pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
set of established forms or methods of an organized body
 
method
 
A particular means of accomplishing something.
 
A particular method for performing a task.
 
series of small tasks
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
steps taken in a legal proceeding
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
(legal) process

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored proceduregestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
The guidelines must provide procedures and processes for—Die riglyne moet prosedures en prosesse verskaf vir—
adopted it as “Contracting States.” What are the procedureswat dit as Deelnemende State (“Contracting States”) aanvaar
Procedure) Amendment Bill willProses) Wysigingswetsontwerp sal voorsiening
i) the process and procedures for applying for or registering, amending, transfering and renewing one or more of the licences specified in subsections andi) die proses en prosedures vir aansoek doen om of registrasie, wysiging, oordrag en hernuwing van een of meer van die lisensies in subartikels en vermeld, uiteengesit word
You have indicated that you wish to obtain or purchase a secure certificate. This wizard is intended to guide you through the procedure. You may cancel at any time, and this will abort the transactionJy het aangedui dat jy ' n geldige, veilige sertifikaat wil koop of inkorpereer. Hierdie assistent se doel is om jou te lei deur hierdie prosedure. Jy mag enige tyd kanseller, wat ook die transaksie sal kanselleer
a) the time frame and procedure for—a) die tydsraamwerk en prosedures vir—
b) any matter of procedure or form which may be necessary or expedient to prescribe for the purposes of this Act or the related legislationb) enige aangeleentheid rakende prosedure of vorm wat nodig of dienstig is om voor te skryf by die toepassing van hierdie Wet of die verwante wetgewing
The rules specify the procedure and the forms that must beDie reëls spesifiseer die prosedure en die vorms wat ingevul
The Court may order that the application for leave to appeal be set down for argument and direct that the written argument of the parties deal not only with the question whether the application for leave to appeal should be granted, but also with the merits of the dispute. The provisions of rule ‧ shall, with necessary modifications, apply to the procedure to be followed in such proceduresDie Hof kan gelas dat die aansoek om verlof tot appèl ter rolle geplaas word vir betoog en voorskryf dat die skriftelike betoog van die partye nie net die kwessie van die toestaan van verlof tot appèl behandel nie, maar ook die meriete van die geskil. Die bepalings van reël ‧ is, met die nodige aanpassing, van toepassing op die prosedure wat in sulke verrigtinge gevolg word
f) contractual dispute-resolution proceduresf) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
g) billing and settlement proceduresg) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
Procedure) Amendment Bill will give governmentreg (forensiese prosedure) vir regeringsdepartemente gedeelde
Comply with the pre-determined criteria and procedures as set out in the application form, may apply to the President for pardon in the prescribed mannerVoldoen van die voorafbepaalde kriteria en prosedures soos uiteengesit in die aansoekvorm, mag op die voorgeskrewe wyse by die President aansoek doen om begenadiging
rates, and performance procedurestariewe en prestasieprosedures
The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures .Die wil van die mense sal die basis vorm van die owerheid of regering , en hierdie wil sal uitgedruk word deur middel van egte tussenverkiesings .
ii) the process and procedures to be followed for resolving subscriberii) die proses en prosedures wat gevolg moet word om intekenaarklagtes op
"directions" means directions given by the Chief Justice with regard to the procedures to be followed in the conduct and disposition of cases"voorskrifte" voorskrifte deur die Hoofregter gegee in verband met die prosedures wat gevolg moet word in die hantering en afhandeling van sake
parent obtain an order through the normal civil proceduresdaad in die sorg bly van die ouer wat hom of haar
CODE OF CONDUCT AND REGISTRATION PROCEDURE IN RESPECT OF LIVESTOCK AGENTSGEDRAGSKODE EN REGISTRASIEPROSEDURE TEN OPSIGTE VAN LEWENDEHAWE-AGENTE
the Criminal Procedure Act ‧ of ‧ “This protocolStrafproseswet, Wet ‧ van ‧. “Hierdie protokol maak
The Rules of the Constitutional Court previously published shall be repealed on the date on which these rules come into operation: Provided that any directions in writing pertaining to the procedures to be followed in the determination of a dispute or an issue in cases already instituted shall remain in force, unless repealed in writing by the Chief JusticeDie Reëls van die Konstitusionele Hof voorheen gepubliseer, word herroep op die datum waarop hierdie reëls in werking tree: Met dien verstande dat enige skriftelike aanwysings met betrekking tot die prosedure wat gevolg moet word in die beslissing van 'n geskil of 'n geskilpunt in sake wat reeds aanhangig gemaak is, van krag bly, tensy dit skriftelik deur die Hoofregter herroep word
The RG must communicate its rules and procedures to DOJ and CD within fourteen days days from of its first sittingDie VG moet sy regulasies en prosedures binne veertien dae (‧ dae) van sy eerste sitting aan die DJ and GO kommunikeer
The procedure to set the client certificate for the session failedDie prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
This list box shows which sites you have decided to accept a certificate from even though the certificate might fail the validation procedureHierdie lys boks vertoon wat tuistes jy het besluit na aanvaar ' n sertifikaat van al het die sertifikaat dalk faal die bekragting prosedure
simplified procedure for seeking theverskaf ‘n vereenvoudigde prosedure
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 9.23 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.