Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
taxonomic terms (bacteria)

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
It also concluded that EU control measures for these two serotypes in breeding hens are expected to contribute to the control of salmonella infections in production stock, and to reduce human health risks from poultryВ него също така се стига до извода, че се очаква контролните мерки на ЕС по отношение на посочените два серотипа при кокошките за разплод да спомогнат за контролирането на инфекциите от салмонела при птиците, използвани за производство, и за намаляването на рисковете за човешкото здраве, произлизащи от домашните птици
The Community target, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in turkeys (Community target) shall beЦелта на Общността, посочена в член ‧, параграф ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium при пуйки (цел на Общността) е
the number of cases where the initial Salmonella positive sample from sampling at the initiative of the food business operator was not confirmed by the sampling as part of official controlsброя на случаите, в които първоначалният положителен резултат за наличието на салмонела при вземането на проби по инициатива на стопанския субект в хранителната промишленост не е потвърден при вземането на проби като част от официални проверки
The Member States shall submit the results of the Salmonella and MRSA surveys electronically to the Commission in the form of raw data using a data dictionary and data collection requirements established and provided by the CommissionДържавите-членки предоставят резултатите от проучването за Salmonella и MRSA в електронен формат под формата на необработени данни, при използване на речник на данните и като спазват изискванията за събиране на данни, установени и предоставени от Комисията
In order to optimise efficiency and also to avoid the unnecessary entry of persons onto poultry holdings, sampling shall, whenever possible, be combined with sampling for other purposes, such as within the framework of Salmonella and Mycoplasma controlС цел оптимизиране на ефективността, както и за да се избегне ненужното влизане на лица в птицевъдни стопанства, вземането на проби при възможност се съчетава с вземане на проби за други цели, като например в рамките на проверки за наличие на Salmonella и Mycoplasma
Serotyping of SalmonellaСеротипизиране на Salmonella
Microbiological testing of the samples for salmonella should be carried out to the standard of the International Organisation for Standardisation ISOМикробиологичното изследване на пробите за салмонела трябва да се извърши съгласно стандарта на Международната организация по стандартизация ISO
The control programmes sent by Switzerland to the Commission on ‧ October ‧ provide similar guarantees to those provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ as regards Salmonella in breeding poultry of Gallus gallus, hatching eggs thereof, laying hens of Gallus gallus, table eggs thereof, day-old chicks of Gallus gallus intended for breeding or laying and broilersПрограмите за контрол, изпратени от Швейцария на Комисията на ‧ октомври ‧ г., предоставят гаранции, подобни на тези, предвидени в член ‧, параграф ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧ по отношение на Salmonella при домашни птици за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях, кокошки носачки от вида Gallus gallus, яйца за консумация от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за разплод или за носачки и бройлери
The boot/socks and fabric swab shall be fully submersed in BPW to provide sufficient free liquid around the sample for migration of Salmonella away from the sample and therefore more BPW may be added, if necessaryОбувните тампони/марлените чорапи и текстилният тампон се потапят изцяло в BPW, за да се осигури достатъчно количество течност около пробата, така че салмонелите да се отделят от нея и затова при необходимост може да се добави още BPW
Diarrhoea-causing Salmonellae are present worldwide.Предизвикващи диария салмонели се срещат по целия свят.
Now, if this could happen with salmonella bacteria, you could have 450 groups doing the same research into renewable energies, for example, wind energy, solar energy, tidal energy and wave energy.Ако това е така, то възможно e 450 групи да правят проучвания за възобновяеми източници на енергия, например за вятърна енергия, слънчева енергия, енергията на приливите и отливите и енергията на вълните.
Salmonella control programmeПрограма за контрол на Salmonella
e) that the breeding poultry has been tested with negative results according to the rules laid down in Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultryд) че птиците за разплод са били изпитвани и имат отрицателни резултати съобразно правилата, определени в Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ септември ‧ г. за създаване на допълнителни гаранции по отношение на салмонела за пратки до Финландия и Швеция на птици за разплод и еднодневни пилета за въвеждане в стада на птици за разплод или стада на птици за доотглеждане
The national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Romania is approvedОдобрява се националната програма за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus, представена от Румъния
The detection method recommended by the Community reference laboratory (CRL) for salmonella in Bilthoven, the Netherlands, shall be usedСледва да се използва препоръчваният от Референтната лаборатория на Общността (РЛО) метод за салмонела в Билтховен, Нидерландия
The competent authority responsible for the preparation of the yearly national report on the monitoring of Salmonella in animals pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC shall collect and evaluate the results and report to the CommissionКомпетентният орган, имащ отговорности за изготвянето на годишен национален доклад относно мониторинга на Salmonella по животни съгласно член ‧ от Директива ‧/‧/EО, е необходимо да събира резултатите и да докладва за тях в Комисията
Those breeding flocks may spread salmonella infection to their progeny, in particular to flocks of laying hens and broilersПосочените стада от птици за разплод могат да предадат инфекцията от салмонела на своето потомство, по-специално на стадата от кокошки носачки и бройлери
Detection of Salmonella enteritidis and/or Salmonella typhimuriumОткриване на Salmonella Enteritidis и/или Salmonella Typhimurium
However, it is necessary to lay down certain specific reporting requirements for zoonotic salmonellaНеобходимо е да се постановяват някои специфични изисквания за докладване на зоонотична салмонела
If antimicrobials or bacterial growth inhibitors are detected, the Salmonella infection shall be considered as confirmedАко бъдат открити антимикробни препарати или инхибитори на растежа на бактериите, инфекцията със салмонела се смята за потвърдена
At least ‧ individual breeding pigs should contribute to each routine Salmonella sampleВсяка контролна проба за Salmonella трябва да съдържа материал от поне ‧ свине за разплод
carrying out tests for the detection of antimicrobials or bacterial growth inhibitory effect in tissues from birds from flocks tested for salmonellaизвършване на изследванията за откриване на антимикробни агенти или инхибиторен ефект върху развитието на бактериите в тъкани от птици от стада, изследвани за салмонела
Specimen collection, handling and analysis for the detection of Campylobacter spp. and Salmonella Spp. in broiler carcassesСъбиране на проби, обработка и анализ за откриване на Campylobacter spp. и Salmonella spp. в труповете на бройлери
The purpose of Regulation (EC) No ‧/‧ is to ensure that proper and effective measures are taken to detect and control salmonella and other zoonotic agents at all relevant stages of production, processing and distribution, particularly at the level of primary production, in order to reduce their prevalence and the risk they pose to public healthЦелта на Регламент (ЕО) No ‧/‧ е да се гарантира, че са взети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонелата и други агенти, причиняващи зоонози на всички съответни етапи от производството, обработката и дистрибуцията, особено на нивото на първичното производство, за да се ограничи тяхното разпространение, както и рискът, който представляват за общественото здраве
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents and in particular Article ‧ thereofкато взе предвид Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, и по-специално член ‧ от него
Showing page 1. Found 683 sentences matching phrase "salmonella".Found in 0.868 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.