Translations into Czech:

  • základní složka prostředí   

Example sentences with "basic component of environment", translation memory

add example
Generating new knowledge of interface and size dependent phenomena; nano-scale control of material properties for new applications; integration of technologies at the nano-scale including monitoring and sensing; self-assembling properties; nano-motors; nano-machines and nano-systems; methods and tools for characterisation and manipulation at nano-dimensions; nano- and high-precision technologies in chemistry for the manufacture of basic materials and components; the study and production of nano-metre precise components; impact on human safety, health and the environment; metrology, monitoring and sensing, nomenclature and standards; exploration of new concepts and approaches for sectoral applications, including the integration and convergence of emerging technologiesZískávání nových znalostí o jevech spojených s rozhraním a s velikostí; řízení vlastností materiálů na nanoúrovni pro nová uplatnění; integrace technologií na nanoúrovni, včetně sledování a snímání; samoorganizační vlastnosti; nanomotory; nanostroje a nanosystémy; metody a nástroje pro charakterizaci a manipulaci v nanorozměrech; nanotechnologie a velmi přesné technologie v chemii pro výrobu základních materiálů a složek; studium a výroba součástí s přesností na nanometry; dopad na lidskou bezpečnost, zdraví a na životní prostředí; metrologie, sledování a detekce, názvosloví a normy; zkoumání nových koncepcí a přístupů pro odvětvové aplikace, včetně integrace a sbližování vznikajících technologií
This wider framework must include a basic but nonetheless operational internal communication system (at regional, national and Community level), must consider all forms of education and training as sub-components of lifelong learning and, finally, in terms of objectives and content, must be structured and geared towards an environment characterised by a high degree of multi-dimensional mobilityRůstu produktivity proto nelze docílit pouhým zkvalitněním systému školení
Producers, importers and downstream users of a substance in its basic form or as a component of a preparation or of an article are required to manufacture, import or use that substance (or place it on the market) in such a way as to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no damage is caused to human health or to the environmentVýrobci, dovozci a následní uživatelé látky v její základní formě nebo jako složky určitého přípravku nebo výrobku jsou povinni vyrábět, dovážet nebo používat takovou látku (nebo ji uvádět na trh) způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně předvídatelných okolností nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí
Finally, we need to point out that green development and strengthening research and innovation must be the basic component of the Community budget for a clean and viable environment in all sectors.Nakonec je třeba poukázat na to, že pro zajištění čistého a životaschopného prostředí ve všech odvětvích musí být "zelený rozvoj" a posílení výzkumu a inovací základní součástí rozpočtu Společenství.
Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of official post-control plot tests on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed has met the requirements for basic seed laid down in respect of identity as regards the characteristics of the components, including male sterility, and the standards for basic seed laid down in respect of the minimum varietal purity laid down in point (bOsivo může být uznáno za certifikované teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úředních dodatečných kontrol v terénu, které byly provedeny ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci, aby se na základě úředně odebraných vzorků zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo, které se týkají pravosti s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility, a normy pro minimální odrůdovou čistotu základního osiva stanovené v písmeni b
Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of official post-control plot tests on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed has met the requirements for basic seed laid down in respect of identity as regards the characteristics of the components, including male sterility, and the standards for basic seed laid down in respect of the minimum varietal purity laid down in point (bOsivo může být uznáno za certifikované teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední následné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci jako certifikované osivo, aby se na základě úředně odebraných vzorků základního osiva zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo, které se týkají pravosti s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility, a normy pro minimální odrůdovou čistotu základního osiva stanovené v písmeni b
Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of an official post-control test, on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed met the requirements for basic seed laid down in this Directive in respect of identity and purity as regards the characteristics of the components, including male sterilityOsivo se uzná za certifikované osivo teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední následné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci jako certifikované osivo, aby se na základě úředně odebraných vzorků základního osiva zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo stanovené v této směrnici, které se týkají pravosti a čistoty s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility
Seed shall not be certified as certified seed unless due account has been taken of the results of an official post-control test, on samples of basic seed taken officially and carried out during the growing season of the seed entered for certification as certified seed to ascertain whether the basic seed met the requirements for basic seed laid down in this Decision in respect of identity and purity as regards the characters of the components, including male sterility.`Osivo se uzná za certifikované osivo teprve tehdy, pokud byly řádně zohledněny výsledky úřední dodatečné kontroly, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k certifikaci, aby se na základě úředně odebraných vzorků zjistilo, zda základní osivo splňuje požadavky na základní osivo stanovené v této směrnici, které se týkají pravosti a čistoty s ohledem na charakteristiky komponent, včetně pylové sterility
When a preferential agreement provides for a reduction in the rates of the agricultural components per good instead of a reduction in the basic amounts, the reduced agricultural components shall be calculated by taking into account the agricultural components fixed by the Community Customs Tariff and by applying the reduction provided for by the agreement relating to the country concernedPokud preferenční dohoda stanoví místo snížení základních částek snížení sazeb zemědělských složek u každého zboží, vypočtou se snížené zemědělské složky s pomocí zemědělských složek stanovených ve společném celním sazebníku s uplatněním snížení stanoveného dohodou s příslušnou zemí
Insists that a clean marine environment, with sufficient biodiversity to ensure the proper functioning of its component ecosystems, is essential for Europe; further insists that, because of the intrinsic value of maritime areas, the benefits of a good marine environmental status in the EU extend well beyond the potential economic gains to be made from exploiting the various components of the seas, coastal waters and river basins and that, therefore, the conservation and, in many cases, rehabilitation of the EU's marine environment is imperativetrvá na tom, že čisté mořské prostředí s dostatečnou biologickou rozmanitostí, která zajistí správné fungování jeho ekosystémů, je pro Evropu nezbytné; dále trvá na tom, že vlastní hodnota mořských oblastí znamená, že výhody dobrého stavu mořského prostředí v EU značně přesahují potenciální hospodářské zisky z využívání různých komponent moře, pobřežních vod a povodí řek, a že je proto zachování a v mnoha případech i obnova mořského prostředí EU nezbytná
Whereas, with a view to the implementation of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, the variable component of the levy on processed products qualifying for a production refund granted on basic products used in their manufacture should be reduced by the amount of such refund on the quantities of such products used for calculating the variable componentvzhledem k tomu, že za účelem provádění článku ‧ nařízení (EHS) č. ‧ by měla být pohyblivá složka dávky použitelné pro zpracované produkty, pro něž lze poskytovat produkční náhradu poskytovanou pro základní produkty použité při jejich výrobě, snížena o částku této náhrady v poměru k příslušným množstvím těchto produktů zohledněným při výpočtu pohyblivé složky
components containing radioactive substances with the exception of components that are below the exemption thresholds set in Article ‧ of and Annex I to Council Directive ‧/Euratom of ‧ May ‧ laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiationkonstrukční části obsahující radioaktivní látky s výjimkou částí, které nepřekračují zprošťovací úrovně stanovené v článku ‧ a v příloze I směrnice Rady ‧/Euratom ze dne ‧. května ‧, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [‧]
However, we believe that components which fall outside the agricultural purposes stipulated in the regulation could also be considered as components for industrial purposes, particularly in the field of energy and the environment, such as parts and components for the energy industry, especially so-called 'clean energy' (wind power, solar power, etc.)Domníváme se však, že součástky, které nespadají do zemědělských účelů specifikovaných v nařízení, by také mohly být považovány za součástky pro průmyslové účely, zejména v oblasti energetiky a životního prostředí, jako např. díly a součástky pro energetický průmysl, zejména tzv. "čistou energii" (větrná energie, sluneční energie atd.)
cc) for the production of basic seed the total percentage by number of plants of the female component which are recognisable as obviously not being true to the component and which have shed pollen or are shedding pollen shall not exceed ‧ %cc) při produkci základního osiva nepřekračuje celkový podíl rostlin mateřského komponentu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s komponentem a které prášily nebo práší, ‧ %
cc) for the production of basic seed the total percentage by number of plants of the female component which are recognizable as obviously not being true to the component and which have shed pollen or are shedding pollen shall not exceedpři produkci základního osiva nepřekračuje celkový podíl rostlin mateřského komponentu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s komponentem a které prášily nebo práší, ‧ %
If, for the genealogical components of hybrids or of synthetic and like varieties, certification as basic seed is requested, the main morphological or physiological characters of these components must be indicatedJe-li u genetických komponent hybridů, syntetických a podobných odrůd požadováno uznání základního osiva, musí být popsány podstatné morfologické nebo fyziologické znaky těchto komponent
for the production of basic seed the total percentage by number of plants of the female component which are recognisable as obviously not being true to the component and which have shed pollen or are shedding pollen shall not exceed ‧,‧ %při produkci základního osiva nepřekračuje celkový podíl rostlin mateřského komponentu, které lze rozpoznat jako zjevně neshodné s komponentem a které prášily nebo práší, ‧,‧ %
These raw materials constitute the basic component, to which additives or additional components can be added in order to ensure certain specific properties of the fibre, such as low melting temperature in the case of LMPTyto suroviny jsou základní složkou, ke které je možné přidávat aditiva nebo doplňkové složky, aby se dosáhlo některých specifických vlastností vlákna, jako například nízký bod tání u polyesterových střižových vláken s nízkým bodem tání
The percentage of the components of the directly harvested preservation mixture that are species and, where relevant, subspecies which are typical for the habitat type of the collection site and which are, as components of the mixture, of importance for the preservation of the natural environment in the context of conservation of genetic resources, shall be adequate for the purpose of recreating the habitat type of the collection siteProcentní podíl složek přímo sklízené směsi určené k uchování, které představují druhy a případně poddruhy typické pro typ stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto složky směsi význam pro uchování přirozeného životního prostředí v rámci uchování genetických zdrojů, musí být vhodný pro potřeby obnovy typu stanoviště v lokalitě sběru
The basic models shall be defined by units which are essentially the same in terms of thermal performance and function and the same or comparable in terms of basic components, specifically fans, coils, compressors and motorsZákladní modely budou definovány jednotkami, které jsou v podstatě stejné, pokud jde o tepelné charakteristiky a funkci, a stejné nebo srovnatelné, pokud jde o základní součásti, jmenovitě ventilátory, cívky, kompresory a motory
The components specified in paragraph ‧.‧.‧.‧ shall be exposed to an environment over a water surface within a closed space, the environment having a temperature of not less than ‧ oC, for a continuous period of not less than ‧ hours and then cooled in an environment having a temperature not exceeding ‧ oCČásti uvedené v odstavci ‧.‧.‧.‧ se vystaví trvalému působení teploty okolí nejméně ‧ oC nad povrchem vody v uzavřeném prostoru po dobu nejméně ‧ hodin, a pak se ochladí v prostředí o teplotě nepřesahující ‧ oC
Activities have been extended to include manufacture of basic materials and components; nano-metre precise components; monitoring and sensing; nano-composites; geo and optical technologies; footwear and steelČinnosti byly rozšířeny na výrobu základních materiálů a složek; součásti s přesností na nanometry; sledování a snímání; nanokompozity; geotechnologie a optické technologie; obuvnický průmysl a ocelářství
For the gaseous components, this is basically the transport time of the measured component from the sampling probe to the detectorU plynných znečišťujících látek se v zásadě jedná o dobu dopravy měřené složky od odběrné sondy k detektoru
Showing page 1. Found 2586332 sentences matching phrase "basic component of environment".Found in 306.409 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.