Translations into English:

 
Nominative plural form of σπόνδυλος .
 
Vocative plural form of σπόνδυλος .

    Show declension

Example sentences with "σπόνδυλοι", translation memory

add example
Η χορήγηση sunitinib σε αρουραίους σε δόσεις ≥‧ mg/kg ημερησίως κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης προκαλεί επιδράσεις στην ανάπτυξη αποτελούμενες από αυξημένη συχνότητα δυσπλασιών του σκελετού των εμβρύων, η οποία χαρακτηρίστηκε από καθυστερημένη οστέωση των θωρακικών/οσφυϊκών σπονδύλων και προκλήθηκε σε επίπεδα έκθεσης στο πλάσμα ‧ φορές υψηλότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν σε κλινικό περιβάλλονSunitinib treatment in rats during organogenesis resulted in developmental effects at ‧ mg/kg/day consisting of increased incidence of foetal skeletal malformations, predominantly characterized as retarded ossification of thoracic/lumbar vertebrae and occurred at plasma exposure levels ‧-fold higher than is observed in clinic
Η μείωση του ύψους ήταν μικρότερη μετά από θεραπεία με αλενδρονάτη, σε σύγκριση με το placebo (-‧, ‧ mm και-‧, ‧ mm αντιστοίχως, p=‧, ‧). ∆εν παρατηρήθηκε επίδραση σε μη-σπονδυλικά κατάγματαThe reduction in height was less after treatment with alendronate, relative to placebo (-‧ mm and-‧ mm respectively, p
χωρίς την ουρά και χωρίς τον πρώτο κοκκυγικό σπόνδυλοwithout the tail and the first coccygeal vertebra
Μελέτες τοξικότητας στην ανάπτυξη στους αρουραίους έδειξαν ότι το caspofungin προκαλεί μειώσεις στο βάρος του σώματος του εμβρύου και αύξηση στη συχνότητα ατελούς οστεοποίησης των σπονδύλων, στερνιδίου, και των οστών του κρανίου σε δόσεις ‧ mg/kg που σχετίστηκε με ανεπιθύμητες ενέργειες για την μητέρα όπως οι ενδείξεις της απελευθέρωσης ισταμίνης σε εγκύους αρουραίουςDevelopmental toxicity studies in rats showed that caspofungin caused decreases in foetal body weights and an increase in the incidence of incomplete ossification of vertebra, sternebra, and skull bone at doses of ‧ mg/kg that were coupled to adverse maternal effects such as signs of histamine release in pregnant rats
Μετά την πάροδο μέσης διάρκειας ‧ μηνών από την ολοκλήρωση και διακοπή της αρχικής αγωγής με FORSTEO, παρατηρήθηκε μια σημαντική ελάττωση κατά ‧ % (p=‧. ‧), συγκριτικά με εικονικό φάρμακο (placebo), στον αριθμό των ασθενών με εμφάνιση ενός νέου σπονδυλικού κατάγματοςDuring a median of ‧ months following discontinuation of FORSTEO, there was a ‧ % reduction (p=‧) compared with placebo in the number of patients with a minimum of one new vertebral fracture
Το κεφάλι του κόπηκε ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλοHis head was severed between the first and second cervical vertebrae
το πάχος του μυός σε χιλιοστόμετρα, το οποίο μετράται στον άξονα συμμετρίας του τεμαχισμένου σφαγίου ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός (musculus gluteus medius) από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήναthe thickness of muscle, measured on the mid-line of the split carcase at the shortest connection between the front (cranial) end of the musculus gluteus medius and the upper (dorsal) edge of the spinal canal (in millimetres
Κι όποιος κι αν είναι, έχει έναν τεράστιο όγκο στον αριστερό τέταρτο σπόνδυλοAnd whoever he is, he has a very large tumour on his L- four vertebrae
το κρανίο, εκτός από την κάτω γνάθο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, και ο νωτιαίος μυελός των βοοειδών ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας των βοοειδών ηλικίας άνω των ‧ μηνών, καθώς και οι αμυγδαλές και τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών οποιασδήποτε ηλικίας·the skull excluding the mandible and including the brain and eyes, and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months, the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia of bovine animals aged over ‧ months, and the tonsils, the intestines from the duodenum to the rectum and the mesentery of bovine animals of all ages
κινδύνου (‧ % CI) έναντι εικονικού φαρμάκου Νέα ακτινολογικά διαπιστωθέντα σπονδυλικά κατάγματαreduction (‧ % CI) vs. placebo New radiographic vertebral fractures
Τεμαχισμός και αφαίρεση των οστών: το τεμάχιο αυτό αποχωρίζεται από το τεμάχιο νουά/στρογγυλό με ευθεία τομή, η οποία αρχίζει από ένα σημείο που απέχει περίπου ‧ cm από το οπίσθιο άκρο του πέμπτου ιερού σπονδύλου και διέρχεται σε απόσταση περίπου ‧ cm από το πρόσθιο άκρο του κόκκυγα, προσέχοντας να μην διατηρηθεί το στρογγυλόCutting and boning: separate from the silverside/thick flank by a straight cut from a point approximately five centimetres from the posterior edge of the fifth sacral vertebra, passing approximately five centimetres from the anterior edge of the aitchbone, taking care not to cut through the thick flank
Χρηματοδότηση της περισυλλογής των σπονδύλων ζώων υγειονομικού κινδύνουTo finance the collection of the vertebrae of animals presenting a health risk
Το EVISTA μείωσε τη συχνότητα των κλινικών σπονδυλικών καταγμάτων κατά ‧ % σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (HR ‧. ‧, CIEVISTA reduced the incidence of clinical vertebral fractures by ‧ % compared with placebo (HR ‧, CI
Έχει αποδειχθεί μείωση του κινδύνου εμφάνισης σπονδυλικών καταγμάτων, η αποτελεσματικότητα σε κατάγματα αυχένος του μηριαίου οστού δεν έχει τεκμηριωθείA reduction in the risk of vertebral fractures has been demonstrated, efficacy on femoral neck fractures has not been established
Μοιάζει με σπόνδυλοLooks like a vertebra
το κρανίο, εκτός από την κάτω γνάθο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας και του νωτιαίου μυελού των βοοειδών ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, καθώς και οι αμυγδαλές και τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών οποιασδήποτε ηλικίας·the skull excluding the mandible and including the brain and eyes, the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia, and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months, and the tonsils, the intestines from the duodenum to the rectum and the mesentery of bovine animals of all ages
Οι σπονδυλοι αυτου του αντρα ειναι ραγισμενοι... σχεδον χωρισμενοι στα δυο!This man' s vertebrae are cracked.They' re nearly splintered in two
Ίσως μετατόπιση σπονδύλουIt can be hernia
Τουλάχιστον ένα νέο σπονδυλικό κάταγμα (‧ έτοςAt least one new vertebral fracture (‧ year
Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει αποδειχθεί σημαντική μείωση στην συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά όχι των καταγμάτων του ισχίουIn postmenopausal women, a significant reduction in the incidence of vertebral and non-vertebral fractures but not hip fractures has been demonstrated
Οι τραχηλικοί σπόνδυλοι φαίνονται εντάξειC- spine looks clear
Δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας όσον αφορά τη συχνότητα των νέων μη σπονδυλικών καταγμάτωνThere was no difference between treatment groups in the incidence of new nonvertebral fractures
Στο συνολικό πληθυσμό των ασθενών της μελέτης MF‧, δεν παρατηρήθηκε μείωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων, εν τούτοις η ημερήσια ιβανδρονάτη φάνηκε να είναι αποτελεσματική σε υποπληθυσμό υψηλού κινδύνου (BMD αυχένος μηριαίου οστού T-score <-‧. ‧), όπου παρατηρήθηκε ‧ % μείωση του κινδύνου εμφάνισης μη σπονδυλικού κατάγματοςIn the overall patient population of the study MF‧, no reduction was observed for non-vertebral fractures, however daily ibandronate appeared to be effective in a high-risk subpopulation (femoral neck BMD T-score <-‧), where a non-vertebral fracture risk reduction of ‧ % was observed
Τεμαχισμός και αφαίρεση των οστών: αποχωρίζεται από το κιλότο με ευθεία τομή μεταξύ του τελευταίου οσφυϊκού και του πρώτου ιερού σπονδύλουCutting and boning: separate from the rump by a straight cut between the ast lumbar and the first sacral vertebrae
Showing page 1. Found 248 sentences matching phrase "σπόνδυλοι".Found in 0.181 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.