Translations into Czech:

  • základní složka prostředí   

Example sentences with "basic component of environment", translation memory

add example
Generating new knowledge of interface and size dependent phenomena; nano-scale control of material properties for new applications; integration of technologies at the nano-scale including monitoring and sensing; self-assembling properties; nano-motors; nano-machines and nano-systems; methods and tools for characterisation and manipulation at nano-dimensions; nano- and high-precision technologies in chemistry for the manufacture of basic materials and components; the study and production of nano-metre precise components; impact on human safety, health and the environment; metrology, monitoring and sensing, nomenclature and standards; exploration of new concepts and approaches for sectoral applications, including the integration and convergence of emerging technologiesZískávání nových znalostí o jevech spojených s rozhraním a s velikostí; řízení vlastností materiálů na nanoúrovni pro nová uplatnění; integrace technologií na nanoúrovni, včetně sledování a snímání; samoorganizační vlastnosti; nanomotory; nanostroje a nanosystémy; metody a nástroje pro charakterizaci a manipulaci v nanorozměrech; nanotechnologie a velmi přesné technologie v chemii pro výrobu základních materiálů a složek; studium a výroba součástí s přesností na nanometry; dopad na lidskou bezpečnost, zdraví a na životní prostředí; metrologie, sledování a detekce, názvosloví a normy; zkoumání nových koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, včetně integrace a sbližování vznikajících technologií
Producers, importers and downstream users of a substance in its basic form or as a component of a preparation or of an article are required to manufacture, import or use that substance (or place it on the market) in such a way as to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no damage is caused to human health or to the environmentVýrobci, dovozci a následní uživatelé látky v její základní formě nebo jako složky určitého přípravku nebo výrobku jsou povinni vyrábět, dovážet nebo používat takovou látku (nebo ji uvádět na trh) způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně předvídatelných okolností nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí
This wider framework must include a basic but nonetheless operational internal communication system (at regional, national and Community level), must consider all forms of education and training as sub-components of lifelong learning and, finally, in terms of objectives and content, must be structured and geared towards an environment characterised by a high degree of multi-dimensional mobilityRůstu produktivity proto nelze docílit pouhým zkvalitněním systému školení
Finally, we need to point out that green development and strengthening research and innovation must be the basic component of the Community budget for a clean and viable environment in all sectors.Nakonec je třeba poukázat na to, že pro zajištění čistého a životaschopného prostředí ve všech odvětvích musí být "zelený rozvoj" a posílení výzkumu a inovací základní součástí rozpočtu Společenství.
the initial basic amount, the other component elements and the frequency of payment of the remuneration to which the employee is entitledpočáteční základní částku a další jednotlivé složky a splatnost odměny za práci, na kterou má zaměstnanec nárok
That group of experts concluded that the definition of the agricultural component of the basic duty, and consequently the Annexes to Decision No ‧/‧ should be amendedTato odborná skupina došla k závěru, že je třeba změnit oddělení zemědělské složky v základních clech, a v důsledku toho změnit přílohu rozhodnutí č
The basic amounts for agricultural raw materials taken into account for the calculation of the agricultural componentsZákladní částky týkající se zemědělských surovin zohledněné při výpočtech zemědělských složek
Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of an official post-control test, on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed met the requirements for basic seed laid down in this Directive in respect of identity and purity as regards the characteristics of the components, including male sterilityOsivo se uzná za certifikované osivo teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední následné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci jako certifikované osivo, aby se na základě úředně odebraných vzorků základního osiva zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo stanovené v této směrnici, které se týkají pravosti a čistoty s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility
If an entity presents the components of profit or loss in a separate income statement as described in paragraph ‧ of IAS ‧ (as revised in ‧), it presents basic and diluted earnings per share for the discontinued operation, as required in paragraph ‧, in that separate statement or in the notesPokud účetní jednotka prezentuje komponenty hospodářského výsledku v samostatné výsledovce, jak je popsáno v odstavci ‧ IAS ‧ (ve znění novely z roku ‧), prezentuje základní i zředěný zisk na akcii za ukončované činnosti podle odstavce ‧ buď v tomto samostatném výkazu nebo v komentáři
Member States shall provide the Commission (Eurostat), in accordance with the guidelines laid down by the latter and in accordance with the procedure referred to in Article ‧), with an inventory of the procedures and basic statistics used to calculate GNI and its components according to ESAV souladu s pokyny stanovenými Komisí postupem podle čl. ‧ odst. ‧ poskytují členské státy Komisi (Eurostatu) soupis postupů a statistických podkladů pro výpočet HND a jeho složek podle ESA
It supplies complete waste-to-energy plants or lots for such plants (consisting at least of a combustion system), providing in particular the necessary process and basic engineering, but Lentjes does not manufacture the components for plants itselfDodává kompletní zařízení pro získávání energie z odpadů nebo dílčí části pro tato zařízení (skládající se přinejmenším ze spalovacího systému) a poskytuje zejména potřebné inženýrství procesů a základní inženýrství, podnik Lentjes však nevyrábí součásti pro tato zařízení
All other goods which are used in constructing a complete industrial plant may be treated as component parts thereof, provided they are not excluded from the statistical compilation by virtue of the Basic RegulationPři sestavení kompletního průmyslového celku je možné jako komponenty uvést i jiné zboží, pokud toto zboží není osvobozeno od statistického zpracování podle základního nařízení
If the levies applicable to imports of the basic products referred to in Annex A are replaced by fixed amounts, the variable components applicable to the goods referred to in Table ‧ of Annex B shall be calculated on the basis of these amountsJsou-li dávky na dovoz základních produktů uvedených v příloze A nahrazeny pevnými částkami, vypočtou se pohyblivé složky platné pro zboží uvedené v tabulce ‧ přílohy B na základě těchto částek
Member States shall provide Eurostat, at the latest by the end of the year ‧, with a full inventory of procedures and basic statistics used to measure GDP in real terms and its componentsČlenské státy poskytnou Eurostatu nejpozději do konce roku ‧ úplný seznam postupů a základních statistických údajů použitých k měření HDP v reálných číslech a k měření jeho složek
Malfunction means the failure of an emission-related component or system that would result in emissions exceeding the limits in paragraph ‧.‧.‧. or if the OBD system is unable to fulfil the basic monitoring requirements of this annexchybnou funkcí porucha součásti nebo systému souvisejících s emisemi, která může vést ke zvýšení emisí nad mezní hodnoty stanovené bodem ‧.‧.‧ nebo případ, kdy systém OBD není schopen plnit základní požadavky této přílohy na sledování
Whereas the variable component of the levy on the processed products covered by Regulation (EEC) No ‧ is normally fixed for a month and altered in the intervening period in line with variations of the levy on the basic productvzhledem k tomu, že se pohyblivá složka dávky pro zpracované produkty uvedená v nařízení (EHS) č. ‧ obvykle stanoví na jeden měsíc a mění se v pravidelných intervalech podle kolísání dávky použitelné pro základní produkt
Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of official post-control plot tests on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed has met the requirements for basic seed laid down in respect of identity as regards the characteristics of the components, including male sterility, and the standards for basic seed laid down in respect of the minimum varietal purity laid down in point (bOsivo může být uznáno za certifikované teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední následné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci jako certifikované osivo, aby se na základě úředně odebraných vzorků základního osiva zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo, které se týkají pravosti s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility, a normy pro minimální odrůdovou čistotu základního osiva stanovené v písmeni b
of the basic components of credits granted in the course of the preceding quarterpodstatných prvků úvěrů udělených v průběhu předchozího čtvrtletí
whereas, since tariffs were established during the Uruguay Round negotiations, the agricultural components of the Community Customs Tariff are fixed as they are and no longer according to the quantity of basic products established pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) Nože od stanovení sazeb v rámci jednání uruguayského kola byly zemědělské složky společného celního sazebníku pevně stanoveny a nezávisí na množství základních produktů stanovených podle článku ‧ nařízení (ES) č
The component referred to in paragraph ‧(b) shall be calculated by multiplying the sucrose content of the whole product, up to a maximum of ‧ %, by the basic amount of the refund applicable on the day the licence application is submitted for the products listed in point (c) of Part ‧ of Annex I to Regulation (EC) NoSložka uvedená v odst. ‧ písm. b) se vypočítá tak, že obsah sacharosy v celém produktu, maximálně do výše ‧ %, se vynásobí základní částkou náhrady platnou ke dni podání žádosti o licenci pro produkty uvedené v písm. c) části ‧ přílohy I nařízení (ES) č
To the extent that these services are market services the use of the relevant CPI component adjusted to basic prices is an A methodPokud se jedná o tržní služby, představuje použití příslušné složky ISP přepočtené na základní ceny metodu A
The date from which the fixed amounts applicable to imports of basic products shall be taken into account in establishing the agricultural component of the charge shall be determined in accordance with the procedure laid down in ArticleDatum, od kterého se při stanovování zemědělské složky poplatku přihlíží k pevným částkám platným pro dovoz základních produktů, se určí postupem podle článku
If an entity presents the components of profit or loss in a separate income statement as described in paragraph ‧ of IAS ‧ (as revised in ‧), it presents basic and diluted earnings per share in that separate statementPokud účetní jednotka prezentuje komponenty hospodářského výsledku v samostatné výsledovce, jak je popsáno v odstavci ‧ IAS ‧ (ve znění novely z roku ‧), prezentuje základní a zředěný zisk na akcii v tomto samostatném výkazu
Showing page 1. Found 2715668 sentences matching phrase "basic component of environment".Found in 457.554 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.