pronunciation: IPA: ˈbɛɾɚ /ˈbɛɾ.ɚ/ /ˈbɛt.ɚ/ /ˈbɛt.ə/ /ˈbet.ə/ , SAMPA: /"bEt.@`/ /"bEr.@`/ /"bEt.@/ /"bet.@/    

Translations into Afrikaans:

  • beter   
     
    Comparative form of good or well.

Other meanings:

 
comparative form of the adverb well
 
An entity, usually animate, deemed superior to another.
 
comparative form of good or well: more good or well
 
To surpass in excellence.
 
To improve.
 
To get better.
 
comparative form of well: more well
 
comparative of the adjectives good or well
 
To make better.
 
Alternative spelling of bettor.
 
to improve

    Show declension

Example sentences with "better", translation memory

add example
My answer to this question is a definite No! Like the rest of our Government I am convinced that the fundamentals that have informed our country's forward march in the last ‧ years remain in place. They continue to provide us with the strong base from which we must proceed as we keep our eyes firmly focused on the continued pursuit of the goal of a better life for all our people. Thus should we all reaffirm that we remain on course as we continue to strive to make ours a winning nationMy antwoord op hierdie vraag is 'n besliste Nee! Soos die res van ons regering, is ek oortuig daarvan dat die grondslag wat gelê is vir ons land se vooruitgang gedurende die afgelope ‧ jaar nog steeds in plek is. Dit voorsien ons nog steeds van 'n sterk basis van waar ons moet voortgaan terwyl ons doelgerig streef om die doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense te bereik. Daarom moet ons almal weereens bevestig dat ons op koers sal bly terwyl ons voortgaan in ons strewe om hierdie nasie 'n wenner te maak
Color, Floyd-Steinberg, CMYK, betterKleur, Floyd-Steinberg, Cmyk, beter
We also need to better integrate land reform and agricultural support programmesOns wil ook grondhervornming en landbou-ondersteuningsprogramme beter integreer
Since the popular mandate of ‧, we have made welcome progress in further changing South Africa for the better. We should not and do not underplay the many difficulties we still confrontSedert die nasie ons in ‧ ́n mandaat daartoe verleen het, het ons welkome vordering gemaak in ons pogings om Suid-Afrika ten goede te verander. Ons mag, en sal, egter nie die talle probleme wat ons steeds in die gesig staar, onderskat nie
“This year we have done even better“Hierdie jaar het ons selfs beter gevaar
We will ensure that our rail network is reliable, competitive and better integrated with our sea portsOns sal verseker dat ons spoornetwerk betroubaar en mededingend is en beter met ons seehawens geïntegreer is
Colour, Floyd-Steinberg, CMYK, betterKleur, Floyd-Steinberg, Cmyk, beter
This move would not follow the rulebook. Better think again!Hierdie beweeg sal nie volg die reëlsboek. Beter dink weer!
better dealt with in a number of ways. Most importantly the cyclehet op ‘n aantal maniere. Die balangrikste is dat die kringloop van misdaad
You'd better not argue with Tom.Jy beter nie met Tom stry nie.
The entirety of our system of governance is therefore making the commitment that in the period ahead of us, it will do its best to live up to the imperative – Business Unusual! We speak of Business Unusual not referring to any changes in our established policies but with regard to the speedy, efficient and effective implementation of these policies and programmes, so that the lives of our people should change for the better, sooner rather than laterOns regeringstelsel in sy geheel onderneem dus dat, in die tydperk wat voorlê, hy sy beste sal doen om die opdrag van "Besigheid Buitengewoon" uit te voer! Wanneer ons praat van "Besigheid Buitengewoon" verwys ons nie na enige veranderings in ons bestaande beleide nie, maar wel na die spoedige, doeltreffende en doelmatige implementering van hierdie beleide en programme, sodat die lewensgehalte van ons mense ten goede kan verander, eerder vroeër as later
Equal/Better ThanGelyk/Beter As
I am confident that ‧ will be one of the most remarkable years of our democracy, as we all work together to realise the core aspiration of our people to attain a better life for all. I say this because, in our own estimation, it is not often that a nation is called upon to strain every sinew of its collective body to attain a dream. And such is the injunction that history has imposed on us todayEk vertrou dat ‧ een van die merkwaardigste jare van ons demokrasie sal wees, soos wat ons almal saamwerk om die kernstrewe van ons mense te verwesenlik om 'n beter lewe vir almal te bewerkstellig. Ek sê dit want, na ons oordeel, is dit selde dat daar 'n beroep gemaak word op 'n nasie word om alles moontlik te doen om 'n droom te verwesenlik. En sodanig is dit die opdrag wat die geskiedenis ons vandag oplê
Off (better qualityAf (Beter kwaliteit
Quality Not all file formats use this. But for those that do, this affects the quality of the image that gets exported. ‧ is the maximum quality. The higher the number, the better the picture looks. The downside is the higher the number, the larger the filesizeKwaliteit Nie alle lÃaer formate gebruik hierdie. Maar vir daardie wat doen, hierdie affekteer die Kwaliteit van die beeld wat besit uitgevoer word. ‧ is die maksimum Kwaliteit. die hoër die nommer, die beter die prent kyk. die nadeel is die hoër die nommer, die grootter die lÃaer grootte
I feel better today.Ek voel beter vandag.
These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as wellHierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
provided services at a lower standard compared to the better resourced courts inverskaf het op ’n laer standaard in vergelyking met die beter befondse howe in die
The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our peopleDie identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
His bike is better than mine.Haar fiets is beter as myne.
A small part of these are the permanent job opportunities created through the Expanded Public Works Programme. But there is no question that this programme can and must be ratcheted upwards quite significantly. There is also no question that we can do much better to create self-employment through small and micro-enterprises. And given that a large majority of the unemployed are youth, we can do much better in terms of such interventions as the National Youth Service and the development of young entrepreneurśn Klein deeltjie hiervan is die permanente werksgeleenthede wat deur die Uitgebreide Program vir Openbare werke (EPWP) geskep is. Maar daar bestaan geen twyfel dat hierdie program in ́n beduidend hoër rat oorgeskakel kan en moet word nie. Daar is ook geen twyfel nie dat ons meer selfwerksaamheid kan skep deur middle van klein en mikro-ondernemings. En gegewe dat ́n groot meerderheid van die werkloses jongmense is, kan ons baie beter doen deur ingrypings soos die Nasionale Jeugdiens en die ontwikkeling van jong entrepreneurs
An examination of education and skills acquisition shows improvement of quite a high base by ‧, though at a slow pace. This applies to literacy levels, gross school enrolment and tertiary participation rates. The fluctuating Matric pass rates do indicate that much more needs to be done to stabilise the system and ensure steady improvement. At the same time, the number of Matric students who pass Mathematics at the higher grade is only slightly better than in ‧. We also continue to show weaknesses in implementing the Adult Basic Education programmén Ondersoek na onderwys en vaardigheidsontwikkeling toon dat ́n groot verbetering teen ‧ ingetree het, ofskoon teen ́n stadige pas. Dit is van toepassing op geletterdheidsvlakke, bruto inskrywing aan skole, en die koers van deelname aan tersiêre onderrig. Die fluktuerende matriekslaagsyfer dui wel aan dat baie meer gedoen moet word om die stelsel te stabiliseer en bestendige verbetering te verseker. Terselfdertyd is die getal matriekleerlinge wat Wiskunde op hoër graad slaag net effens hoër as in ‧. Daar is ook nog steeds swakhede in die implementering van die programme vir basiese volwasse onderrig (ABET
Ogg Vorbis is a fully free and unencumbered compressed audio format that is perfect for storing your compressed music on your computer. The sound quality is slightly better than Mp‧ at the same bitrate. Note that not all mobile players support the Ogg Vorbis formatOgg Vorbis is ' n volledig gratis en onverhinderde saamgepersde oudio formaat, ideaal vir die stoor van saamgepersde musiek op jou rekenaar. Die klank gehalte is effens beter as Mp‧ teen dieselfde bistempo. Neem kennis dat ondersteuning vir Ogg Vorbis by sommige draagbare media spelers ontbreek
As we celebrate Madiba’s release today, we recommit ourselves to reconciliation, national unity, non-racialism and building a better future together as South Africans, black and whiteWanneer ons vandag Madiba se vrylating gedenk, herverbind ons onsself tot versoening, nasionale eenheid, nie-rassigheid en om 'n beter toekoms vir ons as Suid-Afrikaners, swart en wit, te bou
All these honoured guests, representing both memory and hope, remind us by their presence that ours is a task in a relay race of continuous rebirth so that the dream of a better life becomes a reality for all South Africans. Indeed, they represent a celebration of the indomitable spirit of our people, and pose a challenge to all of us to act in ways that do not betray or disappoint the expectations of the peopleAl hierdie agbare gaste wat herinnering sowel as hoop verteenwoordig, herinner ons deur hul teenwoordigheid dat ons taak dié is van 'n afloswedloop van voortdurende hergeboorte sodat die droom van 'n beter lewe 'n werklikheid word vir alle Suid-Afrikaners. Hulle verteenwoordig inderdaad 'n feesviering van die onblusbare gees van ons mense, en stel 'n uitdaging aan ons almal om sÃ3 op te tree dat ons nie die verwagtinge van die mense verraai of teleurstel nie
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "better".Found in 3.6 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.