Translations into English:

  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε στη Ρωσία, η οποία στηρίζει οικονομικά το καθεστώς παρέχοντάς του πολύ φθηνό φυσικό αέριο στην τιμή των 50 δολαρίων ΗΠΑ ανά 1000 κυβικά μέτρα, ότι ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης οφείλει να ενισχύσει τη δημοκρατία στη χώρα.Russia also needs to be reminded that, as it bankrolls the regime with very cheap gas at USD 50 per 1 000 m3, it should support democracy there, being a full member of the Council of Europe.
Γι ' αυτό , η κυβέ ρνηση της Πολωνίας αναγκάστηκε να πάρει μη δημοφιλή μέτρα , και αποτελεί παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της Διεύρυνσης .Another improvement , he felt , would be to gradually move towards organising debates on a ' catch the eye ' basis , with the President able to call parliamentarians interested in a debate .
Η Επιτροπή πρότεινε για το βενζόλιο την ετήσια οριακή τιμή των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2010.The Commission has proposed an annual limit value of 5 micrograms per cubic metre of air for benzene, to be attained by 2010.
Μηδέν Λιγότερο από το ήμισυ της χρησιμοποιούμενης μονάδας Δεν διατίθενται στοιχεία Εκτίμηση της Eurostat Πολλαπλασιασμένο επί Μικρότερο από Μεγαλύτερο από Μεγαλύτερο ή ίσο Εκατοστιαίο ποσοστό Ποσοστιαία μεταβολή Ποσοστό επί τοις χιλίοις Διοξείδιο του άνθρακα Εκατομμύριο Δισεκατομμύριο Εκατομμύρια τόνοι Χιλιόμετρο Εκτάριο Τετραγωνικό χιλιόμετρο Χιλιόγραμμο Οξείδιο του αζώτου Οξείδιο του θείου Τόνος Τόνος για τόνο Κόροι ολικής χωρητικότητας Τονοχιλιόμετρο Τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου Εκατόλιτρα Κυβικό μέτρο m3S0t hil datum less than half the unit used not available estimate made by Eurostat multiply by less than more than greater than or equal to percentage percentage variation per thousand carbon dioxide million 1 000 million millions of tonnes cubic metre square kilometre kilometre hectare kilogram nitrous oxide sulphur oxide tonne tonne for tonne tonne-kilometre tonne of oil equivalent hectolitre gross calorific value
" Ο Ποταμός Μέριτς της Εντίρνε έχει συνήθως ροή ‧ κυβικών μέτρων νερού, ωστόσο μετά το άνοιγμα των φραγμάτων στο Βουλγαρικό Ποτάμι Άρδα, η ροή αυξήθηκε στα ‧ κυβικά μέτρα, προκαλώντας αναπόφευκτα φυσική καταστροφή στην πόλη ", δημοσίευσε η Τουρκική εφημερίδα Hurriyet την Τετάρτη" Edirne 's Merich River normally has a flow of ‧ cubic metres of water, but after the opening of dams on the Bulgarian Arda River, this flow increased to ‧ cubic metres, which in turn opened the way to a natural disaster in the city, " the Turkish daily Hurriyet reported on Wednesday
Οι οριακές τιμές είναι χαμηλότερες σε ορισμένα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν έχει αιτιολογήσει επιστημονικά γιατί επέλεξε τα 5 mg ανά κυβικό μέτρο.The limit is lower in many Member States, and the Commission has not given any scientific justification for its choice of 5 mg/m3 .
Διέρρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Tisla και από εκεί στον Δούναβη, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό.One hundred thousand cubic metres of water with very high concentrations of cyanide and other heavy metals leaked from a gold mine into the Tisza River and from there into the Danube, affecting Hungary and Serbia, as well as Romania, killing tens of thousands of fish and poisoning the drinking water.
Οι φιλανδοί συλλέγουν ετησίως ξυλεία της τάξεως των 50 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.The Finns harvest something in the order of 50 million cubic metres annually.
Κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα, λοιπόν, μακριά από το Στρασβούργο, στο Τσιμπότε, στον Ειρηνικό, τα εργοστάσια ιχθυάλευρου ρίχνουν εκατομμύρια κυβικά μέτρα μολυσμένων υδάτων από αίμα, λίπος κτλ. στη θάλασσα.Apparently, thousands of miles from Strasbourg, at Chimbote in the Pacific, fish meal factories are dumping millions of cubic metres of water polluted with blood, fat, etc. into the sea.
Πριν από δέκα χρόνια, περισσότερα από 100.000 κυβικά μέτρα νερού μολυσμένου από κυανίδια εκχύθηκαν κατά λάθος στο ποτάμιο σύστημα από δεξαμενή μεταλλείου χρυσού στη Ρουμανία. " διαρροή αυτή είναι υπεύθυνη για μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές όλων των εποχών στην Κεντρική Ευρώπη.Ten years ago, more than 100 000 cubic metres of cyanide-contaminated water were accidentally discharged into the river system from a gold mine reservoir in Romania. This spill is responsible for one of the worst ever environmental disasters in Central Europe.
Τέλος, το έργο φαίνεται να μπορεί να συμπεριληφθεί επίσης στο σημείο ‧.‧ του παραρτήματος Ι της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Συμβουλίου, της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης, το οποίο αναφέρεται στις εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεν υπερβαίνει τα ‧ κυβικά μέτραIn addition, it appears that the project could be covered by point ‧.‧ of Annex I to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on integrated pollution prevention and control, which mentions installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process where the volume of the treatment vats exceeds ‧ m
Η μετρούμενη ποσότητα πρέπει να εμφαίνεται σε χιλιοστόλιτρα (ml), κυβικά εκατοστόμετρα (cm‧), λίτρα (l ή L), κυβικά μέτρα (m‧), γραμμάρια (g), χιλιόγραμμα (kg) ή τόνους (tThe metered quantity shall be displayed in millilitres, cubic centimetres, litres, cubic metres, grams, kilograms or tonnes
Κατά την πρώτη φάση, το έργο προβλέπει την άντληση 24 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, η οποία όμως θα αυξηθεί αργότερα στα 68 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.The project plans the extraction of 24 billion m3 of gas annually in the first phase, but this will then rise to 68 billion.
1 ) ο όγκος νερού που καταναλώνεται σε μια ορισμένη χρονική περίοδο μετρηθείς σε κυβικά μέτρα .• This is the volume of water consumed in a certain time period , measured in cubic meters .
Ο μετρούμενος όγκος απεικονίζεται σε κυβικά μέτραMetered volume shall be displayed in cubic metres
Το 1986 εκλύθηκαν στη θάλασσα, στο Wylfa, 135 κυβικά μέτρα ραδιενεργού ύδατος.In 1986, 135 cubic metres of radioactive water was released into the sea at Wylfa.
όγκος αποθήκευσης και συνολικός όγκος αποθήκευσης που μετριούνται με ακρίβεια ακεραίου αριθμού κυβικών δεκάμετρων ή λίτρων·storage volume(s) and total storage volume(s), which is measured to the nearest whole number of cubic decimetres or of litres
Η δυνατότητα παραγωγής της μονάδας ανέρχεται σε μόλις ‧ κυβικά μέτρα την ημέραThe facility 's production capacity is only ‧ cubic m per day
Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις, οπωσδήποτε αν ληφθεί υπόψη το γεγονός, στο οποίο αναφέρθηκε και ο συνάδελφος Florenz, ότι στις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Γερμανία καλύπτεται ήδη το πρότυπο των 500 mg οξειδίου του αζώτου ανά κυβικό μέτρο.I do not think derogations are appropriate, especially in view of the fact which Mr Florenz mentioned just now, that this standard of 500 mg NOx per cubic metre is already met in the Netherlands, Austria and Germany.
κανονικές συνθήκες: οι συνθήκες θερμοκρασίας ‧,‧ Κ (ήτοι ‧ oC) και πίεσης ‧ Pa, βάσει των οποίων ορίζεται το κανονικό κυβικό μέτρο (Nmstandard conditions means temperature of ‧,‧ K (i.e. ‧ oC) and pressure conditions of ‧ Pa defining normal cubic meters (Nm
Τα προβλήματα σχετίζονται περισσότερο με υπερβάσεις των βραχυπρόθεσμων οριακών τιμών (όχι περισσότερο από ‧ υπερβάσεις του μέσου ημερήσιου ορίου ‧ micrograms ανά κυβικό μέτρο (μg/m‧)), ιδιαίτερα σε θερμούς τόπους όπως οι περιοχές υψηλής κυκλοφορίας ή οι βιομηχανικές περιοχές, και όχι της μακροπρόθεσμης οριακής τιμής ‧μg/m‧ (ετήσιος μέσος όροςProblems are more related to exceedances of the short term limit value (no more than ‧ exceedances of the daily average limit of ‧ micrograms per cubic metre (μg/m‧)), especially at hot spot locations such as traffic-related or industrial sites, rather than the long term limit value of ‧μg/m‧ (annual mean
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι η μείωση της μέσης τιμής ΡΜ10 των 30 μικρογραμμαρίων, σε 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποφυγή του πρόωρου θανάτου 10.000 ανθρώπων από δηλητηρίαση από αιωρούμενα σωματίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό θεωρώ απογοητευτικό το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Περιβάλλοντος καθόρισαν την τιμή ΡΜ10 στα 40 μικρογραμμάρια.The European Environment Agency has calculated that a reduction in the average PM10 value from 30 micrograms per cubic metre to 20 micrograms per cubic metre would prevent 10 000 premature deaths from particulate poisoning in the EU.
Η θέρμανση και απόσπαση ασφάλτου από την άμμο...... απαιτεί εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερούThe process of heating and separating bitumen... from the sand requires millions of cubic meters of water
για το τμήμα Τορίνο-Λυών, υποτιμόνται οι επιπτώσεις του εργοταξίου στον τουρισμό της κοιλάδας (με το άνοιγμα του εργοταξίου για χρόνια και τα ‧ εκατ. κυβικά μέτρα μπαζών), ο υδρογεωλογικός κίνδυνος τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία της γραμμής και οι παρεμβολές με τους ΧΚΕ (χώροι κοινοτικού ενδιαφέροντος) (ιδιαίτερα την υγρή ζώνη Casellette και το φυσικό πάρκο Foresto)·in the case of the Turin-Lyons line, the impact of the works on tourism in the valley (including the initiation of building works lasting several years and requiring the moving of ‧ million square metres of excavated material), hydrogeological risks both at the construction and the operational stage, and the impact on Sites of Community Importance (SCIs), particularly the Casellette wetlands and the Foresto nature reserve, have all been underestimated
Αυτό που δεν είναι τόσο καλό είναι ότι καθορίζεται μια οριακή τιμή ΡΡΜ, δηλαδή 3, 25 mg ανά κυβικό μέτρο κατά μέσον όρο επί οκτάωρο.What is less good is the fixing of the limit value at one part per million, that is, 3.25 mg per m3 on average over eight hours.
Showing page 1. Found 155994 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 12.354 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.