Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
The net basic salary, pensions and temporary termination-of-service allowances of the President and members of the Commission, of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogyČistá částka základního platu, důchodů a dočasného příspěvku při odchodu z funkce předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
The net basic salary, pensions, as well as the temporary termination-of-service allowances of members and former members of the Court of Auditors or those entitled under him, shall be subject to a special levy determined in accordance with the provisions of Article ‧a of the Staff Regulations of officials, which shall apply by analogyČistá částka základního platu, důchodu a dočasného příspěvku při odchodu z funkce členů a bývalých členů Účetního dvora nebo právních nástupců těchto osob podléhá zvláštnímu odvodu stanovenému v souladu s článkem ‧a služebního řádu úředníků, který se použije analogicky
The remuneration of local staff shall be fixed contractually; it shall be made up of a net monthly salary excluding any additional allowances, whatever the family or social situation of the person concernedOdměna místních zaměstnanců je stanovena smluvně; skládá se z čistého měsíčního platu bez dalších příspěvků, bez ohledu na rodinné nebo sociální poměry dotyčné osoby
compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salarykompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
Other current transfers payable Interest payable Compensation of employees of which wages and salaries Intermediate consumption Gross savings Total capital revenue of which capital taxes Total capital expenditure Investment Other net acquisitions of non-financial assets Capital transfers payable Deficit (--) or surplus (+) Deficit (--) or surplus (+) of central government Deficit (--) or surplus (+) of state government Deficit (--) or surplus (+) of local government Deficit (--) or surplus (+) of social security funds Memorandum items Actual social contributions Social benefits other than social transfers in kindOstatní placené běžné transfery Placené úroky Náhrady zaměstnancům z toho mzdy a platy Mezispotřeba Hrubé úspory Celkové kapitálové příjmy z toho kapitálové daně Celkové kapitálové výdaje Investice Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv Placené kapitálové transfery Schodek (--) nebo přebytek (+) Schodek (--) nebo přebytek (+) ústředních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) národních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) místních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) fondů sociálního zabezpečení Doplňkové (memo) položky Skutečné sociální příspěvky Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
% of net basic salary for staff members of grades B‧ and B% čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě B‧ a B
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý základní plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
Increases in income taxes imply that unions demand higher gross salaries in order to compensate for the fall in net salaries due to tax increases.Zvyšování příjmových daní ukazuje, že odbory požadují vyšší hrubé mzdy, aby bylo možné kompenzovat pokles čistých mezd vzhledem ke zvyšování daní.
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý měsíční plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
in the alternative, order the defendant to pay appropriate compensation, equivalent to at least one month's net salarypodpůrně uložil žalovanému zaplatit přiměřené odškodnění, minimálně ve výši čistého měsíčního platu
% of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B% čistého základního platu pro zaměstnance platových tříd C a B až B‧ včetně
At the request of the Member, Parliament shall exceptionally pay on his or her behalf net salaries directly to those assistants with whom the Member has concluded an employment contract as well as to traineesNa žádost poslance vyplatí Parlament výjimečně jeho jménem čistou mzdu přímo asistentům, s nimiž poslanec uzavřel pracovní smlouvu, a také stážistům
Gross salary shall correspond to net basic salary plus the internal tax due from the staff memberHrubý plat odpovídá součtu čistého základního platu a vnitřní daně, kterou má zaměstnanec zaplatit
% of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B ‧ inclusive% čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platových třídách C až B
% of net basic salary for staff members of grades B ‧ and B% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách B ‧ a B
In those circumstances , the Commission , in accordance with the second sentence of the first paragraph of Article 61of the Statute of the Court of Justice , invites the Court to declare that the loss of opportunity suffered by Mrs Girardot may be made good fairly by the award of a lump sum equivalent to three months ’ net salary corres- ponding to the sum which would be paid to her during the notice period for a contract of ind efinite duration — namely in this case EUR 18 917.43 together — with the sum , also a lump sum payment , of EUR 5 000 as compensation for the fact the person concerned may no longer take part in a later recruitment procedure .Za těchto podmínek Komise v sou ladu s druhou větou prvního pododstavce článku 61 statutu Soudního dvora vyzývá Soudní dvůr , aby určil , že ztráta šance utrpěná M.-C. Girardot může být spravedlivě nahrazena poskytnutím paušální čás tky odpovídající čistému platu za tři měsíce , což odpovídá částce , která by jí musela být vyplacena během výpovědní doby při výpovědi smlouvy na dobu neurčitou , tedy v projednávané věci 18 917,43 eur , navýšené o rovně ž paušální částku 5 000 eur , jejímž cílem je nahradit okolnost , že dotčená se již nemůže účastnit dalšího řízení o přijetí .
This allowance shall be equal to ‧ % of net basic salary and cannot be lower than the amount payable to staff members in grade B ‧, stepVýše příspěvku činí ‧ % čistého základního platu a nemůže být nižší než částka vyplácená zaměstnancům v platové třídě B ‧, stupni
which levy should apply to the net salaries, pensions and termination-of-service allowances paid by the Communitiestento odvod se vybírá z čistých částek platů, důchodů a příspěvků při odchodu z funkce vyplácených Společenstvími
% of net basic salary in the case of grades B‧ and B‧, and A‧ and L% čistého základního platu v platové třídě B‧ a B‧ a A‧ a L
the net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax chargečistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.), odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika) a iii) o daňové zatížení
Annulment of the decision of Europol of ‧ April ‧ refusing to guarantee the amount of the invalidity pension awarded to the applicant (taking into account his other sources of income) at a net income of ‧ % of his last gross basic salary and refusing to respond to the negative changes to the applicant’s total net income due to a tax adjustmentZrušení rozhodnutí Europolu ze dne ‧. dubna ‧, které odmítlo zaručit částku invalidního důchodu přiznaného žalobci (jako náhradu jeho ostatních příjmů) představující čistý příjem ve výši ‧ % posledního základního platu a ručit za pokles celkového čistého příjmu žalobce v důsledku daňového vyrovnání
% of net basic salary for staff members of grades A ‧ and A% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách A ‧ a A
% of net basic salary in the case of grades B ‧ and B ‧, and A ‧ and A% čistého základního platu v platových třídách B ‧ a B ‧ a A ‧ a A
% of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B‧ inclusive% čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platové třídě C až B‧ včetně
Showing page 1. Found 14152 sentences matching phrase "net salary".Found in 5.007 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.