Translations into English:

  • conventional     
    (adjv   )

Similar phrases in dictionary Greek English. (4)

μη συμβατική ενέργειαnon-conventional energy
συμβατική ενέργειαconventional energy
συμβατική ευθύνηcontractual liability
συμβατική ρήτραcontract terms

Example sentences with "συμβατικός", translation memory

add example
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κινδύνο για τον άνθρωπο, με βάση τις συμβατικές μελέτες γενοτοξικότηταςNon-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of genotoxicity
αν η τιμή εισόδου μιας συγκεκριμένης παρτίδας είναι κατώτερη από το ‧ % της συμβατικής τιμής εισόδου, εφαρμόζεται ο ειδικός δασμός που έχει παγιωθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕif the entry price of a particular consignment is below ‧ % of the agreed entry price, the specific customs duty bound in the WTO shall apply
Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτώνIn connection with public procurement, the institution will consult the other institutions on the contractual terms each of them has obtained
ότι έχουν απευθυνθεί μάταια στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του δικαιώματος παραγωγής φυτικής ποικιλίας για να λάβουν συμβατική άδειαthey have applied unsuccessfully to the holder of the patent or of the plant variety right to obtain a contractual licence
με μια συμβατική μέθοδο υπολογισμού που περιγράφεται στο παράρτημα ‧ της παρούσας οδηγίας·by a conventional method described in Annex ‧ to this Directive
Μη συμβατική δέσμευση παράδοσης μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου [παράγραφος ‧ στοιχείο α)]No contractual obligation to deliver cash or another financial asset (paragraph ‧(a
Ρήτρες που απαγορεύουν ειδικότερα σε κάθε διανομέ α να προμηθεύει πελάτε ς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλη συμβατική περιφέρεια .In particular , clauses which prohibit distributors from supplying customers based outside the contract territory .
Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων οργανώσεων επιβεβαί ωσε την προ σήλωση της στη συμβατική ελευθερία , που επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους να καθορίζουν τις προθεσμίες για τις οικείες συναλλαγές .There was very high demand for setting up simple legal procedures in all Member States , which would act quickly and effectively to settle disputes about payments .
Πιστεύω ότι εδώ έχουμε αυτό που θα περιέγραφα ως μια συμβατική αντιπαράθεση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, αφενός, και της ανάγκης η κυβέρνηση να διατηρήσει τη δημόσια τάξη αφετέρου. " διαδοχή των γεγονότων υπήρξε ταχύτατη τις τελευταίες ημέρες και ώρες. " σχετική ηρεμία φαίνεται να έχει επανέλθει στην Μπανγκόκ, παρότι η πρωτεύουσα ήταν στις φλόγες το περασμένο βράδυ μετά την επέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων.The train of events has passed very quickly over recent days and hours. Relative calm seems to have returned to Bangkok, although the capital was ablaze last night following intervention by government forces.
Ο λόγος για τον οποίο οι φόροι επί TOJV καυσίμυJV μειώνουν ελάχιστα τις συμβατικές εκπομπές είναι επειδή μ ειώνουν την οδήγηση .A somewhat better instrument for NOxreduc tion is simply increasing existing annual circu lation taxes .
ως συμβατική δυναμικότητα νοείται η δυναμικότητα την οποία έχει διαθέσει ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς στον χρήστη του δικτύου μέσω σύμβασης μεταφοράςcontracted capacity means capacity that the transmission system operator has allocated to a network user by means of a transportation contract
Δήλωση των κρατών μελών όσον αφορά το χρόνο υποβολής πρότασης κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχέςDeclaration by the Member States concerning the timing of the submission of a proposal for a Regulation on the law applicable to contractual obligations
οι χρήστες εγκατάστασης αποθήκευσης και ΥΦΑ που επιθυμούν να επαναπωλήσουν τη συμβατική τους δυναμικότητα στη δευτερογενή αγορά έχουν τη δυνατότητα να το κάνουνLNG and storage facility users who wish to re-sell their contracted capacity on the secondary market shall be entitled to do so
Για μη συμβατικούς κινητήρες και συστήματα, ο κατασκευαστής δίνει λεπτομέρειες ανάλογες με τις εδώ αναφερόμενεςIn the case of non-conventional engines and systems, particulars equivalent to those referred to here shall be supplied by the manufacturer
τις επιδοτήσεις, τις συμβατικές δαπάνες ή επιστροφές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή της τηλεπισκόπισης, των δειγματοληψιών και των γεωργομετεωρολογικών προτύπων στις γεωργικές στατιστικέςsubsidies, contractual expenditure and expenditure involving repayments for services connected with the implementation of operations for applying remote sensing, area sampling and agrometeorological models to agricultural statistics
Σε περίπτωση σύγκρουσης ή άλλου είδους θαλάσσιου συμβάντος που θα μπορούσε να προκαλέσει υλικές ζημίες ή απώλεια ανθρώπινων ζωών, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αρνηθούν τις συμβατικές αποζημιώσεις των ζημιών εάν τα ναυτικά φυλλάδια των υπευθύνων του πλοίου- του καπετάνιου και του πρώτου μηχανικού – δεν είναι έγκυραIn the event of collision or any other type of maritime event which might cause material damage or loss of life, insurance companies are authorised to refuse to honour claims for damages if the maritime licences held by those in charge of the vessel – the shipmaster and the chief engineer – are not valid
Το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο α) αναφέρεται στη συμβατική μέθοδοArticle ‧(a) refers to the regular approach
Δημόσιος υπάλληλος : Πρόκε ιται για τον εκπαιδευτικό που εργοδοτείται από τις δημόσιες αρχές ( σε κεντρικό , περιφερει ακό ή τοπικό επίπεδο ) , βάσει νομοθετικού πλαισίου που διαφέρει από εκείνο που διέπει τις συμβατικές σχέσεις στον δημόσιο ή ιδι ωτικό τομέα .Civil servant : A teacher employed by th e public authorities ( at central , regional or local level ) , in accordance with legislation distinct from that governing contractual relations in the public or private sector .
Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα νομικό πλαίσιο, νομοθετικής ή συμβατικής προέλευσης, το οποίο αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων.Almost all the Member States have a legislative or contractual legal framework in place intended to guarantee the information and consultation of employees.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει, όσον αφορά τη σύμβαση της Ρώμης, τις αρμοδιότητες που του παρέχει το πρώτο πρωτόκολλο για την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές που είναι ανοικτή προς υπογραφή από τις ‧ Ιουνίου ‧, στη Ρώμη, το οποίο συνήφθη στις Βρυξέλλες στις ‧ ΔεκεμβρίουThe Court of Justice of the European Communities shall, with respect to the Rome Convention, have the jurisdiction conferred upon it by the First Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on ‧ June ‧, concluded in Brussels on ‧ December
Μερικές φορές ζητούνται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι κοινοτικών χρηματοδοτήσεων πληρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι των ΚοινοτήτωνPerformance guarantees are sometimes requested to ensure that beneficiaries of Communities funding meet the obligations of their contracts with the Communities
Συνεχείς μεταφορές, κατά τις οποίες πραγματοποιείται η διέλευση των συνόρων της Αυστρίας πρώτα με σιδηρόδρομο είτε στο πλαίσιο συμβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς είτε συνδυασμένης μεταφοράς και αμέσως μετά οδικώς ή το αντίστροφο, δεν θεωρούνται διαμετακομιστικές διελεύσεις της Αυστρίας κατά την έννοια του άρθρου ‧ στοιχείο ε) του πρωτοκόλλου αριθ. ‧, αλλά ως διμερείς διελεύσεις κατά την έννοια του άρθρου ‧ στοιχείο ζContinuous journeys which involve crossing the Austrian frontier once by train, whether by conventional rail transport or in a combined transport operation, and crossing the frontier by road before or after crossing by rail, shall be regarded not as transit of goods by road through Austria within the meaning of Article ‧ (e) of Protocol No ‧, but as bilateral journeys within the meaning of Article ‧ (g) thereof
Ο αγοραστής ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιεί τμηματικές καταβολές μεταξύ του χρόνου της αρχικής συμφωνίας και της συμβατικής ολοκλήρωσηςThe buyer may be required to make progress payments between the time of the initial agreement and contractual completion
Διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες αφορούν τομεακά θέματα και καλύπτουν το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές ***IBilateral agreements between Member States and third countries concerning sectoral matters and covering applicable law in contractual and non-contractual obligations ***I
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣCONVENTIONAL AND RENEWABLE ENERGIES
Showing page 1. Found 3664 sentences matching phrase "συμβατικός".Found in 0.897 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.