για τον ορισμό της κοινωνικής ευθύνης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: τον οικειοθελή χαρακτήρα των αναλαμβανόμενων ενεργειών (που υπερβαίνουν, συνεπώς, τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις), τη διάρκεια της αναλαμβανόμενης δέσμευσης (όχι μεμονωμένες ενέργειες, αλλά μια νέα μορφή διοίκησης της επιχείρησης), τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, εντός και εκτός της επιχείρησης, στα θέματα που τα αφορούν και την απαίτηση διαφάνειας κατά την επίδειξη των πρακτικών κοινωνικής ευθύνηςThe green paper establishes a number of criteria for defining the social responsibility of European companies: the voluntary character (therefore extending beyond the legal obligations to which companies may be subject) of the steps undertaken; the lasting nature of the commitment entered into (a new form of corporate governance rather than one-off actions); involvement of those affected, both within and outside companies, in matters of concern to them; the requirement for transparency when demonstrating practices related to social responsibility
υποστηρίζει ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων, είναι σκόπιμο να γίνει σαφέστερη αναφορά στις έννοιες της συμμετοχικής δημοκρατίας και της δημοκρατίας με εξουσία λήψης αποφάσεων, δηλαδή σε τρόπους και μηχανισμούς συμμετοχής και λήψης αποφάσεων οι οποίοι συμπληρώνουν, σε διάφορες περιπτώσεις, τις υπάρχουσες μορφές παραδοσιακής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καθώς επίσης και ότι στο πλαίσιο της προαγωγής της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων πρέπει να δοκιμαστούν μέτρα που να συνδέονται με την ιδιοκτησιακή δομή των επιχειρήσεων, όπως οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και τα προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων ή των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων·believes, with regard to citizen, business and social partner involvement, that there should be more specific reference to types of participatory and deliberative democracy, i.e. to mechanisms for participation and decision-making that depending on the circumstances can be combined with forms of traditional representative democracy; and maintains that the promotion of corporate social responsibility should include experimentation with measures regarding business ownership structure, such as cooperatives and programmes for the distribution of shares to the workers or communities concerned
εκτιμώντας ότι η ιδιοκτησία έχει κοινωνικό χαρακτήρα και ότι οι επιχειρήσεις φέρουν κοινωνική ευθύνη, εκτιμώντας επίσης ότι το θέμα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων λαμβάνει πλέον στρατηγική διάσταση, ειδικά σε ορισμένους τομείς, και τούτο διότι οι πολίτες δεν βλέπουν πλέον τις επιχειρήσεις μόνο υπό την ιδιότητά τους ως δυνητικών καταναλωτών, αλλά απαιτούν και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων σε θέματα προστασίας της εργασίας, καθώς και για τη συμμετοχήwhereas property rights are subject to restrictions and obligations for the benefit of society, and companies have corporate social responsibility; whereas, especially in some industries, the issue of corporate social responsibility is assuming a strategic dimension because, in their perceptions of companies, citizens are no longer thinking merely as potential consumers, but are insisting on guarantees as regards environmental protection, compliance with basic health and safety standards, and participation
Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι, για την επιτυχή έκβαση της πολιτικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής είναι απαραίτητο να υπάρξει περισσότερος και καλύτερος συντονισμός των ακόλουθων παραγόντων κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ: των ισχυουσών οδηγιών που ρυθμίζουν το ζήτημα της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, του εγκάρσιου κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των βιομηχανικών τομέων, της τακτικής διαβούλευσης στους κόλπους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) της ίδιας της ΕΟΚΕ, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βιομηχανικών Μεταλλαγών (ΕΠΒΜ), της διάθεσης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, της πολιτικής ανταγωνισμού και της προώθησης της εφαρμογής της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεωνThe EESC deems it vital to the success of economic, social and territorial cohesion policy that there be better coordination in implementing the EU's current development policies, involving: existing directives governing workers' participation in firms; social dialogue covering all the industrial sectors; regular consultation of the EESC's Consultative Commission on Industrial Change (CCIC); the European Monitoring Centre on Change (EMCC); structural fund deployment; competition policy; and steps to promote implementation of corporate social responsibility
Γίνεται προσπάθεια να υποχρεωθούν οι άνθρωποι, υπό τον τίτλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να πράξουν ό,τι έπρατταν πάντα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση, διότι η κοινωνική ευθύνη είναι ένα μείζον γνώρισμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής τους κουλτούρας.The attempt is being made to compel people, under the heading of Corporate Social Responsibility, to do what small and medium-sized enterprises have always done in any case, for social responsibility is a major characteristic of small and medium-sized businesses and a permanent feature of their entrepreneurial culture.
Patten, έχει σκοπό να εκφράσει την άποψη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής σχετικά με την κοινωνική συνοχή στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ΛΑΚ) και, ειδικότερα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις της ΟΚΠ μπορούν να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο, π.χ. μέσω του κοινωνικού διαλόγου, της ανάπτυξης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ή της προαγωγής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από πλευράς των επιχειρήσεωνIt will focus in particular on how civil society organisations can contribute to this objective by means, for example, of social consultation, developing social protection systems or promoting corporate social responsibility
ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και των κατευθυντηρίων αρχών της Παγκόσμιας Σύμβασης και της υποεπιτροπής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ για την πολυεθνική επιχείρηση, με στόχο την ανάπτυξη δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την ευθύνη των επιχειρήσεων, η οποία θα εφαρμοσθεί εν τέλει στα πλαίσια των ΗΕdeveloping linkages between the EU framework on corporate social responsibility with the United Nations Global Compact and UN Human Rights Sub-Commission guidelines on multinational enterprise, with a view to developing a binding international treaty on corporate accountability ultimately enforced within the UN itself
Παρά το γεγονός ότι στις εντασσόμενες χώρες καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στις εθνικές νομοθεσίες και κανόνες, η θέση σε εφαρμογή μέσω των κρατικών πολιτικών, παρουσιάζει ατέλειες όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις ΕΚΟ· πρόκειται συγκεκριμένα για τις πολιτικές υπέρ των επιχειρήσεων, προώθησης των ΜΜΕ, απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά το σεβασμό στο περιβάλλον κ.λπAlthough a considerable effort is being made in the accession countries to incorporate the acquis communautaire into national laws and standards and then implement it as part of public policies, this work is still very incomplete as regards that part of the acquis that concerns SMEs and SEEs, especially in such areas as business policies, promoting SMEs, employment, social policy, social inclusion and corporate social responsibility, particularly as regards respect for the environment
Οι αξίες αυτές είναι ο κοινωνικός διάλογος, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η δράση κατά της φτώχειας και των διακρίσεων, η ισότητα των δύο φύλων, η κοινωνική προστασία, η κινητικότητα των εργαζομένων και η σημασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την εγγύηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.Those values are social dialogue, intergenerational solidarity, action against poverty and discrimination, equality between the sexes, social protection, occupational mobility, and the importance of services of general interest in guaranteeing social cohesion and social responsibility in business and industry.
Η παρέμβαση στον τομέα της νεανικής εγκληματικότητας και της δικαιοσύνης των ανηλίκων δεν πρέπει να μένει μόνο στο νομικό επίπεδο (όπου τα διαφορετικά νομικά πρότυπα και παραδόσεις ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο στη διεργασία), αλλά να είναι πολυτομεακή και πολυοργανική και να ενσωματώνει και άλλους γνωστικούς κλάδους (όπως οι κοινωνικές επιστήμες και οι επιστήμες της συμπεριφοράς), καθώς και διάφορα όργανα, αρχές και οργανώσεις (κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, τον αστυνομικό και τον δικαστικό μηχανισμό, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω σχεδίων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώσεις οικογενειών, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς κλπ.), τα οποία συχνά δρουν με ελάχιστα συντονισμένο τρόποAction on juvenile delinquency and juvenile justice is not restricted to the judicial sphere (where the differing legal models and traditions may constitute an obstacle), but seeks to be interdisciplinary and multi-institutional, bringing together other branches of knowledge- such as the social and behavioural sciences- and widely varying institutions, authorities and organisations (national, regional and local administrations, different kinds of social services, police and court structures, non-profit organisations, private companies working through corporate social responsibility projects, family associations, economic and social players, etc.), who often operate in an uncoordinated manner
υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ιδίως ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, τις κοινωνικές παροχές, την κατάρτιση, την επαγγελματική εξέλιξη και μια δίκαιη μισθολογική πολιτική· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν την πολιτική τους στον τομέα των προσλήψεων με την οδηγία ‧/‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας·Emphasises that undertakings demonstrating social responsibility make an important contribution towards redressing the inequalities that affect, in particular, women and disadvantaged persons, including disabled people, on the job market, not least as regards access to employment, welfare benefits, training, career development and a fair wages policy; emphasises that undertakings should conduct their recruitment policy in accordance with Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
γραπτώς. - (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και κατά των τροπολογιών των Φιλελευθέρων και του ΕΛΚ με τις οποίες έγινε προσπάθεια διαγραφής των αναφορών σε δεσμευτικές πρωτοβουλίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. " εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τόσο εσωτερικά, εντός της ΕΕ, όσο και εξωτερικά, και γι' αυτό αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι οι δύο αυτές πολιτικές ομάδες δεν υποστήριξαν τα μέτρα που περιγράφονταν στην έκθεση.I voted for this report and against the Liberal and EPP Amendments which sought to delete the references to binding initiatives on corporate social responsibility. CSR should be at the core of European businesses activities both internally within the EU and externally and I was highly disappointed that these two groups did not support the steps outlined in the report.
εκτιμά ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες των πολυεθνικών πρέπει να καθοριστούν σαφώς, και ότι η δράση της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ενισχυθεί· πιστεύει ότι επιβάλλεται να δοθεί συνέχεια στις εργασίες του Πολυμερούς Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων (CSR) και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της·Considers that the social and environmental responsibilities of multinationals should be clearly established, and that EU action in this area should be stepped up; believes that concrete follow-up to the work of the Multi-Stakeholder Forum on CSR is long overdue and calls on the Commission to publish its communication
υπενθυμίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, οι προσπάθειες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης συνιστούν προϋποθέσεις για υψηλότερους μισθούς και δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη αυτή πρέπει να ακολουθείται από την υποχρέωση των επιχειρήσεων να αναλαμβάνουν τις κοινωνικές τους ευθύνες·Notes that increased labour productivity, efforts to strengthen competitiveness, investment and growth are prerequisites for higher wages and an equitable distribution of the fruits of growth, employment and social cohesion; stresses that such a development should be followed by an obligation for enterprises to meet their social responsibilities
υπενθυμίζει ότι η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική και διαρκή ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και ότι θα πρέπει να εμπλέκει τους κοινωνικούς εταίρους ως βασικό στοιχείο ενός συστήματος σύγχρονης διαχείρισης· τάσσεται υπέρ της άποψης ότι ένα ισορροπημένο επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων της κοινωνικής τους ευθύνης·Recalls that corporate governance is regarded as a fundamental precondition for the efficient and sustainable development of competitive businesses and that it should involve employees and employers as an essential feature of a modern management system; considers that a balanced business strategy will ensure greater respect for workers' rights and render businesses more aware of their ethical and social responsibilities
Η θέσπιση ενός Χάρτη με τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, αρχίζοντας από τις ευρωπαϊκές, ο οποίος θα μπορεί να εφαρμόζεται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, του σεβασμού του περιβάλλοντος και, τελικά, της κοινωνικής συνοχής στη ΛΑΚA charter laying down the principles of corporate social responsibility for European companies operating in LAC – which companies based in the region would also be free to apply- would provide a powerful boost to social dialogue and respect for the environment and, therefore, to social cohesion in LAC
Η Επιτροπή, ως απάντηση στην έκκληση του Συμβουλίου της Λισαβόνας προς το πνεύμα κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, συμπεριέλαβε το θέμα αυτό στη δική της ατζέντα κοινωνικής πολιτικής, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2000. Τόνισε τη σημασία του στην αντιμετώπιση των συνεπειών στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα, της ολοκλήρωσης της οικονομίας και της αγοράς και στην προσαρμογή των συνθηκών απασχόλησης στη νέα οικονομία.In response to the Lisbon Council's appeal to companies' corporate sense of social responsibility the Commission has included this theme in its own social policy agenda published in June 2000 by stressing its importance in addressing the employment and social consequences of economic and market integration and adapting worker conditions in the new economy.
επισημαίνει ότι, προς όφελος της μακροοικονομικής σταθερότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιότερη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης και από ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· υπενθυμίζει εν προκειμένω την απαίτηση η αύξηση των μισθών να συμβαδίζει με τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μια κουλτούρα προώθησης και συμμετοχής στο πλαίσιο εννοιών όπως η εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) και η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility)·Points out that in the interest of macroeconomic stability, the rise in productivity must go hand in hand with fairer distribution of the fruits of growth and a strengthening of social cohesion; draws attention in this connection to the call for the rise in incomes to keep pace with medium-term growth in productivity; underlines the urgent need to strengthen a culture of encouragement and involvement as part of the concepts of corporate governance and corporate social responsibility
Πρόβλημα υπάρχει με την παράγραφο 11, όπου ζητείται η ίδρυση μιας κεντρικής υπηρεσίας συντονισμού της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, καθώς και με τις παραγράφους 39 και 55 που συνηγορούν υπέρ του διορισμού διαμεσολαβητή για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.Paragraph 11, which calls for the setting-up of a central point of coordination for CSR, is problematic, as are paragraphs 39 and 55, which advocate the appointment of an ombudsman for CSR.
αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εργοδότες για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των υπαλλήλων τους· επισημαίνει ότι η υγεία του εργατικού δυναμικού και επομένως η παραγωγικότητά του θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων· ελπίζει ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή συμμαχία για την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·Recognises the role of employers in promoting healthy lifestyles amongst their employees; points out that workforce health and hence productivity should be part of businesses' corporate social-responsibility strategy; looks to the recently launched European Alliance for Corporate Social Responsibility to promote the exchange of good practice in this domain
Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, όπως έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει η ΕΟΚΕ, συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Λισσαβώνας και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης περιοχής και τη διακυβέρνηση των βιομηχανικών μεταλλαγών σε τοπικό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, διατηρώντας παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, το οποίο πρέπει να προσανατολιστεί προς την οικονομία της γνώσης και μέσω μιας ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης που υποστηρίζει την βελτιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των οικονομικών και βιομηχανικών μεταλλαγώνCorporate social responsibility is- as the Committee has stressed repeatedly- an important contribution to realising the strategic goal which the EU set itself at the Lisbon Summit and which cannot, in the Committee's view, be seen in isolation from the notion of socially responsible territories and the territorial governance of industrial change through the generation and development of new businesses, new professional profiles and more and better jobs, while preserving the European social model and focusing on a knowledge-based economy and through an integrated territorial approach in order to encourage optimising environmental protection during economic and industrial change
Σε αυτή την πιθανή κατάσταση ανταγωνισμού των σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, οι δημόσιες αρχές μπορεί να βλέπουν τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα σαν πηγή προβλημάτων, εμποδίων και στρεβλώσεων των δημόσιων στόχων τους στους τομείς της κοινωνικής ευημερίας, της διατήρησης και της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων, της κοινωνικής συνοχής και της ευθύνης των επιχειρήσεων έναντι των τοπικών πληθυσμώνIn this situation of potentially antagonistic relations between the public and private sectors, public authorities may see the private tourism sector as creating problems and obstacles and distorting its public objectives in relation to social welfare, preservation and sustainability of natural resources, social cohesion and the responsibility of businesses towards local communities
Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει το πρόβλημα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και να αναλύσει την ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας μέσω ανακοινώσεων για κοινή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής καθώς και μέσω της Πράσινης Βίβλου για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.In issuing its communications about a Community strategy concerning health and safety at work and the strengthening of the quality dimension in employment and social policy, as well as in publishing its Green Paper on Corporate Social Responsibility, the Commission is urged to take account of the problem of harassment in the workplace and to consider the need for legislation.
Θεμέλιο της προοπτικής αυτής είναι οι στόχοι που καθορίζονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας και, προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕ επικαλέσθηκε ιδιαίτερα το νόημα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις βέλτιστες πρακτικές της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης, την οργάνωση της εργασίας, την ισότητα των ευκαιριών, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξηThe Lisbon strategy objectives provide the backdrop to this statement; to this end, the EU has made a special appeal to firms' sense of social responsibility, bearing in mind vocational training requirements and best practices for life in general, work organisation, equal opportunities, social inclusion and sustainable development
Για τον λόγο αυτόν χαιρετίζουμε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η ίδρυση ενός ταμείου για την παγκοσμιοποίηση, για την οποία συζητάμε σήμερα, και η έκθεση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που θα συζητηθεί αύριο, καθώς η ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς στο πλαίσιο μιας κοινωνικής οικονομίας δεν μπορεί παρά να αποτελεί συγκερασμό της δημιουργικής ώθησης της οικονομικής ελευθερίας με τις θετικές αξίες της δράσης για την προώθηση της αλληλεγγύης.We therefore welcome European initiatives such as the creation of a globalisation fund, which we are debating today, and the report on corporate social responsibility, which we shall discuss tomorrow. The development of the free market within the context of a social economy must of necessity combine the creative impetus of economic freedom with the positive values of action to promote solidarity.
Showing page 1. Found 1536413 sentences matching phrase "κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης".Found in 76.972 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.