Translations into Czech:

  • nauka o řízení   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
The Executive Board shall be composed, on a parity basis, of six members who are appointed on account of their personal and professional qualifications in the fields of agriculture and rural development and/or information and communication policies, science, management and technologySprávní rada je sestavena paritně ze šesti členů jmenovaných pro svou osobní a odbornou způsobilost v oblastech rozvoje zemědělství a venkova nebo informační a komunikační politiky, vědy, řízení a technologie
COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
In ‧ the Minister of Education, Culture and Science was given the possibility, under Article ‧a of the Media Act, of transferring money on an ad hoc basis from the AOR, which is managed by the Media Authority, to a fund intended to finance specific initiatives of the PO and the public service broadcastersV roce ‧ dostal ministr kultury možnost (článek ‧a zákona o sdělovacích prostředcích) převést ad hoc peněžní prostředky z AOR (všeobecné vysílací rezervy spravované úřadem pro sdělovací prostředky) do fondu určeného k financování zvláštních záměrů PO
Community financial measures referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ shall contribute to the objective of improving the collection and management of the data and scientific advice required to assess the state of the resources, the level of fishing and the impact that fisheries have on the resources and the marine eco-system and the performance of the fishing industry, within and outside Community waters, by providing financial support to the Member States to establish multi-annual aggregated and science based datasets which incorporate biological, technical, environmental and economic informationFinanční opatření Společenství uvedená v článcích ‧, ‧ a ‧ přispívají ke zlepšování shromažďování údajů a vědeckého poradenství požadovaných k posouzení stavu zdrojů, úrovně rybolovu a dopadu, který mají různé druhy rybolovu na zdroje a mořský ekosystém a na výkonnost odvětví rybolovu ve vodách Společenství a mimo ně, a to prostřednictvím finanční podpory poskytované členským státům na zřizování víceletých agregovaných souborů vědeckých údajů, které zahrnují biologické, technické, environmentální a hospodářské informace
whereas women are still under-represented in most areas of science and engineering and in management postsvzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve většině vědních oborů, v odvětví strojírenství a v řídících pozicích
Eligible organisations are universities, research centres, knowledge transfer offices and training centres providing expertise on technology transfer or innovation management-related issues, incubation centres, science parks or the like, companies both large and small and other stakeholders involved in technology and knowledge transfer, including regional development agencies or the likeZpůsobilými organizacemi jsou univerzity, výzkumná střediska, kanceláře pro předávání znalostí a střediska odborného vzdělávání nabízející odborné konzultace v oblasti přenosu technologií nebo řízení inovací, inkubátory, vědecké parky nebo podobné struktury, velké nebo malé podniky a další zúčastněné strany, jichž se týká přenos technologií a znalostí, včetně agentur pro regionální rozvoj nebo podobných subjektů
COST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti vědeckých a odborných oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním managementem; potravinářství a zemědělství, lesnictví, jejich produkty a služby; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
Urges measures to improve training to enable young people to pursue higher education in agricultural science and technology, as well as to create job opportunities for agriculture graduates with the main purpose of reducing migration from rural to urban areas, and indeed, from developing countries to developed countries, and stresses that this must linked to the strengthening of local governments and authorities to make territorial management by local communities a realitynaléhavě vyzývá k přijetí opatření na zlepšení odborné přípravy mladých lidí, aby mohli absolvovat vyšší vzdělání v oblasti zemědělské vědy a technologie a na vytváření pracovních příležitostí pro absolventy zemědělských oborů s cílem omezit migraci z venkovských oblastí do měst, a zdůrazňuje, že tato opatření musí být spojena s posílením místních vlád a úřadů s cílem dosáhnout územní správy, kterou budou provádět místní společenství
Agrees that poverty reduction- a first step being to achieve the MDGs, promotion of democracy and good governance and respect for human rights are key development objectives; stresses, however, that combating poverty will be successful only if the environment and natural resources are managed sustainably, and if equal importance is given to investing in people, with special emphasis on young people and women, first and foremost in health and education, and investing in wealth creation- with emphasis on issues such as entrepreneurship, science and technology, job creation, respect for workers' rights, access to credits, property rights and infrastructure; emphasises that the empowerment of women is the key to all development and that gender equality should be a core part of all policy strategiessouhlasí s tím, že zmírnění chudoby, které je prvním krokem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, podpora demokracie a dobrého řízení věcí veřejných a dodržování lidských práv jsou klíčovými cíly rozvoje; zdůrazňuje však, že boj s chudobou bude úspěšný jen tehdy, pokud se životní prostředí a přírodní zdroje budou spravovat udržitelným způsobem, pokud se stejná důležitost bude přikládat investicím do lidí, se zvláštním důrazem na mladé lidí a ženy, v první řadě do zdravotní péče a vzdělání, a investicím do tvorby bohatství s důrazem na podnikání, vědu a techniku, vytváření pracovních míst, dodržování práv pracujících, přístup k úvěrům, vlastnická práva a infrastrukturu; zdůrazňuje, že dodání pravomocí ženám je klíčem všeho rozvoje a že rovnost pohlaví by měla být základem všech politických strategií
supports the proposed rationalisation and regrouping of the union activities to support research in SMEs and for their benefit; for the development of risk-capital funds, science parks, incubators and regional innovation policies; for technology transfer and the management of intellectual property and patentspodporuje plánovanou racionalizaci a přeskupení činností Unie s cílem podpořit výzkum v MSP a k jejich prospěchu; k rozvoji rizikových kapitálových fondů, vědeckých parků, inkubátorů a regionálních inovačních politik; k přenosu technologií a managementu duševního vlastnictví a patentů
proven experience in senior management, including direct responsibility for sizeable staff numbers and budgets, preferably in a large research body or similar organisation at the science-policy interfaceprokazatelnou praxi ve vyšší vedoucí funkci, v níž nesli mimo jiné přímou odpovědnost za objemný rozpočet a vysoký počet zaměstnanců, získanou nejlépe ve velké výzkumné instituci nebo v podobné vědecko-politické organizaci
developing and managing policy on science and technologyrozvoj a řízení politiky v oblasti vědy a techniky
However, I would venture to suggest that alternative management measures should and must play a compulsory role in the future, as we need to take on board a range of factors, including climate change and up-to-date marine and fisheries research based on sound science.Troufnu si však tvrdit, že alternativní mechanismy řízení by měly a musí hrát v budoucnosti povinnou úlohu, protože musíme zohlednit řadu činitelů včetně změny klimatu a aktuálního výzkumu moře a rybolovu na základě vědeckých poznatků.
The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and InstitutionsČinnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
science and technology policy, management, training and mobility of scientistsvědecká a technologická politika, řízení, vzdělávání a mobilita vědeckých pracovníků
To become a recognised science and technology reference centre for sustainable agriculture focusing on food quality, traceability and safety (including GM food and feed), spatial management and cross-compliance and to support the implementation of the Common Agricultural PolicyStát se uznávaným vědeckým a technologickým referenčním střediskem pro udržitelné zemědělství se zaměřením na kvalitu, sledovatelnost a bezpečnost potravin (včetně geneticky modifikovaných potravin a krmiv), územní plánování a vzájemné dodržování norem a podporovat provádění společné zemědělské politiky
Such cooperation will help Ukraine to support its science management systems and the reform and restructuring of research institutions, thus creating the conditions for the establishment of a competitive economic and knowledge society.Tato spolupráce pomůže Ukrajině podporovat její vědecké řídicí systémy a reformovat a restrukturalizovat výzkumné ústavy, a tím vytvořit podmínky pro vznik konkurenceschopné ekonomické a znalostní společnosti.
Convergence applications will be pursued in the area of health (bio-sensors, nanotechnology and cognitive sciences), security (sensors, public security and personal integrity) and environment (monitoring technologies and sustainable environmental managementKonvergenční aplikace budou vyvíjeny v oblasti zdraví (biosenzory, nanotechnologie a kognitivní vědy), bezpečnosti (senzory, veřejná bezpečnost a osobní integrita) a životního prostředí (monitorovací technologie a udržitelné řízení životního prostředí
The exchange of information in the fields of science and technology, the joint implementation of programmes, worker exchanges and the sharing of expertise in the area of managing scientific and research institutions, these are aims that can only be supported.Výměna informací z oblasti vědy a techniky, společná realizace programů, výměny pracovníků i výměna znalostí z oblasti řízení vědeckých a výzkumných institucí. To jsou cíle, které lze jen podpořit.
Business services should prioritise the exploitation of synergies (for example, technology transfer, science parks, ICT communication centres, incubators and related services, cooperation with clusters) and give more traditional support in the areas of management, marketing, technical support, recruitment, and other professional and commercial servicesSlužby podnikům by se měly zaměřit na využití součinnosti (například převod technologií, vědecké instituty, komunikační centra informačních a komunikačních technologií, podnikatelské inkubátory a související služby, spolupráce s uskupeními) a poskytnout více tradiční podpory oblastem, jako jsou řízení, marketing, technická podpora, přijímání do zaměstnání a další profesionální a obchodní služby
Advanced nuclear systems: RTD to improve the efficiency of present systems and fuels and, in collaboration with the international efforts in this field such as the Generation ‧ International Forum, to investigate aspects of selected advanced reactor systems in order to assess their potential, proliferation resistance and their effects on long-term sustainability, including upstream research activities (especially material science) and the study of the fuel cycle and innovative fuels and waste management aspectsPokročilé jaderné systémy: výzkum a technologický rozvoj pro zlepšení účinnosti stávajících systémů a paliv a ve spolupráci s mezinárodním úsilím v této oblasti, například mezinárodním fórem Generace IV, pro prozkoumání aspektů vybraných pokročilých reaktorových systémů s cílem posoudit jejich potenciál, zabránění jejich šíření a jejich účinky na dlouhodobou udržitelnost, včetně základního výzkumu (obzvláště vědy o materiálech) a studie o jaderném palivovém cyklu a inovačních palivech a aspektech nakládání s odpadem
Science, business and art of creating, conserving and managing forestsVìda, obchod a umìní tvorby, udržování a správy lesù
It is important to ensure researcher mobility and appropriate mobility in the management of innovation, enabling broad-based cooperation between managers in institutions dealing with innovation and their counterparts in science and technology parksDůležité je zajistit mobilitu výzkumníků a vhodnou mobilitu v inovačním managementu, což umožní širokou spolupráci mezi manažery institucí, které se zabývají inovacemi, a jejich protějšky ve vědeckých a technologických parcích
For the virtual machine monitoring application from Microsoft , see System Center Virtual Machine Manager In computer science , a virtual machine is software that creates a virtualized environment between the computer platform and its operating system, so that the end user can operate software on an abstract machine.Virtual Machine (VM) a été l'un des premiers systèmes de virtualisation en informatique , et le premier à être diffusé à l'échelle industrielle. Il fonctionnait sur les ordinateurs IBM 370 , bien qu'une version destinée aux universités ait fonctionné sur le modèle 67 sous le nom de Control program (CP).
Showing page 1. Found 71157 sentences matching phrase "management sciences".Found in 32.926 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.