Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
Gross salary shall correspond to net basic salary plus the internal tax due from the staff memberHrubý plat odpovídá součtu čistého základního platu a vnitřní daně, kterou má zaměstnanec zaplatit
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý měsíční plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
The reference salary shall be the net basic salary payable at step ‧ of staff members' gradesReferenčním platem je čistý měsíční plat v prvním stupni platové třídy zaměstnance
Increases in income taxes imply that unions demand higher gross salaries in order to compensate for the fall in net salaries due to tax increases.Zvyšování příjmových daní ukazuje, že odbory požadují vyšší hrubé mzdy, aby bylo možné kompenzovat pokles čistých mezd vzhledem ke zvyšování daní.
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý základní plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
This sum shall be added to the net basic salary to give the gross salarySoučet této částky a čistého základního platu tvoří hrubý základní plat
Annulment of the decision of Europol of ‧ April ‧ refusing to guarantee the amount of the invalidity pension awarded to the applicant (taking into account his other sources of income) at a net income of ‧ % of his last gross basic salary and refusing to respond to the negative changes to the applicant’s total net income due to a tax adjustmentZrušení rozhodnutí Europolu ze dne ‧. dubna ‧, které odmítlo zaručit částku invalidního důchodu přiznaného žalobci (jako náhradu jeho ostatních příjmů) představující čistý příjem ve výši ‧ % posledního základního platu a ručit za pokles celkového čistého příjmu žalobce v důsledku daňového vyrovnání
The net basic salary, pensions, as well as the temporary termination-of-service allowances of members and former members of the Court of Auditors or those entitled under him, shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogyČistá částka základního platu, důchodu a dočasného příspěvku při odchodu z funkce členů a bývalých členů Účetního dvora nebo právních nástupců těchto osob podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
the net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax chargečistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.), odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika) a iii) o daňové zatížení
% of net basic salary in the case of grades B‧ and B‧, and A‧ and L% čistého základního platu v platové třídě B‧ a B‧ a A‧ a L
which levy should apply to the net salaries, pensions and termination-of-service allowances paid by the Communitiestento odvod se vybírá z čistých částek platů, důchodů a příspěvků při odchodu z funkce vyplácených Společenstvími
Net remuneration shall be taken to mean basic salary plus all additional allowances and indemnities paid monthlyČistou odměnou se rozumí základní plat včetně všech dalších měsíčně vyplácených příspěvků
The net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax chargeČistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.) odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika), a iii) o daňové zatížení
% of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B‧ inclusive% čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platové třídě C až B‧ včetně
% of net basic salary for staff members of grades B ‧ and B% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách B ‧ a B
Net basic salary shall be the amount shown for the grade and step of a staff member in the scales approved each year by the BoardČistý základní plat se rovná částce uvedené pro platovou třídu a stupeň zaměstnance v platové tabulce, kterou pro každý rok schvaluje správní rada
% of net basic salary for staff members of grades A‧ and L% čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě A‧ a L
compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salarykompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
The remuneration of local staff shall be fixed contractually; it shall be made up of a net monthly salary excluding any additional allowances, whatever the family or social situation of the person concernedOdměna místních zaměstnanců je stanovena smluvně; skládá se z čistého měsíčního platu bez dalších příspěvků, bez ohledu na rodinné nebo sociální poměry dotyčné osoby
Net income in the various categories generally consists of property, capital assets, salaries, etc. owned or received by taxpayers, and profits from the lucrative activities in which they engage, minus the losses recorded in a year in an income categoryObecně platí, že čistý příjem v různých kategoriích tvoří majetek, kapitál, plat atd. poplatníků, a příjmy z výdělečných operací, které podnikají, po odpočtu zejména zjištěných ztrát v daném roce v určité příjmové kategorii
Other current transfers payable Interest payable Compensation of employees of which wages and salaries Intermediate consumption Gross savings Total capital revenue of which capital taxes Total capital expenditure Investment Other net acquisitions of non-financial assets Capital transfers payable Deficit (--) or surplus (+) Deficit (--) or surplus (+) of central government Deficit (--) or surplus (+) of state government Deficit (--) or surplus (+) of local government Deficit (--) or surplus (+) of social security funds Memorandum items Actual social contributions Social benefits other than social transfers in kindOstatní placené běžné transfery Placené úroky Náhrady zaměstnancům z toho mzdy a platy Mezispotřeba Hrubé úspory Celkové kapitálové příjmy z toho kapitálové daně Celkové kapitálové výdaje Investice Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv Placené kapitálové transfery Schodek (--) nebo přebytek (+) Schodek (--) nebo přebytek (+) ústředních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) národních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) místních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) fondů sociálního zabezpečení Doplňkové (memo) položky Skutečné sociální příspěvky Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
Showing page 1. Found 13533 sentences matching phrase "net salary".Found in 5.472 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.