Translations into Czech:

  • základní složka prostředí   

Example sentences with "basic component of environment", translation memory

add example
Producers, importers and downstream users of a substance in its basic form or as a component of a preparation or of an article are required to manufacture, import or use that substance (or place it on the market) in such a way as to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no damage is caused to human health or to the environmentVýrobci, dovozci a následní uživatelé látky v její základní formě nebo jako složky určitého přípravku nebo výrobku jsou povinni vyrábět, dovážet nebo používat takovou látku (nebo ji uvádět na trh) způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně předvídatelných okolností nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí
Generating new knowledge of interface and size dependent phenomena; nano-scale control of material properties for new applications; integration of technologies at the nano-scale including monitoring and sensing; self-assembling properties; nano-motors; nano-machines and nano-systems; methods and tools for characterisation and manipulation at nano-dimensions; nano- and high-precision technologies in chemistry for the manufacture of basic materials and components; the study and production of nano-metre precise components; impact on human safety, health and the environment; metrology, monitoring and sensing, nomenclature and standards; exploration of new concepts and approaches for sectoral applications, including the integration and convergence of emerging technologiesZískávání nových znalostí o jevech spojených s rozhraním a s velikostí; řízení vlastností materiálů na nanoúrovni pro nová uplatnění; integrace technologií na nanoúrovni, včetně sledování a snímání; samoorganizační vlastnosti; nanomotory; nanostroje a nanosystémy; metody a nástroje pro charakterizaci a manipulaci v nanorozměrech; nanotechnologie a velmi přesné technologie v chemii pro výrobu základních materiálů a složek; studium a výroba součástí s přesností na nanometry; dopad na lidskou bezpečnost, zdraví a na životní prostředí; metrologie, sledování a detekce, názvosloví a normy; zkoumání nových koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, včetně integrace a sbližování vznikajících technologií
This wider framework must include a basic but nonetheless operational internal communication system (at regional, national and Community level), must consider all forms of education and training as sub-components of lifelong learning and, finally, in terms of objectives and content, must be structured and geared towards an environment characterised by a high degree of multi-dimensional mobilityRůstu produktivity proto nelze docílit pouhým zkvalitněním systému školení
Finally, we need to point out that green development and strengthening research and innovation must be the basic component of the Community budget for a clean and viable environment in all sectors.Nakonec je třeba poukázat na to, že pro zajištění čistého a životaschopného prostředí ve všech odvětvích musí být "zelený rozvoj" a posílení výzkumu a inovací základní součástí rozpočtu Společenství.
To the extent that these services are market services the use of the relevant CPI component adjusted to basic prices is an A methodPokud se jedná o tržní služby, představuje použití příslušné složky ISP přepočtené na základní ceny metodu A
Run flat tyre or Self supporting tyre describes a pneumatic tyre structure provided with any technical solutions (for example, reinforced sidewalls, etc.) allowing the pneumatic tyre, mounted on the appropriate wheel and in the absence of any supplementary component, to supply the vehicle with the basic tyre functions, at least, at a speed of ‧ km/h (‧ mph) and a distance of ‧ km when operating in flat tyre running modepneumatiku schopnou jízdy bez vzduchu v pneumatice nebo samonosnou pneumatiku, což je konstrukce pneumatiky jakéhokoliv technického řešení (např. se zesílenými bočnicemi atd.), které umožňuje pneumatice namontované na příslušném kole a bez jakékoliv doplňující konstrukční části zajistit vozidlu základní funkce pneumatiky nejméně do rychlosti ‧ km/h (‧ mph) a do vzdálenosti ‧ km v režimu jízdy bez vzduchu v pneumatice
Member States shall provide the Commission (Eurostat), in accordance with the guidelines laid down by the latter and in accordance with the procedure referred to in Article ‧), with an inventory of the procedures and basic statistics used to calculate GNI and its components according to ESAV souladu s pokyny stanovenými Komisí postupem podle čl. ‧ odst. ‧ poskytují členské státy Komisi (Eurostatu) soupis postupů a statistických podkladů pro výpočet HND a jeho složek podle ESA
The agreement consists of three basic components: an agreed schedule of tariff reductions for most-favoured nation (MFN) banana exporters; agreement on how to deal with 'tropical products' and products subject to 'preference erosion' in the wider WTO negotiations; a financial package, amounting to EUR 190 million, of assistance to ACP banana exporters, to be known as the Banana Accompanying Measures (BAM) programme.Dohoda se skládá ze tří základních složek: z dohodnutého harmonogramu snižování celních sazeb pro vývozce banánů požívající doložky nejvyšších výhod; z dohody na tom, jak v rámci širších jednání WTO řešit otázku tropických produktů a produktů, u nichž bude docházet k rušení preferencí; z finančního balíčku ve výši 190 milionů EUR na pomoc vývozcům banánů ze zemí AKT nazvaného program doprovodných opatření týkajících se banánů.
In order to establish the agricultural component of the charge, a list of basic products for non-preferential trade shall be adopted in accordance with the procedure laid down in ArticlePro účely stanovení zemědělské složky poplatku bude postupem podle článku ‧ přijat seznam základních produktů pro nepreferenční obchod
of the basic components of credits granted in the course of the preceding quarterpodstatných prvků úvěrů udělených v průběhu předchozího čtvrtletí
The basic amounts for agricultural raw materials taken into account for the calculation of the agricultural componentsZákladní částky týkající se zemědělských surovin zohledněné při výpočtech zemědělských složek
The European External Action Service should also represent added value because of the synergy of its three basic components - services which have their origins in the present European Commission, the Council and the Member States.Evropská služba vnější akce by také měla přinášet přidanou hodnotu kvůli součinnosti svých tří základních složek - služeb, které mají v současnosti své místo v Evropské komisi, Radě a členských státech.
Subject to the provisions of Article ‧, equivalent measurements of support shall be calculated in respect of all basic agricultural products where market price support as defined in Annex ‧ exists but for which calculation of this component of the AMS is not practicableS výhradou ustanovení článku ‧ budou ekvivalentní míry podpor, vypočteny v případě všech základních zemědělských výrobků, u nichž existuje podpora tržní ceny, definovaná v příloze ‧, ale u kterých výpočet tohoto komponentu AMS není možný
Notes the explanation given by the EESC that (...) priority had to be given to setting up the basic components of the regulatory framework (e.g. the EESC’s internal financial rules) and to the nomination of financial actors; records that the internal financial rules were adopted on ‧ Januarybere na vědomí vysvětlení Evropského hospodářského a sociálního výboru, že ... bylo třeba se přednostně věnovat vytváření základních prvků regulačního rámce (např. vnitřních finančních předpisů Evropského hospodářského a sociálního výboru) a jmenování účastníků finančních operací; uvádí, že vnitřní finanční předpisy byly přijaty dne ‧. ledna
in the case of basic seed, where male sterility is used, the level of sterility of the male-sterile component shall be at least ‧ %u základního osiva činí stupeň sterility otcovských sterilních komponent v případě využití pylové sterility nejméně ‧ %
malfunction means the failure of an emission-related component or system that would result in emissions exceeding the limits in section ‧.‧.‧ of Annex ‧ or if the OBD system is unable to fulfil the basic monitoring requirements set out in Annex XIchybnou funkcí porucha součásti nebo systému souvisejících s emisemi, která může vést ke zvýšení emisí nad mezní hodnoty stanovené v bodu ‧.‧.‧ přílohy ‧ nebo případ, kdy palubní diagnostický systém není schopen plnit základní požadavky přílohy ‧ na monitorování
The principle of the lex loci delicti commissi is the basic solution for non-contractual obligations in virtually all the Member States, but the practical application of the principle where the component factors of the case are spread over several countries variesZatímco zásada lex loci delicti commissi je základním přístupem uplatňovaným pro mimosmluvní závazkové vztahy v téměř všech členských státech, její konkrétní uplatnění se v případě rozptýlení prvků daného případu do více zemí různí
For the purposes of establishing the reduced agricultural components, the following basic products shall be consideredPři stanovení snížených zemědělských složek budou zohledněny tyto základní produkty
The export of goods and services is a basic component of competitiveness in our economies, and is thus a factor of employment and wealth in the European Union.Vývoz zboží a služeb je základní složkou konkurenceschopnosti našich ekonomik, a proto je jedním z činitelů zaměstnanosti a bohatství Evropské unie.
The reductions provided for under the first indent shall be calculated on the part of the duty designated as the agricultural component which shall correspond to the agricultural products actually used in the manufacture of the processed agricultural products in question and deducted from the duties applied to these basic agricultural productsSnížení uvedené v první odrážce se vypočítá z té části cla, která je označena jako zemědělský komponent a odpovídá zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotyčného zpracovaného zemědělského produktu, a odečte se od cel uplatněných na tyto základní zemědělské produkty
It supplies complete waste-to-energy plants or lots for such plants (consisting at least of a combustion system), providing in particular the necessary process and basic engineering, but Lentjes does not manufacture the components for plants itselfDodává kompletní zařízení pro získávání energie z odpadů nebo dílčí části pro tato zařízení (skládající se přinejmenším ze spalovacího systému) a poskytuje zejména potřebné inženýrství procesů a základní inženýrství, podnik Lentjes však nevyrábí součásti pro tato zařízení
Malfunction means the failure of an emission-related component or system that would result in emissions exceeding the limits in paragraph ‧.‧.‧. or if the OBD system is unable to fulfil the basic monitoring requirements of this annexchybnou funkcí porucha součásti nebo systému souvisejících s emisemi, která může vést ke zvýšení emisí nad mezní hodnoty stanovené bodem ‧.‧.‧ nebo případ, kdy systém OBD není schopen plnit základní požadavky této přílohy na sledování
Showing page 1. Found 2715668 sentences matching phrase "basic component of environment".Found in 1,156.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.