Translations into English:

  • cubic metre   
    (noun   )
  • stere   

Example sentences with "κυβικό μέτρο", translation memory

add example
" Δύο δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου θα μεταφερθούν μέσω του αγωγού Shah Deniz ‧ το ‧ αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα το ‧ και ‧ δισ. κυβικά μέτρα το ‧ ", ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Αζέριο ομόλογό του, Νατίκ Αλίεφ" Two billion cubic metres of natural gas will be transported through the Shah Deniz ‧ pipeline in ‧ which will be raised to ‧ billion cubic metres in ‧ and ‧ billion cubic metres in ‧ " Turkish Energy Minister Taner Yildiz said after signing the agreement with his Azeri counterpart, Natiq Aliyev
Υποστηριζόμενες μονάδες όγκου: l (λίτρο), tsp (teaspoon), tbs (tablespoon), oz (ουγκιά υγρού), cup, pt (pint), qt (quart), gal (γαλόνι), barrel, m‧ (κυβικό μέτρο), mi‧ (κυβικό μίλι), Nmi‧ (κυβικό Ναυτικό μίλι), in‧ (κυβική ίντσα), ft‧ (κυβικό πόδι), yd‧ (κυβική γιάρδαSupported volume units: l (liter), tsp (teaspoon), tbs (tablespoon), oz (ounce liquid), cup, pt (pint), qt (quart), gal (gallone), barrel, m‧ (cubic meter), mi‧ (cubic mile), Nmi‧ (cubic Nautical mile), in‧ (cubic inch), ft‧ (cubic foot), yd‧ (cubic yard
Η δήλωση του πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά την πτώση της στάθμης του ύδατος κάτω από το σημάδι των ‧ μέτρων, η χαμηλότερη τα τελευταία ‧ χρόνια, ενώ το απόθεμα έπεσε κάτω από τα ‧ κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ελαφρώς περισσότερο από το ένα τρίτο των συνηθισμένων αποθεμάτων του ποταμού τον Αύγουστο των ‧ κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτοHis statement came a day after the water level dropped below the ‧ metre mark, the lowest in the last ‧ years, while the debit fell under ‧ cubic metres per second, slightly more than a third of the river 's usual August debit of ‧ cubic metres per second
Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή η αναγραφή του όγκου σε κυβικά μέτρα (‧ κυβικό μέτρο ισούται με ‧ λίτρα) ή σε άλλη μονάδα μέτρησης, όπως χιλιόγραμμα και λίτραIn some third countries, giving the volume in cubic metres (‧ cubic metre equals ‧ litres) or other metric units, such as kilograms or litres, may also be acceptable
Σε ορισμένες τρίτες χώρες, μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή η αναγραφή του όγκου σε κυβικά μέτρα (‧ κυβικό μέτρο ισούται με ‧ λίτρα) ή άλλες μονάδες μέτρησης όπως τα χιλιόγραμμα ή τα λίτραIn some third countries, giving the volume in cubic metres (‧ cubic metre equals ‧ litres) or other metric units, such as kilograms or litres, may be acceptable
Θα έχει αρχική ετήσια ικανότητα ‧ δισ. κυβικών μέτρων, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σε ‧ δισ. κυβικά μέτρα μέχρι τοIt will have an initial annual capacity of ‧ billion cubic metres, which is expected to grow to ‧ billion cubic metres by
Δεδομένου ότι με τις σημερινές τεχνικές οι εκπομπές διοξειδίου του θείου μπορούν να περιοριστούν στα 100 mg ανά κυβικό μέτρο, το Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξει ένα γενικό όριο εκπομπών της τάξης των 200 mg ανά κυβικό μέτρο.Given that existing technology allows SO2 emissions to be cut to 100 mg per cubic metre, a general emission limit value of 200 mg per cubic metre certainly warrants support from Parliament.
Εκεί, πέρα από τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ένα κυβικό μέτρο του οποίου επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 30 κυβικά μέτρα CO2 και καταστρέφει το όζον.There, in addition to the activities undertaken in the European Union, work has been started to reduce emissions of methane, one cubic metre of which has a greenhouse effect of the order of 30 cubic metres of CO2 and which depletes the ozone layer.
Αρχικά, θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ‧ δις κυβικών μέτρων αερίου προς την Ευρώπη σε ετήσια βάση, που θα αυξηθεί στα ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως μέχρι τοInitially, it would have the capacity to carry ‧ billion cubic metres of gas to Europe annually, which should grow to ‧ billion cubic metres of gas annually by
Ο Αντιπρόεδρος της Gazprom Αλεξάντερ Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί ετησίως στη Σερβία ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου από την χωρητικότητα ‧ δισ. κυβικών μέτρων αερίου του αγωγού, θείο δώρο για τη χώρα που πλήχθηκε από έλλειψη ενέργειας το χειμώνα ‧ όταν διαφωνία Ρωσίας- Ουκρανίας διέκοψε τις παροχές φυσικού αερίου στα ΒαλκάνιαGazprom Vice President Aleksandar Medvedev said Russia will guarantee Serbia ‧ billion cubic metres of gas annually from the pipeline 's anticipated ‧ billion-cubic-metre capacity, a boon for an energy-poor country that suffered in the ‧ winter when a Russian-Ukrainian dispute cut off natural gas to the Balkans
Αρχικές μελέτες έδειξαν καθημερινή ροή ‧ κυβικών μέτρων πετρελαίου και περισσότερα από ‧ κυβικά μέτρα φυσικού αερίουInitial studies showed a daily flow of ‧ cubic metres of oil and more than ‧ cubic metres of natural gas
Κατανοώ ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αριθμητικά μεγέθη με το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν όσον αφορά τα εκατομμύρια κυβικών μέτρων αερίου, όμως μήπως η Επιτροπή διαθέτει τυχόν δικές της εκτιμήσεις ή προσδοκίες, προφανώς μη δεσμευτικές, οι οποίες να δείχνουν αν θα ήταν δυνατόν να γεμίσει ο Νότιος Διάδρομος συνολικά ή ο αγωγός Nabucco ειδικότερα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα προμηθεύει 31 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου;I understand that at this stage, you cannot set the figures with Azerbaijan and Turkmenistan in terms of millions of cubic metres of gas, but does the Commission have any estimates or expectations of its own, obviously non-binding, which point to whether it would be able to fill the Southern Corridor as a whole or Nabucco in particular, which is supposed to provide 31 million cubic metres?
Οι παρατεταμένες συνομιλίες, από το ‧ έχουν καθυστερήσει την έναρξη του δεύτερου σταδίου του έργου Shah Deniz, το οποίο αναμένεται τώρα να τεθεί σε λειτουργία το ‧ το νωρίτερο, προσθέτοντας ‧ δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στα ‧ δισ. κυβικά μέτρα στο Shah Deniz IThe prolonged talks, dating back to ‧ have delayed the launch of the second phase of the Shah Deniz project, which is now expected to come on line in ‧ at the earliest, adding ‧ billion cubic metres of natural gas to the ‧ billion cubic metres in Shah Deniz I
Η Σερβία χρειάζεται ‧ εκατ. κυβικά μέτρα αερίου ημερησίως το χειμώνα και μπορεί να παράγει μόλις ‧ εκατ. κυβικό μέτρο την ημέρα από μόνη τηςSerbia needs ‧ million cubic m of gas per day in winter and can produce just ‧ million cubic m per day on its own
Εξάλλου, με την τροπολογία 20, προτείνουμε στην Επιτροπή να μειώσει τις οριακές τιμές εκπομπής βενζολίου από 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, που προτείνει η Επιτροπή, σε 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρα.Also, in Amendment No 20, we suggest that the Commission lowers the benzene emission limit from five micrograms per cubic metre, as proposed by the Commission, to four micrograms per cubic metre.
Αρχικά, ο αγωγός θα παρέχει περίπου ‧ δις κυβικά μέτρα αερίου το έτος, ενώ αναμένεται να φθάσει τα ‧ δις κυβικά μέτρα ετησίωςInitially, the pipeline will supply about ‧ billion cubic metres of gas per year, with its capacity expected to eventually reach ‧ billion cubic metres per annum
Η Βουλγαρία, η οποία αγοράζει το ‧ % του φυσικού αερίου της από την εταιρεία Gazprom, θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της ‧ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως και ‧ τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από σχιστόλιθο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο εκτιμήσεις του βουλγαρικού υπουργείου ενέργειας και οικονομίαςBulgaria, which buys ‧ % of its gas from Gazprom, could be sitting on ‧ billion cubic metres to ‧ trillion cubic metres of shale gas, Bloomberg news agency said, citing the Bulgarian energy and economy ministry 's estimates
Η αύξηση της χωρητικότητας για τον South Stream " σημαίνει ότι άλλο ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα εδώ θα είναι ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα αερίου λιγότερα μέσω της Ουκρανίας ", ανέφερεThe capacity boost for South Stream " means one billion cubic metres more here will be one billion cubic metres less gas crossing Ukraine ", he argued
Περιλαμβάνει την κατασκευή οκτώ δεξαμενών χωρητικότητας ‧ κυβικών μέτρων η κάθε μια και πρόσθετη δεξαμενή για προϊόντα πετρελαίου χωρητικότητας ‧ κυβικών μέτρωνIt includes the construction of eight tanks each with a capacity of ‧ cubic metres and an additional tank for oil products with a capacity of ‧ cubic metres
Η εν λόγω εκμετάλλευση προϋποθέτει την εξόρυξη ‧ κυβικών μέτρων, εκ των οποίων ‧ κυβικά μέτρα εναποτίθενται σε δύο χώρους απόρριψηςextraction estimates for the mine are for ‧ cubic metres, ‧ cubic metres of which will be deposited on two slag heaps
Εξήγησαν επίσης ότι ‧ δισ. κυβικά μέτρα του συνολικού όγκου αερίου θα περνούν μέσω των ήδη υπαρχόντων αγωγών και τα υπόλοιπα ‧ δισ. κυβικά μέτρα θα αντληθούν σε νέους αγωγούςThey also explained that ‧ billion cubic metres of the total gas volume will flow through already existing pipes and the remaining ‧ billion cubic metres will be pumped into new pipes
Η πιθανή χωρητικότητα της έκτασης είναι ‧ δισ. κυβικά μέτρα αερίου, ενώ η ετήσια ανάγκη κατανάλωσης της Βουλγαρίας ανέρχεται σε περίπου ‧ δισ. κυβικά μέτραThe potential capacity of the field is ‧ billion cubic metres of gas, while the annual consumption needs of Bulgaria amount to around ‧ billion cubic metres
Βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη με την ιταλική ΕΝΙ, τον άλλο μέτοχο- εταίρο της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό, η χωρητικότητα του αγωγού Σάουθστριμ αυξήθηκε από τα αρχικά προβλεπόμενα ‧ δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στα ‧ δις κυβικά μέτραUnder the deal reached with Italy 's Eni, the other co-shareholder in a joint venture to build the pipeline, South Stream 's capacity was increased from the initially planned ‧ billion cubic metres of gas a year to ‧ billion cubic metres
" [ Η Gazprom έχει ] μειώσει τις διανομές στα ‧ εκατ. κυβικά μέτρα ανά ‧ ώρες, σε σύγκριση με τη δέσμευσή της για ‧ εκατ. κυβικά μέτρα, χωρίς να δώσει εξηγήσεις ", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Naftogaz, Βαλεντίν Ζεμλιάνσκι" [ Gazprom has ] reduced deliveries to ‧ m cubic m per ‧ hours compared to the promised ‧ m cubic m without explanation, " Naftogaz spokesman Valentin Zemlyansky said
Ο υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας της Βουλγαρίας, Τράικο Τραΐκοφ, δήλωσε στην bTV ότι η εταιρεία Gazprom της Ρωσίας χρεώνει επί του παρόντος τη Βουλγαρία περισσότερα από ‧ ευρώ για ‧ κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ οι χώρες που έχουν φυσικό αέριο από σχιστόλιθο πληρώνουν ‧ ευρώ για ‧ κυβικά μέτραBulgarian Eneregy and Economy Minister Traicho Traikov told bTV that Russia 's Gazprom is currently charging Bulgaria more than ‧ euros for ‧ cubic metres of natural gas, while countries that have shale gas are paying ‧ euros for ‧ cubic metres
Showing page 1. Found 116359 sentences matching phrase "κυβικό μέτρο".Found in 23.052 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.