pronunciation:  

Translations into Czech:

  • v případě   

Example sentences with "in case of", translation memory

add example
In such cases, the customs office of exit or the office to which the T‧ control copy is sent shall indicate one of the following on the T‧ control copy or, where applicable, on the national document to be returned to the competent authoritiesV takovém případě celní úřad výstupu nebo úřad určení kontrolního výtisku T‧ uvede na kontrolním výtisku T‧ nebo případně na vnitrostátním dokladu, který je zaslán zpět příslušnému orgánu, jednu z následujících poznámek
in the case of foreign exchange transactions, exposures incurred in the ordinary course of settlement during the two working days following paymentv případě devizových operací expozice s obvyklým průběhem vypořádání do dvou pracovních dnů po zaplacení
In the case of engine systems that rely on the use of EGR and no other aftertreatment system for NOx emissions control, the manufacturer may utilise an alternative method to the requirements of section ‧.‧.‧.‧ for the determination of the NOx levelV případě systémů motorů, které jsou založeny na recirkulaci výfukových plynů a žádném jiném systému k následnému zpracování výfukových plynů k regulaci emisí NOx, může výrobce k určení úrovně emisí NOx použít alternativní metodu k požadavkům bodu
Alongside the human suffering that they cause, it is above all the economic effects which set the development of these countries back by many years, as in the current case.Kromě lidského utrpení, které způsobují, to jsou zejména hospodářské dopady zpomalující rozvoj těchto zemí o mnoho let, jak se stalo i v tomto případě.
In the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for skimmed milk and skimmed-milk powder used in feeding stuffs, Member States shall communicate the following information to the Commission, not later than the ‧th of each month for the previous month, using the model in Annex V to this RegulationV případě podpory udělené podle čl. ‧ odst. ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko používané pro krmiva sdělují členské státy Komisi nejpozději do ‧. dne každého měsíce za předcházející měsíc tyto informace za použití vzoru v příloze V tohoto nařízení
Agrees that the term maladministration in the activities of the Community institutions or bodies should be broadly interpreted so as to include not only unlawful administrative acts or infringements of binding legal rules or principles but also, for example, cases where the administrative authorities have been slothful, negligent or lacking in transparency or have infringed other principles of good administrationsdílí jeho názor, že výklad pojmu nesprávný úřední postup v činnostech orgánů nebo subjektů Společenství by se měl rozšířit tak, aby se kromě případů nezákonných správních úkonů či porušování norem či závazných právních zásad vztahoval na příklad i na případy, kdy je postup správních orgánů laxní, nedbalý či nedostatečně průhledný, nebo na případy porušení jiných zásad řádné správní praxe
On the contrary, it focuses only on charging for some external costs, based on the 'polluter pays' principle, and only in the case of the highest category roads, in other words, motorways, expressways, category one roads and dual-carriageways.Naopak soustřeďuje se pouze na zpoplatnění za některé externí náklady, a to na základě zásady "znečišťovatel platí", pouze u komunikací nejvyšších tříd, tj. dálnic, rychlostních silnic, silnic první třídy a silnic souběžných.
The rule in Greece did not apply to LAG membersintheircapacityas representatives of public or non-profit organisations , although grants awardedin such cases werelimited to 25 % of the LAGs budget ’ .Totořecké pravidlose netýkaloosob , které bylyčleny místní akční skupiny z titulu zastupitelů veřejných orgánů nebo neziskových organizací , a čkoliv udělené grantysevtakových případech omezovaly na 25 % rozpočtu místní akčnískupiny .
In the case of whole milk, the Community aid shall be equal to ‧ % of the target price for milkV případě plnotučného mléka se podpora Společenství rovná ‧ % směrné ceny mléka
I hope that in the case to which you referred, that of cephalopods, the allocation keys based on relative stability and on the historic fishing rights in this fishing ground will be respected.Doufám, že v případě, na který poukazujete, tedy v případě hlavonožců, klíče k rozdělení na základě relativní stability a historických práv rybolovu v tomto lovišti ryb budou respektovány.
Whereas, in the case of Sweden, it is appropriate to authorize the continuation of the present restrictions until ‧ June ‧ and subject to a review mechanism similar to that laid down in Article ‧l of Directive ‧/EECvzhledem k tomu, že v případě Švédska je vhodné schválit pokračování stávajících omezení do ‧. června ‧, s výhradou obdobného přezkumného mechanismu, jaký upravuje článek ‧l směrnice ‧/EHS
In the case of a class waiver as referred to in Article ‧, the Agency shall adopt a decision within ten days following receipt of the opinion of the Paediatric Committee as referred to in ArticleV případě zproštění povinnosti pro určitou skupinu uvedeného v článku ‧ přijme agentura rozhodnutí do deseti dnů od obdržení stanoviska Pediatrického výboru, jak je uvedeno v čl. ‧ odst
the distance between the AGATE facility and the nearest point on the territory of another Member State, in this case Italy, is approximately ‧ km while Spain is ‧ km awayVzdálenost mezi čistírnou AGATE a nejbližším bodem na území jiného členského státu, v tomto případě Itálie, je přibližně ‧ km, Španělsko je vzdálené asi ‧ km
In the case of replaceable filament lamps, the filament lamps shall be operated at reference luminous flux during on timeV případě výměnných žárovek musí žárovka ve svítícím stavu pracovat se vztažným světelným tokem
Joined Cases T-‧/‧ and T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ June ‧- Mediocurso v Commission (ESF- training programmes- Reduction in the assistance originally granted- Statement of reasons- Principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations- Absence of a manifest error of assessmentSpojené věci T-‧/‧ a T-‧/‧: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne ‧. června ‧ – Mediocurso v. Komise (ESF- Akce odborného vzdělávání- Snížení původně poskytnuté finanční pomoci- Odůvodnění- Zásady právní jistoty a ochrana legitimního očekávání- Neexistence zjevně nesprávného posouzení
Examination of Question ‧ in Case C-‧/‧ has not revealed any factor capable of affecting the validity of Article ‧(b) and ‧ of Directive ‧/‧ in the light of the principle of equal treatment and non-discriminationPřezkum čtvrté otázky ve věci C-‧/‧ neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost čl. ‧ bodu ‧ písm. b) a čl. ‧ bodu ‧ směrnice ‧/‧ s ohledem na zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace
The Member State shall include in its annual report referred to in Article ‧ of this Regulation details of such casesČlenský stát zahrne do své výroční zprávy uvedené v čl. ‧ odst. ‧ tohoto nařízení údaje o těchto případech
Pelvic inflammatory disease including cases due to Neisseria gonorrhoeae In the above genital tract infections when thought or known to be due to Neisseria gonorrhoeae it is particularly important to obtain local information on the prevalence of resistance to ciprofloxacin and to confirm susceptibility based on laboratory testing• pánevní zánětlivé onemocnění (PID), včetně případů způsobených Neisseria gonorrhoeae, U výše uvedených infekcí pohlavního ústrojí, způsobených Neisseria gonorrhoeae, je obzvláště důležité získat lokální informace o rozšíření lokální rezistence na ciprofloxacin a potvrdit citlivost laboratorními testy
It is a lasting achievement of the Czech Presidency that the European Union did not make the mistake of sliding into protectionism, as was the case in the 1930s.Je trvalým úspěchem českého předsednictví, že se Evropská unie nedopustila chyby a nesklouzla k protekcionismu, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století.
As illustrated by the F.E. Circular No. ‧ of August ‧, ‧ In the case of a loan to an exporter, it is possible to adjust the foreign currency proceeds of export in repayment of the loan and profit/interest thereon, only if the exporter has surrendered the full proceeds of the loan to a bank against payment in rupeesJak uvádí devizový oběžník č. ‧ ze dne ‧. srpna ‧, v případě půjčky pro vývozce je možné upravit devizové příjmy z vývozu při splacení půjčky a zisku/úroku z této půjčky pouze v případě, pokud vývozce odevzdal bance veškeré výnosy z půjčky oproti platbě v rupiích
In the case of third-country nationals who are unaccompanied minors, Member States shall take the necessary steps to establish their identity, nationality and the fact that they are unaccompaniedv případě státních příslušníkům třetích zemí, kteří jsou nezletilými osobami bez doprovodu, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření ke zjištění jejich totožnosti, státní příslušnosti a skutečnosti, zda jsou bez doprovodu
In this case, the competent authority shall be informed of the findings, pursuant to the fifth indent of the second subparagraph of Article ‧ of this Directive, and of the action taken to withdraw the suspect batches and the corrective procedures introduced into the production monitoring systemV takovém případě je příslušný orgán vyrozuměn o nálezech podle čl. ‧ odst. ‧ druhého pododstavce páté odrážky této směrnice a o opatřeních přijatých ke stažení podezřelých šarží a nápravných postupech zavedených do systému sledování výroby
In this case, the exceptions may continue to apply to all or part of a document after the ‧ year period if the relevant conditions for their application are satisfiedV tomto případě se mohou příslušné výjimky vztahovat na celé dokumenty nebo jejich části i po uplynutí lhůty ‧ let, jsou-li splněny podmínky pro jejich uplatnění
The result does not imply that cases of non-compliance are the result of fraud , nor that most transactions in these areas are illegal and / or irregular .Tento výsledek neznamená , že případy nedodržování předpisů jsou výsledkem podvodu ani že většina operací v těchto oblastech je nelegální a / nebo nesprávná .
In this case, the code for each fraction of the waste shall be specified in order of importanceV tomto případě se uvede kód pro každou část odpadu v pořadí podle významu
Showing page 1. Found 3374769 sentences matching phrase "in case of".Found in 1,567.131 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.