Translations into Afrikaans:

  • agterweë   
  • agterweë laat   

Other meanings:

 
leave a note or document behind
 
to omit, not include
 
To omit, to not include, to neglect to mention
 
To leave out or to not include
 
To exclude; to specify as being an exception.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

leave out of accountignoreer

    Show declension

Example sentences with "leave out", translation memory

add example
The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appealDie prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
The translators have the opportunity to translate the sounds spoken in the game. See the technical reference section in ktuberling 's documentation for more information on how to do that. (translate this message as " DONE " when you have translated the sounds; otherwise leave it untranslated as a reminderDie vertalers het Die geleentheid na vertaal Dieklanke gepraate in Die speletjie. Sien Die tegniese verwysing seksie in ktuberling' sdokumentasie vir meer informasie op hoe na doen wat. (vertaal hierdie boodskap as " Klaar " wanneer jy het vertaaldeDie klanke; andersins los dit onvertaal as ' n herhindering
Enter your login on FIBS here. If you do not have a login yet, you should first create an account using the corresponding menu entry. If you leave this blank, you will be asked again at connection timeInvoer jou aanteken op Fibs hier. As jy doen nie het ' n aanteken nog, jy moet eerste skep ' n rekening te gebruik die ooreenstemmend kieslys inskrywing. As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
You must leave.Jy moet gaan.
Printcap file (Printcap) The name of the printcap file. Default is no filename. Leave blank to disable printcap file generation. ex:/etc/printcapprintcap lêer (printcap) Die naam van Die printcap lêer. Verstek is nee lêernaam. Los leë na deaktiveer printcap lêer genereering. bv:/etc/printcap Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Printcap file (Printcap) The name of the printcap file. Default is no filename. Leave blank to disable printcap file generation. ex:/etc/printcapMax log grootte (MaxLogSize) Kontroles die maksimum grootte van elke log lÃaer voor hulle wordgeroeteer. Verstek na ‧ (‧mb). Stel na ‧ na deaktiveer log rotering. bv: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Leave this option disabled if you want to limit walking through windows to the current desktopLos hierdie opsie afgeskakel as jy die deurstap deur vensters na die huidige werkskerm wil beperk
Why did you leave your job on the farm?Hoekom het jy jou werk op die plaas gelos?
Warn on & leaving SSL modeWaarskuwing op verlaat Ssl modus
abroad, some of whom leave childrenin die buiteland. Sommige van hulle
This makes the PPP peer computer (the computer you are connected to with your modem) to act as a gateway. Your computer will send all packets not going to a computer inside your local net to this computer, which will route these packets. This is the default for most ISPs, so you should probably leave this option onHierdie maak die Ppp ouer rekenaar (die rekenaar jy word verbind na met jou modem) na optree as ' n portaal. jou rekenaar sal stuur alle pakkies nie gaan na ' n rekenaar binne in jou plaaslike net na Hierdie rekenaar, wat sal roete hierdie pakkies. Hierdie is die verstek vir mees Isps, sodat jy moet waarskynlik los Hierdie opsie op
Here you can specify text used to prefix positive numbers. Most people leave this blankHier jy kan spesifiseer teks gebruik word na voorvoegsel positiewe nommers. Mees mense los hierdie leë
Screen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " actionSkerm spaarder Hierdie module laat u toe om te aktiveer en konfigureer ' n skerm spaarder. Noteer dat u ' n Skerm spaarder aktiveer al het u elektrisiteit sparing funksies geaktiveer vir u vertoon. Behalwe verskaffing van ' n eindelose verskeidenheid van vermaak en voorkoming van monitor brand-in, ' n skerm spaarder gee u ook ' n eenvoudige weg om u vertoon te sluit as u dit alleen laat vir ' n rukkie. As u wil hê die Skerm spaarder moet die sessie sluit, maak seker u aktiveer die " Vereis wagwoord " funksie van die Skerm spaarder, As u nie dit doen nie, kan u nogsteeds eksplisiet die sessie sluit deur gebruik te maak van die werkskerm se " sluit Sessie " aksie
A power of attorney need not be filed, but the authority of a legal practitioner to act on behalf of any party may, within ‧ days after it has come to the notice of any party that the legal practitioner is so acting, or with the leave of the Court on good cause shown at any time before judgment, be disputed by notice, whereafter the legal practitioner may no longer so act, unless a power of attorney is lodged with the Registrar within ‧ days of such notice'n Volmag hoef nie geliasseer te word nie, maar die magtiging om namens enige party op te tree, kan binne ‧ dae nadat dit tot die kennis van enige party gekom het dat die regsverteenwoordiger aldus optree, of met verlof van die Hof indien goeie gronde aangevoer word, te eniger tyd voor uitspraak betwis word by kennisgewing, waarna die regspraktisyn nie langer aldus mag optree nie tensy daar binne ‧ dae vanaf sodanige kennisgewing 'n volmag by die Griffier ingedien word
Drag file(s) here or use the button to open a file dialog. Leave empty for lt; STDINgtTrek lêer(s) hier of gebruik die knoppie na open ' n lêer dialoog. Los leeg vir lt; STDINgt
The distance from Planet %‧ to Planet %‧ is %‧ light years. A ship leaving this turn will arrive on turn %Die afstand van Planeet % ‧ na Planeet % ‧ is % ‧ ligte jare. ' n skip verlaat hierdie skakel sal arriveer op skakel %
Leave unchangedLos onveranderd
Default Leave OptionVerstek afsluit opsie
The Court may order that the application for leave to appeal be set down for argument and direct that the written argument of the parties deal not only with the question whether the application for leave to appeal should be granted, but also with the merits of the dispute. The provisions of rule ‧ shall, with necessary modifications, apply to the procedure to be followed in such proceduresDie Hof kan gelas dat die aansoek om verlof tot appèl ter rolle geplaas word vir betoog en voorskryf dat die skriftelike betoog van die partye nie net die kwessie van die toestaan van verlof tot appèl behandel nie, maar ook die meriete van die geskil. Die bepalings van reël ‧ is, met die nodige aanpassing, van toepassing op die prosedure wat in sulke verrigtinge gevolg word
Enter here the port number of FIBS. With almost absolute certainty this should be " ‧ ". If you leave this blank, you will be asked again at connection timeInvoer hier die poort nommer van Fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " ‧ ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
such supplementary information or argument as the applicant considers necessary to bring to the attention of the Court; and a statement indicating whether the applicant has applied or intends to apply for leave or special leave to appeal to any other court, and if sosodanige aanvullende inligting of betoog wat die applikant nodig ag om onder die Hof se aandag te bring; en 'n verklaring wat aandui of die applikant aansoek gedoen het of beoog om aansoek te doen om verlof of spesiale verlof tot appèl na enige ander hof en, indien wel
Enter here the host name of FIBS. With almost absolute certainty this should be " fibs. com ". If you leave this blank, you will be asked again at connection timeInvoer hier die bediener naam van fibs. Met amper absolute sekerheid hierdie moet wees " fibs. com ". As jy los hierdie leë, jy sal wees gevra weer na verbinding tyd
Enter name for new instance (leave untouched for defaultInvoer naam vir nuwe voorbeeld (los onaangeraak vir verstek
This word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do not want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace AllHierdie woord word as ' n " Onbekende woord " geklasifiseer omdat dit nie in die huidige woordeboek wat gebruik word voorkom nie. Dit kan miskien ook ' n woord in ' n ander taal wees. As die woord reg gespel is, kan jy dit in die woordeboek byvoeg deur op Voeg by in Woordeboek te kliek. As jy die woord onveranderd wil laat, kliek Ignoreer of Ignoreer almal. As die woord verkeerd gespel is kan jy ' n plaasvervanger in die lys hier onder soek. As daar nie ' n sinvolle plaasvervanger is nie, kan jy self een in die teks boks verskaf en op Vervang of Vervang alle kliek
Showing page 1. Found 305 sentences matching phrase "leave out".Found in 10.824 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.