Translations into English:

  • bill     
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    invoice
  • invoice     
    (verb, noun   )

Example sentences with "τιμολόγιο", translation memory

add example
Το ΕΤΑ έχει τρέχουσες υποχρεώσεις για ήδη οφειλόμενα ποσά σε δικαιούχους για τα οποία δεν έχει παραληφθεί κανένα τιμολόγιο μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμούThe EDF has current liabilities for amounts already due to beneficiaries for which no invoices were received at the reporting date
όνομα και αρμοδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο·The name and function of the official of the company which has issued the commercial invoice
το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το τιμολόγιο ανάληψης υποχρέωσης και η ακόλουθη υπογεγραμμένη δήλωσηThe name of the official of the company that has issued the undertaking invoice and the following signed declaration
Η επωνυμία της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο ‧ της απόφασης ‧/‧/ΕΚ, η οποία εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιοThe name of the company mentioned in Article ‧ of Decision ‧/‧/EC issuing the commercial invoice
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ‧, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.‧ και το τιμολόγιο, εάν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, κατά περίπτωση, τους λόγους του αιτήματος ελέγχουFor the purposes of implementing the provisions of paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request of verification
Οι τελωνειακές αρχές επισυνάπτουν στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων EUR.‧ ή στο έντυπο EUR.‧, το τιμολόγιο ή αντίγραφό του, αν προσκομίστηκε, και παρέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν και από τις οποίες συνάγεται ότι τα αναφερόμενα στο εν λόγω πιστοποιητικό ή έντυπο στοιχεία είναι ανακριβήThe requesting authorities shall attach to the certificate EUR.‧ or form EUR.‧ the invoice or a copy thereof, if it has been produced, and shall forward any documents and information that have been obtained suggesting that the particulars given on the said certificate or the said form are inaccurate
Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβήI declare that the information provided in this invoice is complete and correct
Για την εφαρμογή της παραγράφου ‧, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.‧ ή EUR-MED, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή τη δήλωση τιμολογίου EUR-MED ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν τον έλεγχοFor the purposes of implementing paragraph ‧, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.‧ or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the request for verification
Κωδικός που προβλέπεται στο παράρτημα ‧ για τη θέση ‧ του ΕΔΕ για το νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί το εμπορικό τιμολόγιοCode provided for in Annex ‧ for SAD Box ‧ for the currency in which the commercial invoice was drawn up
Η δήλωση τιμολογίου ή η δήλωση τιμολογίου EUR-MED συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείμενο παρατίθεται στα παραρτήματα IVα και IVβ, σε μια από τις γλώσσες των εν λόγω παραρτημάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγήςAn invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the texts of which appear in Annexes IVa and b, using one of the linguistic versions set out in these Annexes and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country
Την ακόλουθη δήλωση: Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι [ο όγκος] του [υπό εξέταση προϊόντος] που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο καλύπτει το παρόν τιμολόγιο, παρήχθη από [επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας] [πρόσθετος κωδικός Taric] στ... [χώρα]The following declaration: I, the undersigned, certify that the (volume) of [product concerned] sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (country concerned
Οι αμφισβητήσεις θα πρέπει να θεωρούνται απαράδεκτες, από τη στιγμή που υπάρχει τιμολόγιο υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή πιστοποιητικό αποδοχής των εμπορευμάτωνThe existence of an invoice signed by the beneficiary or of a document confirming receipt ought to render challenges inadmissible
Η επωνυμία της εταιρείας που ενεργεί ως εισαγωγέας για την οποία εκδίδεται το τιμολόγιο απευθείας από την εταιρείαName of the company acting as an importer to which the invoice is issued directly by the company
Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δύνανται εξάλλου, εφόσον έχει χορηγηθεί στον υποκείμενο στο φόρο ο αριθμός που προβλέπεται στην παράγραφο ‧ στοιχείο γ), να ορίζουν υποχρέωση αναγραφής στο τιμολόγιοWhen the taxable person has been allocated an identification number as referred to in paragraph ‧(c), the Member States referred to in the first subparagraph may also require the invoice to show
Τα ακόλουθα στοιχεία αναφέρονται στο εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει τις πωλήσεις μη συνεχών ινών από πολυεστέρες της εταιρείας στην Κοινότητα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της ανάληψης υποχρέωσηςThe following elements shall be indicated in the commercial invoice accompanying the company’s sales of polyester staple fibres to the Community which are subject to an Undertaking
Società di trasporto regionale, της οποίας το τιμολόγιο έχει εγκριθεί από την Autorità per l'energia elettrica ed il gasSocietà di trasporto regionale, whose tariff has been approved by the Autorità per l'energia elettrica ed il gas
ως αποστολή εμπορευμάτων, νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·consignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προδήλως δεν υπήρξε πρόθεση φοροδιαφυγής δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε με πλήρη διαφάνεια στον τρέχοντα λογαριασμό του βουλευτή αφού προηγουμένως αυτός είχε εκδώσει τιμολόγιο στην εταιρεία "Speakers Agency".In this case, there was clearly no intention of tax evasion, since the sum in question was paid transparently, credited to a Member's current account, after he had invoiced the company Speakers Agency for it.
Μπορεί η Επιτροπή να γνωστοποιήσει ποιά εκ των δύο εταιριών- Hochtief ή Hellas SA- παρέσχε το τιμολόγιο για την πληρωμή ‧.‧ δισ. ευρώ στην εταιρία ΑΙΑ, που παρουσιάσθηκε στη συνέχεια ενώπιον της Επιτροπής προκειμένου να αιτιολογήσει την ύψους ‧ εκατ. ευρώ χρηματοδότησηWhich of the two companies- Hochtief AG or Hellas SA- issued the invoice for the payment of EUR ‧,‧ billion to the company AIA, which was subsequently submitted to the Commission to justify the funding of EUR ‧ million?
Ο τίτλος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣThe heading COMMERCIAL INVOICE ACCOMPANYING GOODS SUBJECT TO AN UNDERTAKING
Οι εισαγωγές που συνοδεύονται από τιμολόγιο ανάληψης υποχρέωσης διασαφίζονται με τους ακόλουθους πρόσθετους κωδικούς TaricImports accompanied by an
“... που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο και φέρουν το σημείο ... είναι καταγωγής ...”“... listed on this invoice and marked ... originate in ...”
Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ορθάI declare that the information provided in this invoice is complete and correct
αποστολή εμπορευμάτων: τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιοconsignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice
Showing page 1. Found 749 sentences matching phrase "τιμολόγιο".Found in 0.266 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.