Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (43)

a big dovelká zábava
all by yourselfúplně sám
as likely to dože by asi udělal
back yourself into a cornernemít šanci úniku
be yourselfseber se; vzmuž se
can-dohorlivý
catch me doing thatuvidíš mě dělat ...
Damned If You DoJeptiška
damned if you do and damned if you don'tať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
derring-dohrdinské činy
dodělat to; párty; účes; vyčinit; vyčistit; prospívat; dostačit; jít; zacházet; jednat; večírek; provádět; vykonat; činit; do; navštívit; zavinit; učinit; dělat; provozovat; praktikovat; udělat; konat; chovat se; stačit; způsobit; studovat; postačovat; provést; vyvolat; předvést; postačit; fungovat; souložit
do a biggievykakat se; kakat
do as you are biddělej co se ti nařizuje
do away withskoncovat s; odstranit; zničit; zrušit
do battlebojovat
do drugsfetovat
do goodudělat dobře; přinášet užitek
do harmuškodit; škodit
do inzničit; sprovodit ze světa; zavraždit; oddělat; skoncovat
Do it yourselfDIY
do justiceučinit po právu; konat spravedlnost; být spravedlivý
Do moreDalší akce
do notne
do not havenemít
do not wantnechtít
do one ́s bestvynasnažit se
do one’s bestvynasnažit se
do overpřelakovat; přemalovat; předělat; zmlátit; přetřít; zbít
do the dishesumýt nádobí
do the politesnažit se chovat zdvořile
do the shoppingnakupovat; nakoupit
do upzapnout; spravit; vyspravit; zavázat; upravit
DoSútok s cílem způsobit odepření služby; odepření služby
DOSDOS
DOS Protected Mode InterfaceDOS extender
Estádio do BessaEstádio do Bessa Século XXI
How do INávody
Hwa Rang DoHwarangdo
IBM PC-DOSPC-DOS
Miranda do DouroMiranda do Douro
MS-DOSMS-DOS
Tang Soo DoTangsudo
To-Do Barpanel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
Where the authorities do not have the ability to process information if provided in a particular medium (e.g. computer tape), the information should be supplied in the form of written material or any other form acceptable to the authoritiesPokud úřady nejsou schopny zpracovat informace poskytnuté na zvláštním mediu (například počítačová páska), informace by měly být dodány v písemné nebo v jiné pro úřady přijatelné formě
Yeah, well it didn’ t workJo, takhle to nefunguje
Hold it strongly, with both handsDrž to pevně, oběma rukama
Presumption of conformity with the essential requirements of the directive for products that still fall within the scope of the (partially) superseded standard, but that do not fall within the scope of the new standard, is unaffectedPředpoklad shody se základními požadavky směrnice u výrobků, které dosud spadají do oblasti působnosti (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do oblasti působnosti nové normy, není ovlivněn
Second, the Community industry will drop its prices for some of its sales, where the competition of Taiwan will be most intense, resulting in a decrease of its profitabilityPodle druhého sníží dané odvětví Společenství své ceny tam, kde bude konkurence Tchaj-wanu nejintenzivnější, což povede k poklesu jeho ziskovosti
For the purpose of that calculation, the parent undertaking shall be treated as if it were an insurance or reinsurance undertaking subject to the rules laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the Solvency Capital Requirement and subject to the same conditions as laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the own funds eligible for the Solvency Capital RequirementPro účely tohoto výpočtu bude mateřský podnik posuzován jako pojišťovna nebo zajišťovna podléhající pravidlům stanoveným v hlavě I kapitole ‧ oddílu ‧ pododdílech ‧, ‧ a ‧, pokud jde o solventnostní kapitálový požadavek, a podmínkám stanoveným v hlavě I kapitole ‧ oddílu ‧ pododdílech ‧, ‧ a ‧, pokud jde o kapitál použitelný pro solventnostní kapitálový požadavek
So what' s it like to swim in the sea?Hele, jaký to je plavat v moři?
I aim to kill you with itZabiju vás s ním
It is further open to participation of legal entities established in other countries under the conditions set out in Article ‧ of the Programme Decision, provided that a bilateral agreement is signedDále je určena právnickým osobám usazeným v jiných zemích za podmínek stanovených v článku ‧ rozhodnutí o programu za předpokladu, že je podepsána dvoustranná dohoda
However, the mood I am now sensing here is: what conditions will we impose on Russia so that we can accept it as a reliable partner?Nálada, kterou zde vnímám dnes, je cosi jako: jaké podmínky Rusku uložíme, abychom je mohli přijímat jako spolehlivého partnera?
Don' t do that thingCo?- Nedělej to
I didn' t wanna do this in the first placeNejdříve jsem to vůbec nechtěl udělat
Do all the women have to wear those really masculine shoes?Musí vsechny zeny z FBI nosit muzské boty?
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European UnionToto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie
An examination of the full notification, additional information provided by the notifier, specific objections raised by the Member States and the opinion of EFSA, discloses no reason to believe that the placing on the market of cut flowers of the genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line ‧.‧.‧) will adversely affect human or animal health or the environment in the context of its proposed ornamental useZ přezkoumání úplného oznámení, dodatečných informací poskytnutých oznamovatelem, konkrétních námitek vznesených členskými státy a stanoviska EFSA nevyplývá, že by uvedení řezaných květů geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie ‧.‧.‧) na trh v souvislosti s navrhovaným použitím pro okrasné účely mělo mít nepříznivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí
In any case, the ranchers intend to take the law in their own hands before it' s too lateV každým případě, rančeři vezmou zákon do svejch rukou, než bude pozdě.Už nabírají mstitele
It' s how it goes, innit?Tak to chodí, ne?
Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of that Regulation, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article ‧a of Decision ‧/‧/ECJelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky uvedeného nařízení včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku ‧a rozhodnutí ‧/‧/ES
The Community, in accordance with the Treaty, and in particular Article ‧ thereof, is competent, together with its Member States, for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the objectives listed in Article ‧ of the TreatyV souladu se Smlouvou, a zejména s čl. ‧ odst. ‧ této smlouvy, je Společenství spolu se svými členskými státy oprávněno uzavírat mezinárodní smlouvy a plnit závazky z nich vyplývající, které přispívají ke sledování cílů uvedených v čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy
It' s the one I' ve been waiting forTo je ta na kterou jsem čekal
It is an expression of major European solidarity.Jde o výraz značné evropské solidarity.
The thickness of each cylinder shall be checked and the condition of its internal and external surfaces inspected by the manufacturer in order to verify thatVýrobce je povinen kontrolovat u každé lahve tloušťku stěny a stav vnitřního a vnějšího povrchu, aby ověřil, že
It' s not like she saw us both and went " Oh, I like the short one "Není to jako že nás uvidí oba a řekne " Oh, chci toho menšího "
I do not know youJá vás neznám
All I know is it broke my poor Kelsey' s heartVím, že to zlomilo mojí ubohé Kelsey srdce
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 476.081 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.