Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
taxonomic terms (bacteria)

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
Moreover, there are no clinical studies in pathogens others than Salmonella employing a daily dose of ‧ X ‧ mg/kg body weightОсвен това няма клинични проучвания на патогени, различни от Salmonella, при които да се използва дневна доза от ‧ Х ‧ mg/kg телесно тегло
EUR ‧ per test for bacteriological detection of Salmonella sppEUR за тест за бактериологично откриване на Salmonella spp
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents and, in particular Article ‧, Article ‧ and Article ‧ thereofкато взе предвид Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, и по-специално член ‧, параграф ‧, член ‧, параграф ‧ и член ‧ от него
Certain Member States have submitted their national programmes for the control of salmonella in laying flocks of Gallus gallusНякои държави-членки представиха своите национални програми за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus
In view of the high prevalence of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in certain Member States, its public health impact and the reluctance of food business operators to trade table eggs from infected flocks, the date on which restrictions on the consumption of table eggs are to apply, should be brought forward but should still allow food business operators sufficient time to comply with the new requirements without causing any disturbance to marketsС оглед на широкото разпространение на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в някои от държавите-членки, въздействието им върху общественото здраве и нежеланието на стопанските субекти в хранителната промишленост да търгуват с произхождащи от заразени стада яйца за консумация датата на влизане в сила на ограниченията по отношение употребата на яйца за консумация следва да бъде преместена напред, но така, че да се позволи на стопанските субекти в хранителната промишленост да се съобразят с новите изисквания, без това да наруши нормалното функциониране на пазарите
ANNEX TO THE FINAL FINANCIAL REPORT FOR SALMONELLA PROGRAMMEПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ФИНАНСОВ ДОКЛАД ЗА ПРОГРАМАТА ЗА САЛМОНЕЛА
The EFSA opinion recommends slaughterhouse sampling by taking ileocaecal lymph nodes to reflect the Salmonella status of pigs sent to slaughterСтановището на Европейския орган за безопасност на храните препоръчва вземане на проби от кланиците чрез вземане на лимфни възли от тънките черва, за да се отрази статуса за Salmonella в прасето, изпратено за клане
The Community target, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in broilers (Community target) shall be a reduction of the maximum percentage of flocks of broilers remaining positive of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium to ‧ % or less by ‧ DecemberЦелта на Общността, както е посочена в член ‧, параграф ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧ за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium при бройлерите (цел на Общността) е намаляване на максималния процент птичи стада бройлери, които остават положителни за Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium, до ‧ % или по-малко до ‧ декември ‧ г
the most frequent salmonella serotypes in human salmonellosis on the basis of data collected through EC monitoring systemsнай-честите салмонелни серотипове в салмонелозите при човека въз основа на данните, събрани посредством системите на Общността за мониторинг
Commission Decision of ‧ December ‧ approving certain national programmes for the control of salmonella in flocks of laying hens of Gallus gallus (notified under document number CРешение на Комисията от ‧ декември ‧ година относно одобрение на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus (нотифицирано под номер C
The detection method recommended by the Community reference laboratory (CRL) for Salmonella in Bilthoven, the Netherlands, or an equivalent method shall be usedИзползва се методът за откриване, препоръчван от референтната лаборатория на Общността (РЛО) за Salmonella в Билтховен, Нидерландия, или друг равностоен метод
Member States shall test at least the antimicrobials that are specified in Table ‧, using the cut-off values given and an appropriate concentration range to determine the susceptibility of SalmonellaДържавите-членки тестват поне антимикробните вещества, посочени в таблица ‧, като използват указаните прагови стойности и подходяща степен на концентрация, за да определят податливостта на Salmonella
The Salmonella typhimurium histidine (his) reversion system is a microbial assay which measures his. his+ reversion by chemicals which cause base substitutions or frameshift mutations in the genome of this organismSalmonella typhimurium histidine (his) ревертантната система е микробиален метод, с който се отчита his-→ his+ реверсията при въздействието на химични вещества, които предизвикват заместване на бази или индуцират фреймшифтни мутации в генома на този организъм
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the control of Salmonella and other specified food-borne zoonotic agents, and in particular Article ‧ thereofкато взе предвид Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, и по-специално член ‧, параграф ‧ от него
The detection of Salmonella spp. shall be carried out according to Amendment ‧ of EN/ISO ‧-‧/AmdОткриването на видовете Salmonella се провежда според поправка ‧ към EN/ISO ‧-‧/Amd
It shall cover Salmonella spp. in fowl (Gallus gallus), turkeys, and slaughter pigs without prejudice to additional antimicrobial resistance monitoring in accordance with the requirements in Article ‧ of Directive ‧/‧/ECТой следва да включва Salmonella spp. при кокошки, пуйки и прасета за клане, без да се нарушава допълнителният мониторинг за антимикробна устойчивост в съответствие с изискванията на член ‧, параграф ‧ от Директива ‧/‧/ЕО
Serotyping of SalmonellaСеротипизиране на Salmonella
The financial contribution by the Community shall be at the rate of ‧ % of the costs to be incurred by each Member State referred to in paragraph ‧ for the cost of carrying out bacteriological and serotyping tests in the framework of official sampling, bacteriological tests to verify the efficiency of disinfection, tests for the detection of antimicrobials or bacterial growth inhibitory effect in tissues from birds from flocks tested for Salmonella, the purchase of vaccine doses and the compensation to owners for the value of the culled breeding and laying birds of Gallus gallus and culled breeding turkey birds of Meleagris gallopavo and for destroyed eggs as specified in paragraph ‧ and shall not exceedФинансовото участие на Общността е в размер на ‧ % от разходите на всяка от изброените в параграф ‧ държави-членки за извършване на бактериологични тестове и на тестове за определяне на серотипа в рамките на официалното вземане на проби, за бактериологични тестове за проверка на ефикасността на дезинфекцията, за тестове за откриване на антимикробни вещества или на инхибиторен ефект върху развитието на бактериите в тъкани от птици от стада, изследвани за салмонела, за закупуване на дози ваксини и за компенсации на собственици за стойността на умъртвени птици за разплод и птици носачки от вида Gallus gallus, и умъртвени пуйки от вида Meleagris gallopavo, и за унищожени яйца, както е посочено в параграф ‧, и не надвишава
The purpose of Regulation (EC) No ‧/‧ is to ensure that proper and effective measures are taken to detect and control salmonella and other zoonotic agents at all relevant stages of production, processing and distribution, particularly at the level of primary production, in order to reduce their prevalence and the risk they pose to public healthЦелта на Регламент (ЕО) No ‧/‧ е да гарантира, че са предприети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонела и други зоонозни агенти на всички съответни етапи от производството, преработката и разпространението, по-специално на равнище първично производство, с цел намаляване на разпространението им и на риска, който представляват за здравето на обществото
Salmonella vaccination status of the flock if knownсъстояние на имунизациите срещу Salmonella, ако е известно
or [Salmonella arizonae, S. pullorum and S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis and M. gallisepticum (turkeys);]или [Salmonella arizonae, S. pullorum и S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (за пуйки);]
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents and, in particular Article ‧ thereofкато взе предвид Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета от ‧ ноември ‧ г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, и по-специално член ‧, параграф ‧ от него
This rule shall not apply in exceptional cases described in point ‧.‧.‧.‧(c) where the initial Salmonella positive result from sampling at the initiative of the food business operator has not been confirmed by the sampling as part of official controlsТова правило не се прилага за изключителните случаи, описани в точка ‧.‧.‧.‧, буква в), когато първоначалният положителен резултат за наличието на салмонела при вземането на проби по инициатива на стопанския субект в хранителната промишленост не е потвърден при вземането на проби като част от официални проверки
The microbiological test for salmonella, laid down in Article ‧b of Directive ‧/EEC, shall be carried out as laid down in Annex AМикробиологичният тест за салмонели, предвиден в член ‧б от Директива ‧/ЕИО, се извършва съгласно посоченото в приложение А
D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning approval of Salmonella control programmes in breeding flocks of Gallus gallus in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and amending Decision ‧/‧/EC, as regards certain public health requirements at import of poultry and hatching eggs (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pD ‧: Решение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ декември ‧ г. относно одобрение на програми за контрол на салмонела при птичите стада от вида Gallus gallus в определени трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Решение ‧/‧/ЕО, по отношение на някои изисквания в областта на общественото здравеопазване относно вноса на домашни птици и яйца за люпене (ОВ L ‧, ‧.‧.‧ г., стр
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 0.759 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.