Translations into Czech:

  • folklór   
     
    The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
  • folklor   
  • folkloristika   
  • folklorní   

Other meanings:

 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.
 
hand down (information)
 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

FolkloreFolklór
folkloricfolkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
Domažlice is althe center of the Chodsko ethnographic region where the traditions of folklore bagpipe music, dance, traditions and customs are preserved in a lively manner.– toto úctyhodné časové rozpětí mnoha desetiletí najde za několik dní své zrealizované pokračování v podobě již 56. Chodských slavností – Vavřinecké pouti, kdy po celý víkend ožijí všechna pódia v centru města zvuky lidové hudby v podání chodských i hostujících souborů.
Folklore evenings are held in the restaurant hall regularly, where live music plays and Czech food is served with beer, wine and non-alcoholic drinks, all this to your heart's content. The folk music suitable for dancing will lift you up from your chair and invite you to an evening of dancing and entertainment.Cenová nabídka pořádaných akcí je velmi příznivá.
In the WTO, on the issues related to the relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folkloreve WTO, o otázkách týkajících se vztahu mezi dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti, ochranou tradičních vědomostí a folklorem
Cottage industry and folklore productsVýrobky domáckého průmyslu a výrobky folklóru
Therefore, the weapon we have identified and which is explicitly mentioned in this report - I am genuinely sorry that there is actually a Socialist Group amendment seeking to delete this part - is the weapon of non-violence: Ghandian non-violence, to be precise, as a political instrument rather than a folkloric reference; non-violence founded on knowledge, founded on rights - creating rights, ensuring the survival of rights, protecting the right to life.Proto je zbraní, která je podle nás vhodná a kterou tato zprávy výslovně zmiňuje - a opravdu lituji, že se pozměňovací návrh skupiny sociálních demokratů snaží tuto část z textu odstranit -, nenásilí: ghándíovské nenásilí, abych byl přesný, jako politický nástroj spíše než folklorní odkaz, nenásilí založené na znalostech, na právech - na tvorbě práv, nenásilí zaručující přežití práv a chránící právo na život.
This has always been a traditional winter social event and the related customs and folklore and the costumes worn are reflected and maintained in popular cultureDomácí zabíjačka prasat a následné zpracování představovaly tradiční událost zimního období, i po společenské stránce, a lidová kultura dodnes připomíná zvyky, folklór a kroje s tím spojené
That is a prop I use in my folklore classTo je moje učební pomůcka
In local folklore, the wolverine is a link to the spirit world and a cross between a bear and a wolfPodle lidové pověry je rosomák křížencem medvěda a vlka.Zprostředkovává lidem spojení se světem duchů
I gave William Compton a few bits of hand- me- down folklore we' ve accumulated over the centuries, but who knows if it' s gospel or gorilla shit?Dala jsem Williamu Comptonovi pár rad, jak ji porazit, které se nasbíraly za ta staletí, ale kdo ví, jestli je to evangelium nebo k ničemu?
Information on the product and related events is published in the national, regional and local press, e.g. an article entitled miód folklor i konfitura, which appeared in the Gazeta Współczesna in ‧, and an article entitled Jak to na Kurpiach miód w puszczy podbierają, which appeared in the Zielony Sztandar weeklyV celostátním, regionálním i místním tisku jsou publikovány informace o tomto produktu a událostech s ním souvisejících, například v roce ‧ vyšel v Gazecie Współczesnej článek Miód folklor i konfitura (Med folklór a zavařenina) a v roce ‧ v týdeníku Zielony Szandar článek Jak to na Kurpiach med w puszczy podbierają (Kterak na Kurpijsku med z pralesů berou
You see those folkloric musicians?Vidíte tu folklórní skupinu?
and nowadays folklore is somehow an anachronismDnešní folklor je jaksi anachronismem
Exports of cottage industry fabrics woven on hand-or foot-operated looms, garments or other articles obtained manually from such fabrics and traditional folklore handicraft products to be determined in the framework of the consultations provided for in Article ‧, shall not be subject to quantitative limits under ArticleVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručních nebo nožních stavech, oděvů nebo jiných zhotovených výrobků získaných ručně z těchto tkanin nebo tradičních folklórních řemeslných výrobků, které se určí v rámci konzultací uvedených v článku ‧, nepodléhá množstevním omezením podle článku
Exports from Serbia of cottage-industry fabrics woven on hand- or foot-operated looms, garments or other made-up articles obtained manually from such fabrics and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to the quantitative restrictions established under this Agreement, provided that these products originating in Serbia meet the conditions laid down in Annex VIVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel ze Srbska nepodléhá množstevním limitům stanoveným touto dohodou za předpokladu, že tyto výrobky pocházející ze Srbska splňují podmínky stanovené v příloze VI
Tourism in relation to the promotion of European culture and heritage: customs, art, architecture, history, folklore, gastronomy, etc. should all play a very important role in an appropriate European tourism policyCestovní ruch ve vztahu k propagaci evropské kultury a dědictví: zvyklosti, umění, architektura, dějiny, folklór, gastronomie atd. – to vše by mělo ve vhodné evropské politice cestovního ruchu hrát velmi významnou roli
traditional folklore products of Romania made by hand, in a list to be agreed between the Community and Romaniaručně zhotovené tradiční rumunské folklórní výrobky, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Rumunskem
Burgas with its own art gallery, museum, drama theatre Adriana Budevska, the Opera and the Philharmonic Society, the Puppet Theatre and the Folklore Ensemble Strandja.V Burgasu najdete uměleckou galerii, dramatické divadlo Adriany Budevské, Operu a Filharmonickou společnost, loutkové divadlo a folklorní soubor Strandja.
The evil spirits of ancient times changed in the medieval folklore to devils, sneaking around and tempting childrenZlé duchy starověku nahradila středověká tradice za číhající ďábly, již svádějí děti
Genetic resources, traditional knowledge and folkloreGenetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor
Any neutral observer would conclude that EU citizenship is becoming the primary legal status of our constituents, with their national citizenships a secondary, almost folkloric category.Každý nestranný pozorovatel by dospěl k závěru, že občanství EU se stává primárním právním statutem našich voličů, přičemž jejich státní občanství se stává sekundární, téměř folklorní kategorií.
For the Council of the European CommunitiesList of traditional folklore products of Vietnam made by hand referred to in paragraph ‧ (c) of Protocol DZa Radu Evropských společenství Seznam tradičních ručně výráběných vietnamských folklórních výrobků uvedených v odst. ‧ písm. c) protokolu D
The stories of these epic battles were recorded in folklore around the world... culminating here in RomaniaPříběhy o impozantních bitvách se tradují po celém světe... a vrcholí zde v Rumunsku
Cottage industry and folklore products originating in VietnamVýrobky domáckého průmyslu a folklórní výrobky pocházející z Vietnamu
" mysterious folklore creatures, "" Tajemná stvoření z pověstí "
I love folklore... and the old superstitionsMám ráda pověry a staré obyčeje
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "folklore".Found in 0.652 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.