pronunciation:  

Translations into Czech:

  • v případě   

Example sentences with "in case of", translation memory

add example
The wording for that right in the first two paragraphs results from the case-law (Court of Justice judgment of ‧ October ‧ in Case ‧/‧ Heylens [‧] ECR ‧, paragraph ‧ of the grounds, judgment of ‧ October ‧ in Case ‧/‧ Orkem [‧] ECR ‧, judgment of ‧ November ‧ in Case C-‧/‧ TU München [‧] ECR I-‧, and Court of First Instance judgments of ‧ December ‧ in Case T-‧/‧ Lisrestal [‧] ECR ‧ ‧, ‧ September ‧ in Case T-‧/‧ Nölle [‧] ECR ‧ ‧) and the wording regarding the obligation to give reasons comes from Article ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union (cf. also the legal base in Article ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union for the adoption of legislation in the interest of an open, efficient and independent European administrationZnění tohoto práva uvedené v prvních dvou odstavcích vychází z judikatury (rozsudek Soudního dvora ze dne ‧. října ‧ ve věci ‧/‧ Heylens, Sb. rozh. ‧, s. ‧, ‧. bod, rozsudek ze dne ‧. října ‧ ve věci ‧/‧ Orkem, Sb. rozh. ‧, s. ‧, rozsudek ze dne ‧. listopadu ‧ ve věci C-‧/‧ TU München, Sb. rozh. ‧, s. I-‧ a rozsudky Soudu prvního stupně ze dne ‧. prosince ‧ ve věci T-‧/‧ Lisrestal, Sb. rozh. ‧, s. ‧ ‧ a ze dne ‧. září ‧ ve věci T-‧/‧ Nölle, Sb. rozh. ‧, s. ‧ ‧), a pokud jde o povinnosti podat odůvodnění, z článku ‧ Smlouvy o fungování Evropské unie (viz též právní základ pro přijetí právních předpisů v zájmu otevřené, efektivní a nezávislé evropské správy v článku ‧ Smlouvy o fungování Evropské unie
Whereas, in its judgment of ‧ October ‧ (Case C-‧: Ten Oever v. Stichting Bedrijfpensioenfonds voor het Glazenwassers-en Schoonmaakbedrijf) and in its judgments of ‧ December ‧ (Case C-‧: Moroni v. Collo GmbH), ‧ December ‧ (Case C-‧: Neath v. Hugh Steeper Ltd) and ‧ September ‧ (Case C-‧: Coloroll Pension Trustees Limited v. Russell and Others), the Court confirms that, by virtue of the judgment of ‧ May ‧ (Case C-‧: Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group), the direct effect of Article ‧ of the Treaty may be relied on, for the purpose of claiming equal treatment in the matter of occupational pensions, only in relation to benefits payable in respect of periods of service subsequent to ‧ May ‧, except in the case of workers or those claiming under them who have, before that date, initiated legal proceedings or raised an equivalent claim under the applicable national lawvzhledem k tomu, že v rozsudku ze dne ‧. října ‧ (věc C-‧: Ten Oever vs. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers-en Schoonmaakbedrijs)‧ a v rozsudcích ze dne ‧. prosince ‧ (věc C-‧: Moroni vs. Collo GmbH), ze dne ‧. prosince ‧ (věc C-‧: Neath vs. Hugh Steeper Ltd.)‧ a ze dne ‧. září ‧ (věc C-‧: Coloroll Pension Trustees Ltd. vs. Russell a další)‧ Soudní dvůr potvrzuje, že na základě rozsudku ze dne ‧. května ‧ (věc C-‧: Barber vs. Guardian Royal Exchange Group), přímého účinku článku ‧ Smlouvy se lze dovolat pro účely domáhání se rovného zacházení v otázkách pracovních důchodů pouze ve vztahu k dávkám vypláceným za dobu zaměstnání po dni ‧. května ‧, s výjimkou případu pracovníků nebo těch, kteří uplatňují nárok za ně, kteří před tímto dnem zahájili soudní řízení nebo uplatnili rovnocennou stížnost podle platných vnitrostátních právních předpisů
Welcomes the constant reduction in the duration of proceedings before the ECJ, in particular, a significant reduction in the duration of preliminary ruling procedures; considers that this reduction is not yet satisfactory; notes the decrease in the number of cases completed (‧ judgements and ‧ orders compared to ‧ and ‧ respectively in ‧), however, takes notice that the number of preliminary ruling cases was markedly higher; also notes that in ‧ the number of cases submitted was the highest since ‧, which led to a minor increase in the number of cases pending at the end of ‧ (‧ cases; ‧ cases at the end ofvítá pokračující zkracování doby řízení před ESD, zejména pak výrazné zkrácení doby trvání řízení o předběžné otázce; je však toho názoru, že toto zkrácení stále není dostatečné; bere na vědomí snížení počtu vyřízených případů (‧ rozsudků a ‧ příkazů ve srovnáním s ‧ rozsudky a ‧ příkazy v roce ‧), uznává však, že počet řízení o předběžné otázce byl znatelně vyšší; také bere na vědomí skutečnost, že počet případů předložených v roce ‧ byl nejvyšší od roku ‧, což vedlo k mírnému zvýšení počtu nevyřízených případů na konci roku ‧ (‧ případů, ‧ případů na konci roku
With a view to assessing the extent of the overrun in Greece, Spain, France, Italy and Portugal, account should be taken of the estimates for the production of table olives, expressed as olive-oil equivalent using the relevant coefficients referred to, in the case of Greece, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of Spain, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of France, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of Italy, in Commission Decision ‧/‧/EC and in the case of Portugal, in Commission Decision ‧/‧/ECZa účelem vyhodnocení významu výše zmíněného překročení by bylo vhodné v případě Řecka, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska vytvořit odhad produkce stolních oliv, vyjádřený ekvivalentně olivovým olejem na základě příslušných, vzájemně stanovených koeficientů v případě Řecka v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES, v případě Španělska v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES, v případě Francie v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES, v případě Itálie v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES a v případě Portugalska v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES
With a view to assessing the extent of the overrun in Greece, Spain, France, Italy and Portugal, account should be taken of the estimates for the production of table olives, expressed as olive-oil equivalent using the relevant coefficients referred to, in the case of Greece, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of Spain, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of France, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of Italy, in Commission Decision ‧/‧/EC and in the case of Portugal, in Commission Decision ‧/‧/ECZa účelem vyhodnocení významu výše zmíněného překročení, by bylo vhodné v případě Řecka, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska, vytvořit odhad produkce stolních oliv, vyjádřený ekvivalentně olivovým olejem na základě příslušných, vzájemně stanovených koeficientů v případě Řecka v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES, v případě Španělska v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES, v případě Francie v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES, v případě Itálie v rozhodnutí Komise ‧/‧/ES a v případě Portugalska v rozhodnutí komise ‧/‧/ES
With a view to assessing the extent of the overrun in Greece, Spain, France, Italy and Portugal, account should be taken of the estimates for the production of table olives, expressed as olive-oil equivalent using the relevant coefficients referred to, in the case of Greece, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of Spain, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of France, in Commission Decision ‧/‧/EC, in the case of Italy, in Commission Decision ‧/‧/EC and in the case of Portugal, in Commission Decision ‧/‧/ECPři výpočtu výše tohoto překročení je v případě Řecka, Španělska, Francie, Itálie a Portugalska třeba zohlednit odhady produkce stolních oliv přepočítané na ekvivalent olivového oleje na základě příslušných koeficientů stanovených pro Řecko rozhodnutím Komise ‧/‧/ES, pro Španělsko rozhodnutím Komise ‧/‧/ES, pro Francii rozhodnutím Komise ‧/‧/ES, pro Itálii rozhodnutím Komise ‧/‧/ES a pro Portugalsko rozhodnutím Komise ‧/‧/ES
In the case of vehicles other than those referred to in item ‧.‧ above, the field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide, flat, horizontal portion of the road, which is bounded on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) by a plane parallel to the median longitudinal vertical plane of the vehicle and passing through the outermost point of the vehicle on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the left) and which extends from ‧ m behind the driverU jiných vozidel než podle bodu ‧.‧ musí být pole výhledu takové, aby řidič byl schopen vidět přinejmenším ‧ m širokou rovinnou a vodorovnou část vozovky, která je ohraničena vlevo (u vozidel jezdících vpravo) nebo vpravo (u vozidel jezdících vlevo) rovinou rovnoběžnou se střední podélnou svislou rovinou vozidla a procházející krajním pravým (u vozidel jezdících vpravo) nebo levým bodem vozidla (u vozidel jezdících vlevo) a která sahá od místa vzdáleného ‧ m za zornými body řidiče až k obzoru
For example, according to the information provided by Germany, the share of silent partnership contributions of in ‧ was ‧ % in the case of [...], ‧ % in the case of [...], ‧ % in the case of [...] ‧ %, in the case of [...] and ‧ % in the case of [...]Tak podle údajů Německa činil podíl vkladů tichého společníka u [...] v roce ‧ ‧ %, u [...] i ‧ %, u [...] ii ‧ %, u [...] v ‧ % a u [...] ‧ %
In the case of category M‧ vehicles and category N‧ vehicles having a maximum weight not exceeding ‧ tonnes, the field of vision must be such that the driver can see at least a ‧-m-wide flat, horizontal portion of the road which is bounded on the left (in the case of vehicles driven on the right), or on the right (in the case of vehicles driven on the left) by a plane parallel to the median longitudinal vertical plane passing through the outermost point of the vehicle on the right (in the case of vehicles driven on the right) or on the left (in the case of vehicles driven on the left) and which extends from ‧ m behind the driverU vozidel kategorie M‧ a vozidel kategorie N‧, jejichž maximální hmotnost nepřekračuje ‧ t, musí být pole výhledu takové, aby řidič byl schopen vidět přinejmenším ‧ m širokou rovinnou a vodorovnou část vozovky, která je ohraničena vlevo (u vozidel jezdících vpravo) nebo vpravo (u vozidel jezdících vlevo) rovinou rovnoběžnou se střední podélnou svislou rovinou vozidla a procházející krajním pravým (u vozidel jezdících vpravo) nebo levým bodem vozidla (u vozidel jezdících vlevo) a která sahá od místa vzdáleného ‧ m za zornými body řidiče až k obzoru (viz obrázek
The deceleration curve of the trolley weighted with inert masses to produce a total mass of ‧ ± ‧ kg in the case of child restraint tests performed in accordance with paragraph ‧.‧.‧.‧ of this Regulation, and of ‧ ± ‧ kg in the case of child restraint tests performed in accordance with paragraph ‧.‧.‧.‧ of this Regulation, where the nominal mass of the trolley and vehicle structure is ‧ kg, must remain, in the case of frontal impact, within the hatched area shown in Appendix ‧ to this Annex, and, in the case of rear impact, within the hatched area shown in Appendix ‧ to this AnnexKřivka zpomalení vozíku, zatíženého závažími tak, aby dosáhl celkové hmotnosti ‧ kg ± ‧ kg při zkouškách dětského zádržného systému prováděných podle ustanovení odstavce ‧.‧.‧.‧ tohoto předpisu, a ‧ kg ± ‧ kg při zkouškách dětského zádržného systému prováděných podle ustanovení odstavce ‧.‧.‧.‧ tohoto předpisu, při jmenovité hmotnosti vozíku a nosné konstrukce vozidla ‧ kg, musí při čelním nárazu zůstat uvnitř šrafované oblasti vyznačené v dodatku ‧ této přílohy a při nárazu zezadu uvnitř šrafované oblasti vyznačené v dodatku ‧ této přílohy
The identity of its competitors varies from market to market, but is generally the traditional international suppliers (Philips in the case of kettles, sandwich/waffle makers and food preparation appliances; Braun in the case of kettles, sandwich/waffle makers, food preparation appliances and filter coffee makers; Severin in the case of informal meal appliances; DeLonghi in the case of sandwich/waffle makers, food preparation appliances and barbecues/grills) and local operators (Imetec in the case of sandwich/waffle makersTotožnost konkurentů se mění podle jednotlivých trhů, ale obecně se jedná o tradiční hospodářské subjekty mezinárodní (Philips pro varné konvice, sendvičovače/vaflovače a kuchyňské roboty; Braun pro varné konvice, sendvičovače/vaflovače, kuchyňské roboty a kávovary; Severin pro běžná jídla; DeLonghi pro sendvičovače/vaflovače, kuchyňské roboty a zahradní grily/grily) a místní (Imetec pro sendvičovače/vaflovače
These specific cases belong to two categories: the provisions apply either permanently (case P), or temporarily (case T). In temporary cases, it is recommended that the Member States concerned should conform with the relevant subsystem either by ‧ (case T‧), an objective set out in Decision ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, or by ‧ (case TTyto specifické případy spadají do dvou kategorií: opatření platí buď stále (permanently, případ P), anebo dočasně (temporarily, případ T). U dočasných případů se doporučuje, aby se dotyčné členské státy přizpůsobily příslušnému subsystému buď do roku ‧ (případ T‧), což je cíl určený rozhodnutím Evropské parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES ze dne ‧. července ‧ o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, anebo do roku ‧ (případ T
These specific cases belong to two categories: the provisions apply either permanently (case P), or temporarily (case T). In temporary cases, it is recommended that the Member States concerned should conform with the relevant subsystem either by ‧ (case T‧), an objective set out in Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, or by ‧ (case TTyto specifické případy patří do dvou kategorií: ustanovení platí buď trvale (případ P), nebo dočasně (případ T). V časově omezených případech se doporučuje, aby dotčené členské státy splnily příslušný subsystém buď do roku ‧ (případ T‧), kdy tento cíl je stanoven v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES ze dne ‧. července ‧ o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, nebo do roku ‧ (případ T
These specific cases belong to two categories: the provisions apply either permanently (case P), or temporarily (case T). In temporary cases, it is recommended that the Member States concerned should conform with the relevant subsystem either by ‧ (case T‧), an objective set out in Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, or by ‧ (case TTyto specifické případy patří do dvou kategorií: ustanovení platí buď trvale (případ P), nebo dočasně (případ T). U dočasných případů se doporučuje, aby dotčené členské státy dosáhly souladu s příslušným subsystémem buď do roku ‧ (případ T‧), což je cíl stanovený v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES ze dne ‧. července ‧ o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, nebo do roku ‧ (případ T
These specific cases belong to two categories: the provisions apply either permanently (case P), or temporarily (case T). In temporary cases, it is recommended that the Member States concerned should conform with the relevant subsystem either by ‧ (case T‧), an objective set out in Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, or by ‧ (case TTyto specifické případy patří do dvou kategorií: tato ustanovení platí buď trvale (případ P), nebo dočasně (případ T). V dočasných případech se dotčenému členskému státu doporučuje, aby se přizpůsobil příslušnému subsystému buď do roku ‧ (případ T‧), což je cíl stanovený v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES ze dne ‧. července ‧ o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, nebo do roku ‧ (případ T
I welcome the increase in the number of cases completed by the Court of Justice (377 judgments and 165 orders compared to 333 and 161 respectively in 2008), take note of the number of preliminary ruling cases being the highest ever (302) and welcome the decrease in the number of cases pending at the end of 2009 (741 cases compared to 768 cases at the end of 2008).Oceňuji zvýšení počtu případů, které Evropský soudní dvůr dokončil (377 rozhodnutí a 165 příkazů ve srovnání s 333 rozhodnutími a 161 příkazy v roce 2008), beru na vědomí, že počet rozhodnutí o předběžné otázce byl v dosavadní historii nejvyšší (302) a vítám snížení počtu neuzavřených případů na konci roku 2009 (741 případů oproti 768 na konci roku 2008).
From ‧ October ‧ in the case of types of vehicle which have an engine capacity above ‧ cm‧, from ‧ October ‧ in the case of types of vehicle which have an engine capacity below ‧ cm‧, from ‧ October ‧ in the case of types of vehicle which have an engine capacity of ‧ to ‧ cm‧ inclusive and from ‧ October ‧ in the case of types of vehicle of the same capacity fitted with compression-ignition engines of the direct injection type, Member States may prohibit the entry into service of vehicles where the gaseous pollutants emitted from such vehicles and their engine fuel requirements do not meet the requirements of the Annexes to Directive ‧/EEC, as amended by this DirectiveOd ‧. října ‧ pro typy vozidel se zdvihovým objemem motoru překračujícím ‧ cm‧, od ‧. října ‧ pro typy vozidel se zdvihovým objemem motoru menším než ‧ cm‧, od ‧. října ‧ pro typy vozidel se zdvihovým objemem motoru od ‧ cm‧ do ‧ cm‧ včetně a od ‧. října ‧ pro typy vozidel s týmž zdvihovým objemem motoru vybavené vznětovými motory s přímým vstřikem mohou členské státy zakázat první uvedení vozidla do provozu, jehož emise plynných znečišťujících látek a požadavky na palivo motoru nesplňují požadavky příloh směrnice ‧/EHS ve znění této směrnice
In nine cases forfeiture of the entitlement to the subsistence allowance for periods of between two and five days, in one case five days, in six cases three days and in two cases two days, and in a further case the issuing of a reprimandv devíti případech ztráta nároku na denní příspěvek na dobu dvou až pěti dnů, v jednom případě na dobu pěti dnů, v šesti případech tří dnů, ve dvou případech dvou dnů a v jednom dalším případě udělení důtky
In nine cases forfeiture of the entitlement to the subsistence allowance for periods of between two and five days, in one case five days, in six cases three days and in two cases two days, and in a further case the issuing of a reprimand.V devíti případech jde o ztrátu nároku na denní příspěvek na období od dvou do pěti dní, v jednom případě na období pěti dní, ve dvou případech na období dvou dní, a v jednom případě jsem udělil pokárání.
Member States may from ‧ October ‧ in the case of the types of vehicle which have an engine capacity above ‧ cm‧, from ‧ October ‧ in the case of the types of vehicle which have an engine capacity below ‧ cm‧, from ‧ October ‧ in the case of the types of vehicle which have an engine capacity of ‧ to ‧ cm‧ inclusive, and from ‧ October ‧ in the case of types of vehicle of the same capacity fitted with compression-ignition engines of the direct injection typeOd ‧. října ‧ členské státy nesmějí pro typy vozidel se zdvihovým objemem motoru překračujícím ‧ cm‧, od ‧. října ‧ pro typy vozidel se zdvihovým objemem motoru menším než ‧ cm‧, od ‧. října ‧ pro typy vozidel se zdvihovým objemem motoru od ‧ cm‧ do ‧ cm‧ včetně a od ‧. října ‧ pro typy vozidel s týmž zdvihovým objemem motoru vybavené vznětovými motory s přímým vstřikem
Welcomes the fact that the Court of First Instance in ‧ showed a ‧ % increase in the number of cases decided, as well as a certain decrease in the duration of proceedings, which is not yet satisfactory; notes, however, that the number of new cases in ‧ was exceptionally high, (‧ new cases compared to ‧ in ‧), therefore the backlog of pending cases continued to increase also for the Court of First Instance (from ‧ in ‧ to ‧ invítá skutečnost, že Soud prvního stupně vykazoval v roce ‧ ‧ % zvýšení počtu uzavřených případů a také pokles v trvání soudních řízení, což však stále není uspokojivé; s obavami však poznamenává, že počet nových případů byl v roce ‧ výjimečně vysoký (‧ nových případů oproti ‧ v roce ‧), a proto pokračoval nárůst počtu nevyřízených případů také u Soudu prvního stupně (nárůst z ‧ případů v roce ‧ na ‧ případů v roce
they have been granted a payment in the reference period referred to in Article ‧ under at least one of the support schemes referred to in Annex ‧ or, in the case of olive oil, in the marketing years referred to in the second subparagraph of Article ‧, or, in the case of sugar beet, cane and chicory, if they have benefited from market support in the representative period referred to in point K of Annex VII, or, in the case of bananas, if they have benefited from compensation for loss of income in the representative period referred to in point L of Annex VIIpokud jim byla poskytnuta platba během referenčního období uvedeného v článku ‧ v rámci alespoň jednoho z režimů podpor uvedených v příloze VI, nebo, v případě olivového oleje, v hospodářských rocích uvedených v čl. ‧ odst. ‧, nebo, v případě cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky, pokud obdrželi tržní podporu v reprezentativním období uvedeném v příloze ‧ písm. K přílohy VII, nebo, v případě banánů, pokud obdrželi náhradu za ušlé příjmy v reprezentativním období uvedeném v písm. L přílohy VII
Are the principle of equal treatment expressed inter alia in Articles ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC and the prohibition in Community law of discrimination on grounds of nationality to be interpreted as meaning that the consequent duties of transparency for public authorities, namely to use an appropriate degree of advertising to enable the award of service concessions to be opened up to competition and the impartiality of the procurement procedure to be reviewed (see the judgments of the Court of Justice in Case C-‧/‧ Telaustria, paragraphs ‧ to ‧; Case C-‧/‧ Coname, paragraphs ‧ to ‧; Case C-‧/‧ Parking Brixen, paragraphs ‧ to ‧; Case C-‧/‧ ANAV, paragraph ‧; and C-‧/‧ Commission v Italy, paragraph ‧), require national law to provide an unsuccessful tenderer with a claim to an order restraining an imminent breach of those duties and/or prohibiting the continuation of such a breach of duty?Je třeba vykládat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti vyjádřené také v článcích ‧ ES, ‧ ES a ‧ ES tak, že z nich vyplývající povinnosti transparentnosti pro veřejné orgány, které spočívají v tom, že zadávací řízení ohledně koncesí na služby je třeba otevřít hospodářské soutěži s odpovídajícím stupněm zveřejnění a umožnit kontrolu nestrannosti zadávacího řízení (viz rozsudky Soudního dvora ze dne ‧. prosince ‧, Telaustria, C-‧/‧, body ‧ až ‧, ze dne ‧. července ‧, Coname, C-‧/‧, body ‧ až ‧, ze dne ‧. října ‧, Parking Brixen, C-‧/‧, body ‧ až ‧, ze dne ‧. dubna ‧, ANAV, C-‧/‧, bod ‧, a ze dne ‧. září ‧, Komise v. Itálie, C-‧/‧, bod ‧), vyžadují, aby vnitrostátní právo přiznalo neúspěšnému uchazeči nárok na to, aby nedošlo k hrozícímu porušení těchto povinností nebo aby bylo zakázáno pokračovat v porušování těchto povinností?
The results of the transmissible spongiform encephalopathies (TSE) eradication and monitoring programme for ‧ in the Community indicate that in Cyprus, ‧ cases of TSE in sheep were diagnosed, out of the total of ‧ TSE cases in the Community, and ‧ TSE cases in goats were diagnosed, out of the total of ‧ TSE cases in the CommunityVýsledky eradikace přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a monitorovacího programu na rok ‧ ve Společenství ukazuje, že na Kypru bylo zjištěno ‧ případů TSE u ovcí z celkového počtu ‧ případů TSE ve Společenství a ‧ případů TSE u koz z celkového počtu ‧ případů TSE ve Společenství
Showing page 1. Found 3218237 sentences matching phrase "in case of".Found in 1,405.749 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.