Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
taxonomic terms (bacteria)

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
The detection of Salmonella spp. shall be carried out according to Amendment ‧ of EN/ISO ‧-‧/AmdОткриването на видовете Salmonella се провежда според поправка ‧ към EN/ISO ‧-‧/Amd
Therefore, a reduction in the prevalence of salmonella in breeding flocks contributes to the control of that zoonotic agent in eggs and meat derived from the progeny, which is an important public health riskПоради това с намаляване на разпространението на салмонелата сред стадата от птици за разплод се способства за контрола на посочения причиняващ зоонози агент в добиваните от потомството им яйца и месо, които представляват значителен риск за общественото здраве
In order to achieve the Community target Member States are to establish national programmes for the control of salmonella in laying flocks of Gallus gallus and submit them to the Commission in accordance with Regulation (EC) NoЗа да бъде постигната целта на Общността, държавите-членки следва да установят национални програми за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus и да ги представят на Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) No
ANNEX TO THE FINAL FINANCIAL REPORT FOR SALMONELLAПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ ДОКЛАД ЗА САЛМОНЕЛА
D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ approving certain national programmes for the control of salmonella in flocks of laying hens of Gallus gallus (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pD ‧: Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ декември ‧ г. относно одобрение на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus (ОВ L ‧, ‧.‧.‧ г., стр
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents and, in particular Article ‧ thereofкато взе предвид Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, и по-специално член ‧, параграф ‧ от него
When determining which are the salmonella serotypes with public health significance to which Community targets will apply, account must be taken of the following criteriaПри определянето на салмонелните серотипове от значение за общественото здраве, за които ще бъдат установени целите на Общността, трябва да вземат под внимание следните критерии
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the control and testing of Salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and turkeysРегламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ март ‧ година за изменение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) No ‧/‧ по отношение на контрола и изследването за Salmonella в стада от птици за разплод от вида Gallus gallus и пуйки
Regulation (EC) No ‧/‧ lays down rules for the control of Salmonella in different poultry populations in the UnionРегламент (ЕО) No ‧/‧ установява правилата за контрол на Salmonella при различни популации домашни птици в Съюза
detection of Salmonella: qualitative result (positive/negativeоткриване на Salmonella: качествен резултат (положителен/отрицателен
approving the national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Romaniaза одобряване на националната програма за контрол на салмонелата при птици за разплод от вида Gallus gallus, представена от Румъния
The Community grants financial aid to the Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, the Netherlands, to carry out the functions and duties provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, for the analysis and testing of zoonoses (salmonellaОбщността отпуска финансова помощ на Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Нидерландия, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, свързани с анализа и изследването за зоонози (салмонела
This method is described in the Annex D of ISO ‧: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stageТози метод е описан в приложение Г към стандарт по ISO ‧: Откриване на Salmonella spp. в животински изпражнения и в проби от периода на първично производство
the total number of production holdings (production holdings, Part ‧ of the Salmonella and MRSA surveysобщ брой на производствените стопанства (производствени стопанства, част ‧ от проучванията за Salmonella и MRSA
confirmatory sampling at the holding, following the detection of relevant Salmonella from sampling at the hatcheryпотвърдително вземане на проби в птицефермата след откриване на съответна Salmonella при взетите проби в люпилнята
Isolation of Salmonella (other than S. Typhi and S. Paratyphi) from stool or bloodИзолиране на Salmonella (различна от S. typhi и S. paratyphi) от изпражнения или кръв
However, for Member States with less than ‧ adult breeding flocks of Gallus gallus, the Union target, from ‧ January ‧, shall be that no more than one such flock may remain positive for the relevant salmonella serotypes per yearЗа държавите-членки, в които има по-малко от ‧ стада от възрастни птици за разплод от вида Gallus gallus обаче, целта на Съюза от ‧ януари ‧ г. е годишно не повече от едно стадо да може да бъде положително за значимите серотипове на Salmonella
Under Regulation (EC) No ‧/‧, salmonella testing must be carried out regularly from ‧ FebruaryПо силата на Регламент (ЕО) No ‧/‧, изследванията за наличие на салмонела следва да се провеждат редовно след ‧ февруари ‧ г
concerning a Community financial contribution towards a baseline survey on the prevalence of Salmonella in turkeys to be carried out in Bulgaria and in Romaniaотносно финансова помощ от Общността за базово проучване по отношение на разпространението на салмонела при пуйките, което ще се проведе в България и Румъния
unsatisfactory, if the presence of Salmonella is detected in more than c/n samplesнезадоволителни, ако наличието на Salmonella e открито в повечето от стойностите c/n на пробите
the number of breeding flocks positive with at least one of the relevant Salmonella serotypesобщия брой на стадата от птици за разплод с положителен резултат за поне един от значимите серотипове Salmonella
Such sampling should therefore be used as a tool to monitor the prevalence of Salmonella in slaughter pigsПодобно вземане на проби се използва като инструмент за наблюдение върху разпространението на Salmonella по прасета, предназначени за клане
As regards salmonella and in respect of serotypes not mentioned in Annex II, Chapter III(A), consignments of poultry for slaughter for Finland and Sweden shall be subject to a microbiological test by sampling in the establishment of origin in accordance with Council Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ laying down the rules for the microbiological testing by sampling in the establishment of origin of poultry for slaughter intended for Finland and SwedenВъв връзка със салмонелата и серологичните типове, които не са включени в приложение II, глава ‧ (A), доставките на домашни птици за клане във Финландия и Швеция подлежат на микробиологичен тест чрез вземане на проби в предприятието на произход в съответствие с Решение на ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ юни ‧ г. за определяне на правилата за микробиологично изследване чрез вземане на проби в предприятието на произход на домашните птици за клане, предназначени за Финландия и Швеция
Accordingly, it is necessary to lay down a permanent Union target for the reduction of the relevant Salmonella spp. once that period has expiredСъобразно с това е необходимо да се определи постоянна цел на Съюза за намаляване на разпространението на значимите видове Salmonella spp., след като изтече посоченият период
Member States shall test at least the antimicrobials that are specified in Table ‧, using the cut-off values given and an appropriate concentration range to determine the susceptibility of SalmonellaДържавите-членки тестват поне антимикробните вещества, посочени в таблица ‧, като използват указаните прагови стойности и подходяща степен на концентрация, за да определят податливостта на Salmonella
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 1.056 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.