Translations into Czech:

  • čistý plat   

Example sentences with "net salary", translation memory

add example
Net income in the various categories generally consists of property, capital assets, salaries, etc. owned or received by taxpayers, and profits from the lucrative activities in which they engage, minus the losses recorded in a year in an income categoryObecně platí, že čistý příjem v různých kategoriích tvoří majetek, kapitál, plat atd. poplatníků, a příjmy z výdělečných operací, které podnikají, po odpočtu zejména zjištěných ztrát v daném roce v určité příjmové kategorii
Other current transfers payable Interest payable Compensation of employees of which wages and salaries Intermediate consumption Gross savings Total capital revenue of which capital taxes Total capital expenditure Investment Other net acquisitions of non-financial assets Capital transfers payable Deficit (--) or surplus (+) Deficit (--) or surplus (+) of central government Deficit (--) or surplus (+) of state government Deficit (--) or surplus (+) of local government Deficit (--) or surplus (+) of social security funds Memorandum items Actual social contributions Social benefits other than social transfers in kindOstatní placené běžné transfery Placené úroky Náhrady zaměstnancům z toho mzdy a platy Mezispotřeba Hrubé úspory Celkové kapitálové příjmy z toho kapitálové daně Celkové kapitálové výdaje Investice Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv Placené kapitálové transfery Schodek (--) nebo přebytek (+) Schodek (--) nebo přebytek (+) ústředních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) národních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) místních vládních institucí Schodek (--) nebo přebytek (+) fondů sociálního zabezpečení Doplňkové (memo) položky Skutečné sociální příspěvky Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
Gross salary shall correspond to net basic salary plus the internal tax due from the staff memberHrubý plat odpovídá součtu čistého základního platu a vnitřní daně, kterou má zaměstnanec zaplatit
% of net basic salary for staff members of grades C and B, up to and including B% čistého základního platu pro zaměstnance platových tříd C a B až B‧ včetně
This sum shall be added to the net basic salary to give the gross salarySoučet této částky a čistého základního platu tvoří hrubý základní plat
Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remunerationZa čistý měsíční plat se považuje skutečný základní plat uvedený v roční platové tabulce schválené správní radou bez příspěvků nebo srážek
The net margin is equal to the gross margin less (i) costs of all kinds (overheads, salary costs, operating costs, amortisation and depreciation, etc.) estimated on the basis of the observation of the costs of lending to PWB customers, (ii) cost of average risk calculated for each transaction in accordance with the Basel ‧ methodology (cost of average risk over a long period) and (iii) a tax chargeČistá marže se rovná hrubé marži snížené i) o veškeré výdaje (všeobecné náklady, mzdové náklady, provozní náklady, odpisy atd.) odhadované na základě sledování nákladů na půjčky klientům PWB, ii) o průměrné náklady na rizika, vypočtené pro každou transakci při dodržení metodologie Basilej ‧ (dlouhodobé průměrné náklady na rizika), a iii) o daňové zatížení
% of net basic salary in the case of grades B ‧ and B ‧, and A ‧ and A% čistého základního platu v platových třídách B ‧ a B ‧ a A ‧ a A
% of net basic salary for staff members of grades A ‧ and A% čistého základního platu pro zaměstnance v platových třídách A ‧ a A
Mail and proof of your identity, FIA-NET - Data Protection - Salaries No. 773061 and No.Mail a doklad o vaší totožnosti, FIA-NET - Ochrana osobních údajů - Platy č. 773061 a č. 1080905 - 15 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paříž.
% of net basic salary for staff members of grades B‧ and B% čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě B‧ a B
The remuneration of local staff shall be fixed contractually; it shall be made up of a net monthly salary excluding any additional allowances, whatever the family or social situation of the person concernedOdměna místních zaměstnanců je stanovena smluvně; skládá se z čistého měsíčního platu bez dalších příspěvků, bez ohledu na rodinné nebo sociální poměry dotyčné osoby
A monthly deduction as approved by the Coordinated Organisations for the pension scheme applied to staff members and corresponding to a percentage of net basic salary shall be made from staff members’ emoluments and paid into the Centre’s Pensions Reserve FundMěsíční srážka schválená koordinovanými organizacemi pro důchodový systém použitelný pro zaměstnance a rovnající se procentnímu podílu čistého základního platu se odečítá z příjmů zaměstnance a převede se do důchodového rezervního fondu střediska
Remuneration, the definition of which should cover any net wages and salaries as well as any work-related financial entitlements and in-kind benefitsodměňování, jehož definice by měla zahrnovat veškerou čistou mzdu/plat, stejně jako jakékoli s prací spojené finanční nároky a funkční požitky
compensatory allowances granted to officials of the European Coal and Steel Community who suffered a reduction in their net salarykompenzačních dávek poskytovaných úředníkům Evropského společenství uhlí a oceli postiženým snížením jejich čistého platu
Increases in income taxes imply that unions demand higher gross salaries in order to compensate for the fall in net salaries due to tax increases.Zvyšování příjmových daní ukazuje, že odbory požadují vyšší hrubé mzdy, aby bylo možné kompenzovat pokles čistých mezd vzhledem ke zvyšování daní.
The reference salary shall be the net basic salary payable at step ‧ of staff members' gradesReferenčním platem je čistý měsíční plat v prvním stupni platové třídy zaměstnance
% of net basic salary for staff members of grades A‧ and L% čistého základního platu pro zaměstnance v platové třídě A‧ a L
% of net basic salary of the staff member concerned in the case of grades C to B‧ inclusive% čistého základního platu dotyčného zaměstnance v platové třídě C až B‧ včetně
in the alternative, order the defendant to pay appropriate compensation, equivalent to at least one month's net salarypodpůrně uložil žalovanému zaplatit přiměřené odškodnění, minimálně ve výši čistého měsíčního platu
At the request of the Member, Parliament shall exceptionally pay on his or her behalf net salaries directly to those assistants with whom the Member has concluded an employment contract as well as to traineesNa žádost poslance vyplatí Parlament výjimečně jeho jménem čistou mzdu přímo asistentům, s nimiž poslanec uzavřel pracovní smlouvu, a také stážistům
Taxable net salary/wage (as shown on your pay slipsMzda, čistý zdanitelný příjem (uvedený na Vašich výplatních páskách
Showing page 1. Found 13533 sentences matching phrase "net salary".Found in 10.075 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.