Translations into English:

  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
Τα φασόλια Fagioli Bianchi di Rotonda, κατά τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ως όσπρια, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: σπέρμα: μήκος έως ‧ cm το μέγιστο, πλάτος έως ‧ mm το μέγιστο· απουσία νευρώσεων, λευκό χρώμα, μέτρια στιλπνότητα, κυβικό ή στρογγυλό σχήμα, βάρος ‧ σπερμάτων: έως ‧ γραμμάρια το μέγιστο· καθαρός κόκκος, πρακτικά χωρίς ορατές ξένες ύλες, χωρίς ξένες οσμές ή γεύσεις, χωρίς εξωτερική υγρασίαWhen released for consumption as dried beans, Fagioli Bianchi di Rotonda must have the following characteristics: bean: maximum length, ‧ mm; maximum width, ‧ mm; no veining; white in colour; medium sheen; cubic or round in shape; weight of ‧ beans: maximum ‧ g; clean bean, practically free of any visible foreign matter; free of any foreign smell and/or taste; free of external moisture
Με 7,72 γερμανικά μάρκα ανά κυβικό μέτρο για την υδροδότηση με πόσιμο νερό και την διάθεση των λυμάτων, η Γερμανία μαζί με την Δανία βρίσκονται με απόσταση στην κορυφή σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ ως προς την κατανάλωση είναι τρίτη από το τέλος.Germany, with DM 7.72 per cubic metre for the supply of drinking water and for wastewater drainage, is, with Denmark, far and away at the top of the world league, but, as regards consumption, is third from the bottom.
Βάσει εκθέσεων που έχουν υποβληθεί επισήμως στην Επιτροπή στο πλαίσιο των διατάξεων της τρέχουσας κοινοτικής νομοθεσίας, οι ετήσιες συγκεντρώσεις ΑΣ‧ (δηλ. σωματιδίων διαμέτρου κάτω των ‧ μικρομέτρων (μm)) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι της τάξεως των ‧-‧ μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο μg/m‧)· υπάρχει δηλ. σαφής υπέρβαση της οριακής τιμής (συν του ορίου ανοχής) των ‧ μg/m‧ για το έτοςBased on reports officially submitted to the Commission under the provisions of current Community legislation, annual concentrations of PM‧ (i.e. particles with a diameter less that ‧ micrometer (μm) in Athens and Thessaloniki are in the range of ‧-‧ micrograms per cubic meter (μg/m‧) thus clearly exceeding the limit value (plus margin of tolerance) of ‧ μg/m‧ for the year
Ο Αντιπρόεδρος της Gazprom Αλεξάντερ Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί ετησίως στη Σερβία ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου από την χωρητικότητα ‧ δισ. κυβικών μέτρων αερίου του αγωγού, θείο δώρο για τη χώρα που πλήχθηκε από έλλειψη ενέργειας το χειμώνα ‧ όταν διαφωνία Ρωσίας- Ουκρανίας διέκοψε τις παροχές φυσικού αερίου στα ΒαλκάνιαGazprom Vice President Aleksandar Medvedev said Russia will guarantee Serbia ‧ billion cubic metres of gas annually from the pipeline 's anticipated ‧ billion-cubic-metre capacity, a boon for an energy-poor country that suffered in the ‧ winter when a Russian-Ukrainian dispute cut off natural gas to the Balkans
Χωρητικότητα των αμπαριών αλιευμάτων (κυβικά μέτραCapacity of fish holds (m
Αρχικά, θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ‧ δις κυβικών μέτρων αερίου προς την Ευρώπη σε ετήσια βάση, που θα αυξηθεί στα ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως μέχρι τοInitially, it would have the capacity to carry ‧ billion cubic metres of gas to Europe annually, which should grow to ‧ billion cubic metres of gas annually by
Το όριο που έθεσε η ΠΟΥ για τα ‧ είναι ‧ μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρος, αλλά σε ένα κεντρικό σταυροδρόμι των Τιράνων η μέση τιμή έκθεσης ανά ‧ ωρο ήταν ‧ μικρογραμμάρια, και κατά τη διάρκεια της αιχμής ανερχόταν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδαThe WHO limit for ‧ s is ‧ microgrammes per cubic metre of air, but at one central Tirana crossroads, the ‧ hour average exposure was ‧ micrograms, with peak-hour levels far higher
Δεδομένου ότι με τις σημερινές τεχνικές οι εκπομπές διοξειδίου του θείου μπορούν να περιοριστούν στα 100 mg ανά κυβικό μέτρο, το Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξει ένα γενικό όριο εκπομπών της τάξης των 200 mg ανά κυβικό μέτρο.Given that existing technology allows SO2 emissions to be cut to 100 mg per cubic metre, a general emission limit value of 200 mg per cubic metre certainly warrants support from Parliament.
Ο αγωγός ‧ χλμ. θα ξεκινάει από την ανατολική Τουρκία και θα φτάνει στο κομβικό σημείο αερίου Baumgarten στην Αυστρία μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, ενώ πρόκειται να μεταφέρει ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας και τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη, ετησίωςThe ‧ km pipeline will run from eastern Turkey to the Baumgarten gas hub in Austria via Bulgaria, Romania and Hungary and is designed to carry ‧ billion cubic metres of natural gas from the Caspian region and the Middle East to Europe annually
Ο Παρνανόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ότι η Βουλγαρία είναι έτοιμη να αγοράσει ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το ΤουρκμενιστάνParvanov told reporters after the meeting that Bulgaria is ready to buy ‧ billion cubic metres of natural gas from Turkmenistan
Διέρρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Tisla και από εκεί στον Δούναβη, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό.One hundred thousand cubic metres of water with very high concentrations of cyanide and other heavy metals leaked from a gold mine into the Tisza River and from there into the Danube, affecting Hungary and Serbia, as well as Romania, killing tens of thousands of fish and poisoning the drinking water.
Η σύνδεση, η οποία θα έχει μήκος ‧ χιλιόμετρα και χωρητικότητα ‧ έως ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς προμήθειας φυσικού αερίου από την Κασπία προς τη Βουλγαρία και την περιοχήThe ‧ km link will have a capacity of ‧ to ‧ billion cubic metres of natural gas annually, and aims to secure supplies of Caspian natural gas to Bulgaria and the region
Διότι είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι η ουκρανική οικονομία θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί, εάν η τιμή του αερίου υπερβεί τα 400 δολάρια Αμερικής ανά 1.000 κυβικά μέτρα.For it is difficult to imagine that the Ukrainian economy will be able to function if the price of gas is over USD 400 per 1 000 cubic metres.
Μπορούμε πραγματικά να απαντήσουμε διεξοδικά σχετικά με τον προορισμό του φυσικού αερίου: ούτε ένα κυβικό μέτρο φυσικού αερίου δεν πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση χωρίς να το προσέξουμε.We are genuinely able to provide a full response about where the gas goes: not one cubic metre of gas goes in a different direction without us noticing.
Οι αγωγοί θα μας παρέξουν τη δυνατότητα μεταφοράς ‧ δις πρόσθετων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως απευθείας προς την ΕυρώπηThese pipelines will enable us to deliver additional ‧ billion cubic metres of gas yearly to Europe directly
Η Ομάδα μου είχε υποβάλει ήδη στην πρώτη ανάγνωση τις διατάξεις, που διατηρήθηκαν στην κοινή θέση, για την εφάπαξ παράταση της προθεσμίας και για την τήρηση της οριακής τιμής η οποία απαιτείται στα νότια κράτη μέλη λόγω των κλιματικών συνθηκών αλλά και για τον καθορισμό αυτής της οριακής τιμής για τη συγκέντρωση του βενζολίου σε επίπεδο 10 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο.The provisions on a single extension of the deadline and on compliance with the limit values that are required for climatic reasons in our southern Member States, provisions which are now contained in the common position, were introduced by ourselves at the time of the first reading, as was the maximum benzene concentration of 10 micrograms per cubic metre.
Ξέρετε ότι κάθε λεπτό χύνονται ‧ εκατομμύρια κυβικά μέτρα; ‧ μέτρα νερό!You know that every minute poured ‧ million cubic meters; ‧ meters of water!
Βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη με την ιταλική ΕΝΙ, τον άλλο μέτοχο- εταίρο της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό, η χωρητικότητα του αγωγού Σάουθστριμ αυξήθηκε από τα αρχικά προβλεπόμενα ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στα ‧ δις κυβικά μέτραUnder the deal reached with Italy 's Eni, the other co-shareholder in a joint venture to build the pipeline, South Stream 's capacity was increased from the initially planned ‧ billion cubic metres of gas a year to ‧ billion cubic metres
Δεν θα καταλάμβανε μεγάλο χώρο, στην πραγματικότητα θα χωρούσε εδώ μπροστά από το βήμα - αυτό αντιστοιχεί σε όγκο 10 κυβικών μέτρων, όχι παραπάνω.It would not take up much room, in fact it would fit in the space here in front of the podium - it corresponds to a volume of 10 cubic metres. No more than that.
Το πρόσθετο αυτό κόστος θα επιβάρυνε τους πληθυσμούς της Γερμανίας και της Ευρώπης, καθώς οι δαπάνες της κατασκευής θα προστίθενταν στην τιμή κάθε κυβικού μέτρου φυσικού αερίου που θα πωλείτο.It would be the population of Germany and Europe that would have to pay for these additional costs, as the costs of construction would be added to the price of every cubic metre of gas sold.
Ούτε η πρόταση της Επιτροπής για μια οριακή τιμή 5 mg ανά κυβικό μέτρο είναι αποδεκτή.The Commission proposal for a maximum value of 5 mg/m3 is also not acceptable.
Σε ό,τι αφορά τα ΑΣ2,5 στις αστικές περιοχές, προτείνεται νέα οριακή τιμή 20 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, που θα αναθεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.Regarding PM2,5 in urban areas, a new limit value is proposed of 20 micrograms per cubic metre, which is to be reviewed by the European Commission in 2015.
Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε στη Ρωσία, η οποία στηρίζει οικονομικά το καθεστώς παρέχοντάς του πολύ φθηνό φυσικό αέριο στην τιμή των 50 δολαρίων ΗΠΑ ανά 1000 κυβικά μέτρα, ότι ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης οφείλει να ενισχύσει τη δημοκρατία στη χώρα.Russia also needs to be reminded that, as it bankrolls the regime with very cheap gas at USD 50 per 1 000 m3, it should support democracy there, being a full member of the Council of Europe.
Αυτό που δεν είναι τόσο καλό είναι ότι καθορίζεται μια οριακή τιμή ΡΡΜ, δηλαδή 3, 25 mg ανά κυβικό μέτρο κατά μέσον όρο επί οκτάωρο.What is less good is the fixing of the limit value at one part per million, that is, 3.25 mg per m3 on average over eight hours.
Χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων (κυβικά μέτραCapacity of fuel tanks (m
Showing page 1. Found 116359 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 11.324 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.