Translations into Czech:

 • -ie   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
 • -ika   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice

Other meanings:

 
Forms nouns referring to fields of knowledge or practice.
 
Forms nouns relating to activities

Similar phrases in dictionary English Czech. (72)

-ic-cký; -ní; -ský; -ný
A Song of Ice and FirePíseň ledu a ohně
bank icebřehový led
black icenáledí
break the iceprolomit napětí; zmenšit napětí
chocolate ice creamčokoládová zmrzlina
Chocolate Icing ButtonČokoládová poleva
Czechoslovak First Ice Hockey LeagueČeskoslovenská hokejová liga
dairy ice creammražený smetanový krém
de-iceodmrazit; rozmrazit
de-icedodmrazil; odmrazený
Demänovská Ice CaveDemänovská ledová jeskyně
depth icehlubinný led
Dobšinská Ice CaveDobšinská ledová jeskyně
drift-iceledová tříšť
dry icesuchý led
ground icednový led
icezmrzlina; lední; poleva; led; pervitin; dát vychladit; ozdobit polevou; ledový; zmrazit; vychladit; zledovatět
ice accretionnámraza
ice agedoba ledová
ice axecepín
ice bearmedvěd lední; polární medvěd
ice breakerledoborec
ice coverledová pokrývka
ice creamzmrzliny; zmrzlina
ice cream conekornout
ice crystalledový krystal
ice cubekostka ledu
ice damageškody způsobené mrazem
ice densityhustota ledu
ice floeledová kra
ice flowchod ledu
ice flow densityhustota odchodu ledu
ice hockeyhokej; lední hokej
Ice Hockey World ChampionshipsMistrovství světa v ledním hokeji
ice lollynanuk
ice mashledová kaše
ice nucleating bacteriabaktérie tvořící led
ice overzamrznout
ice packbalík ledu; nahromadění ker ledových
ice phenomenonledový jev
ice pickcepín; sáček na led
ice plainledová celina
ice rinkkluziště; umělé kluziště
ice scorchpopálení mrazem
ice showlední revue
ice skatebrusle; bruslit
ice skaterkrasobruslař
ice skatingbruslení
ice skinledová mázdra
ice toolcepín
ice upzledovatět; zamrznout
ice waterledová voda
ice water interfacerozhraní voda-led
ice wineledové víno
ice-apronledolam
ice-bankledový práh
ice-barrierledová bariéra
ice-breakerledoborec
ice-coldledový
ice-creamzmrzlina
ice-fieldledové pole
ice-freenezamrzající; bez ledu; nezamrznutý
ice-hockeyhokej
ice-jamledová zácpa
ice-showlední revue
icedchlazený
International Ice Hockey FederationMezinárodní hokejová federace
Lemon Icing ButtonCitrónová poleva
Little Ice AgeMalá doba ledová
Strawberry Icing ButtonJahodová poleva
The Sphinx of the Ice FieldsLedová sfinga

Example sentences with "-ics", translation memory

add example
I promised you candy and ice cream and chocolate cake every day, remember?Slíbila jsem ti bonbóny a zmrzlinu a denně čokoládový dort, vzpomínáš si?
establishing a prohibition of fishing for saithe in ICES zone IIa (EC waters), IIIa, IIIbcd (EC waters), ‧ by vessels flying the flag of Belgiumkterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti ICES IIa (vody ES), IIIa, IIIbcd (vody ES), ‧ plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
ICES statistical sub-areaStatistická ICES podoblast
It should be specified that the butter awarded in accordance with Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs should receive the aid amount indicated in column ‧ of Annexes ‧ and V to Regulation (EC) No ‧/‧ when supplied to the Canary Islands and MadeiraJe třeba uvést, že pokud jde o dodávky na Kanárské ostrovy a Madeiru, máslo přidělené v rámci nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧ o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin opravňuje k získání částky podpory uvedené v sloupci ‧ příloh ‧ a V nařízení (ES) č
Can we get an ice cream after?Můžem si pak dát zmrzlinu?
Subject: IC/‧- CRIL (Portugal): Buraca-Pontinha sectionPředmět: IC‧- Regionální obchvat Lisabonu- Sublanço Buraca/ Pontinha (Portugalsko
The Commission has consistently held that adverse weather conditions such as frost, hail, ice, rain or drought cannot of themselves be regarded as natural disasters within the meaning of Article ‧(bKomise zastává důsledně stanovisko, že nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, kroupy, led, déšť nebo sucho nemohou být samy o sobě považovány za přírodní pohromy ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b
piano plays brief intro) ¢Ü The weekend' s here ¢Ü ¢Ü The weather' s nice, two football teams are playin ' ¢Ü ¢Ü I put your favorite beer on ice ¢Ü ¢Ü But the couch is where you' re staying ¢Ü ¢Ü The game is on the plasma screen ¢Ü ¢Ü Got deep- fried snacks for munchin ' ¢Ü ¢Ü Rootin ' for the home team ¢Ü ¢Ü Oops, wardrobe malfunction ¢Ü (rock music playing* Víken je tady ** Počasí je krásné, dva fotbalové týmy hrají * * Položím ti tvé oblíbené pivo do ledničky *
Gillnets in ICES Zones IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, ‧ b, c, j, k and ‧ east of ‧o W with a mesh size equal to or greater than ‧ mm and less than ‧ mm, gillnets in ICES Zones VIIIa, b, d and X with a mesh size equal to or greater than ‧ mm and less than ‧ mm and gillnets in ICES Zones VIIIc and ‧ with a mesh size equal to or greater than ‧ mm and less than ‧ mm provided that they are deployed in waters of less than ‧ metres charted depth, are no more than ‧ meshes deep, have a hanging ratio of not less than ‧,‧, and are rigged with floats or equivalent floatationtenatové sítě pro chytání ryb za žábry o velikosti ok ‧ mm a větší, avšak menší než ‧ mm v oblastech ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, ‧ b, c, j, k a ‧ východně od ‧o z. d. nebo o velikosti ok ‧ mm a větší, avšak menší než ‧ mm v oblastech ICES VIIIa, b, d a X nebo o velikosti ok ‧ mm a větší, avšak menší než ‧ mm v oblastech ICES VIIIc a ‧ za předpokladu, že jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je nižší než ‧ metrů, že nejsou více než ‧ ok hluboké, že nemají míru zavěšení nižší než ‧,‧ a že jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím nářadím
Catches of Greenland halibut in the waters of ICES divisions I and ‧ a and b (Norwegian waters north of ‧ °N) by vessels flying the flag of a Member State or registered in a Member State are deemed to have exhausted the quota allocated to the Community forÚlovky platýse černého ve vodách divizí ICES I a IIa a IIb (norské vody na sever od ‧° severní šířky) plavidel plujících pod vlajkou členského státu nebo registrovaných v členském státě se považují za úlovky, které vyčerpaly kvótu přidělenou Společenství na rok
establishing a prohibition of fishing for cod in ICES zone IV; EC waters of IIa; that part of IIIa not covered by the Skagerrak and the Kattegat by vessels flying the flag of Swedenkterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IV, vodách ES oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
Recently the head of Greenpeace was forced to admit that the Arctic and Antarctic ice caps grow in the winter and shrink in the summer, and that this is all part of a natural process, driven by the tilt of the earth and the sunNedávno hlava Greenpeace byla donucena přiznat, že arktické a antarktické polární čepičky v zimě rostou a v létě se zmenšují, a že to je vše součást přírodního procesu, vedeného nakloněním Země a Slunce
The grouping feature will be used for some product forms and, in particular, for fisheries using collector vessels which purchase from several fishing vessels and issue records of sales at sea, for non-vessel fisheries such as beach seine, beach clams, ice fishing, for some inshore fisheries, and for aboriginal fisheries where fisheries may occur at the community levelPrincip sdružování se uplatní pro některé druhy produktů a zejména pro rybolov s použitím sběrných plavidel, která kupují produkty od různých rybářských plavidel a vydávají záznamy o prodeji na moři, pro rybolov mimo plavidla, jako je lov nevody a sběr mlžů na pláži, rybolov pod ledem, některé druhy rybolovu při pobřeží a domorodé způsoby rybolovu prováděné v místních komunitách
In Annex ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the granting of afor butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs, as last amended by Regulation (EEC) No ‧, the second indent is replaced by the followingV příloze ‧ nařízení Komise (EHS) č. ‧ ze dne ‧. července ‧ o poskytování podpory pro máslo nebo zahuštěné máslo určené k výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin[‧], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. ‧[‧]
But I just told them about the ice creamAle já jim právě řekla o té zmrzlině
The masters of Community fishing vessels whose length overall exceeds ‧ metres shall record the information referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ in their logbook in accordance with the model shown in Annex I, for all fishing zones except those comprised in NAFO ‧ and ICES V(a) and XIV, and in accordance with the model shown in Annex II, for the latter zonesVelitelé rybářských plavidel Společenství, jejichž celková délka je vyšší než ‧ metrů, zaznamenávají údaje podle článku ‧ nařízení (EHS) č. ‧ do lodního deníku podle vzoru v příloze I pro všechny rybolovné oblasti, kromě oblasti vymezené NAFO ‧/ICES Va a XIV, a podle vzoru v příloze ‧ pro tyto oblasti
Article ‧ of Decision ‧/‧/EC establishes a Regional Advisory Council to cover pelagic stocks (blue whiting, mackerel, horse mackerel, herring), in all International Council for the Exploration of the Seas (ICES) areas excluding the Baltic SeaČlánek ‧ rozhodnutí ‧/‧/ES zřizuje regionální poraní sbor pro pelagické populace (treska modravá, makrela obecná, kranas, sleď obecný) ve všech oblastech spadajících pod Mezinárodní radu pro průzkum moří (dále jen ICES), vyjma Baltského moře
that part of ICES Sub-area ‧ to the north of ‧°část podoblasti ICES ‧ severně od ‧° ‧ ́ severní šířky
In addition, the applicant claims that the Council erred in law in not treating cod stocks in ICES (International Council for the Exploration of the Sea) zone VII(d) as covered by the Cod Recovery PlanKrom toho žalobce tvrdí, že se Rada dopustila nesprávného právního posouzení, když nezařadila populace tresky obecné do oblasti ‧ (d) ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) pokryté plánem na obnovení populací tresky obecné
Baltic Sea means ICES Divisions IIIb, IIIc and IIIdBaltským mořem divize ICES IIIb, IIIc a IIId
Use of gillnets in ICES Zones VIa, b, ‧ b, c, j, k andPoužití tenatových sítí pro chytání ryb za žábry v oblastech ICES VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a
Keep out of the reach and sight of children in icUchovávejte mimo dosah a dohled d tí
Cool the tube immediately in ice-water and leave there for thirty minutesBezprostředně potom zchladit zkumavku v ledové vodě a ponechat v ní po dobu třiceti minut
In consequence, the Community share of the total allowable catches (TAC) of Norway pout in ICES zone IIIa and in EC waters of ICES zones IIa and ‧ should be fixed at ‧ % of ‧ tonnesPodíl Společenství na celkových přípustných odlovech (TAC) tresky Esmarkovy v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a ‧ by měl být tudíž stanoven na ‧ % ze ‧ tun
This is also why we have tabled this resolution today, in order to make it clear which powers and which civil society approaches we support and to clarify the fact that we will only be able to talk about a partnership - something that is, of course, as yet on ice - once we are also able to fully continue the human rights dialogue with Belarus.Také proto dnes předkládáme toto ustanovení, abychom vyjasnili, jaké pravomoci a jaké přístupy občanské společnosti podporujeme, a abychom jasně řekli, že budeme moci hovořit o partnerství - o něčem, co je samozřejmě dosud u ledu - teprve jakmile budeme moci s Běloruskem plně pokračovat v dialogu o lidských právech.
Showing page 1. Found 4908 sentences matching phrase "-ics".Found in 3.682 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.