Translations into Afrikaans:

  • agterweë   
  • agterweë laat   

Other meanings:

 
leave a note or document behind
 
to omit, not include
 
To omit, to not include, to neglect to mention
 
To leave out or to not include
 
To exclude; to specify as being an exception.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

leave out of accountignoreer

    Show declension

Example sentences with "leave out", translation memory

add example
The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appealDie prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
A litigant who is aggrieved by the decision of a court and who wishes to appeal against it directly to the Court on a constitutional matter shall, within ‧ days of the order against which the appeal is sought to be brought and after giving notice to the other party or parties concerned, lodge with the Registrar an application for leave to appeal: Provided that where the President has refused leave to appeal the period prescribed in this rule shall run from the date of the order refusing leave'n Gedingvoerder wat gegrief is deur die beslissing van 'n hof en wat regstreeks na die Hof daarteen wil appelleer, doen binne ‧ dae vanaf die bevel waarteen geappelleer wil word en ná kennisgewing aan die ander betrokke party of partye, by die hof wat die beslissing gegee het aansoek om verlof tot appèl: Met dien verstande dat waar die President verlof tot appèl geweier het, die tydperk by hierdie reël voorgeskryf, strek vanaf die datum waarop verlof geweier is
The Court may order that the application for leave to appeal be set down for argument and direct that the written argument of the parties deal not only with the question whether the application for leave to appeal should be granted, but also with the merits of the dispute. The provisions of rule ‧ shall, with necessary modifications, apply to the procedure to be followed in such proceduresDie Hof kan gelas dat die aansoek om verlof tot appèl ter rolle geplaas word vir betoog en voorskryf dat die skriftelike betoog van die partye nie net die kwessie van die toestaan van verlof tot appèl behandel nie, maar ook die meriete van die geskil. Die bepalings van reël ‧ is, met die nodige aanpassing, van toepassing op die prosedure wat in sulke verrigtinge gevolg word
such supplementary information or argument as the applicant considers necessary to bring to the attention of the Court; and a statement indicating whether the applicant has applied or intends to apply for leave or special leave to appeal to any other court, and if sosodanige aanvullende inligting of betoog wat die applikant nodig ag om onder die Hof se aandag te bring; en 'n verklaring wat aandui of die applikant aansoek gedoen het of beoog om aansoek te doen om verlof of spesiale verlof tot appèl na enige ander hof en, indien wel
This word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do not want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace AllHierdie woord word as ' n " Onbekende woord " geklasifiseer omdat dit nie in die huidige woordeboek wat gebruik word voorkom nie. Dit kan miskien ook ' n woord in ' n ander taal wees. As die woord reg gespel is, kan jy dit in die woordeboek byvoeg deur op Voeg by in Woordeboek te kliek. As jy die woord onveranderd wil laat, kliek Ignoreer of Ignoreer almal. As die woord verkeerd gespel is kan jy ' n plaasvervanger in die lys hier onder soek. As daar nie ' n sinvolle plaasvervanger is nie, kan jy self een in die teks boks verskaf en op Vervang of Vervang alle kliek
If leave to appeal is given in terms of rule ‧, the appellant shall note and prosecute the appeal as followsIndien verlof tot appèl ingevolge reël ‧ verleen is, word die appèl soos volg deur die appellant aangeteken en voortgesit
You must leave.Jy moet gaan.
Leaving a group marks all articles as readMerk kruisgeposte aktikels as lees
Leave me alone!Los my uit!
This leaves space for the moverHierdie los spasie vir die skuiwer
Enter here the port number of FIBS. With almost absolute certainty this should be " ‧ ". If you leave this blank, you will be asked again at connection timeInvoer hier die poort nommer van Fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " ‧ ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
Screen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " actionSkerm spaarder Hierdie module laat u toe om te aktiveer en konfigureer ' n skerm spaarder. Noteer dat u ' n Skerm spaarder aktiveer al het u elektrisiteit sparing funksies geaktiveer vir u vertoon. Behalwe verskaffing van ' n eindelose verskeidenheid van vermaak en voorkoming van monitor brand-in, ' n skerm spaarder gee u ook ' n eenvoudige weg om u vertoon te sluit as u dit alleen laat vir ' n rukkie. As u wil hê die Skerm spaarder moet die sessie sluit, maak seker u aktiveer die " Vereis wagwoord " funksie van die Skerm spaarder, As u nie dit doen nie, kan u nogsteeds eksplisiet die sessie sluit deur gebruik te maak van die werkskerm se " sluit Sessie " aksie
a) Within ‧ days from the date upon which an application referred to in subrule is lodged, the respondent or respondents may respond thereto in writing, indicating whether or not the application for leave to appeal is being opposed, and if so the grounds for such oppositiona) Binne ‧ dae na die datum waarop 'n aansoek bedoel in subreël ingedien is, kan die respondent of respondente skriftelik daarop antwoord en aandui of die aansoek om verlof om te appelleer betwis word en, indien wel, die gronde vir sodanige betwisting
An action can be associated to a double click of the menu button. Leave it to none if in doubt' n Aksie kan geassosieer word met ' n dubbel kliek op die kieslys knoppie. Laat dit indien u twyfel
Address The address that the CUPS daemon is listening at. Leave it empty or use an asterisk (*) to specify a port value on the entire subnetworkAdres Die Adres wat Die Cups bediener is luister na. Los dit leeg of gebruik' n asterisk (*) na spesifiseer ' n poort waarde op Die hele sub netwerk. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transitJy word aangaande na los beveilig modus. Transmissies sal nee langer wees encrypted. Hierdie beteken wat ' n derde party kon observeer jou data in oordrag
SOCKS This module allows you to configure KDE support for a SOCKS server or proxy. SOCKS is a protocol to traverse firewalls as described in RFC ‧. If you have no idea what this is and if your system administrator does not tell you to use it, leave it disabledSOCKSHierdie module laat jou toe om KDE se ondersteuning van ' n SOCKS bediener of volmag te konfigureer. SOCKS is ' n protokol om vuur-mure te oorkom, soos beskryf in RFC ‧. Indien jy nie weet wat hierdie is nie, en indien jy nie deur jou Stelsel administrateur aangesÃa word om dit te gebruik nie, laat dit onaktief
Applications for leave to appeal may be dealt with summarily, without receiving oral or written argument other than that contained in the application itselfAansoeke om verlof tot appèl kan summier hanteer word sonder die aanhoor van mondelinge of skriftelike betoog, behalwe diè in die aansoek self vervat
This word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do n't want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace AllHierdie woord word as ' n " Onbekende woord " geklasifiseer omdat dit nie in die huidige woordeboek wat gebruik word voorkom nie. Dit kan miskien ook ' n woord in ' n ander taal wees. As die woord reg gespel is, kan jy dit in die woordeboek byvoeg deur op Voeg by in Woordeboek te kliek. As jy die woord onveranderd wil laat, kliek Ignoreer of Ignoreer almal. As die woord verkeerd gespel is kan jy ' n plaasvervanger in die lys hier onder soek. As daar nie ' n sinvolle plaasvervanger is nie, kan jy self een in die teks boks verskaf en op Vervang of Vervang alle kliek
Maple LeavesVoeg by Laag
When an application for confirmation of an order of constitutional invalidity or a notice of appeal against such order is lodged with the Registrar in terms of rule ‧, or an application for leave to appeal is lodged in terms of rule ‧, the applicant or appellant shall at the same time provide the Registrar with a noteWanneer 'n aansoek om bekragtiging van 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid of 'n kennisgewing van appèl teen sodanige bevel ingevolge reël ‧ by die Griffier ingedien word, of 'n aansoek om verlof om te appelleer ingevolge reël ‧ ingedien word, voorsien die applikant of appellant tegelykertyd die Griffier van 'n nota
Helps clean unwanted traces the user leaves on the systemHelp om ongewenste inligting wat ' n gebruiker op die stelsel agterlaat uit te vee
Leave unchangedLos onveranderd
Printcap file (Printcap) The name of the printcap file. Default is no filename. Leave blank to disable printcap file generation. ex:/etc/printcapMax log grootte (MaxLogSize) Kontroles die maksimum grootte van elke log lÃaer voor hulle wordgeroeteer. Verstek na ‧ (‧mb). Stel na ‧ na deaktiveer log rotering. bv: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "leave out".Found in 10.901 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.