Translations into Afrikaans:

  • agterweë   
  • agterweë laat   

Other meanings:

 
leave a note or document behind
 
to omit, not include
 
To omit, to not include, to neglect to mention
 
To leave out or to not include
 
To exclude; to specify as being an exception.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

leave out of accountignoreer

    Show declension

Example sentences with "leave out", translation memory

add example
The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appealDie prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
Why did you leave your job on the farm?Hoekom het jy jou werk op die plaas gelos?
When all the applets have been destroyed, the applet server should shut down. However, starting the jvm takes a lot of time. If you would like to keep the java process running while you are browsing, you can set the timeout value to whatever you like. To keep the java process running for the whole time that the konqueror process is, leave the Shutdown Applet Server checkbox uncheckedWanneer alle die miniprogramme het al vernietig, die miniprogram bediener moet skakel ondertoe. Egter, beginne die jvm neem ' n baie van tyd. As jy sal hou van na hou die java proses wat loop terwyl jy word blaaiïng, jy kan stel die tydverstreke waarde na wat ook al jy hou van. na hou die java proses wat loop vir die volledige tyd wat die konqueror proses is, los die Afskakel miniprogram bediener keuseblokkie onbevestig
Leave unchangedLos onveranderd
The translators have the opportunity to translate the sounds spoken in the game. See the technical reference section in ktuberling 's documentation for more information on how to do that. (translate this message as " DONE " when you have translated the sounds; otherwise leave it untranslated as a reminderDie vertalers het Die geleentheid na vertaal Dieklanke gepraate in Die speletjie. Sien Die tegniese verwysing seksie in ktuberling' sdokumentasie vir meer informasie op hoe na doen wat. (vertaal hierdie boodskap as " Klaar " wanneer jy het vertaaldeDie klanke; andersins los dit onvertaal as ' n herhindering
You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transitJy word aangaande na los beveilig modus. Transmissies sal nee langer wees encrypted. Hierdie beteken wat ' n derde party kon observeer jou data in oordrag
This leaves space for the moverHierdie los spasie vir die skuiwer
Enter name for new instance (leave untouched for defaultInvoer naam vir nuwe voorbeeld (los onaangeraak vir verstek
Any person entitled to join as a party or liable to be joined as a party in the proceedings may, on notice to all parties, at any stage of the proceedings apply for leave to intervene as a partyEnige persoon wat daarop geregtig is om as 'n party gevoeg te word of wat as 'n party gevoeg kan word by die verrigtinge, kan by kennisgewing aan alle partye op enige stadium van die verrigtinge aansoek doen om verlof om toe te tree as 'n party
SOCKS This module allows you to configure KDE support for a SOCKS server or proxy. SOCKS is a protocol to traverse firewalls as described in RFC ‧. If you have no idea what this is and if your system administrator does not tell you to use it, leave it disabledSOCKSHierdie module laat jou toe om KDE se ondersteuning van ' n SOCKS bediener of volmag te konfigureer. SOCKS is ' n protokol om vuur-mure te oorkom, soos beskryf in RFC ‧. Indien jy nie weet wat hierdie is nie, en indien jy nie deur jou Stelsel administrateur aangesÃa word om dit te gebruik nie, laat dit onaktief
Drag file(s) here or use the button to open a file dialog. Leave empty for lt; STDINgtTrek lêer(s) hier of gebruik die knoppie na open ' n lêer dialoog. Los leeg vir lt; STDINgt
If you want to use an initial ramdisk (initrd) for this kernel, enter its filename here. Leave this field blank if you do n't intend to use an initial ramdisk for this kernelAs jy wil hê na gebruik ' n aanvanklike ramdisk (initrd) vir hierdie kernel, invoer sy lêernaam hier. Los hierdie veld leë As jy moet nie intensie na gebruik ' n aanvanklike ramdisk vir hierdie kernel
Leaving a group marks all articles as readVerstek telling vir dopgehou rygdrade
Applications for leave to appeal may be dealt with summarily, without receiving oral or written argument other than that contained in the application itselfAansoeke om verlof tot appèl kan summier hanteer word sonder die aanhoor van mondelinge of skriftelike betoog, behalwe diè in die aansoek self vervat
or use the corresponding menu entry to leave or continue the matchof gebruik die ooreenstemmend kieslys inskrywing na los of gaan voort die ooreenstem
If you enter a domain name here, this domain name is used for your computer while you are connected. When the connection is closed, the original domain name of your computer is restored. If you leave this field blank, no changes are made to the domain nameAs jy invoer ' n domein naam hier, hierdie domein naam is gebruik word vir jou rekenaar terwyl jy word verbind. Wanneer die verbinding is gesluit, die oorspronklike domein naam van jou rekenaar is gerestoreer. As jy los hierdie veld leë, nee verander word gemaak na die domein naam
The diagnostics is: %‧ Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packagerDie diagnose is: % ‧Moontlike oorsake: ' n Fout het tydens die vorige KDE opgradering voorgekom wat ' n ou beheer module agtergelaat het. Jy het ou derde party modules op jou stelsel. Gaan bg. punte na en probeer om die module te verwyder wat in die fout boodskap genoem is. As dit nie help nie, oorweeg om jou verspreider of verpakker te kontak
Maple LeavesVoeg by Laag
If you leave KDE applications open when you logout, they will be restarted automatically when you log back inAs jy los Kde programme open wanneer jy teken af, hulle sal wees herlaai automaties wanneer jy log terug in
Printcap file (Printcap) The name of the printcap file. Default is no filename. Leave blank to disable printcap file generation. ex:/etc/printcapMax log grootte (MaxLogSize) Kontroles die maksimum grootte van elke log lÃaer voor hulle wordgeroeteer. Verstek na ‧ (‧mb). Stel na ‧ na deaktiveer log rotering. bv: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Default Leave OptionVerstek afsluit opsie
Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packagerDie diagnose is: % ‧Moontlike oorsake: ' n Fout het tydens die vorige KDE opgradering voorgekom wat ' n ou beheer module agtergelaat het. Jy het ou derde party modules op jou stelsel. Gaan bg. punte na en probeer om die module te verwyder wat in die fout boodskap genoem is. As dit nie help nie, oorweeg om jou verspreider of verpakker te kontak
Enter here the port number of FIBS. With almost absolute certainty this should be " ‧ ". If you leave this blank, you will be asked again at connection timeInvoer hier die poort nommer van Fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " ‧ ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
When an application for confirmation of an order of constitutional invalidity or a notice of appeal against such order is lodged with the Registrar in terms of rule ‧, or an application for leave to appeal is lodged in terms of rule ‧, the applicant or appellant shall at the same time provide the Registrar with a noteWanneer 'n aansoek om bekragtiging van 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid of 'n kennisgewing van appèl teen sodanige bevel ingevolge reël ‧ by die Griffier ingedien word, of 'n aansoek om verlof om te appelleer ingevolge reël ‧ ingedien word, voorsien die applikant of appellant tegelykertyd die Griffier van 'n nota
If selected, you will be notified when leaving an SSL based siteAs gekose, jy sal wees inkennis gestel wanneer verlaat ' n Ssl gebaseerde tuiste
Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "leave out".Found in 32.271 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.