pronunciation:      

Translations into Afrikaans:

  • geparenteer   
  • verband   
  • verwant   

Other meanings:

 
Simple past tense and past participle of relate.
 
Standing in relation or connection.
 
Related by blood or marriage.
 
(mathematics) Fulfilling a relation.
 
(in combination) Having a relationship with the thing named
 
(music) Same as the adjective relative.
 
narrated; told
 
standing in relation or connection
 
being a relative of
 
Past participle of the verb to relate.
 
Being a relative of.
 
Narrated; told.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (3)

relateaanbetref; vertel; verhaal; verkeer
related by marriageaangetroud
relationverband; verhaal; opsig; storie; kennis; verhouding

    Show declension

Example sentences with "related", translation memory

add example
Related WordsVerwanter WoordeName
of International Child Abduction relate to custody rulingsvan Internasionale Kinderontvoering verband met die
Relations with other livestock agents, principals and the Council Subject to the provisions of rule ‧ (b), a livestock agent shall not express any malicious or unfounded criticism on the activities of another livestock agentVerhoudings met ander lewendehawe-agente, prinsipale en die Raad Behoudens die bepalings van reel ‧ (b), mag 'n lewendehawe-agent nie enige kwaadwillige of ongegronde kritiek oor die werksaamhede van 'n ander lewendehawe-agentuitspreek nie
The Minister may, subject to subsections and, issue to the Authority policy directions consistent with the objects of this Act and of the related legislation in relation to—Die Minister kan behoudens subartikels en beleidsvoorskrifte aan die Owerheid uitreik in ooreenstemming met die oogmerke van hierdie Wet en van die verwante wetgewing met betrekking tot—
communities are deprived of access to justice in relation totot geregtigheid met betrekking to siviele en huishoudelike
iv) ‘‘related legislation’’ means the Broadcasting Act, Electronic Communications Act and the ICASA Activ) ‘‘ ‘verwante wetgewing’ die Uitsaaiwet, die Wet op Elektroniese Kommunikasie en die OKOSA-wet
control of all military and foreign relations (state to statestaat tot staat) en kwessies wat ’n impak op die veiligheid
Joinder of parties on application and related mattersVoeging van partye op aansoek en verwante aangeleenthede
contemplated in this Act or the related legislation, the prescribed annual contributions ofgelde in hierdie Wet of die verwante wetgewing beoog, die voorgeskrewe jaarlikse
Hide all browser related functionsWegsteek alle blaaier verwante funksies
transparency in relation to—verseker met betrekking tot—
‘‘internet service provider’’ means any person who provides access to, or any other service related to, the Internet to another person, whether or not such access or service is provided under and in accordance with an [telecommunication] electronic communication service licence issued to the first-mentioned person under [Chapter V of the Telecommunications Act]‘‘ ‘Internetdiensverskaffer’ enigiemand wat toegang verskaf tot, of enige ander diens verskaf met betrekking tot, die Internet, aan iemand anders, hetsy sodanige toegang of diens verskaf word kragtens en ooreenkomstig ’n [telekommunikasiedienslisensie] elektroniese kommunikasiedienslisensie aan eersgenoemde persoon uitgereik kragtens [Hoofstuk V van die Wet op Telekommunikasie]
j) such other related matters as the Authority may determinej) die ander verwante aangeleenthede wat die Owerheid bepaal
broadcasting service licensee to which such determination relates for the duration of theuitsaaidienslisensiehouer op wie sodanige bepaling betrekking het nie, vir die duur van
d) the protection for consumers including disclosure of consumer rights relatingd) die beskerming van verbruikers, insluitend openbaring van verbruikersregte
The regulations made in terms of subsection must include matters relating to—met betrekking tot—
cases relating to racism, harassment and hatewat verband hou met rassisme, teistering en
The behaviour of a livestock agent towards other livestock agents, his principals and the Council shall be of such nature that it will foster co-operation and good relations'n Lewendehawe-agent se optrede teenoor ander lewendehawe-agente, sy prinsipale en die Raad moet sodanig wees dat dit samewerking en goeie verhoudings bevorder
b) any matter of procedure or form which may be necessary or expedient to prescribe for the purposes of this Act or the related legislationb) enige aangeleentheid rakende prosedure of vorm wat nodig of dienstig is om voor te skryf by die toepassing van hierdie Wet of die verwante wetgewing
The Chief Justice of South Africa has, under section ‧ of the Constitution of the Republic of South Africa, ‧, and section ‧ of the Constitutional Court Complementary Act, ‧ (Act ‧ of ‧), as amended, prescribed the rules contained in the Annexure hereto regulating matters relating to the proceedings of and before the Constitutional Court with effect from ‧ DecemberDie Hoofregter van Suid-Afrika het ingevolge artikel ‧ van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika en artikel ‧ van die Aanvullende Wet op die Konstitusionele Hof, ‧ (Wet ‧ van ‧), die reëls vervat in die Bylae hiervan met betrekking tot die reëling van verrigtinge van en voor die Konstitusionele Hof met ingang van ‧ Desember ‧ voorgeskryf
relating to construction or placing into service of electronic communications facilities orvan elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke
e) may conduct a public hearing in relation to any application for an individuale) kan ’n openbare verhoor hou met betrekking tot enige aansoek om ’n
j) matters relating to the accounts, records and other documents to be kept andj) aangeleenthede rakende die rekeninge, rekords en ander dokumente wat
negative consequences and which is related to, amongst othersdreigende negatiewe gevolge en wat onder andere verband hou
Having noted that the tardiness with which government processes applications for investment in relation to issues such as land acquisition, infrastructure and environmental impact assessments can at times make or break investor decisions, we have decided, in the spirit of Business Unusual, work is progressing urgently to set up a call centre through which prospective investors and government can track these processesIn die lig van die traagheid waarmee die Regering aansoeke verwerk ten opsigte van beleggings met betrekking tot aangeleenthede soos grondverkryging, infrastruktuur en omgewingsimpakevaluerings-waarvan almal somtyds beleggers se besluite positief of negatief kan beïnvloed-het ons besluit, in die gees van "Besigheid Buitengewoon", om so gou moontlik 'n inbelsentrum op te rig sodat beleggers en die Regering hierdie prosesse kan moniteer. Werk het alreeds begin
Showing page 1. Found 132 sentences matching phrase "related".Found in 4.564 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.