Translations into English:

  • bill     
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    invoice
  • invoice     
    (verb, noun   )

Example sentences with "τιμολόγιο", translation memory

add example
Στήριξη της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού βάσει του νόμου για τον πράσινη ηλεκτρική ενέργεια (τιμολόγιο στήριξηςSupport of CHP production under the Green Electricity Act (support tariff
Για κάθε αποστολή υλών , ο προμηθευτή ; συντάσσει χωριστή δήλωση είτε πάνω στο εμπορικό τιμολόγιο της αποστολής , είτε σε παράρτημα αυτού του τιμολογίου , είτε ακόμη σε δελ τίο παράδοσης ή σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο που αφορά την αποστολή αυτή στο οποίο η περι γραφή των συγκεκριμένων υλών είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση τους .A separate supplier ' s declaration shall be given by the supplier for each consignment of materials on the commercial invoice related to that shipment or in an annex to that invoice , or on a delivery note or other commercial document related to that shipment which describes the materials concerned in sufficient deuil to enable them to be identified .
Ο υπογεγραμμένος, πιστοποιώ ότι η πώληση για άμεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το παρόν τιμολόγιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο και με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε από [ΕΤΑΙΡΕΙΑ], και έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθI, the undersigned, certify that the sale for direct export to the European Community of the goods covered by this invoice is being made within the scope and under the terms of the Undertaking offered by [COMPANY], and accepted by the European Commission through Regulation (EC) No
Προϋποθέσεις ως προς το τιμολόγιοInvoicing requirements
Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβήI declare that the information provided in this invoice is complete and correct
Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις της εταιρείας προς την Κοινότητα για τα εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσηςThe following elements shall be indicated in the commercial invoice accompanying the company’s sales to the Community of goods which are subject to the undertaking
Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η πώληση για άμεση εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των αγαθών που καλύπτονται από το παρόν τιμολόγιο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο και με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε από [εταιρεία] και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση [αριθμός]I, the undersigned, certify that the sale for direct export to the European Community of the goods covered by this invoice is being made within the scope and under the terms of the undertaking offered by [company] and accepted by the European Commission through Decision [insert number]
2 , τό τιμολόγιο Εφ ' όσον προσεκομίσθη , ή αντίγραφο του , και παρέχουν τίς πλη ροφορίες πού ήδυνήθησαν νά λάβουν καί οί όποιες δημιουργούν τήν υπόνοια ότι οι μνείες που περιλαμβάνο νται στό έν λόγω πιστοποιητικό ή Εντυπο είναι ανακρι βείς .I or to form EUR.2 and the customs authorities shall forward any information that has been obtained suggesting that the particulars given on the said certificate or the said form arc inaccurate .
Την ακόλουθη δήλωση: Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι ο [όγκος] του τρυγικού οξέος που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το οποίο καλύπτει το παρόν τιμολόγιο, παρήχθη από [επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας] [πρόσθετος κωδικός Taric] στην [χώρα]the following declaration I, the undersigned, certify that the (volume) of tartaric acid sold for export to the European Community covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned
το ονοματεπώνυμο του μη συνδεδεμένου εισαγωγέα για τον οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο απευθείας από την εταιρεία·The name of the unrelated importer to which the invoice is issued directly by the company
Αυτό βέβαια με την υπόθεση ότι κάθε προϊόν που κυκλοφορεί στην κοινοτική αγορά έχει « κοινοτικό καθεστώς » , πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον καμία ανάγκη διενέργειας ελέγχου σχετικά με την προέλευση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές- τώρα , η απόδειξη της κοινοτικής προέλευσης ενός προϊόντος εξασφαλίζεται μόνο με το τιμολόγιο και όχι με διοικητικά έγγραφα , που έχουν πλέον καταργηθεί .This measure is based on the assumption that all products on the Community market have ' Community status ' and that there is therefore no need for the checks on the place of origin in intraComm unity trade ; proof that a product originates i n the Community is now supplied solely by the invoice and no lo nger by administrative documents , which have therefore been abolished .
Εντούτοις , το Κοινοβούλιο απέρριψε το τιμολόγιο που υπέβαλε η καταγγέλλουσα με το επιχείρημα ότι δεν διαχώριζε τις εν λόγω δαπάνες , αλλ ' ανέφερε μόνον συνολικό ποσό που αντιστοιχούσε στο ημερήσιο νοσήλειο του ιατρικού κέντρου .However , the Parliament rejected the bill submitted by the complainant on the grounds that it did not identify these costs separately , but referred only to a general sum corresponding to the medical centre ' s daily charges .
Ακολουθεί η δήλωση: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι ο όγκος του [υπό εξέταση προϊόν] που διατίθεται προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο κατασκευάστηκε από (εταιρική επωνυμία και διεύθυνση) (πρόσθετος κωδικός Taric) στην (οικεία χώραThe following declaration: I, the undersigned, certify that the volume of [product concerned] sold for export to the European Community covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned
στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο ‧, παράγραφος ‧, δήλωση που αποκαλείται στη συνέχεια δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους· το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου παρατίθεται στα Παραρτήματα ΙVα και ΙVβin the cases specified in Article ‧, a declaration, subsequently referred to as the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the texts of the invoice declarations appear in Annexes IVa and b
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του ΠΔ 633 / 72 , το οποίο τιτλοφορείται « Καταχώριση τιμολογίων » , οι υποκείμενοι στον φόρο οφείλουν να καταχωρίζουν , εντός δεκαπέντε ημερών , κάθε εκδιδ όμενο τιμολόγιο στο οικείο βιβλίο , όπου πρέπει να αναφέρεται , για κάθε τιμολόγιο , ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία εκδόσεως , το φορολογητέο ποσό της πράξεως ή των πράξεων και το ποσό του ΦΠΑ χωριστά για κάθε εφαρμοζόμενο συντελεστή καθώς και η επιχείρηση , το όνομα ή η εμπορική επωνυμία του αποδέκτη των αγαθών ή των υπηρεσιών , ή , στις περιπτώσεις του άρθρου 17 , παράγραφος 3 , του ίδιου διατάγματος , το όνομα του προσώπου που προμηθεύει το αγαθό ή παρέχει την υπηρεσία .According to Article 23 ( 1 ) and ( 2 ) of the DPR No 633 / 72 , entitled ‘ Registration of invoices , taxable persons ’ must record invoices issued in an appropriate register within 15 days , indicating for each invoice the serial number , the date of issue , the taxable amount of the transaction ( s ) and the amount of VAT , shown separately for each rate , and the undertaking , the name or company name of the purchaser of the goods or services or , in the cases to which Article 17 ( 3 ) refers , the seller or supplier s name ’ .
ως αποστολή εμπορευμάτων, νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·consignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice
στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο ‧, παράγραφος ‧, δήλωση που αποκαλείται στη συνέχεια δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους· το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου παρατίθεται στα παραρτήματα ΙVα και ΙVβin the cases specified in Article ‧, a declaration, subsequently referred to as the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the texts of the invoice declarations appear in Annexes IVa and b
Το έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο της εταιρείας, η οποία να περιέχει τα ακόλουθαA declaration signed by an official of the company, in the following format, must appear on the valid commercial invoice referred to in Article
Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ορθάI declare that the information provided in this invoice is complete and correct
είτε πωλούνται με τιμολόγιο και τραπεζική εγγραφή της πληρωμήςor where the oil has been sold, that it has been supplied against the issue of an invoice and a bank record of the payment
Όσον αφορά την κατηγορία των γενικών εξόδων , περιλαμβάνουσα , μεταξύ άλλων , τα έξοδα τηλεφώνου , τηλετύπ ου και εισπράξεως , από το παράρτημα IV της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί αν το κόστος που αποδίδεται στις μικρές παραγγελίες υπολογίστηκε βάσει του μέσου κόστους ανά πωλούμενο βιβλίο , όπως συνέβη στην περίπτωση των δαπανών προσωπικού , βάσει του κύκλου εργασιών που πραγμ ατοποιήθηκε στο πλαίσιο των μικρών παραγγελιών , όπως στην περίπτωσ η ορισμένων μεμονωμένων σταθερών εξόδων , ή βάσει του μέσου κόστους ανά εκδοθέν τιμολόγιο , όπως στην περίπτωση των γενικών εξόδων τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος διοικητικής προμήθειας .With regard to the category ‘ overheads ’ , which includes , for example , telephone , telex and collection charges etc , it is not possible to ascertain from Annex IV to the contested decision whether the costs allocated to small orders were calculated on the basis of the average cost per book sold , as in the case of staff costs , on the basis of the turnover on small orders , as in the case of certain individual , indirect fixed charges , or on the basis of the average cost per invoice issued , as in the case of overheads which include the costs of administrative supplies .
σε περίπτωση πώλησης του ελαιόλαδου ή/και των πυρήνων ελιάς που έχουν ληφθεί, το τιμολόγιο πώλησης κάθε παρτίδας και, από την περίοδο ‧, τα τραπεζικά αποσπάσματα πληρωμής των λαδιώνwhere the oil and/or olive residue obtained is sold, the sales invoice for each batch and, from the ‧ marketing year, the bank statements showing payment for the oil
Η σύμβαση , το τιμολόγιο και οι γενικοί όροι που κοινοποιήθηκαν πληρούν τις τέσσερις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 85 .The notified agreement , tariff and general terms and conditions satisfy the four conditions for the application of Article 85 ( 3 ) of the Treaty .
Το τιμολόγιο ή έγγραφο αυτό υποβάλλεται κατόπιν αιτήσεως εντός δώδεκα ωρών από την περάτωση της ζύγισηςThis invoice or document shall be submitted on demand or within ‧ hours of the completion on the weighing
▼B το τιμολόγιο των συνολικών προμηθειών όλων των λογαριασμών του ομίλου ΕΣΛ (συμπεριλαμßανομένων των λογαριασμών του ομίλου ΣΡ) αποστέλλεται στον διαχειριστή του ομίλου ΕΣΛ. Τιμολόγηση▼B Invoicing
Showing page 1. Found 913 sentences matching phrase "τιμολόγιο".Found in 0.828 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.