Translations into English:

 
Nominative plural form of σπόνδυλος .
 
Vocative plural form of σπόνδυλος .

    Show declension

Example sentences with "σπόνδυλοι", translation memory

add example
το πάχος του νωτιαίου λίπους και δέρματος, το οποίο μετράται σε χιλιοστά σε ένα σημείο που απέχει ‧ cm από τη μέση γραμμή του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλουthickness of the dorsal fat and skin measured at a point ‧ cm off the midline of the carcase, between the third and fourth last lumber vertebra (in millimetres
Το OSSEOR μείωσε το σχετικό κίνδυνο για νέα σπονδυλικά κατάγματα κατά ‧ % μέσα σε ‧ χρόνια στη μελέτη SOTI (πίνακαςOSSEOR reduced the relative risk of new vertebral fracture by ‧ % over ‧ years in the SOTI study (table
Μοιάζει με σπόνδυλοLooks like a vertebra
το ορατό στη σχισμή πάχος του οσφυϊκού μυός, το οποίο μετράται ως η μικρότερη απόσταση του μετωπιαίου (κρανιακού) άκρου του μέσου γλουτιαίου μυός από το ανώτερο (ραχιαίο) άκρο του σπονδυλικού σωλήνα, σε χιλιοστόμετραthe visible thickness of the lumbar muscle on the midline of the split carcase, measured as the shortest connection between the front (cranial) end of the glutaeus medius muscle and the upper (dorsal) edge of the vertebral canal (in millimetres
Οι τραχηλικοί σπόνδυλοι φαίνονται εντάξειC- spine looks clear
Το Fosavance μειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικών (της σπονδυλικής στήλης) και ισχιακών καταγμάτωνFosavance reduces the risk of vertebral (spine) and hip fractures (breaks
Η λεπίδα χρησιμοποιήθηκε για να αποκό- ψει την σπονδηλική στήλη του φορέα...... μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου σπονδύλου...... ενώ ταυτόχρονα απέκοπτε την σπονδυλική στήλη του συμβιωτή...... μεταξύ του ‧ου και του ‧ου σπονδύλουThe blade was used to sever the host' s spinal column between the first and second cervical vertebrae, while severing the spinal column of the symbiote between the ‧rd and ‧th precloacal vertebrae
Το EVISTA μείωσε τη συχνότητα των κλινικών σπονδυλικών καταγμάτων κατά ‧ % σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (HR ‧. ‧, CIEVISTA reduced the incidence of clinical vertebral fractures by ‧ % compared with placebo (HR ‧, CI
το κρανίο, εκτός της κάτω γνάθου και συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους ουράς, οι εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών και των θωρακικών σπονδύλων και οι πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας και του νωτιαίου μυελού των βοοειδών ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, καθώς και οι αμυγδαλές, τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών οποιασδήποτε ηλικίαςthe skull excluding the mandible and including the brain and eyes, the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the transverse processes of the lumbar and thoracic vertebrae and the wings of the sacrum, but including dorsal root ganglia, and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months, and the tonsils, the intestines from the duodenum to the rectum and the mesentery of bovine animals of all ages
% των ασθενών είχαν ένα ή περισσότερα ακτινογραφικά σπονδυλικά κατάγματα στην αρχή της θεραπείαςTwenty-eight percent of patients had one or more radiographic vertebral fractures at baseline
Δείγμα πηλού για ομοιώματα θα συνδεθεί καθέτως στο εμπρόσθιο τμήμα των οσφυϊκών σπονδύλων μέσω λεπτής κολλητικής ταινίαςA sample of modelling clay shall be vertically connected to the front of the lumbar vertebrae by means of thin adhesive tape
μέσο πάχος του λίπους πάνω από τον οσφυϊκό σπόνδυλο α (σε χιλιοστόμετραaveraged fat depth over the lumbar vertebra a (in millimetres
Οσφυικοί σπόνδυλοι, ιερό οστό, κόκκυγας... όλα σπασμέναLumbar vertebrae, sacrum, coccyx... all shattered
Η άθικτη σφαίρα βρίσκεται μεταξύ των σπονδύλων L‧- LThe intact slug lodged between the l‧- l‧ vertebrae
Επίσης, το EVISTA ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης ή της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης σε γυναίκες με οστική πυκνότητα (BMD) της σπονδυλικής στήλης ‧, ‧ SD κάτω της μέσης τιμής του υγειούς νεαρού πληθυσμού και/ή με σπονδυλικά κατάγματα, ανεξάρτητα της οστικής πυκνότητας (BMDLikewise, EVISTA is indicated for the treatment of osteoporosis or established osteoporosis in women with BMD of the spine ‧ SD below the mean value of a normal young population and/or with vertebral fractures, irrespective of BMD
Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: το τεμάχιο αυτό πρέπει να αποχωριστεί από το τεμάχιο νουά/στρογγυλό με ευθεία τομή από ένα σημείο περίπου ‧ cm μετά τον πέμπτο ιερό σπόνδυλο και περνώντας σε απόσταση περίπου ‧ cm μπροστά από το ηβικό οστό, προσέχοντας να μην τεμαχιστεί το στρογγυλόCutting and boning: separate from the silverside/thick flank by a straight cut from a point approximately five centimetres from the posterior edge of the fifth sacral vertebra, passing approximately five centimetres from the anterior edge of the aitch bone, taking care not to cut through the thick flank
το κρανίο, εκτός από την κάτω γνάθο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας και του νωτιαίου μυελού των βοοειδών ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, καθώς και οι αμυγδαλές και τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών οποιασδήποτε ηλικίας·the skull excluding the mandible and including the brain and eyes, the vertebral column excluding the vertebrae of the tail, the spinous and transverse processes of the cervical, thoracic and lumbar vertebrae and the median sacral crest and wings of the sacrum, but including the dorsal root ganglia, and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months, and the tonsils, the intestines from the duodenum to the rectum and the mesentery of bovine animals of all ages
Το τρίτο τραύμα στον θωρακικό σπόνδυλο ΤAnd the third penetrated the thoracic vertebrae, T
Σε διάστημα ‧ μηνών, το Forsteo μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης νέου σπονδυλικού κατάγματος κατά ‧ % σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακοForsteo reduced the risk of developing a new vertebral fracture over ‧ months by ‧ % compared with placebo
Ουσιαστικά, το νερό είναι σπόνδυλος της υπαίθρου στις μεσογειακές περιφέρειες.Water is, essentially, the very backbone of the agricultural community in the Mediterranean regions.
Ορισμός του καθαρού βάρους σφαγίου Το καθαρό βάρος σφαγίου είναι το βάρος του κρύου σφαγίου μετά την αφαίρεση του αίματος, του δέρματος, των εντέρων και της κεφαλής (στο επίπεδο της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης), των ποδιών (στο επίπεδο των καρπομετακάρπιων ή ταρσομετατάρσιων αρθρώσεων), της ουράς (μεταξύ του έκτου και του έβδομου ουραίου σπονδύλου), των μαστών και των γεννητικών οργάνωνDefinition of carcass weight Carcass weight is the weight of the slaughtered animal
το πάχος του νωτιαίου λίπους, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P‧ (‧ cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλουback fat thickness measured in millimetres at measuring point P‧ (at ‧ cm off the midline of the carcase between the third and fourth lumbar vertebrae
Συμπιέστηκε ένας σπόνδυλοςHe had a compressed vertebra
Τεμαχισμός και αφαίρεση των οστών: η λάπα αποχωρίζεται στο σύνολό της από το οπίσθιο τεταρτημόριο οκτώ πλευρών που έχει ληφθεί με ευθεία τομή, τέμνοντας από το σημείο που βρίσκεται η λάπα και ακολουθώντας τη γραμμή της φυσικής ραφής των μυών προς τα κάτω και γύρω από την επιφάνεια των οπίσθιων μυών ως το σημείο που συνδέεται με οριζόντια ευθεία με το μέσο του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλουCutting and boning: remove the full flank from the eight-rib straight-cut hindquarter by a cut from the point where the flank has been laid back, following the natural seam down around the surface of the hind muscles to a point which is horizontal to the middle of the last lumbar vertebra
πάχος του ραχιαίου λίπους (περιλαμβανομένου του δέρματος), σε χιλιοστά, που μετράται μεταξύ του πρώτου οσφυϊκού σπονδύλου και του τελευταίου θωρακικού σπονδύλου, σε απόσταση ‧ εκατοστών από το μέσο του σφαγίουthe thickness of backfat (including rind) in millimetres, measured between first lumbar vertebra and last thoracic vertebra, at ‧ cm off the midline of the carcase
Showing page 1. Found 220 sentences matching phrase "σπόνδυλοι".Found in 0.234 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.