Translations into Czech:

  • nauka o řízení   

Example sentences with "management sciences", translation memory

add example
Advances in biological sciences and technologies, meanwhile, are increasing our ability to control disease and aging, boost food production, and manage pollution.Díky pokroku v oblasti biologických věd a technologií můžeme dnes účinněji usměrňovat vývoj chorob i stárnutí, zvyšovat produkci potravin a kontrolovat znečišťování životního prostředí.
Three pillars support this approach: Sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; Fork to farm: food, health and well being, and Life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processes This way new and emerging research opportunities can be exploited that address social and economic challenges, such as the growing demand for environmentally friendly systems of production and distribution of safer, healthier and higher quality food in line with consumer requirements and control of food-related risks, relying in particular on biotechnology tools, as well as health risks associated with environmental changesTento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧. udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧. od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a pohoda a ‧. vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy Takto lze využívat nové a vznikající výzkumné příležitosti, které se týkají společenských a hospodářských výzev jako třeba vzrůstající poptávky po ekologicky šetrných systémech produkce a po odbytu bezpečnějších, zdravějších a jakostnějších potravin v souladu s požadavky spotřebitelů a tlumení rizik souvisejících s potravinami, a to zejména se spolehnutím se na biotechnologické nástroje, jakož i tlumení zdravotních rizik spojených se změnami životního prostředí
Shehas published widely on women and science and on women s ’ employmentin general and is currently writing on the challenges for managers posedby changing patterns of women s employment ’ .Publikovala mnoho prací o ženách ve vÓdÓ i obecnÓ o ženské zamÓstnanosti ; v souËasnosti píše o úkolech , které pãed manažery staví mÓnící se vzorce ženské zamÓstnanosti .
COST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban DevelopmentCOST je rozdělen do devíti obsáhlých oblastí (biomedicína a molekulárně biologické vědy; chemie a molekulární vědní obory a technologie; obory zabývající se zemským systémem a environmentálním řízením; potravinářství a zemědělství; lesy, produkty a služby v oblasti lesnictví; jednotlivci, společnost, kultura a zdraví; informační a komunikační technologie; materiály, fyzikální obory a nanovědy; doprava a rozvoj měst
In Indonesia (and to a lesser extent Malaysia), science and technology, commerce and modern management as well as the all-important challenges of democracy, human rights, and gender equality are being tackled head-on in authentic terms of Muslim discourse.V Indonésii (a v menší míře v Malajsii) se prostřednictvím autentických pojmů muslimského diskurzu společnost otevřeně vypořádává s vědou a technikou, obchodem a moderním managementem a také se zásadními výzvami demokracie, lidských práv a rovnoprávnosti pohlaví.
Now...... Moses is very fine illustration of little- known fact...... that men of faith and men of science...... by contradicting each other...... always manage to arrive at same conclusionTeď...... Mojžíš je zářným příkladem toho, že...... muži víry a muži vědy,...... tím, že si navzájem odporují...... nakonec vždycky dojdou ke stejnému závěru
Only in this way will we manage to resolve the imbalance between men and women in science and research, which continues to be an obstacle to the European objective of increasing competitiveness and maximising potential for innovation.Pouze tímto způsobem se nám podaří vyřešit nerovnováhu mezi muži a ženami ve vědě a výzkumu, která i nadále zůstává překážkou v dosažení evropského cíle zvýšit konkurenceschopnost a maximalizovat potenciál pro inovace.
The COST Office, set up by the European Science Foundation (ESF), acting as the implementing agent for COST, provides and manages the administrative, scientific and technical secretariat for COST, its Domain Committees and its ActionsÚřad COST, zřízený Evropskou nadací pro vědu (ESF), je prováděcím subjektem COST a zajišťuje provoz a řízení správního, vědeckého a technického sekretariátu pro COST, jeho výbory pro dané oblasti a jednotlivé akce
The aim of actions carried out in this area is to mobilise, as part of a coherent effort, the wealth and diversity of research capacities in the economic, political, social and human sciences that are necessary to understand and manage issues relating to the emergence of a knowledge-based society and new forms of interpersonal relations and relations between individuals and InstitutionsČinnosti prováděné v této oblasti jsou určeny k soustředění systematického úsilí vědeckých kapacit v celém jejich bohatství a rozmanitosti v ekonomických, politických, sociálních a humanitních vědách, které jsou potřebné pro rozvoj pochopení a řešení problémů souvisejících se vznikáním znalostně orientované společnosti a nových forem vztahů mezi lidmi na jedné straně a lidmi a institucemi na straně druhé
Among those involved in the management of science, we account for 27%.Na vedoucích pozicích ve vědě tvoří ženy 27 %.
Science, business and art of creating, conserving and managing forestsVìda, obchod a umìní tvorby, udržování a správy lesù
hold a university degree, preferably in one of the following fields: political sciences, economics, law, communication, managementmusejí být držiteli vysokoškolského diplomu, výhodou je diplom v jednom z těchto oborů: politologie, ekonomie, právo, komunikace, management
Urges measures to improve training to enable young people to pursue higher education in agricultural science and technology, as well as to create job opportunities for agriculture graduates with the main purpose of reducing migration from rural to urban areas, and indeed, from developing countries to developed countries, and stresses that this must linked to the strengthening of local governments and authorities to make territorial management by local communities a realitynaléhavě vyzývá k přijetí opatření na zlepšení odborné přípravy mladých lidí, aby mohli absolvovat vyšší vzdělání v oblasti zemědělské vědy a technologie a na vytváření pracovních příležitostí pro absolventy zemědělských oborů s cílem omezit migraci z venkovských oblastí do měst, a zdůrazňuje, že tato opatření musí být spojena s posílením místních vlád a úřadů s cílem dosáhnout územní správy, kterou budou provádět místní společenství
Research will focus on the sustainable management, production and use of biological resources, in particular through life sciences and biotechnology and the convergence with other technologies, to provide new, safer, affordable, eco-efficient and competitive products from European agriculture, fisheries, aquaculture, feed, food, health, forest based and related industriesVýzkum se zaměří na udržitelné řízení, produkci a využívání biologických zdrojů, a to zejména prostřednictvím věd o živé přírodě a biotechnologie a sbližováním s jinými technologiemi, aby byly z evropských odvětví zemědělství, rybářství, akvakultury, krmiv, potravinářství, zdravotnictví, lesnictví a souvisejících odvětví získávány nové, bezpečnější, dostupné, ekologicky efektivní a konkurenceschopné produkty
At a meeting organized for November 2005 by the Collège de France, Nobel laureates, science historians, and managers of European universities and research facilities will stress the need for a new science policy, including in the social sciences and humanities, in the presence of ministers and European commissioners.Na schůzce, již na listopad 2005 plánuje Collège de France, nositelé Nobelovy ceny, historici vědy a manažeři evropských univerzit a výzkumných zařízení zdůrazní za přítomnosti ministrů a evropských komisařů, že je potřeba vytvořit novou vědeckou politiku, a to i pro oblast společenských a humanitních věd.
amd ‧: does not belong to the risk assessment stage; the opinion of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) could be sought at the request of a Member State and would then be considered at the risk management stageZměna ‧: nepatří do stádia posouzení rizik; stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE) by mohlo byt vydáno na žádost členského státu a bylo by poté zohledněno ve stádiu řízení rizik
Together these new areas of science will allow us to manage the ecosystems on our planet, predicting the effects of human interventions, anticipating the flow of natural cycles.Tyto nové oblasti vědy dohromady nám umožní na naší planetě řídit ekosystémy, neboť budeme umět předpovídat dopady lidských zásahů a předjímat průběh přírodních cyklů.
Notes the scarcity of expert and well-trained professionals facing the industry; suggests that special training courses for skippers and crews of fishing vessels be developed in order to provide a basic understanding of the science that affects their industry, including providing an understanding of the importance of environmental stewardship and sustainability as an aid to the progressive development of an ecosystembased approach to successful fisheries managementkonstatuje, že v námořním odvětví není dostatek odborníků a kvalitně vyškolených profesionálů; navrhuje, aby se vytvořily speciální kurzy pro velitele a posádky rybářských plavidel, které by těmto pracovníkům poskytly základní informace o vědeckých poznatcích v tomto odvětví a které by jim umožnily pochopit, jak důležitá je ekologická odpovědnost a udržitelnost při průběžném budování úspěšného systému řízení rybolovu, který zohledňuje ekosystémy
To become a recognised science and technology reference centre for sustainable agriculture focusing on food quality, traceability and safety (including GM food and feed), spatial management and cross-compliance and to support the implementation of the Common Agricultural PolicyStát se uznávaným vědeckým a technologickým referenčním střediskem pro udržitelné zemědělství se zaměřením na kvalitu, sledovatelnost a bezpečnost potravin (včetně geneticky modifikovaných potravin a krmiv), územní plánování a vzájemné dodržování norem a podporovat provádění společné zemědělské politiky
Three pillars support this approach: sustainable production and management of biological resources from land, forest, and aquatic environments; farm to fork: food, health and well being, and life sciences and biotechnology for sustainable non-food products and processesTento přístup budou podporovat tři pilíře: ‧) udržitelná produkce a správa biologických zdrojů z prostředí půdy, lesů a vod; ‧) od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky a ‧) vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské produkty a postupy
in the fields of research, science and technology development, post-graduate training and the training of managers and technicians at research establishments and in enterprisesv oblasti výzkumu, vědy a technologického rozvoje, vysokoškolské postgraduální vzdělávání a vzdělávání vedoucích pracovníků a techniků ve výzkumných zařízeních a podnicích
The marine sciences , therefore , have a crucial role to play in improving our understanding of this sub-aquatic environment and in guiding the practical application of research results for its sustainable management .Mořské vědy musí tedy proto hrát rozhodující roli ve zlepšení našeho chápání tohoto podvodního prostředí a ve směrování praktického využití výsledků výzkumu k dlouhodobě fungující správě .
For the virtual machine monitoring application from Microsoft , see System Center Virtual Machine Manager In computer science , a virtual machine is software that creates a virtualized environment between the computer platform and its operating system, so that the end user can operate software on an abstract machine.Virtual Machine (VM) a été l'un des premiers systèmes de virtualisation en informatique , et le premier à être diffusé à l'échelle industrielle. Il fonctionnait sur les ordinateurs IBM 370 , bien qu'une version destinée aux universités ait fonctionné sur le modèle 67 sous le nom de Control program (CP).
Showing page 1. Found 76655 sentences matching phrase "management sciences".Found in 18.72 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.