Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (43)

a big dovelká zábava
all by yourselfúplně sám
as likely to dože by asi udělal
back yourself into a cornernemít šanci úniku
be yourselfseber se; vzmuž se
can-dohorlivý
catch me doing thatuvidíš mě dělat ...
Damned If You DoJeptiška
damned if you do and damned if you don'tať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
derring-dohrdinské činy
dodělat to; párty; účes; vyčinit; vyčistit; prospívat; dostačit; jít; zacházet; jednat; večírek; provádět; vykonat; činit; do; navštívit; zavinit; učinit; dělat; provozovat; praktikovat; udělat; konat; chovat se; stačit; způsobit; studovat; postačovat; provést; vyvolat; předvést; postačit; fungovat; souložit
do a biggievykakat se; kakat
do as you are biddělej co se ti nařizuje
do away withskoncovat s; odstranit; zničit; zrušit
do battlebojovat
do drugsfetovat
do goodudělat dobře; přinášet užitek
do harmuškodit; škodit
do inzničit; sprovodit ze světa; zavraždit; oddělat; skoncovat
Do it yourselfDIY
do justiceučinit po právu; konat spravedlnost; být spravedlivý
Do moreDalší akce
do notne
do not havenemít
do not wantnechtít
do one ́s bestvynasnažit se
do one’s bestvynasnažit se
do overpřelakovat; přemalovat; předělat; zmlátit; přetřít; zbít
do the dishesumýt nádobí
do the politesnažit se chovat zdvořile
do the shoppingnakupovat; nakoupit
do upzapnout; spravit; vyspravit; zavázat; upravit
DoSútok s cílem způsobit odepření služby; odepření služby
DOSDOS
DOS Protected Mode InterfaceDOS extender
Estádio do BessaEstádio do Bessa Século XXI
How do INávody
Hwa Rang DoHwarangdo
IBM PC-DOSPC-DOS
Miranda do DouroMiranda do Douro
MS-DOSMS-DOS
Tang Soo DoTangsudo
To-Do Barpanel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
It is true that the legislative procedure has been modified along the way to give Parliament the same amount of power as the Council.Je pravda, že legislativní postup prošel mezitím úpravou, která dává Parlamentu a Radě stejnou míru pravomocí.
I' il do anything!Udělám cokoliv!
What' s she gonna do, Richard?Co myslíš, že udělá, Richarde?
The Committee shall carry out the functions assigned to it by this Regulation and by other relevant Community provisions, in the cases and conditions provided for in those provisionsVýbor vykonává funkce, které pro něj stanoví toto nařízení a jiné odpovídající právní předpisy Společenství, v případech a za podmínek uvedených v těchto předpisech
I didn' t know how it was gonna endNevěděl jsem, jak to skončí
Should the Council decide to increase the basic salary, it shall at the same time decide on an appropriate increase in the rates of existing pensionsPokud Rada rozhodne o zvýšení základního platu, přijme současně rozhodnutí o odpovídajícím zvýšení sazeb získaných důchodů
What do they have?Co na ně vlastně mají?
An action against the Italian Republic was brought before the Court of Justice of the European Communities on ‧ May ‧ by the Commission of the European Communities, represented by M. Konstantinidis, of its Legal Service, and G. Bambara, of the Milan BarSoudnímu dvoru Evropských společenství byla předložena dne ‧. května ‧ žaloba směřující proti Italské republice podaná Komisí Evropských společenství, zastoupenou M. Konstantinidisem, členem právní služby Komise, a G. Bambarou, z Milánské advokátní komory
Jackie, your problem is, is you' re always trying to force people into doing stuffJackie, tvůj problém je, že pořád nutíš lidi, aby dělali věci po tvým
Look, I know it all sounds...But I swear there' s a woman in serious trouble right nowVím, že to zní šíleně, ale přísahám vám, že je ta dívka ve velkém nebezpečí
It' s really interestingJe to fakt zajímavý
the Member State concerned has provided information showing that it has a specific interest in concluding the agreement due to economic, geographic, cultural, historical, social or political ties between the Member State and the third country concerneddotyčný členský stát poskytl informace dokládající, že má zvláštní zájem na uzavření dohody vzhledem k hospodářským, zeměpisným, kulturním, historickým, sociálním nebo politickým vazbám mezi daným členským státem a dotyčnou třetí zemí
It killed us to write that last part, but we... you know, need the moneyDalo nám zabrat napsat tu poslední část, ale my... víte, potřebujeme peníze
But the science behind it, in theory, it would workAle ta věda v pozadí, teoreticky, ta mohla fungovat
Where a Member State, as a result of new information or of a reassessment of existing information made since one of the specific Directives was adopted, has detailed grounds for establishing that a foodstuff intended for a particular nutritional use endangers human health although it complies with the relevant specific Directive, that Member State may temporarily suspend or restrict application of the provisions in question within its territoryPokud členský stát na základě podrobného odůvodnění v důsledku nových informací nebo přehodnocení stávajících informací po přijetí zvláštní směrnice shledá, že potravina určená pro zvláštní výživu představuje hrozbu pro lidské zdraví, třebaže je v souladu s danou zvláštní směrnicí, může přechodně pozastavit nebo omezit používání daných ustanovení na svém území
the use(s) of that substance on its own, in a preparation or the incorporation of the substance into an article for which the substance is placed on the market or for which he uses the substance himself has been exempted from the authorisation requirement in Annex ‧ itself in accordance with Article ‧; orpoužití látky samotné, v přípravku nebo začlenění látky do výrobku, pro které je látka uváděna na trh nebo pro které používá látku on sám, bylo vyňato z požadavku na schválení v příloze ‧ v souladu s čl. ‧ odst. ‧; nebo
You do it because... you love itTy to děláš, protože to miluješ
And we let ' em think we don' t like itA myslí, že se nám to líbí
So it is most welcome that a key change in the treaty is the strengthening of all the European institutions.Je tedy velmi vítáno, že klíčová změna smlouvy spočívá v posílení všech evropských orgánů.
However, despite the arguments put forward by the notifier, the concerns identified could not be eliminated, and assessments made on the basis of the information submitted and evaluated during the EFSA expert meetings have not demonstrated that it may be expected that, under the proposed conditions of use, plant protection products containing fenitrothion satisfy in general the requirements laid down in Article ‧(a) and (b) of Directive ‧/‧/EECNavzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však uvedené problémy nemohly být odstraněny a hodnocení provedená na základě předložených informací, které byly vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující fenitrothion mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. ‧ odst. ‧ písm. a) a b) směrnice ‧/‧/EHS
for all other actions that have not yet been fully implemented, the Internal Audit Service has agreed a revised schedule with the authorising departments, which it will follow up inu všech ostatních činností, které ještě nebyly zcela provedeny, stanovilo oddělení interního auditu po dohodě se schvalujícími odděleními revidovaný plán, jehož provádění bude monitorovat v roce
You should let it looseMěli byste ho pustit
It' s pretty much like this all the time here.Isn' t it, Chris? YeahTady je většinou pořád takhle, že Chrisi?
Whereas for those products, it may become apparent that there should be Community surveillance over certain of these importsvzhledem k tomu, že se pro tyto produkty může ukázat, že je nutné podrobit některý jejich dovoz kontrole Společenství
It' s Jimmy Bly, the winner of this race!Je to Jimmy Bly, vítěz závodu
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 131.035 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.