Translations into English:

  • financial institution   

Example sentences with "χρηματοπιστωτικός οργανισμός", translation memory

add example
Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται για τις ΕΜΚΑΠ (εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές επί κινητών αξιών και παραγώγων), τις ΧΕΔ (χρηματοδοτικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων) και τους υπόλοιπους ΛΕΧΟ (λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) παρατίθενται στον παρακάτω πίνακαData to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and remaining OFIs (other financial intermediaries) are set out in the table below
οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου βάσει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή, η χρηματοδότηση έναντι κεφαλαιακών συμμετοχών καθώς και η κατοχή μετοχών και οι συμμετοχές σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και οι εξειδικευμένοι κοινοτικοί οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπequity investments on the basis of the private investor principle, quasi-equity financing and shareholdings or equity participations in international financial institutions such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) or specialised Community bodies such as the European Investment Fund (EIF
Για την πραγματοποίηση των πληρωμών που προβλέπονται στο άρθρο ‧ παράγραφοι ‧ και ‧ της σύμβασης, η Επιτροπή ανοίγει λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη ΑΚΕ και ΥΧΕ, για τις πληρωμές σε εθνικό νόμισμα των κρατών ΑΚΕ ή σε τοπικό νόμισμα των ΥΧΕ, και των κρατών μελών, για τις πληρωμές σε Ecu και σε ξένα νομίσματαIn order to make payments provided for in Article ‧) and of the Convention, the Commission shall open accounts with financial institutions in the ACP States and the OCT, for payments in the national currencies of the ACP States or in the local currencies of the OCT, and in the Member States, for payments in ecus and other currencies
Μέχρι τώρα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ελέγχονταν και εποπτεύονταν κυρίως από κρατικούς και εθνικούς οργανισμούς. " παγκοσμιοποίηση οδήγησε στην ίδρυση παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς.The market itself is not able to reject, counteract or limit these factors if there is not suitable supervision and monitoring of the progress of processes, particularly in situations which are not typical for the market. Until now, financial markets were monitored and supervised mainly by state and national institutions.
Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν υποχρεούνται να προβαίνουν στην εξακρίβωση ταυτότητας που προβλέπει το παρόν άρθρο, στην περίπτωση που ο πελάτης είναι και αυτός πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικός οργανισμός που καλύπτεται από την παρούσα οδηγίαCredit and financial institutions shall not be subject to the identification requirements provided for in this Article where the customer is also a credit or financial institution covered by this Directive
Επιπλέον, οι επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους υποτομείς του χρηματοπιστωτικού τομέαIn addition, financial auxiliaries play an important role in the financial markets and in their interactions with other financial sub-sectors
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν στον πλανήτη μας από την πείνα έχει πλέον ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο και ότι ο συνολικός τους αριθμός αυξήθηκε κατά ‧ εκατομμύρια λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσηςwhereas the Food and Agriculture Organisation (FAO) estimates that the number of people in the world suffering from hunger has now reached one billion and that the total has increased by ‧ million due to the global financial crisis
(SK) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και καλεσμένοι, επικροτώ την πρωτοβουλία των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έδωσε μια ώθηση στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.(SK) Mr President, honourable Members of Parliament and guests, I applaud the initiative of European Union institutions which gave an impulse for dealing with the financial crisis at the global level.
Για το σεβασμό της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδοτικές συνεισφορές για ΜΜΕ για ορισμένη χρονική περίοδο μετά την έκδοση της παρούσας απόφασηςIn observance of their legitimate expectations, the financial intermediaries should be allowed to present applications for financial contributions for SMEs for a certain period after this Decision has been adopted
Προϋπολογισμός ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει διατεθεί για τέσσερα χρόνια αλλά μπορεί να αυξηθεί σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ στην κοινή πρωτοβουλία με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.A budget of EUR 100 million has been made available over four years but can be increased to more than EUR 500 million in the joint initiative with the international financial institutions.
Στο εξής οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εφαρμόζοντας πολύπλοκα μαθηματικά πρότυπα πρόσφατης παραγωγής, θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους κινδύνους αγοράς που διατρέχουν και να υπολογίσουν οι ίδιοι το κεφάλαιο που πρόκειται να διατεθεί για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου κινδύνου.From now on banks and financial institutions, using sophisticated mathematical models of recent vintage will be in a position to estimate the market risk they bear and themselves assess the amount of capital to be earmarked against such risk.
Επιπλέον, οι φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την αρμόδια αρχή στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.In addition, financial market participants should be able to identify the competent authority in the rating agencies sector.
Οι γιουγκοσλαβικές αρχές έχουν ζητήσει βοήθεια από αρκετούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούςYugoslav authorities have asked several international financial institutions for help
Με επιστολή της ‧ης Μαΐου ‧, οι ισλανδικές αρχές κοινοποίησαν καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου το ισλανδικό Ταμείο Στεγαστικής Χρηματοδότησης (εφεξής ΤΣΧ) αγόραζε από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ενυπόθηκα δάνεια που ήταν εγγυημένα έναντι εξασφαλίσεων σε κατοικίες (το καθεστώς ενυπόθηκων δανείωνBy letter dated ‧ May ‧, the Icelandic authorities notified a scheme involving the purchase by the Icelandic Housing Financing Fund (HFF) of mortgage loans secured against collateral in residential property from financial institutions (lortgage Loan Scheme
Υποτομέας: Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (SSubsector: Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S
Ο υποτομέας S.‧ δεν περιλαμβάνει εταιρείες holding οι οποίες ελέγχουν και διευθύνουν μόνο μια ομάδα θυγατρικών που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με επικουρικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ενώ οι ίδιοι δεν είναι επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοίSubsector S.‧ does not include holding corporations which only control and direct a group of subsidiaries principally engaged in auxiliary financial activities, but which are not financial auxiliaries themselves
Προς εξασφάλιση ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τις λογιστικές καταστάσεις των ΝΧΙ κρίνεται επίσης αναγκαία η επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σε λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΛΕΧΟ), όταν αυτοί μετέχουν σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με αντικείμενο μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (AKXAFor the purpose of obtaining complete information on the MFIs' balance sheets, it is also necessary to impose certain reporting requirements on other financial intermediaries except insurance corporations and pension funds (OFIs), when acting in the context of financial activities involving money market fund (MMF) shares/units
γραπτώς. - Είμαι απολύτως υπέρ αυστηρότερων κανόνων αναφορικά με τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.in writing. - I am completely in favour of more stringent rules regarding financial activities and credit rating agencies.
" πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιστήσει την προσοχή σε τρία βασικά προβλήματα στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης, τα οποία είναι η έλλειψη οικονομικού ανταγωνισμού, η υπερεξάρτηση από τις εξωτερικές αξιολογήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και το γεγονός ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν παρέχουν εγγυήσεις για τις αξιολογήσεις τους.The recent financial crisis has drawn attention to three key problems in the area of rating agencies, which are the lack of economic competition, the excessive dependency of the regulatory framework on external rating assessments, and the fact that the rating agencies provide no guarantee for their ratings.
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοίFinancial intermediation
Λαμβάνονται εγγυήσεις μόνο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τους όρους του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής και είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές, εκδίδουν εγγυήσεις που ισχύουν μέχρι την εκκαθάρισή τους ή την κατάπτωσή τους, και ικανοποιούνται με απλή αίτηση του οργανισμού πληρωμώνGuarantees are obtained only from financial institutions which fulfil the conditions of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ and which are approved by the appropriate authorities and which remain valid until cleared or called upon, and are met on the simple request of the agency
Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον καθορισμό σαφών απαιτήσεων τις οποίες οφείλουν να ικανοποιούν οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για πολυμερή χρηματοδότηση.This problem should be addressed through the definition of clear requirements that financial intermediaries must meet in order to be eligible for multilateral financing.
γραπτώς. - Οι συστάσεις της G20 προς την ομάδα εργασίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ζητούν ξεκάθαρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.in writing. - The G20 recommendations to the Working Group on Financial Services clearly call for greater transparency and regulation of credit rating agencies.
Όλες οι άλλες πωλήσεις, περιλαμβανομένων και των πωλήσεων σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή μέσω μιας οργανωμένης αγοράς χρυσού, πρέπει να καταγράφονται ως πωλήσεις τιμαλφών αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή της ταξινόμησηςAll other sales, including those to financial intermediaries or via an organized gold market must be recorded as sales of valuables preceded by a classification change
Ένα δεύτερο συστημικό μέτρο για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης θα ήταν η θέσπιση ενός καθεστώτος ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη στήριξη των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είναι κατά βάση υγιείς, αλλά ενδέχεται να βρεθούν σε δυσχερή θέση λόγω των ακραίων συνθηκών στις χρηματοπιστωτικές αγορέςA second systemic measure in response to the ongoing financial crisis would be the establishment of a recapitalisation scheme which would be used to support financial institutions that are fundamentally sound but may experience distress because of extreme conditions in financial markets
Showing page 1. Found 64198 sentences matching phrase "χρηματοπιστωτικός οργανισμός".Found in 10.25 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.