pronunciation:  

Translations into Czech:

  • v případě   

Example sentences with "in case of", translation memory

add example
Except in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any yearS výjimkou případů vyšší moci nesmí počet zrušených letů v důsledku zavinění ze strany dopravce překročit za rok ‧ % z počtu plánovaných letů
In the case of a heating system as defined in ‧, the technical service may require a sample of the heat exchanger used in this type of system and/or any document showing that the exchanger complies with the requirements ofV případě systému vytápění podle bodu ‧ může technická zkušebna vyžadovat vzorek výměníku tepla použitý v systému tohoto typu nebo dokument, který dokládá, že výměník splňuje požadavky bodu
An example of this is the case of Kartika Sari Dewi Shukarno, who was sentenced to caning in 2009 for drinking beer in a bar.Příkladem toho je případ Kartiky Sari Dewi Shukarnoové, která byla v roce 2009 odsouzena k trestu bitím za to, že se v hospodě napila piva.
In my view, however, these efforts need to be considered within Turkey's current context and political situation: seven years of Mr Erdoğan's moderate Islamic government, with elections expected in July 2011; a country that is seething from the Operation Sledgehammer cases; from the annulment of the Emasya Protocol, which handed major powers over to the military; and, in particular, from the ruling that has banned the activities of the Democratic Society Party in Turkey.Podle mého názoru je však na toto úsilí třeba nahlížet v kontextu současné reality a politické situace v Turecku: sedm let umírněné islamistické vlády pana Erdoğana, s volbami očekávanými v červenci 2011; země, která je velmi rozrušená z případů Operace "Sledgehammer", ze zrušení protokolu Emasya, který předal rozhodující pravomoci vojenským složkám a zejména ze soudního rozhodnutí, které v Turecku zakázalo činnost Strany pro demokratickou společnost.
The rule in Greece did not apply to LAG membersintheircapacityas representatives of public or non-profit organisations , although grants awardedin such cases werelimited to 25 % of the LAGs budget ’ .Totořecké pravidlose netýkaloosob , které bylyčleny místní akční skupiny z titulu zastupitelů veřejných orgánů nebo neziskových organizací , a čkoliv udělené grantysevtakových případech omezovaly na 25 % rozpočtu místní akčnískupiny .
In case of contract bottling, the indication of the bottler shall be supplemented by the words bottled for (...) or, where the name, address of the person who has carried out the bottling on behalf of a third party are indicated, by the words bottled for (...) by (...Při plnění za úhradu musí být označení stáčírny doplněno slovy plněno pro (...), nebo je-li uvedeno jméno a adresa osoby, která provedla plnění na účet třetí strany, slovy plněno pro (...) v (...
The opinions given by these units on legal or financial matters, in particular those given on cases at the assessment stage, have contributed to an improvement in the quality of the investigations, particularly in the areas of direct expenditure and external activityStanoviska těchto oddělení z pohledu právního či finančního, zejména stanoviska předložená ve stadiu vyhodnocování případů, přispěla ke zlepšení kvality vyšetřování, zejména v oblasti přímých výdajů a vnějších akcí
measures to take in case of unintended release or misuseopatření, která je nutno přijmout v případě neúmyslného uvolnění nebo nesprávného použití
Except in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any IATA scheduling seasonS výjimkou případů vyšší moci nesmí počet letů zrušených z důvodů, za které je přímo odpovědný dopravce překročit za každé letecké období IATA ‧ % stanovených letů
In those overdose cases in which adverse events were reported, the events fall within the known safety profile of the medicinal productV případech, kdy byly při předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého přípravku
The security shall be released in case of application of ArticleV případě použití čl. ‧ odst. ‧ se jistota uvolní
Case C-‧/‧ P: Order of the Court of ‧ November ‧- Philippe Combescot v Commission of the European Communities (Appeal- Officials- Career development report- Duty to provide assistance- Mental harassment- Compensation for damage- Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfoundedVěc C-‧/‧ P: Usnesení Soudního dvora ze dne ‧. listopadu ‧ – Phillippe Combescot v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek- Úředníci- Posudek o vývoji služebního postupu- Povinnost poskytnout pomoc- Psychické obtěžování- Náhrada škody- Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný
a contract specifying the conditions for access, the obligations of the researchers, the measures for respecting the confidentiality of statistical data and the sanctions in case of breach of these obligations has been signed by the individual researcher, by his/her institution, or by the organisation commissioning the research, as the case may be, and by the Community authorityvýzkumný pracovník, jeho výzkumná instituce, popřípadě organizace zadávající výzkum, a orgán Společenství uzavřou smlouvu, jež stanoví podmínky přístupu, povinnosti výzkumného pracovníka, opatření k zabezpečení důvěrnosti statistických údajů a sankce pro případ porušení smluvních závazků
In the case where negative results are recorded during one of these inspections, the competent authority shall ensure that all necessary steps are taken to re-establish the conformity of production as rapidly as possibleV případě, kdy jsou zjištěny nevyhovující výsledky v průběhu jedné z těchto inspekcí, příslušný orgán zajistí, aby byly co nejdříve podniknuty veškeré nezbytné kroky pro obnovení shodnosti výroby
Case T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ April ‧- ATI Technologies v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)- Asociación de Técnicos de Informatica (ATIVěc T-‧/‧: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne ‧. dubna ‧ – ATI Technologies v. OHIM – Asociación de Técnicos de Informatica (ATI
In order to avoid animals being presented for slaughter and subject to request for the premium which would otherwise not have fulfilled the weight criterion by ‧ December ‧, it is appropriate to replace the weight criterion by the age criterion in case an applicant wants to make use of this measureAby se zabránilo tomu, že jsou zvířata dovezena k porážce a jsou předmětem žádosti o prémii, i když by jinak ‧. prosince ‧ nesplňovala kritérium hmotnosti, je vhodné nahradit kritérium váhy kritériem věku, pokud chce žadatel využít tohoto opatření
Consideration of these issues is overdue, since, despite the various political expressions of intent, no decisive changes have occurred over the last few years in the field of nature conservation which, in some cases, is having to contend with a critical situationDiskuse zde vedená je opožděná, poněvadž i přes různá politická vyjádření se na částečně dramatické situaci pro ochranu přírody v uplynulých letech nic podstatného nezměnilo
decisions at first instance provided for in Article ‧(e) of this Directive shall include recommendations of the Refugee Applications Commissioner as to whether an applicant should or, as the case may be, should not be declared to be a refugeerozhodnutí v prvním stupni podle čl. ‧ písm. e) této směrnice zahrnují doporučení Refugee Applications Commissioner, pokud jde o to, zda by měl být žadatel prohlášen za uprchlíka či nikoliv
Safety in case of firePožární bezpečnost
None the less, it considers that they are not sufficient to guarantee the required legal certainty regarding the correct implementation, in all cases of an application for asylum, of the regulation's provisions and in particular of the examination of the merits of every application for asylum, in such a way as to ensure actual and effective access for refugees to the procedures for making determinationsDomnívá se však, že nestačí k zajištění právní jistoty nezbytné ke správnému uplatnění ustanovení nařízení ve všech případech žádostí o azyl, a zejména k důkladnému posouzení každé žádosti o azyl, za účelem zajištění účinného a skutečného přístupu k řízení o určení postavení uprchlíka
the European Parliament has already challenged before the Court of Justice of the European Communities in Case C-‧/‧ the same three tiers procedure in a similar case because the procedure is not transparent and is not in conformity with the rule of law and the procedure by which Parliament gives its assent to international agreements; pending the judgment of the Court, it would have been more appropriate for the Commission to have submitted its proposal, and the Council to act, in accordance with the procedure normally used for negotiating international agreements to be signed by the Communityjiž Evropský parlament před Soudním dvorem Evropských společenství ve věci C-‧/‧ právně napadl stejný třístupňový postup v obdobném případě, protože tento postup není průhledný a neodpovídá zásadě právního státu a postupu, kterým Parlament dává souhlas s mezinárodními dohodami; do doby, než bude vynesen rozsudek Soudního dvora, by bylo vhodnější, aby Komise předložila svůj návrh a aby Rada jednala v souladu s postupy, které se běžně používají při sjednávání mezinárodní dohody, která má být podepsána Společenstvím
in the case of a contract for the sale of capital goods consisting of individual items useable in themselves (e.g. locomotives), the starting point is the mean date or actual date when the buyer takes physical possession of the goods in his own countryv případě smlouvy o prodeji investičního majetku, který se skládá z jednotlivých položek použitelných samostatně (např. lokomotivy), je výchozím bodem průměrný nebo skutečný den, kdy odběratel fyzicky převezme zboží ve své zemi
In the case of public-health incidents, additional special data collections may be established, either for all deaths or for specific causes of deathU případů souvisejících s obecným ohrožením mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny, nebo pro specifické příčiny smrti
In the case of cross–border programmes among themselves, the participating beneficiary countries shall set up a joint monitoring committee for each cross-border programmeV případě přeshraničního programu prováděného mezi zúčastněnými přijímající zeměmi zřídí tyto země společný monitorovací výbor pro každý přeshraniční program
in the case of the vessels to in point ‧ (c) and (d) of Annex I, at least four working days before the date set for the entry into force of such listsu plavidel uvedených v bodě ‧ písm. c) a d) přílohy I nejméně čtyři pracovní dny před datem stanoveným pro vstup těchto seznamů v platnost
Showing page 1. Found 3374769 sentences matching phrase "in case of".Found in 771.916 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.