Translations into English:

  • group work   
  • team work   
  • teamwork   
    (noun   )

Example sentences with "ομαδική εργασία", translation memory

add example
Στην ίδια γνωμοδότηση η εισηγήτρια παρατηρούσε ότι Οι συμμετοχικές μορφές εργασίας με οριζόντια ιεραρχία και η μεγαλύτερη εργασιακή αυτονομία που καθιστά δυνατή, για παράδειγμα, η ομαδική εργασία ή η εργασία στους κόλπους μίας ομάδας επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τους την αυξανόμενη απαίτηση για ευελιξία στην οικονομίαIn the same opinion, it was argued that Cooperative methods of working, involving low-profile hierarchies and greater autonomy, such as group- and team-work, make it possible to exploit people's knowledge and abilities to the full, whilst, at the same time, taking account of the greater demands for flexibility in the economy
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ομαδική εργασία.This requires teamwork.
Οι καλύτερες πρακτικές πρέπει να δείχνουν πώς συνεργάζονται οι μεγάλοι σε ηλικία και οι νέοι μέσα από την ομαδική εργασία και πώς ωφελούνται και οι δύο πλευρές.Best practices should demonstrate how young and old cooperate through teamwork and how both sides benefit.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ναστάζε και ο Πρόεδρος Τζωρτζ Γ. Μπους επισήμαναν τη στενή ομαδική εργασία των χωρών τους στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατίαDuring a White House press conference, Romanian Prime Minister Nastase and President George W. Bush highlighted their countries ' close teamwork in the war against terrorism
Γιατί άραγε; Ασφαλώς, οι πολίτες της Κύπρου δεν είναι αρνητικοί σε αυτό. " αιτία βρίσκεται στο πνεύμα της αρνητικής πολιτικής εξουσίας και της πολιτικής της κωλυσιεργίας, που εμπόδιζαν για δεκαετίες την ομαδική εργασία και από τις δύο πλευρές.The citizens of Cyprus are certainly not unwilling. The reason lies in the spirit of the negative power politics, the obstructionist politics, that have been standing in the way of teamwork on both sides for decades.
Τούτο θα καθίσταται όλο και πιο σημαντικό καθώς βρίσκουμε περισσότερες λύσεις μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών, περισσότερη οριζόντια ομαδική εργασία του είδους που γνωρίζω ότι υπάρχει σε τομείς όπως η κοινωνία των πληροφοριών.This is going to become more and more important as we get more information-technology driven solutions, more horizontal team-working of the type that I know is moving into areas like the information society.
Για αυτό υπάρχουν τρεις λόγοι: Πρώτον, ομαδική εργασία ενάντια στην θέληση των εργαζομένων δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά.There are three reasons for this. Firstly, group work that goes against the will of the workers cannot function well.
Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία και γι' αυτό κατέστη δυνατόν να εγκριθεί σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.It was excellent team work, which is why it could be adopted nearly unanimously in the Committee on Foreign Affairs.
Συγχαίρω επίσης τον κ. Buzek και όλους τους άλλους εισηγητές για την εξαίρετη ομαδική εργασία τους, η οποία, έστω και την τελευταία στιγμή, μας οδήγησε στην εκπόνηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου.I must obviously congratulate Mr Buzek and all the other rapporteurs for their excellent team work, which has enabled us to launch Framework Programme 7, if only at the last possible minute.
Αμερικανικά νομικά έγγραφα ανέφεραν ότι διάφορες ωμότητες διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου που υπηρετούσε εκεί ο Σίφερ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν απάνθρωπη μεταχείριση, δουλική εργασία, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, βασανιστήρια και ομαδικές εκτελέσειςUS legal papers said that various atrocities were committed at the camps during the time Schiffer served there, including inhumane treatment, slave labour, physical and emotional abuse, torture and mass murders
Η Ισπανία για παράδειγμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην ομαδική εργασία, στην ολοκλήρωση.Spain, for example, attaches great importance to social inclusion and developing personalities, working in teams; integrating.
Υπογράμμιση του ρόλου της άθλησης ως δραστηριότητας που προωθεί την ομαδική εργασία, τη διαπολιτισμική μάθηση, το ευ αγωνίζεσθαι και την υπευθυνότηταEmphasise the role of sport as an activity supporting teamwork, intercultural learning, fair play and responsibility
Επίσης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε ομάδες, όταν πρόκειται για ομαδική εργασία, κάτι που συμβαίνει επίσης όσον αφορά την προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις ή την κάλυψη τέτοιων θέσεων.Within teams, they are at a disadvantage when it comes to team work, which also manifests itself when it comes to promotions to, or in the filling of, higher positions.
Κατά την πιο πρόσφατη συνάντηση-- μια συνάθροιση το Μάιο στο Βελιγράδι-- οι επιτροπές της Σερβίας και της Κροατίας συμφώνησαν την έναρξη των εργασιών για ένα εγχείρημα το οποίο έως και πριν από λίγους μήνες θα ήταν αδύνατο: την πραγματοποίηση εκταφών σε ομαδικούς τάφους στο Νόβι ΣαντAt the most recent meeting-- a May gathering in Belgrade-- the Serbian and Croatian commissions agreed to begin work on a task that up until just a few months ago would have been impossible: the exhumation of mass graves in Novi Sad
Συμπεριφορά που αντιπαρατίθεται με μία από τις βασικές αρχές της ψυχολογίας ενός Βατραχανθρώπου... ομαδική εργασίαAh, behavior that conflicts with one of the fundamental tenets of a Navy SEAL' s psychology-- teamwork
Χρησιμοποιώ τη φράση ομαδική εργασία επειδή συνεργαστήκαμε άριστα με τους εκπροσώπους της σλοβενικής Προεδρίας, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι μας έδωσαν απαντήσεις οι οποίες μας διευκόλυναν να καταλάβουμε αυτή την πρόταση οδηγίας.I am using the phrase teamwork because we did excellent work together with the representatives of the Slovenian Presidency, who took account of Parliament's recommendations, and with the representatives of the European Commission, who gave us answers that made it easier for us to understand this proposal for a directive.
μπορεί να αναπτύξει την δημιουργικότητα των νέων, την ικανότητά τους για ομαδική εργασία, την αίσθηση της ευθύνης και την αυτοπεποίθησηcan develop young people's creativity, ability to work as a team, sense of responsibility and self confidence
Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία.This has been an excellent piece of teamwork.
Όπως λέχθηκε από την κα Starkevičiūtė, η ομαδική εργασία αποδίδει αποτελέσματα σαν αυτό, που είναι θετικά για τον καθένα.As said by Mrs Starkevičiūtė, working together produces results like these which are positive for everyone.
Επίσης, ορθώς επιμένει η Επιτροπή στην αυξανόμενη σημασία των πολυδύναμων δεξιοτήτων και των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) όπως είναι η ομαδική εργασία, οι γλωσσικές γνώσεις και οι επικοινωνιακές δεξιότητεςThe Commission also quite rightly highlights the growing importance of transversal competences and soft skills such as team work and language and communication skills
Πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και ταυτόχρονα να έχουν και ένα γενικό πλαίσιο γνώσεων, θα πρέπει να αποκτούν γνώσεις-κλειδιά σε τομείς όπως η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η ικανότητα για επίλυση διαφορών και για ομαδική εργασία χωρίς ιεραρχία και με συλλογική ευθύνη των συνεργατών, να γνωρίζουν πολλές γλώσσες και να κατανοούν τις πολιτιστικές σχέσεις.They will have to be specialists and all-rounders at the same time, and will have to acquire key skills such as in-house communication, public relations, creativity and the skills of conflict resolution. As hierarchical structures dissolve and staff assume an increasing amount of responsibility, they must also be good team players.
Η Ομάδα μας, κάνοντας μια σφαιρική τοποθέτηση, περισσότερο πολιτικού παρά τεχνικού χαρακτήρα - γνωρίζουμε ότι αυτή η έκθεση παρουσιάζει πολλά προβλήματα από τεχνική άποψη, αλλά γι' αυτό υπάρχει η δεύτερη ανάγνωση και η εργασία της Επιτροπής -, θέλει να απευθύνει ένα πολιτικό μήνυμα: στηρίζουμε αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι ένα θετικό σημάδι ήταν ότι καμία από τις δύο μεγάλες πολιτικές Ομάδες δεν παρουσίασε ομαδικές τροπολογίες στην ολομέλεια.Our group approached this matter from a broad political point of view rather than a technical one. We are aware that the report contains a number of technical difficulties, but they can be dealt with at second reading or by the Commission.
Ωστόσο, πιστεύετε πραγματικά ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων θυμάτων της κρίσης βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι κατάλληλοι να βρουν εργασία; Είναι σαφές ότι όλα αυτά είναι ο καρπός μιας ιδεολογικής και κομματικής επιλογής, ενός είδους ομαδικής σκέψης, μιας οικονομικής θεωρίας, που είναι η οικονομική θεωρία της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου.Do you really believe though, that the hundreds of thousands of unemployed victims of this crisis are in this situation because they are unfit to work? All of this is quite clearly the fruit of an ideological and doctrinal choice, of a kind of group thinking, of economic theory, which is the economic theory of the free market and free trade.
Σύμφωνα με τον Βλάχοβιτς, η αποτελεσματική ομαδική εργασία πίσω από τις προσφορές απέδωσεAccording to Vlahovic, the effective teamwork behind the tenders has paid off
Τέλος, δικαίως προσδιορίζει ότι η ομαδική ηγεσία, η ομαδική εργασία και η ομαδική οικοδόμηση είναι όλες αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων διευθυντικών δεξιοτήτων.Finally, he is right to stipulate that team leadership, team working and team building are all critical to the effective operation of modern managerial skills.
Showing page 1. Found 21885 sentences matching phrase "ομαδική εργασία".Found in 6.399 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.