Translations into Afrikaans:

 • sit   
 • aansit   
 • aantrek   
 • afhaal   
 • afsit   
 • bedryf   
 • bedrywe   
 • begaan   
 • benut   
 • benuttig   
 • bêre   
 • doen   
 • gebruik   
 • insit   
 • maak   
 • omsit   
 • opsit   
 • plaas   
 • pleeg   
 • steek   
 • toepas   
 • vervaardig   
 • wegsteek   

Other meanings:

 
administer euthanasia to an animal
 
(idiomatic) To place a baby somewhere to sleep.
 
(idiomatic) To insult, belittle, or demean.
 
(idiomatic) To land an aircraft.
 
(idiomatic) To cease, temporarily or permanently, reading (a book).
 
(idiomatic) To drop someone off, or let them out of a vehicle.
 
To replace the telephone receiver and terminate a call. To hang up.
 
To write something.
 
To pay an initial amount of money on a large purchase.
 
Alternative spelling of put-down.
 
set down, stop carrying
 
(euphemism) To administer euthanasia to, as an animal too old or ill to cure.
 
put down (trouble)
 
To make prices, or taxes, lower.
 
To add a name to a list.
 
To set down, stop carrying, or place in a low location.
 
To halt, eliminate, stop, or squelch, often by force.

    Show declension

Example sentences with "put down", translation memory

add example
This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %Hierdie is die " opskrif " vir KDM se aanteken venster. Jy mag dalk ' n oulike groete boodskap of inligting rakende die beheer stelsel hier invoeg. KDM sal die volgende karakterstelle met die ooreenstemmende inhoud vervang: % d-> HUIDige skerm% h-> bediener naam, waarskynlik tesame met domein naam% n-> rekenaar naam, waarskynlik die bedienr naam sonder die domain naam% s-> die beheer stelsel% r-> die weergawe van die beheer stelsel% m-> die rekenaar tipe (hardeware) %%-> ' n enkel %
access to justice and put citizens more at easegeregtigheid aan te moedig en om burgers meer
As we put all our hands on deck and gear ourselves for Business Unusual we should also intensify national dialogue on the issues that define us as a nationTerwyl ons aan boord gaan en regmaak vir "Besigheid Buitengewoon", moet ons ook nasionale dialoog uitbrei ten opsigte van die aangeleenthede wat ons as 'n nasie definieer
He declined to answer the questions put to him.Hy het geweier om die vrae wat aan om gestel is te beantwoord.
If enabled, any occurrence of \\N, where N is an integer number, will be replaced with the corresponding capture (" parenthesized substring ") from the pattern. To include (a literal \\N in your replacement, put an extra backslash in front of it, like \\\\NAs hierdie geaktiveer is, sal elke voorkoms van \\ N, waar N ' n heelgetal is, vervang word met die ooreenstemmende string (" aangehaalde substring ") van die patroon. Om ' n letterlike vervanging te maak moet die string met ' n ' backslashes ' voorafgegaan word, soos: \\\\ N
You have to put the cursor into a table before splitting cellsJy het na plaas die plekaanduier binnein ' n tabel voor om te skei selle
The selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at riskDie gekose Url kan nie wees verifiëerd omdat dit bevat ' n wagwoord. Stuur hierdie Url na % ‧ sal plaas Die sekuriteit van % ‧ na risiko
The judge or judges concerned shall give directions in regard to the compilation of the record, the time within which the record is to be lodged with the Registrar and any other matters which may be deemed by him or her or them to be necessary for the purpose of enabling the Court to deal with the appeal, which directions may include that the matter be referred back to the court a quo for the hearing of additional evidence specified in the directions, or that additional evidence be put before the Court by way of affidavit or otherwise for the purpose of the appealDie betrokke regter of regters gee voorskrifte rakende die samestelling van die oorkonde, die tydperk waarbinne die oorkonde by die Griffier ingedien moet word en enige ander aangeleenthede wat hy of sy of hulle nodig ag om die Hof in staat te stel om die appèl te behandel, welke voorskrifte kan insluit dat die aangeleentheid na die hof a quo terugverwys word vir die aanhoor van verdere getuienis wat in die voorskrifte gespesifiseer word, of dat verdere getuienis aan die Hof vir die doel van die appèl by wyse van beëdigde verklaring of andersins voorgelê word
Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmpBediener binaries (ServerBin) Die root gids vir Die skeduleerder uitvoerbares. Deur verstek/usr/lib/cups of/usr/lib‧/cups (IRIX ‧. ‧). bv:/usr/lib/cups Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
While the land restitution programme has resulted in more settlements in the recent period, we still need to put in extra effort in dealing with remaining cases, many of which are much more complex. On the other hand, very little progress has been made in terms of land redistribution. We will undertake a careful review of the inhibiting factors so that this programme is urgently speeded upOfskoon daar in die onlangse verlede meer sake ingevolge die grondhervormingsprogram afgehandel is, moet ons steeds ́n ernstige poging aanwend om die oorblywende sake, waarvan talle meer ingewikkeld is, af te handel. Aan die ander kant is weinig vordering met die herverdeling van grond gemaak. Ons sal die inhiberende faktore deeglik in oënskou neem sodat ons hierdie program as ́n saak van dringendheid kan bespoedig
that you can let Konsole set the current directory as the window title? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ] " ' in your ~/. bashrcwat jy kan laat Konsole stel die huidige gids as die venster titel? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ] " ' in jou ~/. bashrc
Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmpTydelike lêers (TempDir) Die gids na plaas Tydelike lêers in. Hierdie gids moet weesskryfbaar deur Die gebruiker gedefinieër boonste! Verstek na "/var/spoel/cups/tmp " vanDie waarde van Die TMPDIR omgewing veranderlike. bv:/var/spoel/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as wellHierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
Implicit classes (ImplicitClasses) Whether or not to use implicit classes. Printer classes can be specified explicitly in the classes. conf file, implicitly based upon the printers available on the LAN, or both. When ImplicitClasses is On, printers on the LAN with the same name (e. g. Acme-LaserPrint-‧) will be put into a class with the same name. This allows you to setup multiple redundant queues on a LAN without a lot of administrative difficulties. If a user sends a job to Acme-LaserPrint-‧, the job will go to the first available queue. Enabled by defaultImplesiete klasse (ImplicitClasses) Hetsy van nie na gebruik Implesiete klasse. Drukker klasse kan wees gespesifiseer eksplisiet in die klasse. conflêer, implesiet gebaseerde van die drukkers beskikbaar op die Lan, vanbeide. Wanneer ImplicitClasses is op, drukkers op die Lan met die selfde naam(e. g. Acme-LaserPrint-‧) sal wees plaas binnein ' n klas met die selfdenaam. Hierdie laat toe jy na opstelling veelvuldige redundant wagtoue op ' n Lansonder om te ' n baie van administrative difficulties. As ' n gebruiker stuur ' nwerk na Acme-LaserPrint-‧, die werk sal gaan na die eerste beskikbaarwagtou. Geaktiveer deur verstek. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
I wish you well in this challenge of puttingEk wens julle alle voorspoed toe met die
The Industrial Development Corporation has put aside R‧ billion to help companies in distressDie Nywerheidsontwikkelingskorporasie het R‧ biljoen bewillig om maatskappye in nood by te staan
The goal of the game is to put ‧ balls of the same color in lineDie teiken van Die speletjie is na plaas ‧ balle van Die selfde kleur in lyn
* complete the process of reviewing the country’s experience in the articulation among such macro-economic indicators as the Exchange Rate, inflation and interest rates, so as to put in place measures that will facilitate the growth of industries which produce tradables for both the domestic and export markets, and have the potential to absorb large pools of semi-skilled workers* Die oorsig voltooi van die land se ervaring met die artikulasie van onder meer makro-ekonomiese aanduiders soos die wisselkoers, inflasie-en rentekoerse, om maatreëls in te stel vir die bevordering van die groei van nywerhede wat verhandelbare goedere vir sowel die binnelandse as die uitvoermark produseer en oor die potensiaal beskik om groot getalle halfgeskoolde werkers in diens te neem
Rather, what is required is effective organisation, mobilisation and leadership of the mass of law-enforcement, intelligence and corrections officers, and functionaries of the justice system. The overwhelming majority of these public servants have proven over and over again in actual practice that they are prepared to put their lives on the line and to sacrifice even the little quality time they could have with their families, in defence of our freedom and our securityWat eerder nodig is, is dat die groot gros beamptes wat vir wetstoepassing, intelligensie en korrektiewe dienste verantwoordelik is, en ampsbekleërs in die regstelsel, doeltreffend georganiseer en gemobiliseer moet word en doeltreffende leiding moet ontvang. Die oorgrote meerderheid van hierdie staatsamptenare het in die praktyk oor en oor bewys dat hulle bereid is om hulle lewens op die spel te plaas en selfs die klein bietjie gehaltetyd wat hulle saam met hulle gesinne kan deurbring, ter wille van die beskerming van ons vryheid en sekuriteit op te offer
Put the cursor below the introduction phrasePlaas die plekaanduier onder die inleiding frase
Base directory under which to put filesBasis gids waaronder lÃaers geplaas word
Put the cursor & below the introduction phrasePlaas die plekaanduier onder die inleiding frase
This feature will allow you to make KWeather take up only one slot on the kicker. Normally this application will take up two slots. The small view will only show the weather icon, while the normal view will display both the icon and the current weather statistics. For the small view the weather statistics will be put on the buttons tool tipHierdie funksie veroorsaak K-weer na slegs neem begin een gleuf op die Kicker. Gewoonlik Hierdie aansoek sal neem begin twee slotte. die klein besigtig sal slegs vertoon die weer ikoon, terwyl die normale besigtig sal vertoon beide die ikoon en die huidige weer statistieke. Vir die klein besigtig die weer statistieke sal wees plaas op die button' s program leidraad
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "put down".Found in 8.702 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.