Translations into Czech:

  • Nirvana: Come as You Are   

Example sentences with "Come as You Are: The Story of Nirvana", translation memory

add example
This is what we always had to strike first, so he then could choose a story. As Bobo falls asleep on the way, the end of each story, the stories are particularly suitable as bedtime stories.Od té doby se objevil svou lásku k zápisky a řezání s high-kvalitní nože, on také zajišťuje, že jsou vždy dokonale naleštěné.
I think that even if you are not present directly in the story, there is a lot of autobiography in writing, my own writing as well. You give the characters and the events things that belong to you; there are your questions and your interests in the whole arrangement, sometimes you can even point to something you lived through.Host: Psát jste začala vlastně velmi pozdě.
They are also planning additional ralds on the dozens of Nirvana- affiliated sites throughout the nationTaké jsou naplánovány další zátahy na desítkyNirvaně podobných skupin po celé zemi
It' s the result to chew upNo result, you get no mark! I have faced those executioners for ‧ minutes. See how comfortable you are! I never know her that bitch. And she knows nothing about math. Aurelie Miller, a taint. To her there' s only two things: She had had sex with the teacher of PE, And she had awful earrings. Do you envy her? Me? Yes. Go to get a whore, as you like. So¡ ­ you are envying. Forgive me! If you want to know my opinion of Aurelie, OK, I wish you success. You two seems like a pair to death. Stop. To give her up would be a fault. Bring me her earrings. Miss Miller! Aurelie£®Miller Do you have boyfriend? Yes. Now, you have two. And you? Is that really your sister? It' s she who asked me to comeMiller Aurelie stále tady není? moment kdy se uvidíme? na party po třetím semestru dej mi tvé náušnice odrážejí se v nich tvé zlaté vlasy nech svého chudého otroka, aby se těšil z tvých náušnic blázne jseš šílenej, ok, nech mě už jít a už zapomeň na vektory a funkce ok?
Description: Come experience one of the hostels and budget accommodation in Verona; the Hostel is located in Piazzale L.A. Scuro 12, just 15 minutes by bus from the main railway station “Verona Porta Nuova”; here you will for sure be able to meet and get to know backpackers and independent travelers coming from all parts of the world; you will be able share your experiences and tell the amazing stories and events that happened to you while traveling.Popis: Come experience one of the hostels and budget accommodation in Verona; the Hostel is located in Piazzale L.A. Scuro 12, just 15 minutes by bus from the main railway station “Verona Porta Nuova”; here you will for sure be able to meet and get to know backpackers and independent travelers coming from all parts of the world; you will be able share your experiences and tell the amazing stories and events that happened to you while traveling.
Topics may include one or more genres such as the novel, detective novel, political novel, historical novel, utopian fiction or Western; drama; short story; sermon traditions; African American cultural forms, African American folklore; long poem, lyric, philosophical poem, oral poetry; nature writing, autobiography, captivity narrative; narratives of exploration; political oratory; postmodernism; coming-out stories; humor.Intermediate rotating topics course on various European issues.
Just a minute!... received a medal today for the reconstruction of Prague... why shouldn' t they have a party!?Do you expect them to camp outside?- You are telling as nice sob storyMoment!... dnes vyznamenaným za výstavbu Prahy, aby se mohli v klidu pobavit a nemuseli trampovat někde venku?
I do not know how long you are going to be there, but you, if you are there, or whoever takes your place, are going to have to satisfy us in every way, shape, size and form as to how the meat that comes into Europe has got to be of the same standard as the meat we produce.Nevím, jak dlouho tu budete vy, ale vy nebo kdokoli jiný, kdo přijde na vaše místo, nás budete muset ve všech ohledech uspokojit, pokud o jde o to, že maso dovážené do Evropy musí splňovat stejné normy jako maso, které vyrobíme my.
Then they come here and see to their surprise that women are not just interested in cleaning products and do not just sit waiting all day until their husbands come home from work, women are independent and intelligent and earn their own money and so are also consumers, and besides that there are other kinds of families on earth that you never see in the adverts, such as single-parent families and gay couples with children, and immigrant families, and, for instance, people in wheelchairs or with speech impediments.Ženy jsou nezávislé a inteligentní, vydělávají si své vlastní peníze a jsou tedy i spotřebitelkami. Kromě toho jsou na Zemi i další druhy rodin, které v reklamách nikdy nevidíte - rodiny s jedním rodičem, homosexuální páry s dětmi a rodiny přistěhovalců, nebo lidé na vozíčcích či s vadami řeči.
You don' t have to read it all of this.. is most for your parents..., boring but this paragrah, right here, this is important because it states who you are gonna live with after the divorce. whose costody it will be end and there is a blank space, right here and I want you to go to in the kitchen sit at the table, and put a name to you can take as long as you want... but when you come back into this roomNemusíš to číst všechno... většina je pro tvé rodiče, nudné záležitosti dospělých ale tento paragraf, přímo tady, ten je důležitý protože vyjadřuje s kým budeš žít po rozvodu.V čí péči skončíš. Tady je prázdné místo, vidíš
Although I have been in politics for all of my adult life, and have ceased to be amazed at contradictory positions that politicians may adopt - and no doubt, if you look over my long political career, you might find some of them as well - I still find it totally ironic and amazing that, when we advocate a European solution, for example regarding supervision to do with Solvency II, the people who advocate European responses - both Ministers and Members of the European Parliament - are often the same people who come back and lobby for their own national state positions when a particular piece of legislation comes before them.V politice jsem strávil většinu svého dospělého života a již mě přestaly udivovat protichůdné postoje, které politici zaujímají - bezesporu i v mé dlouhé politické kariéře se jich rovněž několik najde - považuji však za zcela ironické a ohromující, že zastáváme-li nějaké řešení na politické úrovni, například v oblasti dohledu v souvislosti se směrnicí Solventnost II, lidé, kteří obhajují reakce na evropské úrovni - ministři i členové Evropského parlamentu - jsou často těmi, kteří se tváří v tvář konkrétnímu právnímu předpisu vrací a lobují za své vlastní vnitrostátní zájmy.
As some of you have said, trust is very important in ensuring that the other Member States see that there are concrete results, so we can have a happy ending to this story.Jak někteří z vás uvedli, důvěra je velmi důležitá, aby bylo možno přesvědčit ostatní členské státy, že bylo dosaženo konkrétních výsledků, a aby tak tento příběh mohl mít šťastný konec.
With regard to the adoption of the employment guidelines, this year - dare I say it, as an exceptional measure - as part of a special partnership between the Commission and the European Parliament, and in a spirit of good cooperation with the Council, bearing in mind the somewhat revised timetable - the employment guidelines are normally published at the end of the previous year; this year, they were published in April and, even though they commit us to a long cycle for the years to come, we will have to deliberate them before the spring European Council - you kindly supported, on behalf of us all, the request we sent to President Van Rompuy calling for the European Council to grant the European Parliament the right to exercise its powers under the Treaty of Lisbon itself.Souvisí s letošním přijetím hlavních směrů politiky zaměstnanosti - snad smím říci, že to bylo výjimečné opatření - jako součásti zvláštního partnerství Komise a Evropského parlamentu a v duchu dobré spolupráce s Radou vzhledem k poněkud revidovanému časovému plánu - pokyny k zaměstnanosti bývají běžně zveřejňovány na konci předcházejícího roku; letos byly zveřejněny v dubnu, a i když nás zavazují k dlouhodobému cyklu pro nadcházející roky, budeme je muset uvážit před jarním zasedáním Evropské rady. S ohledem na to jste jménem nás všech laskavě podpořil výzvu, kterou jsme zaslali panu předsedovi Van Rompuyovi, aby Evropská rada zajistila Evropskému parlamentu právo vykonat své pravomoci v rámci Lisabonské smlouvy.
As concerns the difference between music and literature – naturally they both tell a story, but the story of literature is very concrete, you need characters, you need events, and you need plots.Pokud jde o rozdíl mezi hudbou a literaturou – jistě, obojí vypráví příběh, ale příběh literatury je velmi konkrétní, vyžaduje postavy, události, zápletky.
As far as Commissioner Verheugen is concerned, I am sorry to say that the buck does stop somewhere, and it is all very well for the Commission to continue to pass the responsibility on to Member States, or whatever, but in actual fact you have to implement the legislation that is put in place by this Parliament. I believe, therefore, that it is the responsibility of your department to ensure that the products that come into the European Union are at least as safe as the products that we produce within the European Union.Pokud jde o pana komisaře Verheugena, musím s lítostí říci, že tato věc má své meze a že pro Komisi je sice velmi dobré, že nadále deleguje odpovědnost na členské státy či jinak, ale ve skutečnosti vy musíte uplatňovat právní předpisy, které schvaluje tento Parlament Proto se domnívám, že je povinností vašeho resortu zajistit, aby výrobky, které přicházejí do Evropské unie, byly přinejmenším tak bezpečné, jako výrobky, které v Evropské unii vyrábíme.
I think that in the future, we will have to look at other forms of diet across the European Union, because what I want to say to you quite clearly this morning is that while I am a great supporter of the Mediterranean diet, I do not come here as the Chair of the Committee on Agriculture just to support the Mediterranean diet, because there are other diets across Europe that are equally as good but have different qualities and different food.Domnívám se, že v budoucnosti se budeme muset zaměřit i na ostatní druhy stravy z celé Evropské unie, protože dnes vám chci jasně říci, že přestože jsem velkým zastáncem středomořské stravy, nepřicházím sem jako předseda Výboru pro zemědělství jen proto, abych podpořil středomořskou stravu, protože v Evropě existují i jiné druhy stravy, které jsou stejně dobré, ale mají jiné přednosti a skládají se z jiných potravin.
However, as far as today is concerned, given the importance of the debates, and given the opinions that you have given me, which clearly largely support what I have just said, and on the basis of the previous decisions, we are going to have our debates, and when it comes to the vote, if the forty petitioners are not present, I will not ask for the quorum to be checked.Nicméně, co se týče dnešního dne, vzhledem k významu rozprav a vzhledem k názorům, které jste projevili a které zjevně podporují to, co jsem právě řekl, a na základě předchozích rozhodnutí povedeme rozpravy, a až přijde na hlasování, pokud nebude přítomno čtyřicet žadatelů, nebudu žádat o zjištění usnášeníschopnosti.
like free advertising. i told you that lawsuit would be the best thing that happened to this business. oh, you know, i' m not sure everybody else is as enthused about this as you are. " what a barbaric thing to do to someone. " " does anyone really think plastic surgery makes sense anymore? " " this is disgusting. " " facelifts are so ‧. " oh, come on. it can' t be all of them. give me this thingTo je reklama zadarmo.Říkal jsem vám, že ta žaloba je to nejlepší, co se mohlo naší firmě přihodit. Víš, nejsem si jistá, že tím jsou všichni tak nadšení jako ty
If the story would come out in the press...... that we are not allowed to fly as pilotsKdyby se dostalo do tisku, že nemůžeme létat jako piloti
You must decide whether you are going to be part of a story...... or record the storyMusíš vědět, jestli chceš být součástí události...... nebo ji točit
♪ Here we are now Everything' s about to change ♪ ♪ We face tomorrow ♪ ♪ As we say goodbye to yesterday ♪ ♪ A chapter ending ♪ ♪ But the story' s only just begun ♪ ♪ Pages turning for everyone ♪ ♪ So I' m moving on Letting go ♪ ♪ Holding on to tomorrow ♪ ♪ I' ve always got the memories ♪ ♪ While I' m finding out who I' m gonna be ♪ ♪ We might be apart But I hope you' il always know ♪ ♪ You' il be with me Wherever I go ♪ ♪ It' s time to show the world ♪ ♪ We' ve got something to say ♪ ♪ A song to sing out loud ♪ ♪ Will never fade away ♪ ♪ I know I' il miss you ♪ ♪ But we' il meet again some day ♪ ♪ We' il never fade away ♪ ♪ So I' m moving on Letting go ♪ ♪ Holding on to tomorrow ♪ ♪ I' ve always got the memories ♪ ♪ While I' m finding out who I' m gonna be ♪ ♪ We might be apart ♪ ♪ But I hope you' il always know ♪ ♪ You' il be with me ♪* Jsme tady, všechno je o změně ** Čelíme zítřku * * Hned co se rozloučíme se včerejškem *
I hope, as do my colleagues, that in the coming weeks, all Member States, without exception, will sign this convention and will adhere to it because, as you well know, it is said that either under the leadership of the United States or inspired by them, some states, several of whom are Member States, plan to get around the convention by, if I may say so, playing with the definition of what constitutes cluster bombs and munitions and their reduced risk of inadvertently injuring people who touch the unexploded fragments.Společně se svými kolegy doufám, že v nadcházejících týdnech všechny členské státy bez výjimky tuto úmluvu podepíšou a budou se jí řídit, protože, jak se proslýchá, některé státy - a mezi nimi i řada členských států - mají v plánu buď pod vedením Spojených států, nebo podle jejich vzoru tuto úmluvu obcházet prostřednictvím, mohu-li to tak říci, překrucování definice kazetových bomb a munice a omezeného rizika neodvratného zranění, které mohou způsobit těm, kdo se dotknou jejich nevybuchlých částí.
Indeed, on February 10, 2004, he woke up to an unpleasant news story in the Washington Post: ”President Bush’s top economist yesterday said the outsourcing of US service jobs to workers overseas is good for the nation’s economy.... Mankiw’s comments come as the president struggles to shore up support in manufacturing states that have lost millions of jobs....Mankiw’s conclusions may prove discordant during an election year...”Už 10. února 2004 jej probral nepříjemný článek v listu Washington Post : „První ekonom prezidenta Bushe řekl, že outsourcing amerických pracovních míst ve službách zahraničním pracujícím je dobrý pro národní hospodářství... Mankiwovy komentáře přicházejí v době, kdy prezident usiluje o povzbuzení podpory ve státech se silnými výrobními odvětvími, které ztratily miliony pracovních příležitostí... Mankiwovy úsudky se mohou během volebního roku ukázat jako disharmonické...“
I should therefore like to ask if these plans have been completed, if the Member States have adopted them and if they are ready to be applied, as the weakest link is very important here, and finally, there is the coordination which you have mentioned; I am delighted to hear that you are ready to undertake it jointly with the Centre for Disease Prevention and Control for this entire influenza story.Chtěl bych se vás tedy zeptat, zda byly tyto plány doplněny, zda je členské státy přijaly a zda jsou připraveny k použití, jelikož je v tomto případě nejslabší článek velmi důležitý, a konečně, pokud jde o koordinaci, kterou jste zmínila, mám radost, že v celé této záležitosti s chřipkou hodláte postupovat společně s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.
As far as posted workers are concerned, can you imagine the kind of situation that will be created in our global market if large multinational companies are allowed to hire people to come to work in our countries, but on the terms and conditions applicable in their countries of origin?Co se vyslaných pracovníků týče, dokážete si představit situaci, která vznikne na celosvětovém trhu, jestliže budou mít velké nadnárodní společnosti možnost zaměstnávat lidi na práci v našich zemích, ovšem za podmínek platných v jejich zemích původu?
Showing page 1. Found 4604978 sentences matching phrase "Come as You Are: The Story of Nirvana".Found in 700.224 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.