Translations into Afrikaans:

 • sit   
 • aansit   
 • aantrek   
 • afhaal   
 • afsit   
 • bedryf   
 • bedrywe   
 • begaan   
 • benut   
 • benuttig   
 • bêre   
 • doen   
 • gebruik   
 • insit   
 • maak   
 • omsit   
 • opsit   
 • plaas   
 • pleeg   
 • steek   
 • toepas   
 • vervaardig   
 • wegsteek   

Other meanings:

 
administer euthanasia to an animal
 
(idiomatic) To place a baby somewhere to sleep.
 
(idiomatic) To insult, belittle, or demean.
 
(idiomatic) To land an aircraft.
 
(idiomatic) To cease, temporarily or permanently, reading (a book).
 
(idiomatic) To drop someone off, or let them out of a vehicle.
 
To replace the telephone receiver and terminate a call. To hang up.
 
To write something.
 
To pay an initial amount of money on a large purchase.
 
Alternative spelling of put-down.
 
set down, stop carrying
 
(euphemism) To administer euthanasia to, as an animal too old or ill to cure.
 
put down (trouble)
 
To make prices, or taxes, lower.
 
To add a name to a list.
 
To set down, stop carrying, or place in a low location.
 
To halt, eliminate, stop, or squelch, often by force.

    Show declension

Example sentences with "put down", translation memory

add example
As we put all our hands on deck and gear ourselves for Business Unusual we should also intensify national dialogue on the issues that define us as a nationTerwyl ons aan boord gaan en regmaak vir "Besigheid Buitengewoon", moet ons ook nasionale dialoog uitbrei ten opsigte van die aangeleenthede wat ons as 'n nasie definieer
The Industrial Development Corporation has put aside R‧ billion to help companies in distressDie Nywerheidsontwikkelingskorporasie het R‧ biljoen bewillig om maatskappye in nood by te staan
This feature will allow you to make KWeather take up only one slot on the kicker. Normally this application will take up two slots. The small view will only show the weather icon, while the normal view will display both the icon and the current weather statistics. For the small view the weather statistics will be put on the buttons tool tipHierdie funksie veroorsaak K-weer na slegs neem begin een gleuf op die Kicker. Gewoonlik Hierdie aansoek sal neem begin twee slotte. die klein besigtig sal slegs vertoon die weer ikoon, terwyl die normale besigtig sal vertoon beide die ikoon en die huidige weer statistieke. Vir die klein besigtig die weer statistieke sal wees plaas op die button' s program leidraad
My mother put clean sheets on the bed.My ma het skoon lakens op my bed gesit.
The selected URL cannot be verified because it contains a password. Sending this URL to %‧ would put the security of %‧ at riskDie gekose Url kan nie wees verifiëerd omdat dit bevat ' n wagwoord. Stuur hierdie Url na % ‧ sal plaas Die sekuriteit van % ‧ na risiko
But we will all agree that our society, and the poor specifically, cannot wait for strategies and dialogues and workshops – important as these may be. In any case, most of the interventions possible are things that government is already doing though not sufficiently integrated. As such, in the spirit of Business Unusual, government intends this year to intensify the campaign to identify specific households and individuals in dire need and to put in place interventions that will help, in the intervening period, to alleviate their plight in those individual householdsOns moet egter saamstem dat ons gemeenskap en veral die armes nie kan wag vir strategieë en samesprekings en slypskole nie-hoe belangrik hulle ook al mag wees. In elk geval is die meeste van die ingrypings dinge wat die Regering alreeds doen, alhoewel dit nie genoegsaam geïntegreerd is nie. Daarom, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", is die Regering van plan om vanjaar die veldtog te verskerp om spesifieke individuele huishoudings en individue wat uiters swaarkry, te identifiseer en om intervensies in te stel wat tydens die tussenkomende tyd sal bydra om die verknorsing in daardie individuele huishoudings te verlig
Put the cursor & below the introduction phrasePlaas die plekaanduier onder die inleiding frase
Having understood this, it was natural that we should put the question to ourselves – what progress have we made in the quest to achieve the objectives to which we honestly told the nation we were committed, as a result of which our people gave us the overwhelming authority to govern our country from ‧ until the next elections in ‧!In die lig daarvan is dit vanselfsprekend dat ons onsself sou afvra watter vordering ons gemaak het in ons pogings om die doelwitte te bereik waartoe ons toegewy is, soos ons die nasie in alle eerlikheid verseker het, en wat daartoe gelei het dat ons mense op oorweldigende wyse aan ons die gesag verleen het om ons land van ‧ tot met die volgende verkiesing in ‧ te regeer!
Put the cursor below the introduction phrasePlaas die plekaanduier onder die inleiding frase
Temporary files (TempDir) The directory to put temporary files in. This directory must be writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp " or the value of the TMPDIR environment variable. ex:/var/spool/cups/tmpTydelike lêers (TempDir) Die gids na plaas Tydelike lêers in. Hierdie gids moet weesskryfbaar deur Die gebruiker gedefinieër boonste! Verstek na "/var/spoel/cups/tmp " vanDie waarde van Die TMPDIR omgewing veranderlike. bv:/var/spoel/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
that you can let Konsole set the current directory as the window title? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ]wat jy kan laat Konsole stel die huidige gids as die venster titel? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ]
* complete the process of reviewing the country’s experience in the articulation among such macro-economic indicators as the Exchange Rate, inflation and interest rates, so as to put in place measures that will facilitate the growth of industries which produce tradables for both the domestic and export markets, and have the potential to absorb large pools of semi-skilled workers* Die oorsig voltooi van die land se ervaring met die artikulasie van onder meer makro-ekonomiese aanduiders soos die wisselkoers, inflasie-en rentekoerse, om maatreëls in te stel vir die bevordering van die groei van nywerhede wat verhandelbare goedere vir sowel die binnelandse as die uitvoermark produseer en oor die potensiaal beskik om groot getalle halfgeskoolde werkers in diens te neem
In February last year, government, business, labour and community representatives agreed on a package of measures to reduce the scale and impact of the crisis. We have put many of these measures in placeIn Februarie verlede jaar het die regering, sakelui, arbeidsektor en gemeenskapsverteenwoordigers ooreengekom op 'n pakket van maatreëls om die skaal en impak van die krisis te bekamp. Ons het talle van hierdie maatreëls reeds in werking gestel
These options will automatically put fonts in the PostScript file which are not present on the printer. Font embedding usually produces better print results (closer to what you see on the screen), but larger print data as wellHierdie opsies sal automaties plaas skriftipes in die Postscript lêer wat word nie voordra op die drukker. Skrif tipe inbed gewoonlik produseer beter druk resultate (nader na wat jy sien op die skerm), maar grootter druk data as goed
While the land restitution programme has resulted in more settlements in the recent period, we still need to put in extra effort in dealing with remaining cases, many of which are much more complex. On the other hand, very little progress has been made in terms of land redistribution. We will undertake a careful review of the inhibiting factors so that this programme is urgently speeded upOfskoon daar in die onlangse verlede meer sake ingevolge die grondhervormingsprogram afgehandel is, moet ons steeds ́n ernstige poging aanwend om die oorblywende sake, waarvan talle meer ingewikkeld is, af te handel. Aan die ander kant is weinig vordering met die herverdeling van grond gemaak. Ons sal die inhiberende faktore deeglik in oënskou neem sodat ons hierdie program as ́n saak van dringendheid kan bespoedig
The goal of the game is to put ‧ balls of the same color in lineDie teiken van Die speletjie is na plaas ‧ balle van Die selfde kleur in lyn
You have to put the cursor into a table before splitting cellsJy het na plaas die plekaanduier binnein ' n tabel voor om te skei selle
Let us therefore use this emergency to put in place the first building blocks of the essential energy efficient future we dare not avoid. Let us ensure that all hands are on deck to address the turbulence that has hit us, inspired by the approach that our circumstances call for Business Unusual!Laat ons dus hierdie noodtoestand gebruik om die eerste boublokke te lê van die noodsaaklike energiedoeltreffende toekoms wat ons nie kan vermy nie. Kom ons verseker dat almal aan boord is om die ontwrigtings wat ons getref het, aan te spreek, geïnspireer deur die wete dat ons omstandighede nou vra vir "Besigheid Buitegewoon"!
I wish you well in this challenge of puttingEk wens julle alle voorspoed toe met die
We are proud that within one year, we have been able to reduce the backlog in the eradication of the bucket system in established settlements by almost half. We are on course to put an end to this dehumanising system in these areas by the end of this yearOns is trots daarop dat ons binne een jaar die agterstand in die totale afskaffing van die emmerstelsel in gevestigde nedersettings met byna die helfte verminder het. Ons is op koers om hierdie ontmenslikende stelsel in hierdie gebiede teen die einde van die jaar heeltemal tot ́n einde te bring
that you can let Konsole set the current directory as the session name? For Bash, put 'export PS‧=$PS‧"\\[\\e]‧; \\H: \\w\\a\\ ]dat jy kan laat Konsole instel die huidige gids as die sessie naam? Vir Bash, plaas ' export PS‧=$PS‧ " \\ [ \\ e] ‧; \\ H: \\ w \\ a \\ ]
The judge or judges concerned shall give directions in regard to the compilation of the record, the time within which the record is to be lodged with the Registrar and any other matters which may be deemed by him or her or them to be necessary for the purpose of enabling the Court to deal with the appeal, which directions may include that the matter be referred back to the court a quo for the hearing of additional evidence specified in the directions, or that additional evidence be put before the Court by way of affidavit or otherwise for the purpose of the appealDie betrokke regter of regters gee voorskrifte rakende die samestelling van die oorkonde, die tydperk waarbinne die oorkonde by die Griffier ingedien moet word en enige ander aangeleenthede wat hy of sy of hulle nodig ag om die Hof in staat te stel om die appèl te behandel, welke voorskrifte kan insluit dat die aangeleentheid na die hof a quo terugverwys word vir die aanhoor van verdere getuienis wat in die voorskrifte gespesifiseer word, of dat verdere getuienis aan die Hof vir die doel van die appèl by wyse van beëdigde verklaring of andersins voorgelê word
If enabled, any occurrence of \\N, where N is an integer number, will be replaced with the corresponding capture (" parenthesized substring ") from the pattern. To include (a literal \\N in your replacement, put an extra backslash in front of it, like \\\\NAs hierdie geaktiveer is, sal elke voorkoms van \\ N, waar N ' n heelgetal is, vervang word met die ooreenstemmende string (" aangehaalde substring ") van die patroon. Om ' n letterlike vervanging te maak moet die string met ' n ' backslashes ' voorafgegaan word, soos: \\\\ N
I am confident that, under the leadership of the International Marketing Council, Trade and Investment South Africa (TISA), Tourism South Africa and other agencies we shall all put our hands on deck to communicate to the rest of the world the spirit of Business Unusual, and our continuing advance towards the creation of a society that cares and the conditions for the world to gather in our country to celebrate Africa's humanity inEk vertrou dat, onder die leierskap van die Internasionale Bemarkingsraad (IMC), Handel en Belgging Suid-Afrika (TISA), Toerisme Suid-Afrika en ander agentskappe, ons almal sal saamwerk om aan die res van die wêreld die gees van "Besigheid Buitengewoon" uit te dra, en dat ons sal voortgaan om te streef na die daarstelling van 'n gemeenskap wat omgee en omstandighede skep vir 'n wêreld wat in ons land byeen gaan kom in ‧ om Afrika se menslikheid te vier
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "put down".Found in 25.598 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.