Translations into English:

 
Nominative plural form of σπόνδυλος .
 
Vocative plural form of σπόνδυλος .

    Show declension

Example sentences with "σπόνδυλοι", translation memory

add example
το πάχος του νωτιαίου λίπους και δέρματος, το οποίο μετράται σε χιλιοστά σε ένα σημείο που απέχει ‧ cm από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλουthickness of the dorsal fat and skin measured at a point ‧ cm off the midline of the carcase, between the third and fourth last lumber vertebra (in millimetres
Η άθικτη σφαίρα βρίσκεται μεταξύ των σπονδύλων L‧- LThe intact slug lodged between the l‧- l‧ vertebrae
Πρέπει να χτυπήσεις απότομα στο πιο αδύναμο σημείο της σπονδυλ. στήληςYou need to strike on the weakest point of the spine
σκόνη λυκίσκου με υψηλή περιεκτικότητα σε λουπουλίνη: το προϊόν που λαμβάνεται από το άλεσμα του λυκίσκου μετά τη μηχανική απομάκρυνση ενός μέρους των φύλλων, των μίσχων, των βρακτείων και των σπονδύλωνhop powder with higher lupulin content means the product obtained by milling the hops after mechanical removal of a part of the leaves, stalks, bracts and rachides
Ανέκτησα την σφαίρα μεταξύ των σπονδύλων ‧ καιRecovered the bullet between t‧ and t
το κρανίο, εκτός από την κάτω γνάθο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας και του νωτιαίου μυελού των βοοειδών ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, καθώς και οι αμυγδαλές και τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών οποιασδήποτε ηλικίαςThe skull excluding the mandible and including the brain and eyes, the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia, and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months, and the tonsils, the intestines from the duodenum to the rectum and the mesentery of bovine animals of all ages
Αποχωρίζεται από το καρέ με τομή μεταξύ του τελευταίου οσφυϊκού και του πρώτου ιερού σπονδύλου και αποκολλώντας το πρόσθιο άκρο της πυέλουSeparate from the loin by a cut between the last lumbar and first sacral vertebrae, clearing the anterior edge of the pelvic bone
ορατό πάχος του μέσου γλουτιαίου μυός στη μέση γραμμή του σφαγίου, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήναvisible thickness of the lumbar muscle on the midline of split carcasse in millimetres, measured as the shortest connection between the front (cranial) end of lumbar muscle and the upper (dorsal) edge of the vertebral canal
Τεμαχισμός και αφαίρεση των οστών: η λάπα αποχωρίζεται στο σύνολό της από το οπίσθιο τεταρτημόριο οκτώ πλευρών που έχει ληφθεί με ευθεία τομή, τέμνοντας από το σημείο που βρίσκεται η λάπα και ακολουθώντας τη γραμμή της φυσικής ραφής των μυών προς τα κάτω και γύρω από την επιφάνεια των οπίσθιων μυών ως το σημείο που συνδέεται με οριζόντια ευθεία με το μέσο του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλουCutting and boning: remove the full flank from the eight-rib straight-cut hindquarter by a cut from the point where the flank has been laid back, following the natural seam down around the surface of the hind muscles to a point which is horizontal to the middle of the last lumbar vertebra
πάχος του ραχιαίου λίπους (περιλαμβανομένου του δέρματος), σε χιλιοστά, που μετράται μεταξύ του πρώτου οσφυϊκού σπονδύλου και του τελευταίου θωρακικού σπονδύλου, σε απόσταση ‧ εκατοστών από το μέσο του σφαγίουthe thickness of backfat (including rind) in millimetres, measured between first lumbar vertebra and last thoracic vertebra, at ‧ cm off the midline of the carcase
Ο ανηψιός του έχει έξι σπασμένους σπόνδυλουςHis nephew' s got six broken vertebraes
Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: η λάπα στο σύνολό της απομακρύνεται με ευθεία τομή από την όγδοη μπριζόλα του οπίσθιου τεταρτημορίου, τέμνοντας από το σημείο που βρίσκεται η λάπα, ακολουθώντας τη φυσική πορεία της ραφής των μυών προς τα κάτω και γύρω από την επιφάνεια των οπίσθιων μυών και προς τα κάτω ως το σημείο που βρίσκεται σε οριζόντια ευθεία με το μέσον του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλουCutting and boning: remove the full flank from the eight-rib straight-cut hindquarter by a cut from the point where the flank has been laid back, following the natural seam down around the surface of the hind muscles to a point which is horizontal to the middle of the last lumbar vertebra
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του InductOs δεν έχει τεκμηριωθεί στις εξής περιπτώσεις: • όταν χρησιμοποιείται με άλλα σπονδυλικά εμφυτεύματα εκτός της συσκευής LT-CAGE • όταν εμφυτεύεται σε άλλα επίπεδα εκτός των Ο‧ – Ι‧ στην κατώτερη οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης • όταν χρησιμοποιούνται άλλες χειρουργικές τεχνικές εκτός της πρόσθιας ανοικτής ή της πρόσθιας λαπαροσκοπικής διαδικασίαςThe safety and efficacy of InductOs have not been established in the following conditions: used with spinal implants other than the LT-CAGE device implanted at locations other than L‧ S‧ in the lower lumbar spine used in surgical techniques other than anterior open or anterior laparoscopic approaches
μέσο πάχος του λίπους πάνω από τον οσφυϊκό σπόνδυλο β (σε χιλιοστόμετραaveraged fat depth over the lumbar vertebra b (in millimetres
το πάχος του νωτιαίου λίπους, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P‧ (‧ cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλουback fat thickness measured in millimetres at measuring point P‧ (at ‧ cm off the midline of the carcase between the third and fourth lumbar vertebrae
Οσφυϊκοί σπόνδυλοιLumbar vertebrae
Ο Μόργκαν είπε ότι έσπασε τον ‧ο και ‧ο σπόνδυλό τουMorgan said he fractured his t‧ and t‧ vertebrae
Αποφάσισαν, ότι είναι συμπιεσμένος σπόνδυλος, και κάποια νεύρα μπλοκάρισανThey' re just guessing.It' s a compressed vertebra, and some nerve damage...- It all connects up
καρέ ακάλυπτο: πρόσθιο τμήμα αποτελούμενο από τους πρώτους πέντε ραχιαίους σπονδύλους·uncovered loin: fore parts comprising the first five dorsal vertebrae
Λοιπόν, το τελικό αίτιο θανάτου ήταν νωτιαία καταπληξία σαν αποτέλεσμα τραύματος με αμβλύ αντικείμενο στον αυχενικό σπόνδυλοWell, the final cause of death was spinal shock as a result of blunt- force trauma to the cervical vertebrae
Ο κατάλογος των ΕΥΚ που αφαιρούνται από τα βοοειδή περιλαμβάνει το κρανίο, με εξαίρεση τη στοματική κοιλότητα, περιλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, καθώς και το νωτιαίο μυελό των βοοειδών ηλικίας άνω των ‧ μηνών· τη σπονδυλική στήλη, εκτός από τους ουραίους σπονδύλους, τις ακανθώδεις και εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, θωρακικών και οσφυικών σπονδύλων και της έσω ιερής ακρολοφίας και των πτερυγίων του ιερού οστού, αλλά περιλαμβανομένων των ραχιαίων γαγγλίων και του νωτιαίου μυελού των βοοειδών ηλικίας άνω των ‧ μηνών· τις αμυγδαλές, τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο μέχρι το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών όλων των ηλικιώνThe list of SRMs removed from bovine animals comprises the skull, excluding the mandible but including the brain and eyes, and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months; the spinal column, excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transversal processes of the cervical and lumbar vertebrae and the median sacral crest and the wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia and spinal cord of bovine animals aged over ‧ months; the tonsils, the intestines from the duodenum to the rectum and the mesentery of bovine animals of all ages
Σημαντικά λιγότερες γυναίκες υπέστησαν πολλαπλά ακτινολογικά διαπιστωθέντα σπονδυλικά κατάγματα στην ομάδα υπό θεραπεία με FABLYN έναντι της ομάδας υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια των ‧ ετών θεραπείας (pSignificantly fewer women experienced multiple radiographic vertebral fractures in the FABLYN treatment group versus the placebo group throughout ‧ years of dosing (p
η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας των ζώων ηλικίας άνω των ‧ μηνών, καιthe vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia of animals aged over ‧ months; and
' Αλλη μια σφαίρα ανάμεσα στον ‧ο και ‧ο σπόνδυλο...... έκοψε τον νωτιαίο μυελόAnother shell is wedged between the third and fourth vertebrae...... partially severing the spinal cord
Showing page 1. Found 220 sentences matching phrase "σπόνδυλοι".Found in 0.517 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.