pronunciation: IPA: ˈbɛɾɚ /ˈbɛɾ.ɚ/ /ˈbɛt.ɚ/ /ˈbɛt.ə/ /ˈbet.ə/ , SAMPA: /"bEt.@`/ /"bEr.@`/ /"bEt.@/ /"bet.@/    

Translations into Afrikaans:

  • beter   
     
    Comparative form of good or well.

Other meanings:

 
comparative of the adjectives good or well
 
comparative form of the adverb well
 
An entity, usually animate, deemed superior to another.
 
comparative form of good or well: more good or well
 
To surpass in excellence.
 
To get better.
 
To make better.
 
To improve.
 
Alternative spelling of bettor.
 
comparative form of well: more well
 
to improve

    Show declension

Example sentences with "better", translation memory

add example
TLS is the newest revision of the SSL protocol. It integrates better with other protocols and has replaced SSL in protocols such as POP‧ and SMTPTls is die nuutste hersiening van die Ssl protokol. Dit integreer beter met ander protokolle en het vervang Ssl in protokolle soos as Pop‧ en Smtp
You'd better not argue with Tom.Jy beter nie met Tom stry nie.
An examination of education and skills acquisition shows improvement of quite a high base by ‧, though at a slow pace. This applies to literacy levels, gross school enrolment and tertiary participation rates. The fluctuating Matric pass rates do indicate that much more needs to be done to stabilise the system and ensure steady improvement. At the same time, the number of Matric students who pass Mathematics at the higher grade is only slightly better than in ‧. We also continue to show weaknesses in implementing the Adult Basic Education programmén Ondersoek na onderwys en vaardigheidsontwikkeling toon dat ́n groot verbetering teen ‧ ingetree het, ofskoon teen ́n stadige pas. Dit is van toepassing op geletterdheidsvlakke, bruto inskrywing aan skole, en die koers van deelname aan tersiêre onderrig. Die fluktuerende matriekslaagsyfer dui wel aan dat baie meer gedoen moet word om die stelsel te stabiliseer en bestendige verbetering te verseker. Terselfdertyd is die getal matriekleerlinge wat Wiskunde op hoër graad slaag net effens hoër as in ‧. Daar is ook nog steeds swakhede in die implementering van die programme vir basiese volwasse onderrig (ABET
Equal/Better ThanGelyk/Beter As
Off (better qualityAf (Beter kwaliteit
As we celebrate Madiba’s release today, let us recommit ourselves to building a better future for all South Africans, black and whiteWaar ons vandag Madiba se vrylating vier, moet ons onsself weer daartoe herverbind om 'n beter toekoms vir alle Suid-Afrikaners, swart en wit, te bou
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights , in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom ,AANGESIEN die volke wa t lid van die Verenigde Volke Organisasie is , hul geloof in fundamentele menseregte in die Handves beklemtoon , in die waardigheid en waarde van die menslike persoon , in die gelyke regte van mans en vrouens en dit ten doel het om sosiale vooruitgang en ' n beter lewenspeil in groter vryheid te bevorder ;
While we have already surpassed that targeted figure of ‧ police officers employed in the South African Police Service, and while we have improved the training programme, we recognise the fact that the impact of this is not yet high enough for everybody to feel a better sense of safety and security. While we have reduced the incidence of most contact crimes, the annual reduction rate with regard to such categories as robbery, assault and murder is still below the ‧% that we had targeted. And the abuse of women and children continues at an unacceptable levelOfskoon die Suid-Afrikaanse Polisiediens reeds die teiken-indiensnemingsgetal van ‧ polisiebeamptes bereik en die opleidingsprogramme verbeter het, erken ons dat die uitwerking hiervan nog nie groot genoeg is om aan almal ́n sterker gevoel van veiligheid en sekuriteit te verleen nie. Ofskoon ons die voorkoms van die meeste vorme van kontakmisdaad verlaag het, is die jaarlikse koers van afname in misdaadkategorieë soos diefstal, aanranding en moord nog steeds laer as die ‧ tot ‧% wat ons ons ten doel gestel het. En die misbruik van vroue en kinders word teen ́n onaanvaarbaar hoë koers voortgesit
I feel better today.Ek voel beter vandag.
Checking this box will change your X Modifier Mapping to better reflect the standard MacOS modifier key usage. It allows you to use Command+C for Copy, for instance, instead of the PC standard of Ctrl+C. Command will be used for application and console commands, Option as a command modifier and for navigating menus and dialogs, and Control for window manager commandsToetsing hierdie boks sal verander jou X Modifiseerder Tabillering na beter reflekteer die standaard Makros Modifiseerder sleutel gebruik. Dit laat toe jy na gebruik Opdrag+C vir Kopie, vir voorbeeld, in plaas van van die Pc standaard van Ctrl+C. Opdrag sal wees gebruik word vir aansoek en konsole opdragte, Opsie as ' n Opdrag Modifiseerder en vir navigering kieslyste en dialoë, en Kontrole vir venster bestuurder opdragte
This move would not follow the rulebook. Better think again!Hierdie beweeg sal nie volg die reëlsboek. Beter dink weer!
I am confident that ‧ will be one of the most remarkable years of our democracy, as we all work together to realise the core aspiration of our people to attain a better life for all. I say this because, in our own estimation, it is not often that a nation is called upon to strain every sinew of its collective body to attain a dream. And such is the injunction that history has imposed on us todayEk vertrou dat ‧ een van die merkwaardigste jare van ons demokrasie sal wees, soos wat ons almal saamwerk om die kernstrewe van ons mense te verwesenlik om 'n beter lewe vir almal te bewerkstellig. Ek sê dit want, na ons oordeel, is dit selde dat daar 'n beroep gemaak word op 'n nasie word om alles moontlik te doen om 'n droom te verwesenlik. En sodanig is dit die opdrag wat die geskiedenis ons vandag oplê
better dealt with in a number of ways. Most importantly the cyclehet op ‘n aantal maniere. Die balangrikste is dat die kringloop van misdaad
A small part of these are the permanent job opportunities created through the Expanded Public Works Programme. But there is no question that this programme can and must be ratcheted upwards quite significantly. There is also no question that we can do much better to create self-employment through small and micro-enterprises. And given that a large majority of the unemployed are youth, we can do much better in terms of such interventions as the National Youth Service and the development of young entrepreneurśn Klein deeltjie hiervan is die permanente werksgeleenthede wat deur die Uitgebreide Program vir Openbare werke (EPWP) geskep is. Maar daar bestaan geen twyfel dat hierdie program in ́n beduidend hoër rat oorgeskakel kan en moet word nie. Daar is ook geen twyfel nie dat ons meer selfwerksaamheid kan skep deur middle van klein en mikro-ondernemings. En gegewe dat ́n groot meerderheid van die werkloses jongmense is, kan ons baie beter doen deur ingrypings soos die Nasionale Jeugdiens en die ontwikkeling van jong entrepreneurs
But the message that our collective experience communicates to all of us is that, working together, we can and shall succeed in meeting the common objective we have set ourselves as a nation-to build a better life for all, in a country that no longer contains within it and represent much that is ugly and repulsive in human societyMaar die boodskap wat ons gemeenskaplike ervaring aan almal van ons oordra, is dat ons die gemeenskaplike doel wat ons as ́n nasie aan onsself gestel het, kan bereik deur saam te werk-die doel om ́n beter lewe vir almal te skep in ́n land wat nie meer veel van dit wat lelik en weersinwekkend in die menslike samelewing is, bevat en verteenwoordig nie
His bike is better than mine.Haar fiets is beter as myne.
These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as wellHierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
“This year we have done even better“Hierdie jaar het ons selfs beter gevaar
This move would not follow the rulebook. Better think again!Hierdie beweeg sal nie volg die reëlsboek. Beter dink weer!
The entirety of our system of governance is therefore making the commitment that in the period ahead of us, it will do its best to live up to the imperative – Business Unusual! We speak of Business Unusual not referring to any changes in our established policies but with regard to the speedy, efficient and effective implementation of these policies and programmes, so that the lives of our people should change for the better, sooner rather than laterOns regeringstelsel in sy geheel onderneem dus dat, in die tydperk wat voorlê, hy sy beste sal doen om die opdrag van "Besigheid Buitengewoon" uit te voer! Wanneer ons praat van "Besigheid Buitengewoon" verwys ons nie na enige veranderings in ons bestaande beleide nie, maar wel na die spoedige, doeltreffende en doelmatige implementering van hierdie beleide en programme, sodat die lewensgehalte van ons mense ten goede kan verander, eerder vroeër as later
All these honoured guests, representing both memory and hope, remind us by their presence that ours is a task in a relay race of continuous rebirth so that the dream of a better life becomes a reality for all South Africans. Indeed, they represent a celebration of the indomitable spirit of our people, and pose a challenge to all of us to act in ways that do not betray or disappoint the expectations of the peopleAl hierdie agbare gaste wat herinnering sowel as hoop verteenwoordig, herinner ons deur hul teenwoordigheid dat ons taak dié is van 'n afloswedloop van voortdurende hergeboorte sodat die droom van 'n beter lewe 'n werklikheid word vir alle Suid-Afrikaners. Hulle verteenwoordig inderdaad 'n feesviering van die onblusbare gees van ons mense, en stel 'n uitdaging aan ons almal om sÃ3 op te tree dat ons nie die verwagtinge van die mense verraai of teleurstel nie
Ogg Vorbis is a fully free and unencumbered compressed audio format that is perfect for storing your compressed music on your computer. The sound quality is slightly better than Mp‧ at the same bitrate. Note that not all mobile players support the Ogg Vorbis formatOgg Vorbis is ' n volledig gratis en onverhinderde saamgepersde oudio formaat, ideaal vir die stoor van saamgepersde musiek op jou rekenaar. Die klank gehalte is effens beter as Mp‧ teen dieselfde bistempo. Neem kennis dat ondersteuning vir Ogg Vorbis by sommige draagbare media spelers ontbreek
Quality Not all file formats use this. But for those that do, this affects the quality of the image that gets exported. ‧ is the maximum quality. The higher the number, the better the picture looks. The downside is the higher the number, the larger the filesizeKwaliteit Nie alle lÃaer formate gebruik hierdie. Maar vir daardie wat doen, hierdie affekteer die Kwaliteit van die beeld wat besit uitgevoer word. ‧ is die maksimum Kwaliteit. die hoër die nommer, die beter die prent kyk. die nadeel is die hoër die nommer, die grootter die lÃaer grootte
As we celebrate Madiba’s release today, we recommit ourselves to reconciliation, national unity, non-racialism and building a better future together as South Africans, black and whiteWanneer ons vandag Madiba se vrylating gedenk, herverbind ons onsself tot versoening, nasionale eenheid, nie-rassigheid en om 'n beter toekoms vir ons as Suid-Afrikaners, swart en wit, te bou
The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our peopleDie identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "better".Found in 10.002 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.