Translations into Czech:

  • nauka o řízení   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
Born in 1951 in Hungary, Mrs. Jakab holds a Master’s Degree from Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Humanities, Budapest, a Postgraduate university degree from the University of Political Sciences, Budapest, a diploma of the two foundation courses in public health at the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden (Public Health Sciences and Qualitative Methods/ Public Health Science and Epidemiology) and a postgraduate diploma from the National Institute of Public Administration and Management.Paní Jakabová, která se narodila v roce 1951 v Maďarsku, získala magisterské vzdělání na Fakultě společenských věd Univerzity Eötvös Lóránda v Budapešti, absolvovala postgraduální studium na Fakultě politických věd v Bud apešti a dva kurzy základních zdravotnických dovedností na Severské škole veřejného zdraví (Nordic School of Public Health) ve švédském Gothenburgu (veřejné zdravotnictví a kvalitativní metody/veřejné zdravotnictví a epidemiologie) a postgraduální studium na Národním institutu veřejné správy a řízení.
At a meeting organized for November 2005 by the Collège de France, Nobel laureates, science historians, and managers of European universities and research facilities will stress the need for a new science policy, including in the social sciences and humanities, in the presence of ministers and European commissioners.Na schůzce, již na listopad 2005 plánuje Collège de France, nositelé Nobelovy ceny, historici vědy a manažeři evropských univerzit a výzkumných zařízení zdůrazní za přítomnosti ministrů a evropských komisařů, že je potřeba vytvořit novou vědeckou politiku, a to i pro oblast společenských a humanitních věd.
Service science (or Service Science, Management and Engineering, SSME) is a new emerging discipline covering the diverse and fragmented approaches towards services: service economics, service management, service marketing and service engineering, among othersVěda o službách (neboli Service Science, Management and Engineering, SSME) je nově vznikající disciplína, která pokrývá rozmanité a nejednotné přístupy ke službám: ekonomiku služeb, řízení služeb, marketing služeb, inženýrství služeb aj
The unsatisfactory level of women's involvement in management and decision-making in science, the low percentage of women holding PhDs, or who are professors or members of academies has to do with public stereotypes and difficulties on the path of women in their pursuit of careers in science.Nedostatečná úroveň zapojení žen do řízení a rozhodování ve vědě, nízký percentuální podíl žen s titulem doktor přírodních věd, profesorek nebo členek akademií souvisí s veřejnými stereotypy a problémy žen na jejich cestě za vědeckou kariérou.
COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
You must have a level of education which corresponds to completed university studies equivalent to at least three years attested by a diploma in information science, documentation, or librarianship (studies in computer science (IT) and archive management do not countDosažená úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložená diplomem o ukončení studia v oblasti informačních věd, dokumentačních věd nebo knihovnictví (studium v oblasti informačních technologií (IT) a archivářství do této definice nespadají
a level of education which corresponds to completed university studies equivalent to at least three years attested by a diploma, followed by at least one year's training attested by a diploma in information science, documentation, or librarianship (studies in computer science (IT) and archive management do not countDosažená úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložená diplomem o ukončení studia a následovaná minimálně jednoletým studiem doloženým diplomem v oblasti informačních věd, dokumentačních věd nebo knihovnictví (studium v oblasti informačních technologií (IT) a archivářství do této definice nespadají
Should business administration students and future business managers immerse themselves in the philosophy of science, they would not only become more knowledgeable and have greater respect for science; they might also become more rigorous and more competent, have greater respect for other disciplines, and be more humble.Kdyby se studenti podnikatelských škol a budoucí manažeři ponořili do filozofie vědy, nebyli by jen poučenější a více si nevážili vědy, ale také by se mohli stát preciznějšími a kompetentnějšími, mít větší úctu k jiným oborům a projevovat více pokory.
COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnosti, kultury a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
whereas in the ‧th Framework Programme, all research on fisheries and aquaculture is incorporated in the wider context of research on agriculture (thematic area ‧), whilst marine sciences and the management of coastal zones come under environmental sciencevzhledem k tomu, že v sedmém rámcovém programu je celý výzkum v oblasti rybolovu a akvakultury zahrnut do širšího kontextu výzkumu v oblasti zemědělství (‧. téma), zatímco věda o mořích a správa pobřežních oblastí spadají do vědy o životním prostředí
COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti vědeckých a odborných oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním managementem; potravinářství a zemědělství, lesnictví, jejich produkty a služby; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
It is important to ensure researcher mobility and appropriate mobility in the management of innovation, enabling broad-based cooperation between managers in institutions dealing with innovation and their counterparts in science and technology parksDůležité je zajistit mobilitu výzkumníků a vhodnou mobilitu v inovačním managementu, což umožní širokou spolupráci mezi manažery institucí, které se zabývají inovacemi, a jejich protějšky ve vědeckých a technologických parcích
I should also try the new site manager for the Science Park Golm reason.Měl bych také vyzkoušet nový web manažer pro Science Park Golm Důvodem.
Modern science should focus on sustainable increases in land and water productivity, management of production risks caused by droughts, floods, pests, and on mitigation and adaption to climate change.Moderní věda by se měla zaměřit na trvale udržitelný růst produktivity půdy a vody, řízení výrobních rizik vyvolaných suchem, záplavami či škodlivým hmyzem, zmírňování klimatických změn a adaptaci na ně.
For the virtual machine monitoring application from Microsoft , see System Center Virtual Machine Manager In computer science , a virtual machine is software that creates a virtualized environment between the computer platform and its operating system, so that the end user can operate software on an abstract machine.Virtual Machine (VM) a été l'un des premiers systèmes de virtualisation en informatique , et le premier à être diffusé à l'échelle industrielle. Il fonctionnait sur les ordinateurs IBM 370 , bien qu'une version destinée aux universités ait fonctionné sur le modèle 67 sous le nom de Control program (CP).
Agrees that poverty reduction- a first step being to achieve the MDGs, promotion of democracy and good governance and respect for human rights are key development objectives; stresses, however, that combating poverty will be successful only if the environment and natural resources are managed sustainably, and if equal importance is given to investing in people, with special emphasis on young people and women, first and foremost in health and education, and investing in wealth creation- with emphasis on issues such as entrepreneurship, science and technology, job creation, respect for workers' rights, access to credits, property rights and infrastructure; emphasises that the empowerment of women is the key to all development and that gender equality should be a core part of all policy strategiessouhlasí s tím, že zmírnění chudoby, které je prvním krokem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, podpora demokracie a dobrého řízení věcí veřejných a dodržování lidských práv jsou klíčovými cíly rozvoje; zdůrazňuje však, že boj s chudobou bude úspěšný jen tehdy, pokud se životní prostředí a přírodní zdroje budou spravovat udržitelným způsobem, pokud se stejná důležitost bude přikládat investicím do lidí, se zvláštním důrazem na mladé lidí a ženy, v první řadě do zdravotní péče a vzdělání, a investicím do tvorby bohatství s důrazem na podnikání, vědu a techniku, vytváření pracovních míst, dodržování práv pracujících, přístup k úvěrům, vlastnická práva a infrastrukturu; zdůrazňuje, že dodání pravomocí ženám je klíčem všeho rozvoje a že rovnost pohlaví by měla být základem všech politických strategií
supports the proposed rationalisation and regrouping of the union activities to support research in SMEs and for their benefit; for the development of risk-capital funds, science parks, incubators and regional innovation policies; for technology transfer and the management of intellectual property and patentspodporuje plánovanou racionalizaci a přeskupení činností Unie s cílem podpořit výzkum v MSP a k jejich prospěchu; k rozvoji rizikových kapitálových fondů, vědeckých parků, inkubátorů a regionálních inovačních politik; k přenosu technologií a managementu duševního vlastnictví a patentů
in the fields of research, science and technology development, post-graduate training and the training of managers and technicians at research establishments and in enterprisesv oblasti výzkumu, vědy a technologického rozvoje, vysokoškolské postgraduální vzdělávání a vzdělávání vedoucích pracovníků a techniků ve výzkumných zařízeních a podnicích
Reaffirming and complementary to the above-mentioned reports, the Committee also reiterates that progress and innovation do not depend exclusively on science and technology, but also on applying such knowledge through new and better products and processes, innovative business models, and the right management methods; thus, an innovative entrepreneurial spirit and entrepreneurial initiatives are also keyVýbor potvrzuje a doplňuje výše uvedené zprávy a opakuje, že pokrok a inovace nespočívají pouze ve vědě a technice, nýbrž také v promítnutí těchto poznatků do nových, lepších postupů a produktů, do nových obchodních modelů a do správných metod řízení; jde tedy také o inovační podnikavost a podnikatelské iniciativy
Showing page 1. Found 71157 sentences matching phrase "management sciences".Found in 61.837 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.