Translations into Bulgarian:

  • салмонела 
     
    Общо наименование за семейство микроорганизми, една от най-големите бактериални групи, включваща най-често срещаните при отравяне от храни и гастроентерити бактерии. Нехигиенично и недобро готвене на пилешко и други меса, неправилното съхранение на студен
     
    General name for a family of microorganisms, one of the largest groups of bacteria, that includes those most frequently implicated in food poisoning and gastroenteritis. Unhygienic handling and inadequate cooking of poultry and meat, improper storage of cold meats and, more recently, contamination of battery-reared hen eggs, are the most common sources of salmonella infections.(Source: WRIGHT)

Other meanings:

 
any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella
 
Any of several rod-shaped bacteria, of the genus Salmonella, that cause food poisoning and other diseases
 
taxonomic terms (bacteria)

    Show declension

Example sentences with "salmonella", translation memory

add example
the total number of flocks infected with Salmonella enteritidis or Salmonella typhimurium, of fattening and adult breeding turkeysобщия брой стада пуйки за угояване и стада от възрастни пуйки за разплод, заразени със Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium
[II.‧.‧ If the day-old chicks are intended for breeding, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.‧.‧.][II.‧.‧ Ако еднодневните пилета са предназначени за разплод, не е установено наличието нито на Salmonella Enteritidis, нито на Salmonella Typhimurium в рамките на програмата за контрол, посочена в точка II
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ approving the national programme for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus submitted by Bulgaria is to be incorporated into the AgreementРешение ‧/‧/ЕО на Комисията от ‧ декември ‧ г. за одобряване на националната програма за контрол на салмонела сред птичите стада за разплод от вида Gallus gallus, представена от България трябва да бъде включено в Споразумението
Certain Member States have submitted their national programmes for the control of salmonella in laying flocks of Gallus gallusНякои държави-членки представиха своите национални програми за контрол на салмонелата при птичи стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus
It shall be guaranteed that at least one isolated strain of the relevant Salmonella serotypes from sampling as part of official controls per house and per year are stored for possible future phagetyping or antimicrobial susceptibility testing, using the normal methods for culture collection, which must ensure integrity of the strains for a minimum period of two yearsТрябва да се гарантира, че годишно и за всяко помещение поне по един изолиран щам на значимите серотипове на Salmonella spp. от вземане на проби като част от официални проверки се съхранява за бъдещо определяне на фаги или изследване за антимикробна възприемчивост, като се използват нормалните методи за събиране на посевки, които трябва да гарантират целостта на щамовете за минимален период от две години
At least ‧ individual breeding pigs should contribute to each routine Salmonella sampleВсяка контролна проба за Salmonella трябва да съдържа материал от поне ‧ свине за разплод
R ‧: Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ implementing Regulation (EC) No ‧/‧ as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pR ‧: Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Комисията от ‧ юли ‧ г. за прилагане на Регламент (ЕО) No ‧/‧ по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) No ‧/‧ (ОВ L ‧, ‧.‧.‧ г., стр
Salmonella isolates collected through control and monitoring programmes, set up in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and/or Commission Decisions ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, shall be collected for antimicrobial resistance monitoring in accordance with TableИзолатите на Salmonella, взети в рамките на програмите за контрол и мониторинг, провеждани в съответствие с член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета и/или решения ‧/‧/ЕО и ‧/‧/ЕО, се събират за наблюдение на антимикробна устойчивост в съответствие с таблица
Salmonella arizonae: turkeysSalmonella arizonae: пуйки
If the source of infection is not confirmed, antimicrobial testing shall be carried out or new bacteriological testing for Salmonella shall be carried out on the flock or their progeny before trade restrictions are liftedАко не се потвърди източникът на инфекция, се провежда изследване за наличие на антимикробни препарати или се провежда ново бактериологично изследване за Salmonella на стадото или на потомството от това стадо, преди да бъдат вдигнати ограниченията за търговия
Eggs originating from flocks with unknown health status, that are suspected of being infected or that are infected with Salmonella serotypes for which a target for reduction has been set or which were identified as the source of infection in a specific human foodborne outbreak, may be used for human consumption only if treated in a manner that guarantees the destruction of all Salmonella serotypes with public health significance in accordance with Community legislation on food hygieneЯйца, произхождащи от стада с неизвестен здравен статус, за които има съмнение за заразяване или които са заразени със серотипове на Salmonella, за които са определени целеви нива на съкращаване или които са били идентифицирани като източник на инфекция при конкретна епидемия от хранителен произход при хората, могат да се използват за консумация от човека само ако се обработват по начин, който гарантира унищожаването на всички серотипове на Salmonella, от значение за общественото здраве в съответствие със законодателството на Общността за хигиената на храните
[II.‧.‧ The Salmonella control programme referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and the specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Regulation (EC) No ‧/‧, have been applied to the parent flock of origin and this parent flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance[II.‧.‧ Програмата за контрол на Salmonella, посочена в член ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧, и специфичните изисквания за употребата на антимикробни вещества и ваксини, предвидени в Регламент (ЕО) No ‧/‧, са прилагани за стадото на произход и стадото е било подложено на изследване за наличие на серотипове на Salmonella от значение за общественото здраве
b) and, if breeding poultry, hatching eggs or day-old chicks intended for breeding, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.‧(aб) и, ако птиците, яйцата за люпене или еднодневните пилета са предназначени за разплод, не са открити нито Salmonella Enteritidis, нито Salmonella Typhimurium по време на контролната програма, определена в точка II.‧, буква а
A survey shall be carried out to assess the prevalence of Salmonella spp. in Bulgaria and in Romania in slaughter pigs sampled in slaughter houses in those Member States (the surveyПровежда се проучване, за да се оцени разпространението на Salmonella spp. в България и Румъния по прасета, предназначени за клане, от които са били взети проби в кланиците в тези държави-членки (по-нататък наричано проучването
or [Salmonella arizonae, S. pullorum and S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis and M. gallisepticum (turkeys);]или [Salmonella arizonae, S. pullorum и S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (за пуйки);]
For reasons of clarity and transparency, Decision ‧/‧/EC should be repealed and a financial contribution from the Community toward the surveys for the prevalence of Salmonella and MRSA should be laid down in this single DecisionОт съображения за яснота и прозрачност Решение ‧/‧/ЕО следва да бъде отменено и финансовата помощ от Общността за провеждане на проучвания относно разпространението на Salmonella и MRSA следва да бъде определена с настоящото решение
That method is described in the Annex D of ISO ‧ : Detection of salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stageПосоченият метод е описан в приложение Г към стандарт ISO ‧ : Откриване на Salmonella spp. в животински изпражнения и в проби от периода на първично производство
concerning the approval of control programmes for salmonella in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and listing of avian influenza surveillance programmes in certain third countries and amending Annex I to Regulation (EC) Noза одобряване на програмите за контрол на салмонела в някои трети страни, в съответствие с Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Европейския парламент и на Съвета, за изброяване на програмите за наблюдение на инфлуенцата по птиците в някои трети страни и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) No
once a year, all flocks on ‧ % of holdings with at least ‧ adult breeding turkeys between ‧ and ‧ weeks of age but including in any case all holdings where Salmonella enteritidis or Salmonella typhimurium was detected during the previous ‧ months and all holdings with elite, great grand parents and grand parent breeding turkeys; this sampling may also take place at the hatcheryведнъж годишно всички стада в ‧ % от стопанствата с най-малко ‧ възрастни пуйки за разплод на възраст между ‧ и ‧ седмици, като за всеки случай бъдат включени и стопанствата, в които през последните ‧ месеца е била открита Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium, и всички стопанства с елитни птици, пра-прародители и прародители за разплод; вземането на пробите може да се проведе и в люпилнята
Humans are the only reservoir for Salmonella typhi (which is the most serious), whereas Salmonella paratyphi also has animal reservoirs.Хората са единственият резервоар за Salmonella typhi (причинява най-тежките инфекции), а Salmonella paratyphi има също животински резервоари.
The objective of the aid is to implement a programme for controlling salmonella in meat production flocks of turkeys, in accordance with the provisions of Community legislation (Regulation (EC) NoЦелта на помощта е да се реализира програма за контрол на салмонелата при стада от пуйки, предназначени за производство на месо, в съответствие с разпоредбите на законодателството на Общността (Регламент (ЕО) No
Detection of Salmonella enteritidis and/or Salmonella typhimuriumОткриване на Salmonella Enteritidis и/или Salmonella Typhimurium
As regards salmonella and in respect of serotypes not mentioned in Annex II, Chapter III(A), consignments of poultry for slaughter for Finland and Sweden shall be subject to a microbiological test by sampling in the establishment of origin in accordance with Council Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ laying down the rules for the microbiological testing by sampling in the establishment of origin of poultry for slaughter intended for Finland and SwedenВъв връзка със салмонелата и серологичните типове, които не са включени в приложение II, глава ‧ (A), доставките на домашни птици за клане във Финландия и Швеция подлежат на микробиологичен тест чрез вземане на проби в предприятието на произход в съответствие с Решение на ‧/‧/ЕО на Съвета от ‧ юни ‧ г. за определяне на правилата за микробиологично изследване чрез вземане на проби в предприятието на произход на домашните птици за клане, предназначени за Финландия и Швеция
are tested for Salmonella serotypes with public health significance according to Regulation (EC) Noса били изпитвани за серотипи Salmonella със значение за общественото здраве в съответствие Регламент (ЕО) No
Showing page 1. Found 682 sentences matching phrase "salmonella".Found in 1.278 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.