Translations into Czech:

  • nauka o řízení   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
Strengthening and improving the European science system, and addressing the following issues: improving the use and monitoring the impact of scientific advice and expertise for policy-making (including risk management); the future of scientific publications; measures to make scientific publications more accessible to members of the public wishing to consult them; safeguards for scientific domains open to misuse; and issues of fraud, trust and self regulationposílení a zdokonalení evropského systému vědy a řešení těchto otázek: zlepšení využití a sledování vlivu vědeckých doporučení a odborných posudků při vytváření politiky (včetně řízení rizik); budoucnost vědeckých publikací; opatření pro větší přístupnost vědeckých publikací veřejnosti, jež se s nimi chce seznámit; bezpečnostní opatření pro vědecké oblasti, v nichž je možné zneužití; a otázky podvodů, důvěry a samoregulace
The Executive Board shall be composed, on a parity basis, of six members who are appointed on account of their personal and professional qualifications in the fields of agriculture and rural development and/or information and communication policies, science, management and technologySprávní rada je sestavena paritně ze šesti členů jmenovaných pro svou osobní a odbornou způsobilost v oblastech rozvoje zemědělství a venkova nebo informační a komunikační politiky, vědy, řízení a technologie
developing and managing policy on science and technologyrozvoj a řízení politiky v oblasti vědy a techniky
To become a recognised science and technology reference centre for sustainable agriculture focusing on food quality, traceability and safety (including GM food and feed), spatial management and cross-compliance and to support the implementation of the Common Agricultural PolicyStát se uznávaným vědeckým a technologickým referenčním střediskem pro udržitelné zemědělství se zaměřením na kvalitu, sledovatelnost a bezpečnost potravin (včetně geneticky modifikovaných potravin a krmiv), územní plánování a vzájemné dodržování norem a podporovat provádění společné zemědělské politiky
the independent experts appointed by the Commission for the evaluations provided for in Articles ‧ and ‧ of the sixth framework programme and Article ‧) of the specific programme shall be very high-ranking individuals from the fields of science, industry or politics with significant experience in research, research policy or research programme management at national or international levelnezávislí odborníci jmenovaní Komisí pro hodnocení stanovená v článku ‧ a ‧ šestého rámcového programu a čl. ‧ odst. ‧ specifického programu musí být vysoce postavenými osobnostmi z oblasti vědy, průmyslu nebo politiky s mimořádně širokými zkušenostmi v oblasti výzkumu, politiky výzkumu nebo řízení výzkumných programů na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni
Society should appreciate more fully the responsibilities and the professionalism that researchers demonstrate in executing their work at different stages of their careers and in their multi-faceted role as knowledge workers, leaders, project coordinators, managers, supervisors, mentors, career advisors or science communicatorsSpolečnost by měla ve větší míře ocenit odpovědnost a profesionalismus výzkumných pracovníků při výkonu práce na různých stupních jejich kariéry, a jejich všestrannou úlohu v rolích znalostních a řídících pracovníků, projektových koordinátorů, ředitelů, inspektorů, mentorů, poradců pro rozvoj kariéry nebo vědeckých komunikátorů
The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and InstitutionsČinnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
Advances in biological sciences and technologies, meanwhile, are increasing our ability to control disease and aging, boost food production, and manage pollution.Díky pokroku v oblasti biologických věd a technologií můžeme dnes účinněji usměrňovat vývoj chorob i stárnutí, zvyšovat produkci potravin a kontrolovat znečišťování životního prostředí.
Three pillars support this approach: sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; farm to fork: food, health and well being, and life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processesTento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧) udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧) od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky a ‧) vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy
You must have a level of education which corresponds to completed university studies equivalent to at least three years attested by a diploma in information science, documentation, or librarianship (studies in computer science (IT) and archive management do not countDosažená úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, doložená diplomem o ukončení studia v oblasti informačních věd, dokumentačních věd nebo knihovnictví (studium v oblasti informačních technologií (IT) a archivářství do této definice nespadají
whereas in the ‧th Framework Programme, all research on fisheries and aquaculture is incorporated in the wider context of research on agriculture (thematic area ‧), whilst marine sciences and the management of coastal zones come under environmental sciencevzhledem k tomu, že v sedmém rámcovém programu je celý výzkum v oblasti rybolovu a akvakultury zahrnut do širšího kontextu výzkumu v oblasti zemědělství (‧. téma), zatímco věda o mořích a správa pobřežních oblastí spadají do vědy o životním prostředí
Business services should prioritise the exploitation of synergies (for example, technology transfer, science parks, ICT communication centres, incubators and related services, cooperation with clusters) and give more traditional support in the areas of management, marketing, technical support, recruitment, and other professional and commercial servicesSlužby podnikům by se měly zaměřit na využití součinnosti (například převod technologií, vědecké instituty, komunikační centra informačních a komunikačních technologií, podnikatelské inkubátory a související služby, spolupráce s uskupeními) a poskytnout více tradiční podpory oblastem, jako jsou řízení, marketing, technická podpora, přijímání do zaměstnání a další profesionální a obchodní služby
The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and institutionsČinnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
Research will focus on the sustainable management, production and use of biological resources, in particular through life sciences and biotechnology and the convergence with other technologies, to provide new, safer, affordable, eco-efficient and competitive products from European agriculture, fisheries, aquaculture, feed, food, health, forest based and related industriesVýzkum se zaměří na udržitelné řízení, produkci a využívání biologických zdrojů, a to zejména prostřednictvím věd o živé přírodě a biotechnologie a sbližováním s jinými technologiemi, aby byly z evropských odvětví zemědělství, rybářství, akvakultury, krmiv, potravinářství, zdravotnictví, lesnictví a souvisejících odvětví získávány nové, bezpečnější, dostupné, ekologicky efektivní a konkurenceschopné produkty
Community financial measures referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ shall contribute to the objective of improving the collection and management of the data and scientific advice required to assess the state of the resources, the level of fishing and the impact that fisheries have on the resources and the marine eco-system and the performance of the fishing industry, within and outside Community waters, by providing financial support to the Member States to establish multi-annual aggregated and science based datasets which incorporate biological, technical, environmental and economic informationFinanční opatření Společenství uvedená v článcích ‧, ‧ a ‧ přispívají ke zlepšování shromažďování údajů a vědeckého poradenství požadovaných k posouzení stavu zdrojů, úrovně rybolovu a dopadu, který mají různé druhy rybolovu na zdroje a mořský ekosystém a na výkonnost odvětví rybolovu ve vodách Společenství a mimo ně, a to prostřednictvím finanční podpory poskytované členským státům na zřizování víceletých agregovaných souborů vědeckých údajů, které zahrnují biologické, technické, environmentální a hospodářské informace
Born in 1951 in Hungary, Mrs. Jakab holds a Master’s Degree from Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Humanities, Budapest, a Postgraduate university degree from the University of Political Sciences, Budapest, a diploma of the two foundation courses in public health at the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden (Public Health Sciences and Qualitative Methods/ Public Health Science and Epidemiology) and a postgraduate diploma from the National Institute of Public Administration and Management.Paní Jakabová, která se narodila v roce 1951 v Maďarsku, získala magisterské vzdělání na Fakultě společenských věd Univerzity Eötvös Lóránda v Budapešti, absolvovala postgraduální studium na Fakultě politických věd v Bud apešti a dva kurzy základních zdravotnických dovedností na Severské škole veřejného zdraví (Nordic School of Public Health) ve švédském Gothenburgu (veřejné zdravotnictví a kvalitativní metody/veřejné zdravotnictví a epidemiologie) a postgraduální studium na Národním institutu veřejné správy a řízení.
developing and managing policy on science and technologyvypracování a řízení politiky v oblasti vědy a techniky
COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
Finally, the agreement must include a review mechanism so that it can be adapted to whatever science shows to be necessary to manage the climate.A konečně musí dohoda obsahovat mechanismus přezkumu, aby mohla být přizpůsobena čemukoli, co se z vědeckého hlediska ukáže být jako nezbytné k řízení klimatu.
hold a university degree, preferably in one of the following fields: political sciences, economics, law, communication, managementmusejí být držiteli vysokoškolského diplomu, výhodou je diplom v jednom z těchto oborů: politologie, ekonomie, právo, komunikace, management
In ‧ the Minister of Education, Culture and Science was given the possibility, under Article ‧a of the Media Act, of transferring money on an ad hoc basis from the AOR, which is managed by the Media Authority, to a fund intended to finance specific initiatives of the PO and the public service broadcastersV roce ‧ dostal ministr kultury možnost (článek ‧a zákona o sdělovacích prostředcích) převést ad hoc peněžní prostředky z AOR (všeobecné vysílací rezervy spravované úřadem pro sdělovací prostředky) do fondu určeného k financování zvláštních záměrů PO
This helps to provide a science-based foundation for European policies and legislation and supports risk managers in taking decisionsTím pomáhá poskytovat vědecky založený základ evropských politik a právních předpisů a podporuje osoby odpovědné za řízení rizik při přijímání rozhodnutí
I manage the science divisionJsem vedoucím vědeckého oddělení
Science must point the way to more informed and integrated policy-making, including on climate change, biodiversity, ocean and coastal management, water and food scarcities, and planetary “boundaries” (the scientific thresholds that define a “safe operating space” for humanity).Věda musí ukazovat cestu k informovanějšímu a integrovanějšímu politickému rozhodování, včetně rozhodování o klimatických změnách, biodiverzitě, hospodaření v oceánech a příbřežních oblastech, nedostatku vody a potravin a planetárních „hranicích“ (vědeckých prazích definujících „bezpečný operační prostor“ pro lidstvo).
Three pillars support this approach: Sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; Fork to farm: food, health and well being, and Life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processes This way new and emerging research opportunities can be exploited that address social and economic challenges, such as the growing demand for environmentally friendly systems of production and distribution of safer, healthier and higher quality food in line with consumer requirements and control of food-related risks, relying in particular on biotechnology tools, as well as health risks associated with environmental changesTento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧. udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧. od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a pohoda a ‧. vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy Takto lze využívat nové a vznikající výzkumné příležitosti, které se týkají společenských a hospodářských výzev jako třeba vzrůstající poptávky po ekologicky šetrných systémech produkce a po odbytu bezpečnějších, zdravějších a jakostnějších potravin v souladu s požadavky spotřebitelů a tlumení rizik souvisejících s potravinami, a to zejména se spolehnutím se na biotechnologické nástroje, jakož i tlumení zdravotních rizik spojených se změnami životního prostředí
Showing page 1. Found 71157 sentences matching phrase "management sciences".Found in 51.281 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.