pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

 • prosedure   
   
  A sequence of declarations and statements that are executed as a unit.
   
  A series of defined steps or tasks.
 • houding   
 • metode   

Other meanings:

 
set of established forms or methods of an organized body
 
method
 
A particular means of accomplishing something.
 
A particular method for performing a task.
 
series of small tasks
 
computing: subroutine or function coded to perform a specific task
 
(computing) A subroutine or function coded to perform a specific task.
 
steps taken in a legal proceeding
 
A part of a program that is abstracted as a unit and that can be called from multiple places, often with parameters.
 
(uncountable) The set of established forms or methods of an organized body for accomplishing a certain task or tasks.
 
The steps taken in an action or other legal proceeding.
 
A series of small tasks or steps taken to accomplish an end.
 
(legal) process

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

stored proceduregestoorde prosedure

    Show declension

Example sentences with "procedure", translation memory

add example
Procedure on appealProsedure by appèl
on an expedited basis in accordance with the procedures prescribed in terms ofversnelde basis ooreenkomstig die prosedures ingevolge artikel
a) the time frame and procedure for—a) die tydsraamwerk en prosedures vir—
rates, and performance procedurestariewe en prestasieprosedures
Procedure to be followed in applying section ‧A ofgoedgekeur deur die aanwending van artikel ‧A van die
The procedure to set the client certificate for the session failedDie prosedure na stel Die kliënt sertifikaat vir Die sessie gevaal
f) contractual dispute-resolution proceduresf) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
C.A, requesting prompt return of the child. The procedure doesteruggestuur moet word. Die prosedure is nie van toepassing
An application in terms of subrule shall on notice of motion be accompanied by an affidavit setting forth explicitly the circumstances that justify a departure from the ordinary procedures'n Aansoek ingevolge subreël moet gedoen word by wyse van kennisgewing van mosie vergesel van 'n beëdigde verklaring wat uitdruklik die omstandighede uiteensit wat die afwyking van die gewone prosedure regverdig
e) contractual dispute resolution procedurese) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille
procedures set out in the regulations, his or her complaint may be submitted to theregulasies uiteengesit nie tevrede is nie, kan sy of haar klagte aan die Owerheid voorgelÃa
You have indicated that you wish to obtain or purchase a secure certificate. This wizard is intended to guide you through the procedure. You may cancel at any time, and this will abort the transactionJy het aangedui dat jy ' n geldige, veilige sertifikaat wil koop of inkorpereer. Hierdie assistent se doel is om jou te lei deur hierdie prosedure. Jy mag enige tyd kanseller, wat ook die transaksie sal kanselleer
"directions" means directions given by the Chief Justice with regard to the procedures to be followed in the conduct and disposition of cases"voorskrifte" voorskrifte deur die Hoofregter gegee in verband met die prosedures wat gevolg moet word in die hantering en afhandeling van sake
The Court or the Chief Justice may upon such application make such order, including any order as to costs, and give such directions as to further procedure in the proceedings as may be necessaryDie hof of die Hoofregter kan by sodanige aansoek, insluitende enige bevel ten opsigte van koste, sodanige bevel maak en sodanige voorskrifte gee as wat nodig is ten opsigte van verdere prosedure in die verrigtinge
and procedurally fairbillik is. Die Wet op die Bevordering van Administratiewe
procedures and criteria for awarding radio frequency spectrum licences for competingen kriteria voorskryf vir die toekenning van radiofrekwensiespektrumlisensies vir
a) the time frame and procedures for—a) die tydsbestek en prosedures vir—
The current Criminal Procedure Act does not make the taking ofDie huidige Strafproseswet maak nie die neem van vingerafdrukke
The procedure set out in this rule shall be followed in an application for leave to appeal to the Court where a decision on a constitutional matter, other than an order of constitutional invalidity under section ‧ (a) of the Constitution, has been given by any court including the Supreme Court of Appeal, and irrespective of whether the President has refused leave or special leave to appealDie prosedure in hierdie reël uiteengesit, word gevolg in 'n aansoek om verlof om regstreeks na die Hof te appelleer waar 'n beslissing rakende 'n grondwetlike aangeleentheid, behalwe 'n bevel van grondwetlike ongeldigheid ingevolge artikel ‧ (a) van die Grondwet, gegee is deur enige hof, met inbegrip van die Hoogste Hof van Appèl, ongeag of die President verlof of spesiale verlof om te appelleer, geweier het
Procedure) Amendment Bill willProses) Wysigingswetsontwerp sal voorsiening
b) any matter of procedure or form which may be necessary or expedient to prescribe for the purposes of this Act or the related legislationb) enige aangeleentheid rakende prosedure of vorm wat nodig of dienstig is om voor te skryf by die toepassing van hierdie Wet of die verwante wetgewing
f) billing and settlement proceduresf) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan
The guidelines must provide procedures and processes for—Die riglyne moet prosedures en prosesse verskaf vir—
b) detailing procedures for complaints and the monitoring and investigation ofb) wat prosedures uiteensit vir klagtes en die monitering en ondersoek van
Standards, capabilities and operating procedures of ‧ Emergency CentresStandaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van ‧-noodsentrums
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "procedure".Found in 10.092 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.