Translations into English:

  • financial institution   

Example sentences with "χρηματοπιστωτικός οργανισμός", translation memory

add example
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικευμένοι επενδυτικοί οργανισμοί που επωφελούνται από το καθεστώς αυτό ασκούν δραστηριότητες σε ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές στις οποίες ο ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένου του ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού, είναι ιδιαίτερα έντονος, η ύπαρξη φορολογικών πλεονεκτημάτων υπέρ ορισμένων οργανισμών στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στις αγορές αυτέςGiven that the specialised investment vehicles benefiting from the scheme operate on European financial markets where competition, including intra-Community competition is particularly intense, the presence of fiscal advantages in favour of certain vehicles, introduces a distortion of competition within these markets
Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη νέα διαδικασία εγγραφής προκειμένου να ανοίξει τη δραστηριότητα της αξιολόγησης σε περισσότερους οργανισμούς, κυρίως ευνοώντας τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού και να επαναδιατυπώσει τη χρηματοπιστωτική νομοθεσία έτσι ώστε να αναγνωρίζονται για ρυθμιστικούς λόγους οι αξιολογήσεις από κάθε οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕThe EESC encourages the Commission to use the new registration process to open up the ratings business to new CRAs, notably by supporting any initiatives to create an independent European agency, and rewrite financial regulation to recognise for regulatory purposes ratings from any EU registered CRA
Έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά από την άποψη αυτή. " διαφάνεια δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός τρόπος αντιμετώπισης της επιζήμιας συμπεριφοράς ανάληψης κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. " ενίσχυση της διαφάνειας είναι επίσης αναγκαία για να είναι αποτελεσματική η εποπτεία και για να έχουν οι δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί την εμπιστοσύνη του κοινού, πράγμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό.Transparency is not only an excellent way to counter harmful risk-taking behaviour on the financial market. Enhanced transparency is also necessary for supervision to be effective and for the public financial institutions to have the public's trust, which is extremely important.
Τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοίFramework programme and technological and economic monitoring
Για το σκοπό αυτό, κάθε όργανο ανακοινώνει σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει ανοίξει λογαριασμούς, τα ονόματα και τα υποδείγματα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλωνTo that end each institution shall communicate to all financial institutions with which it has opened accounts the names and specimen signatures of the authorised officials
Συγκεκριμενοποιώντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 1996 , στην πρώτη υπουργική συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Σιγκα πούρη , τρεις βασικές συμφωνίες συνάφθηκαν το 1997 στο πλοίσιο αυτού του οργα νισμού που αφορούν , αντίστοιχα , τις τεχνολογίες της πλ.η ροφό ρήσης , τις βασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες .Three major agreements were concluded in 1997 under the auspices of the World Trade Organisation ( WTO ) on information technol ogy , basic telecommunications services and financial services , thus cementing the progress achieved in 1996 at the first WTO ministerial conference in Singapore .
" Αποτελεί μήνυμα προς όλους τους χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ότι η πΓΔΜ είναι ασφαλής ", ανέφερε η Νικολόβσκα" It is a signal to all financial and non-financial organisations that Macedonia is secure, " Nikolovska said
Η Ευρώπη ήταν η κύρια δύναμη υποστήριξης της παγκόσμιας δράσης στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Σεπτέμβριο και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω κανονιστικές ρυθμίσεις προκειμένου να διατηρηθούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υπό έλεγχο .Europe was a driving force behind global action at the G20 summit in September — it highlighted the need for further regulation in order to hold financial institutions to account .
Τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα λιγότερο αυστηρής εφαρμογής των κανόνων περί κρατικής βοήθειας που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.A question was asked about the possibility of applying state aid rules less strictly in the light of state aids currently approved by the Commission for financial institutions.
Υποτομέας: Επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς (SSubsector: Financial auxiliaries (S
Κεντρική διοίκηση (S.‧) και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.‧) χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και δημοσιονομικοί ισολογισμοίCentral government (S.‧) and social security funds (S.‧) financial transactions and financial balance sheets
Σημειώνοντας ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν προγραμματισθεί από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης αρχίζουν να ισχύουν με βάση τη ρήτρα ΜΕΚ ταυτόχρονα με τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (εφεξής καλούμενη η «συμφωνία για τον ΠΟΕ»Noting that commitments scheduled by participants on financial services at the conclusion of the Uruguay Round shall enter into force on an MFN basis at the same time as the Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the
896 προστασία του περιβάλλοντος , προστατευμένη φυσική περιοχή δικαίωμα εγκατάστασης , ελεύθερη παροχή υπηρεσιών , χρηματοπιστωτικός οργανισμός361 623 360 working conditions Community activity , health risk , occupational safety , work organization employment policy , ILO , international meeting , social security health risk , occupational safety , work organization works contract Community market , supplies contract , tender
τις χρηματοπιστωτικές , οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς ·financial , economic and trade relations with third countries and resionalorgarrisations ;
Δεδομένου του τεράστιου κύκλου εργασιών, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, των οργανισμών αυτών, οποιοδήποτε λάθος κατά την εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. " οδηγία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη, αφού οι κερδοσκόποι και οι ανέντιμοι επενδυτές της χρηματοπιστωτικής και χρηματιστηριακής αγοράς πάντοτε θα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τους εν λόγω οργανισμούς για τον προσωπικό τους πλουτισμό. " οδηγία προβλέπει ορισμένους περιορισμούς και προσφέρει στην ΕΕ τη δυνατότητα να εμποδίσει τη χυδαία εκμετάλλευση των εν λόγω οργανισμών.Given the huge EUR 1 000 billion turnover of these funds, any mistake in their application could have an extremely negative effect on European financial stability. This directive is extremely important and timely, since financial and stock market speculators and dishonest investors will always try to exploit these funds for their personal enrichment.
Τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 2 .Banks and financial establishments 2 .
Το συνολικό πρόστιμο θα πρέπει να είναι υψηλότερο από την περίπτωση που ο οφειλέτης θα δανειζόταν χρήματα από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ΜΜΕ δεν θα χρησιμοποιούνται ως πηγές φθηνού χρήματος.The total penalty must be higher than the debtor borrowing money from banks or other financial institutions. We must make sure that SMEs are not being used as sources of cheap money.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε ότι οι τράπεζες, οι οικοδομικές εταιρείες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν κεφάλαια για καιρούς κρίσης ή επίσης, κυρία Πρόεδρε, ότι θα απαγορεύοντασι οι συναλλαγές εκτός ισολογισμού και οι μη αποδεδειγμένες διαδικασίες τιτλοποίησης.For example, we could decide that the banks, building societies and financial institutions must establish funds for times of crisis or also, Madam President, that off-balance-sheet transactions and unproven securitisation processes are prohibited.
" πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη για ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ).The recent financial crisis has demonstrated the need to regulate credit rating agencies (CRAs).
Στους εθνικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δόθηκε μια περίοδος δύο ετών για την παροχή δανείων, αλλά όπως αναφέρει η έκθεση, ορισμένοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χορήγησαν μόνο ένα μικρό μέρος των δανείων ή δεν χορήγησαν κανένα απολύτως δάνειο, παρότι διέθεταν τους οικονομικούς πόρους στους λογαριασμούς τους.National financial intermediaries were given a period of two years to provide loans, but as the report states, some financial intermediaries granted only a small portion of the loans or did not grant any at all, although the financial resources were in their accounts.
Στις περιπτώσεις που η Κοινότητα απαιτεί υπαγωγή, συμμετοχή ή πρόσβαση, σε αυτορρυθμιζόμενη οργάνωση, σε χρηματιστήριο αξιών, σε αγορά κινητών αξιών ή προθεσμιακή αγορά, σε οργανισμό συμψηφισμού τίτλων ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή ένωση, για να μπορέσουν οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Χιλής να παράσχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φορείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Κοινότητας, ή στις περιπτώσεις που η Κοινότητα παρέχει άμεσα ή έμμεσα στα εν λόγω νομικά πρόσωπα προνόμια ή πλεονεκτήματα για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Κοινότητα διασφαλίζει ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα παρέχουν εθνική μεταχείριση στους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Χιλής που εδρεύουν στο έδαφός τηςWhen membership or participation in, or access to, any self-regulatory body, securities or futures exchange or market, clearing agency, or any other organisation or association, is required by the Community in order for financial service suppliers of Chile to supply financial services on an equal basis with financial service suppliers of the Community, or when the Community provides directly or indirectly such entities, privileges or advantages in supplying financial services, the Community shall ensure that such entities accord national treatment to Chilean financial service suppliers resident in its territory
συμφωνεί με τη δέσμευση της G‧ να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται σε παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατά ‧ δισεκ. δολάρια, για να υποστηριχθεί η οικονομική μεγέθυνση στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί τη σημαντική αύξηση των πόρων του ΔΝΤ, το οποίο αποτελεί την βασική πηγή χρηματοπιστωτικής βοήθειας προς τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, και το οποίο παρεμβαίνει για τη στήριξη της οικονομικής μεγέθυνσης των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών·Endorses the G‧’s pledge to increase the resources available to global financial institutions by USD ‧ billion to support growth in emerging markets and developing countries; welcomes the substantial increase in the resources of the IMF, which is the main supplier of financial assistance to countries with balance-of-payments problems, including Member States, and which acts to support growth in emerging markets and developing countries
Εποπτεύει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επίσης θεσπίζει ή τροποποιεί εποπτικούς κανονισμούς για διάφορους δημοσιονομικούς τομείςIt supervises financial institutions and also enacts or amends separate supervisory regulations for different financial sectors
Άρθρο ‧ α Όπου η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα ιδρύματα, τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρμόζουν την απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή στις εισηγμένες εταιρείες από την τρίτη ενεχόμενη χώραb) insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and the policy cannot be used as collateral; (c) a pension, superannuation or similar scheme that provides retirement benefits to employees, where contributions are made by way of deduction from wages and the scheme rules do not permit the assignment of a member 's interest under the scheme
Πότε θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει οι οικονομικοί εγκληματίες των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών; Οι κερδοσκόποι οι οποίοι τρέφονται άπληστα από το δημόσιο θα πρέπει να τεθούν εκτός νόμου· οι τράπεζες καζίνα οι οποίες παίζουν στοιχήματα με τη ζωή και το μέλλον των πολιτών θα πρέπει να καταργηθούν· και η ΕΕ θα πρέπει να υποχρεωθεί να εποπτεύει σωστά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αντί να επιτίθεται κατά των δημόσιων υπηρεσιών.When will the white-collar criminals of high finance be properly punished? Speculators who greedily feed off the public should be outlawed; the casino banks that gamble with the lives and futures of citizens should be abolished; and the EU should be required to properly supervise financial markets, rather than attack public services.
Showing page 1. Found 78800 sentences matching phrase "χρηματοπιστωτικός οργανισμός".Found in 7.682 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.