Translations into English:

  • coefficient of determination   
     
    A number from 0 to 1 that reveals how closely the estimated values for the trendline correspond to your actual data. A trendline is most reliable when its R-squared value is at or near 1.

Example sentences with "συντελεστής προσδιορισμού", translation memory

add example
Ο συντελεστής προσδιορισμού υπολογίζεται ως εξήςThe coefficient of determination shall be calculated as follows
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣDETERMINATION OF THE CORRECTED VALUE OF THE ABSORPTION COEFFICIENT
Τα δεδομένα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των παραδοχών, βιβλιογραφικών παραπομπών, δεδομένων δραστηριότητας, συντελεστών εκπομπών, συντελεστών οξείδωσης και συντελεστών μετατροπής, λαμβάνονται, καταγράφονται, συγκεντρώνονται, αναλύονται και τεκμηριώνονται με τρόπο που επιτρέπει την αναπαραγωγή του προσδιορισμού των εκπομπών από τον ελεγκτή και την αρμόδια αρχήMonitoring data, including assumptions, references, activity data, emission factors, oxidation factors and conversion factors shall be obtained, recorded, compiled, analysed and documented in a manner that enables the reproduction of the determination of emissions by the verifier and the competent authority
Εκτός από τους ποσοτικούς συντελεστές που αποτελούν τη βάση αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας των συγκεκριμένων δανείων, συνυπολογίζονται επίσης ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνταιIn addition to a quantitative factor for determining the size of the loans, beneficiaries must fulfil a number of obligatory requirements
Για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος μιας άνευ όρων ανακλητέας ταμειακής διευκόλυνσης, μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής ‧ % στο ονομαστικό ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου ‧ και η εξόφληση των αναληφθέντων από τη διευκόλυνση ποσών έχει υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης απαίτησης επί των χρηματορροών από τα τιτλοποιημένα ανοίγματαTo determine its exposure value, a conversion figure of ‧ % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that is unconditionally cancellable provided that the conditions set out at point ‧ are satisfied and that repayment of draws on the facility are senior to any other claims on the cash flows arising from the securitised exposures
Ο προσδιορισμός της περιβάλλουσας καμπύλης της χαρακτηριστικής έλξης και της ταχύτητας υπό μειωμένη τάση, σε σχέση με την ονομαστική χαρακτηριστική καμπύλη, επιτυγχάνεται με παρεκβολή στο εύρος τιμών της ταχύτητας, όπου ο συντελεστής αναλογικότητας υπολείπεται κατά τι του λόγου της τάσης που επικρατεί στον παντογράφο και της ονομαστικής τάσης (Upantograph/UnominalDetermining the envelope of the characteristic traction effort and speed curve, under reduced voltage is achieved in relation to the nominal characteristic curve, by extrapolation over the speed range, with the proportionality coefficient being slightly lower than the voltage ratio of voltage at pantograph and nominal voltage (Upantograph/Unominal
Προσδιορισμός ειδικών κατά δραστηριότητα δεδομένων και συντελεστώνDetermination of activity-specific data and factors
Η περιεκτικότητα σε γραμμάριο ανά λίτρο υπολογίζεται με το γενικό τύπο:-V =όγκος πειραματισμού σε ml (εδώ ‧ ml),-v = όγκος το δείγματος σε ml (εδώ ‧ ml),-PM = μοριακό βάρος της προς προσδιορισμό ουσίας (εδώ L-μηλικό οξύ = ‧),-d = οπτική διαδρομή της κυψελίδας σε cm (εδώ ‧ cm),-ε = συντελεστής απορρόφησης του NADH, στα ‧ nm, ε = ‧ mmole ‧ x l x cmThe general formula for calculating the concentration in g/l is:whereV = volume of test solution in ml (here ‧ ml)v = volume of the sample in ml (here ‧ ml)M = molecular mass of the substance to be determined (here, for L-malic acid, M=‧)d = optical path in the cell in cm (here, ‧ cm) e = absorption coefficient of NADH, (at ‧ nm,e = ‧ m mol ‧ × l × cm
Σχέδια υπό υλοποίηση : • Νέοι τρόποι για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας : η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία ως αντικείμενο υπεργολαβίας ( προμήθειας ) και μάρκετινγκ ( 1999-2000 ) • Εκστρατείες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία : απολογισμός των εκστρατειών , προσδιορισμός των συντελεστών επιτυχίας και καθιέρωση ενός προτύπου για τον τρόπο οργάνωσης των εκστρατειών ( 1999-2000 ) . • Ασφάλεια και υγεία και απασχολησιμότητα : έρευνα των συστημάτων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στα κράτη μέλη , με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( 1999-2000 ) .Ongoing projects : • New ways to improve safety and health : OSH as a subject for subcontracting ( procurement ) and marketing ( 1999-2000 ) . • OSH-campaigns : an inventory of campaigns , identification of success factors and establishment of a model on how to organise campaigns ( 1999-2000 ) . Safety and health and employability • : survey of OSH-related systems and programmes in the Member States , aiming to increase the employability of workers in the European Union ( 1999-2000 )
Η ακριβής λογιστική μέθοδος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων, του συντελεστή φερεγγυότητας και για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης των ανοιγμάτων πρέπει να λάβει υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας ‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στην οποία έχουν ενσωματωθεί ορισμένες προσαρμογές των διατάξεων της οδηγίας ‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, που βασίζεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο ζ) της συνθήκης, για τους ενοποιημένους λογαριασμούςThe precise accounting technique to be used for the calculation of own funds, the solvency ratio, and for the assessment of the concentration of exposures must take account of the provisions of Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions, which incorporates certain adaptations of the provisions of Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ based on Article ‧)(g) of the Treaty on consolidated accounts
Εάν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση για δεδομένο πρόγραμμα ή διευκόλυνση έκδοσης στο οποίο ανήκει το στοιχείο που συνιστά το άνοιγμα, αυτή η πιστοληπτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης που εφαρμόζεται σε αυτό το στοιχείοWhere a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure belongs, this credit assessment shall be used to determine the risk weight to be assigned to that item
Η τελευταία ανάλυση του τυποποιημένου λίπους γάλακτος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των συντελεστών απόκρισης, RFsi (κλάσμα μάζας/κλάσμα εμβαδού), των TG και της χοληστερόλης, οι οποίοι εφαρμόζονται κατόπιν στα δείγματα δοκιμής (βλέπε σημείοUse the last analysis of the standardized milk fat to determine the response factors, RFsi (mass fraction/area fraction) of the TGs and of cholesterol and apply these to the subsequent test samples (see
Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κοινωνικών προκλήσεων που προκύπτουν από την έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και να διασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των βασικών κοινωνικών συντελεστών καθώς και τη στοχοθετημένη διάδοση των διεξαγόμενων εργασιώνActivities will also facilitate the identification of medium to long term societal challenges arising from research in social sciences and humanities and will ensure the active participation of key societal stakeholders and the targeted dissemination of the work carried out
Θα πρέπει να είναι γνωστά η διαλυτότητα στο νερό, ο συντελεστής κατανομής σε μίγμα οκτανόλης/νερού (Pow) και η τάση ατμών της ελεγχόμενης ουσίας και να υπάρχει επικυρωμένη μέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ουσίας στα διαλύματα δοκιμής, της οποίας έχουν αναφερθεί η απόδοση ανάκτησης και το όριο ανίχνευσηςThe water solubility, octanol water partition coefficient (Pow) and the vapour pressure of the test substance should be known, and a validated method for the quantification of the substance in the test solutions with reported recovery efficiency and limit of detection should be available
Για τον προσδιορισμό του συντελεστή D του συστήματος περιοδικής αναγέννησης αντικατάστασης μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε από τις μεθόδους δοκιμής κλίνης που αναφέρονται στην παράγραφο ‧ του παραρτήματος ‧ του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθTo determine the D-factor of the replacement periodically regenerating system, any of the engine bench methods referred to in paragraph ‧ of Annex ‧ of UN/ECE Regulation ‧ may be used
Προσδιορισμός της ισχύος πέδησης με χρήση του συντελεστή kDetermining the braking power using the factor k
Η σχέση μεταξύ εξόδου (εσόδου) φόρου και λογιστικού κέρδους μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες όπως έσοδα απαλλασσόμενα από τη φορολογία, έξοδα μη εκπεστέα κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), την επίπτωση των φορολογικών ζημιών και των φορολογικών συντελεστών εξωτερικούThe relationship between tax expense (income) and accounting profit may be affected by such factors as revenue that is exempt from taxation, expenses that are not deductible in determining taxable profit (tax loss), the effect of tax losses and the effect of foreign tax rates
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής ‧ % στο ονομαστικό ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης εάν αυτή έχει αρχική ληκτότητα ίση ή μικρότερη του έτους και ‧ % εάν η ταμειακή διευκόλυνση έχει αρχική ληκτότητα μεγαλύτερη του έτους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσειςWhen the following conditions are met, to determine its exposure value a conversion figure of ‧ % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility with an original maturity of one year or less and a conversion figure of ‧ % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility with an original maturity of more than one year
Προσδιορισμός καθαρών θερμογόνων αξιών και συντελεστών εκπομπών για καύσιμαDetermination of net calorific values and emission factors for fuels
Προσδιορισμός τιμών κατώτερης θερμογόνου δύναμης και συντελεστών εκπομπών για καύσιμαDetermination of net calorific values and emission factors for fuels
Ο πρώτος μεταποιητής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν την συγκεκριμένη αλυσίδα μεταποίησης, και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν τις τιμές και τους τεχνικούς συντελεστές μεταποίησης, οι οποίοι χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων έτοιμου προϊόντος που μπορούν να ληφθούνFirst processors shall provide their competent authorities with the requisite information on the processing chain in question, in particular as regards prices and the technical processing coefficients to be used for determining the quantities of end products that may be obtained
βαθμίδα: ειδικό στοιχείο μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό δεδομένων δραστηριότητας, συντελεστών εκπομπών και συντελεστών οξείδωσης ή μετατροπής·tier means a specific element of a methodology for determining activity data, emission factors and oxidation or conversion factors
Προσδιορισμός ειδικών κατά δραστηριότητα συντελεστών οξείδωσηςDetermination of activity specific oxidation factors
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η επιλογή μεταξύ μέτρησης και υπολογισμού, καθώς και η επιλογή ειδικών βαθμίδων για τον προσδιορισμό δεδομένων δραστηριότητας, συντελεστών εκπομπής και συντελεστών οξείδωσης ή μετατροπήςThis includes deciding between measurement and calculation as well as selecting specific tiers for the determination of activity data, emission factors and oxidation or conversion factors
επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, τον προσδιορισμό των συντελεστών συμπύκνωσης ή αραίωσης που σχετίζονται με τη μεταποίηση ή/και την ανάμειξηpermit, where relevant, concentration or dilution factors due to processing and/or mixing to be defined
Showing page 1. Found 23612 sentences matching phrase "συντελεστής προσδιορισμού".Found in 6.968 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.