pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

  • geparenteer   
  • verband   
  • verwant   

Other meanings:

 
Simple past tense and past participle of relate.
 
Standing in relation or connection.
 
Related by blood or marriage.
 
(mathematics) Fulfilling a relation.
 
(in combination) Having a relationship with the thing named
 
(music) Same as the adjective relative.
 
narrated; told
 
standing in relation or connection
 
being a relative of
 
Past participle of the verb to relate.
 
Being a relative of.
 
Narrated; told.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (3)

relateaanbetref; vertel; verhaal; verkeer
related by marriageaangetroud
relationverband; verhaal; opsig; storie; kennis; verhouding

    Show declension

Example sentences with "related", translation memory

add example
these courts and to report all inequality relatedalle ongelykheidsake aan te meld
ii) a separate licence relating to any radio frequency spectrum authorised inii) ’n afsonderlike lisensie betreffende enige radiofrekwensiespektrum wat
The centre must also serve as the directory of contact using SMS and other relatedDie sentrum moet ook dien as die kontakgids deur die gebruik van KBD en ander
iv) the granting of licences in terms of this Act or the related legislationiv) die toestaan van lisensies ingevolge hierdie Wet of die verwante wetgewing
different matters relating to—tussen verskillende aangeleenthede betreffende—
In the event of a conflict between the provisions of this Act and any other law relating to broadcasting or electronic communications, the provisions of the Electronic Communications Act prevail.’’In die geval van ’n botsing tussen die bepalings van hierdie Wet en enige ander wet wat met uitsaai of elektroniese kommunikasie verband hou, geld die bepalings van die Wet op Elektroniese Kommunikasie.’’
This is the button bar tool bar. It gives you easy access to game related commands. You can drag the bar to a different location within the windowHierdie is die knoppie kolom program kolom. Dit gee jy maklike toegang verkry na speletjie verwanter opdragte. jy kan trek die kolom na ' n ander ligging binne in die venster
orders relating to maintenance: discharge and variationbetrekking tot onderhoud: ontslag en wysiging van
ii) inviting interested persons to submit written submissions in relation to the policy direction in the manner specified in such notice in not less than ‧ days from the date of the noticeii) waarin belanghebbende persone versoek word om skriftelike voorleggings met betrekking tot die beleidsvoorskrif binne nie minder nie as ‧ dae na die datum van die kennisgewing op die wyse in sodanige kennisgewing vermeld, voor te lÃa
to which they relateuitsaaidienste waarop dit betrekking het
Minister in relation to policy on any matter relating to universal access andmaak met betrekking tot beleid oor enige aangeleentheid rakende universele
communities are deprived of access to justice in relation totot geregtigheid met betrekking to siviele en huishoudelike
ii) was sentenced to a term of imprisonment or a fine for an offence which arose from or is related to, an act or omission associated with a political objective committed in the course of the conflicts of the pastii) tot ‘n straftermyn of ‘n boete gevonnis is vir ‘n oortreding wat voortgespruit het uit of in verband staan met ‘n daad of ‘n versuim wat geassosieer word met ‘n politieke doelwit in die verloop van die konflikte van die verlede
I say this with unshakeable conviction because I am certain that South Africans are capable and geared to meet the challenge of history – to strain every sinew of our being – to respond to the national challenges of the day, including those relating to our economy, the political and economic situation in Africa and elsewhere in the world, and seize the opportunities that our country's progress over the last fourteen years has providedEk sê dit met onwrikbare oortuiging omdat ek seker is dat Suid-Afrikaners in staat is en toegerus is om die uitdagings van die verlede die hoof te bied-om alles in ons vermoë te doen-om op die daaglikse nasionale uitdagings te reageer, insluitend dié wat betrekking het op ons ekonomie, die politieke en ekonomiese situasie in Afrika en elders in die wêreld, en om die geleenthede aan te gryp wat ons land se vooruitgang gedurende die afgelope ‧ jaar gebied het
iii) such further information related to the proposed railway or works as theiii) die verdere inligting rakende die voorgestelde spoorlyn of werke wat die
b) the person is in contravention of this Act or the related legislation in relationb) die persoon hierdieWet of die verwante wetgewing oortree met betrekking tot
maintenance court after investigating complaints relatingnadat hy of sy klagtes betreffende onderhoud ondersoek
control of all military and foreign relations (state to statestaat tot staat) en kwessies wat ’n impak op die veiligheid
Related WordsVerwanter WoordeName
Black Holes Black Holes transport the ball to their exit, and eject it at a speed in direct relation to the speed your ball was traveling. Choose Hole-Show Info to see which Black Hole goes to which exit and the direction the ball will come outComment= Swart Gate Swart Gate vervoerder die bal na hulle beà ̄endig, en uitskiet dit na ' n spoed direk verwante na die spoed jou bal was gaan. Kies Gat-Show Inligting na sien wat Swart Gat gaan na wat beà ̄endig en die rigting die bal sal kom uit na. Comment
relation to any amendment made by the Authority to the radio frequency plantoepassing op enige wysiging wat die Owerheid aan die radiofrekwensieplan aanbring
transparency in relation to—verseker met betrekking tot—
Related FunctionsVerwanter Funksie
communication technology for government and other related servicesvir regerings-en ander verwante dienste
Except in the case of an amendment contemplated in subsection, the provisions of subsection and apply, with the necessary changes, in relation to any such amendment or substitution of a policy direction under subsectionUitgesonderd in die geval van ’n wysiging in subartikel beoog, is die bepalings van subartikels en met die nodige veranderings van toepassing met betrekking tot enige sodanige wysiging of vervanging van ’n beleidsvoorskrif ingevolge subartikel
Showing page 1. Found 132 sentences matching phrase "related".Found in 7.875 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.