Translations into English:

  • group work   
  • team work   
  • teamwork   
    (noun   )

Example sentences with "ομαδική εργασία", translation memory

add example
H ομαδική εργασία δημιουργεί θέσεις αpiασχόλησης στη Βόρεια ΙσpiανίαTeam work creating jobs in northern Spain
Επίσης, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε ομάδες, όταν πρόκειται για ομαδική εργασία, κάτι που συμβαίνει επίσης όσον αφορά την προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις ή την κάλυψη τέτοιων θέσεων.Within teams, they are at a disadvantage when it comes to team work, which also manifests itself when it comes to promotions to, or in the filling of, higher positions.
προτρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχική κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων στήριξης και προγραμμάτων καθοδήγησης, μέσω των οποίων αποδεδειγμένης εμπειρίας και ικανότητας εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμβάλλουν καίρια στην κατάρτιση νέων συναδέλφων, μεταφέροντας τις γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια της επιτυχημένης σταδιοδρομίας τους, προωθώντας την ομαδική μάθηση και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών αποχώρησης των νεοπροσλαμβανόμενων από το επάγγελμα· πιστεύει ότι με την από κοινού εργασία και μάθηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων ενός σχολείου και του συνολικού μαθησιακού περιβάλλοντος·Urges that particular attention be paid to the initial induction of new teachers; encourages the development of support networks and mentoring programmes, through which teachers of proven experience and capacity can play a key role in new colleagues’ training, passing on knowledge acquired throughout successful careers, promoting team-learning and helping to tackle drop-out rates among new recruits; believes that by working and learning together, teachers can help improve a school's performance and overall learning environment
Ασφαλώς, σημαντική είναι και η απόκτηση των γνώσεων-κλειδιών, η ικανότητα ομαδικής εργασίας και η ολιστική σκέψη. Συμφωνούμε ως προς αυτό και γνωρίζετε ότι έδωσα μεγάλο βάρος στην απόκτηση αυτής της ικανότητας για ομαδική εργασία και από τους άντρες της κοινωνίας μας.Another important aspect is undoubtedly the acquisition of key skills, team skills and holistic thinking; we agree on that, and you know that I laid particular stress on the need for the men of our society to learn this kind of team skill.
Το 1992 , 1993 και 1994 το Συμβούλιο εξέδωσε σειρά οδηγιών , όπως οι οδηγίες για την προστασία των εγκύων , λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων , για τις ομαδικές απολύσεις ( 92 / 85 / ΕΟΚ * Kat 91 / 56 / ΕΟΚ ) , για ορισμένες πτυχές σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας και την προστασία των νέων κατά την εργασία ( 93 / 104 / ΕΟΚ * και 94 / 33 / ΕΚ * ) .In 1992,1993 and 1994 , the Council adopted a number of Directives , such as those on theprotection of pregnant workers and workers who have recently given birth or arebreastfeed- breastfeed- ing , on collective redundancies ( 92l85tEEC * and 9ll56tEEC * ) , on certain aspects of theorganization of working time and on the protection of young people at work ( 93llO4tEC * and 94l33tEC * ) .
Αφορά τη γενική διοίκηση , το ανθρώπινο δυναμικό , την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού ( μεταξύ άλλων σχετικά με την ομαδική εργασία , τη διασφάλιση ποιότητας , την αξιολόγηση από ομότιμους ) καθώς και τις υπηρεσίες προϋπολογισμού , συμβάσεων , τεχνολογίες πληροφό ρησης και επικοινωνίας , τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων του συνεδριακού κέντρου .This concerns general a dministration , human resources , professional training ( including team working , quality assurance , peer review ) , as well as budgetary , contractual , IT / telecommunications and technical support services and themanagement of conferencing facilities .
Υπογράμμιση του ρόλου της άθλησης ως δραστηριότητας που προωθεί την ομαδική εργασία, τη διαπολιτισμική μάθηση, το ευ αγωνίζεσθαι και την υπευθυνότηταEmphasise the role of sport as an activity supporting teamwork, intercultural learning, fair play and responsibility
Ο διαχειριστής επιλέγεται με βάση τα προσόντα του : δυναμισμός , ευχέρεια δημιουργίας επαφών , γνώση του εμπορίου , έφεση προς τ ην ομαδική εργασία .Managers are selected on the basis of their skills and must have drive and enthusiasm , be good communicators , be familiar with business environments and enjoy working in a team .
Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα, σε θέσεις όπου η επικοινωνία αποκτά μείζονα σημασία και σε καταστάσεις όπου αποκτά σημασία η ομαδική εργασία (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισμός), σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, κλπLiving and working with other people, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc
την εργασία και να καθιστά δυνατή την πρόσβαση κατά τη διάρκεια του ενηλίκου και επαγγελματικού βίου · ο η τάση προς ένα πιο ανοιχτό επαγγελματικό μοντέλο , στο οποίο η έννοια του ειδικού στον προσανατολισμό που ασχολείται με τους ενδιαφερόμενους χωρίς συμμετοχή ψυχολόγου αντικαθίσταται ή συμπληρώνεται από μια πιο διάχυτη προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ποικιλία παρεμβάσεων ( π.χ. διδακτικά προγράμματα , ομαδική εργασία , υπολογιστές και άλλα μέσα ) και δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη συνεργασία με άλλα άτομα και οργανισμούς μέσω δικτύων ( π.χ. υποστήριξη των ρόλων των δασκάλων και των επιθεωρητών στον προσανατολισμό , συμμετοχή των γονέων , παροχή ανατροφ οδότησης σε παρέχοντες ευκαιρίες ) · ο η μεγαλύτερη έμφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας προσανατολισμού στο άτομο ως ενεργού παράγοντα παρά ως παθητικού αποδέκτη .The move towards a more open professional model , in which the concept of an expert guidance specialist working with individual client s in a psychological vacuum is replaced or supplemented by a more diffuse approach , in which a more varied range of interventions is used ( e.g. curriculum programmes , group work , computers and other media ) and more attention is given to working with and through networks of other individuals and agencies ( e.g. supporting the guidance roles of teachers and supervisors , involving parents , providing feedback to opportunity providers ) .
κατά καιρούς με κάποιας μορφής ομαδική εργασία , ο αριθμός ωστό σο εκείνων που συμμετέχουν έμπρακτα στην ομαδική εργασία είναι μόνο γύρω από το 7 % του εργατικού συνόλου .As many as 14 % of German employees are engaged in some form of group work , Uli Pekruhl of IAT in Gelsenkirchen revealed , though the number actually involved in teamworking is as low as 7 % of all workers .
Ελλείμματα υπάρχουν προπάντων στον τομέα της εκπαίδευσης: λιγοστά μέτρα για επιμόρφωση, μικρή συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, προγράμματα κατάρτισης με ανεπαρκή προσανατολισμό προς τις νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτικά συστήματα που πολλές φορές έχουν σημαντικές ελλείψεις ως προς τη σχέση τους με την πράξη, την ομαδική εργασία και τις γνώσεις σχετικά με το εξωτερικό.There are gaps in particular in terms of training; not enough training is provided, not enough older workers are involved in training, training courses are not sufficiently adapted to new technologies and education systems often fail to provide practical experience, team work and knowledge of other countries.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ναστάζε και ο Πρόεδρος Τζωρτζ Γ. Μπους επισήμαναν τη στενή ομαδική εργασία των χωρών τους στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατίαDuring a White House press conference, Romanian Prime Minister Nastase and President George W. Bush highlighted their countries ' close teamwork in the war against terrorism
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Ίδρυμα του Δουβλίνου), οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι εργατικές ενώσεις χαρακτηρίζονται από την ελευθερία μάθησης και την αυτονομία στην εργασία, την ομαδική εργασία, τη δυνατότητα εκ περιτροπής ανάληψης καθηκόντων και από τις πολλαπλές δεξιότητεςAccording to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Dublin Foundation), innovative firms and workplaces are characterised by freedom to learn and a sense of autonomy at work, teamwork, the possibility to rotate job tasks and multi-skilling
Η διδασκαλία παίρνει τη μορφή διαλέξεων σε με γάλες ομάδες ( γ ύρω στους 300 φοιτητές ) και σεμι ναρίων για περίπου 30 φοιτητές . Από τους φοιτη τές επίσης αναμένεται να συμμετέχουν ενεργά στην ομαδική εργασία , εργαστηριακή εργασία και στα σεμινάρια .Instruction takes the form of lectures to largegroups ( up to around 300 students ) and seminars of students in undergraduate education at universities , university colleges and certain other establishments , as well as to students aged 20 and over attendingupper second ary school and other forms of upper about 30 students .
Το « σκανδι ναβικό μοντέλο » , που χαρακτηρίζεται από έντονη ομαδική εργασία με ειδικευμένο εργατικό δυναμι κ ό και υψηλό βαθμό κατάρτισης , εφαρμόζεται μόνο από το 2 % των εταιρειών ( ' ) .The ' Scandinavian model ' , defined as high-intensity group work with a qualified workforce and high training intensity , is practised by only 2 % of companies ( ' ) .
Κατά την πιο πρόσφατη συνάντηση-- μια συνάθροιση το Μάιο στο Βελιγράδι-- οι επιτροπές της Σερβίας και της Κροατίας συμφώνησαν την έναρξη των εργασιών για ένα εγχείρημα το οποίο έως και πριν από λίγους μήνες θα ήταν αδύνατο: την πραγματοποίηση εκταφών σε ομαδικούς τάφους στο Νόβι ΣαντAt the most recent meeting-- a May gathering in Belgrade-- the Serbian and Croatian commissions agreed to begin work on a task that up until just a few months ago would have been impossible: the exhumation of mass graves in Novi Sad
ΒΤ1 ομαδική εργασία13 language sciences Polnische Sprachelangue polonaiseno ) tcrlvuxn yl , tilooalingua polaccapolsk sprog Pool s e taal L f ng u a po la c a lenguapolaca Slaviclanguages
Η άμεση συμμετοχή των εργαζομένων είναι ένα κεντρικό στοιχείο των νέων μορφών εργασίας και ευελιξίας με σηματοδότηση όπως ' ισχνή παραγωγή ' , ' TQM ' ή ' ομαδική εργασία ' .Direct participation of workers is the core element in new forms of work and flexibility with labels such as ' lean production ' , ' TQM ' or ' group work ' .
Οι ποδοσφαιριστές ασκούνται διαρκώς στις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και στην ομαδική εργασία· δεν προετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα παίζοντας χαρτιά σε κακόφημα στέκια!Footballers continually practise ball skills and teamwork; they do not prepare for a match by playing cards in a backstreet bar!
Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία.This has been an excellent piece of teamwork.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν, σε μια ομαδική εργασία, να συντάξω αυτήν την έκθεση και ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλιά τους.I would like to thank all the people who contributed to this report, which is the result of a real team effort, and I await their comments with interest.
Προκειμένου να μη μείνει πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής για πολλούς ο μοναδικός συνομιλητής, η διδασκαλία πρέπει να παρακινεί σε ομαδικότητα και δημιουργική ομαδική εργασία.To ensure that many people do not rely solely on computers, teaching must also aim to motivate pupils to develop a team spirit and work creatively in groups.
Αμερικανικά νομικά έγγραφα ανέφεραν ότι διάφορες ωμότητες διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου που υπηρετούσε εκεί ο Σίφερ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν απάνθρωπη μεταχείριση, δουλική εργασία, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, βασανιστήρια και ομαδικές εκτελέσειςUS legal papers said that various atrocities were committed at the camps during the time Schiffer served there, including inhumane treatment, slave labour, physical and emotional abuse, torture and mass murders
Στην ίδια γνωμοδότηση η εισηγήτρια παρατηρούσε ότι Οι συμμετοχικές μορφές εργασίας με οριζόντια ιεραρχία και η μεγαλύτερη εργασιακή αυτονομία που καθιστά δυνατή, για παράδειγμα, η ομαδική εργασία ή η εργασία στους κόλπους μίας ομάδας επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τους την αυξανόμενη απαίτηση για ευελιξία στην οικονομίαIn the same opinion, it was argued that Cooperative methods of working, involving low-profile hierarchies and greater autonomy, such as group- and team-work, make it possible to exploit people's knowledge and abilities to the full, whilst, at the same time, taking account of the greater demands for flexibility in the economy
Showing page 1. Found 35735 sentences matching phrase "ομαδική εργασία".Found in 4.478 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.