Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (43)

a big dovelká zábava
all by yourselfúplně sám
as likely to dože by asi udělal
back yourself into a cornernemít šanci úniku
be yourselfseber se; vzmuž se
can-dohorlivý
catch me doing thatuvidíš mě dělat ...
Damned If You DoJeptiška
damned if you do and damned if you don'tať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
derring-dohrdinské činy
dodělat to; párty; účes; vyčinit; vyčistit; prospívat; dostačit; jít; zacházet; jednat; večírek; provádět; vykonat; činit; do; navštívit; zavinit; učinit; dělat; provozovat; praktikovat; udělat; konat; chovat se; stačit; způsobit; studovat; postačovat; provést; vyvolat; předvést; postačit; fungovat; souložit
do a biggievykakat se; kakat
do as you are biddělej co se ti nařizuje
do away withskoncovat s; odstranit; zničit; zrušit
do battlebojovat
do drugsfetovat
do goodudělat dobře; přinášet užitek
do harmuškodit; škodit
do inzničit; sprovodit ze světa; zavraždit; oddělat; skoncovat
Do it yourselfDIY
do justiceučinit po právu; konat spravedlnost; být spravedlivý
Do moreDalší akce
do notne
do not havenemít
do not wantnechtít
do one ́s bestvynasnažit se
do one’s bestvynasnažit se
do overpřelakovat; přemalovat; předělat; zmlátit; přetřít; zbít
do the dishesumýt nádobí
do the politesnažit se chovat zdvořile
do the shoppingnakupovat; nakoupit
do upzapnout; spravit; vyspravit; zavázat; upravit
DoSútok s cílem způsobit odepření služby; odepření služby
DOSDOS
DOS Protected Mode InterfaceDOS extender
Estádio do BessaEstádio do Bessa Século XXI
How do INávody
Hwa Rang DoHwarangdo
IBM PC-DOSPC-DOS
Miranda do DouroMiranda do Douro
MS-DOSMS-DOS
Tang Soo DoTangsudo
To-Do Barpanel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
I mean it sounds absurd, there must be so many safety regulations, but Cleaver seemed to be talking about a nuclear holocaustMyslím, že to zní doopravdy absurdně, musí tam být tolik bezpečnostních předpisů, ale Cleaver se zdá hovořil o nukleárním holokaustu
Over the last years it has become evident that it is necessary to strengthen the public authority aspect of accreditation and consolidate the position of accreditation bodies in EU/EFTA Member States and their relationship with the relevant national authoritiesV posledních letech začalo být zřejmé, že je nutno posílit hledisko akreditace jako činnosti orgánu veřejné správy a upevnit postavení akreditačních orgánů v členských státech EU/EVSO a jejich vztahy s příslušnými vnitrostátními orgány
Subject to its conclusion at a later date, the Agreement initialled on ‧ July ‧ should be signedDohoda, která byla parafována dne ‧. července ‧, by měla být podepsána s výhradou pozdějšího uzavření
It' s hard to fill a glass which is already fullJe těžké naplnit šálek, který je už plný
You do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by emailNevíte nic o šifrování? To není problém, jednoduše si v okně pro správu klíčů vytvořte pár klíčů. Potom vyexportujte svůj veřejný klíč a pošlete jej přátelům. Požádejte je, aby udělali totéž, a naimportujte si jejich veřejné klíče. Nakonec, abyste poslali zašifrovanou zprávu, napište ji v editoru KGpg a klikněte na „ Zašifrovat “. Vyberte klíč příjemce a opět klikněte na „ Zašifrovat “. Zpráva bude zašifrována, připravena k odeslání e-mailem
Without prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holdingAniž je dotčena příloha I nařízení (ES) č. ‧/‧, nejsou údaje podle čl. ‧ písm. c), d), e) a g) a čl. ‧ odst. ‧ písm. b) tohoto nařízení povinné pro krmné suroviny, které neobsahují doplňkové látky, s výjimkou konzervantů nebo doplňkových látek k silážování, a které jsou vyrobeny a dodány provozovatelem krmivářského podniku v souladu s čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ uživateli krmiva v prvovýrobě pro použití v jeho vlastním hospodářství
By means of a vote held on ‧ November ‧, the European Parliament gave its approval to the appointment of the President and the other Members of the Commission as a collegeEvropský parlament svým hlasováním dne ‧. listopadu ‧ schválil předsedu a ostatní členy Komise jako sbor
In order to obtain the information it deems necessary for its investigation, the Commission will send questionnaires to the exporters/producers and to the associations of exporters/producers in Vietnam, Pakistan and the Philippines, to the exporters/producers and to the associations of exporters/producers in the People’s Republic of China, to the importers and to the associations of importers in the Community which co-operated in the investigation that lead to the existing measures or which are listed in the request and to the authorities of the People’s Republic of China, Vietnam, Pakistan and the PhilippinesZa účelem získání informací, které Komise považuje pro své šetření za potřebné, zašle dotazníky vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců ve Vietnamu, Pákistánu a na Filipínách, vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice a dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali při šetření vedoucím ke stávajícím opatřením nebo kteří jsou uvedeni v žádosti, a úřadům Čínské lidové republiky, Vietnamu, Pákistánu a Filipín
The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to sign, the Agreement on behalf of the Community subject to its conclusionPředseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření
Oh that was me getting in it, you seeOh, tady jsem do toho nasedal, vidíte
Dad, put it downTaťko, zahoď ji
Cristal predicts itCristal to předpovídá
Without It We Are OverNebo vydírali.Ne?
And you don' t do themA ty to neděláš
It' s just the phone!Je to jen telefon!
Taxation and fiscal measures do not constitute incentives for the purpose of this DirectiveDaňová a fiskální opatření nepředstavují pobídky pro účely této směrnice
Since it fulfils all the conditions laid down in Article ‧ of the Treaty, the guarantee constitutes State aidJelikož jsou naplněna všechna ustanovení čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES, představuje poskytnutá záruka státní podporu
European solidarity should also, where needed, take the form of civil protection assistance provided by the Union and its Member StatesSolidarita na evropské úrovni by případně měla mít rovněž podobu pomoci při civilní ochraně poskytované Unií a jejími členskými státy
Miles... you do know that you will not be allowed to go backMilesi...Víš přeci, že se nebudeš moct vrátit zpět
for which it is predicted (i.e. by application of (Q)SARs or other evidence) that they are likely to meet the classification criteria for any human health or environmental effects endpoints under Directive ‧/‧/EECu kterých se předpokládá, (tj. použitím (Q)SAR nebo jiného důkazu), že mohou splňovat klasifikační kritéria pro kterékoli sledované vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí podle směrnice ‧/‧/EHS
It won' t really matterNa tom už pak nesejde
If I were you, I wouldn' t push itKdybych byl Tebou, neptal bych se
Showing page 1. Found 1054221 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 177.477 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.